Myślisz czerwona świnio [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 6 opinii.

Diagnoza

Myślisz czer­wo­na świ­nio
że jak już poz­nasz przyczynę
to tym sa­mym wyeli­minu­jesz jej skutki
two­ja cho­roba to nie jest wy­ros­tek
nie da się go ani wy­ciąć ani uk­ryć
two­ja cho­roba to uza­leżnienie
wier­co chce­nia doz­gonna przy­padłość
która już do końca życia
będzie z ciebie
wy­pierała człowie­czeństwo
na za­sadzie wzlotów i upadków
w naw­ro­cie chciejo wzięcia
także o iro­nio w twoich dziat­kach
cho­wanych pod wez­wa­niem
ku­moter­skiej mac­ki

Za­pamiętaj to so­bie po wsze czasy
że jej wieleb­na pro­jek­cja
to tyl­ko zwykła iluz­ja
z se­rii zap­rzecze­nia i przek­leństwa
na mi­rażu uza­leżnień
w eme­rytur­ce
es­beckiej
u roz­pa­sanej par­tyjki
poz­ba­wionej oz­nak człowie­czeństwa
czer­wo­na świn­ko
ho­dowa­na
wy­pin­drzo­na
wiedźmo
po pe­zet­peerow­ska

wiersz • 10 września 2017, 09:27

Dziękuję To­bie dob­ry człowieku
Dob­rze jest mieć wszys­tkie sy­noni­my pod opieką we włas­nym do­mu poukłada­ne chro­nolo­gicznie usystematyzowane 

Pop­ra­wiłam to i owo . Fakt w porówna­niu
do Pa­na ut­worów to nie jest dzieło przed­nie
Nie mniej jed­nak tak a pro­pos to chciałam Pa­nu przy­pom­nieć iż czas ma­nifes­tu lip­co­wego to [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 20:59szpiek sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mnie kochają bo [...]

dzisiaj, 20:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:24olka1010 do­dał no­wy tek­st Przekleństwem nasze­go życia jest [...]

dzisiaj, 19:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nic nam nie zro­bią, [...]

dzisiaj, 17:58róż li­la sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mnie kochają bo [...]

dzisiaj, 17:46szpiek sko­men­to­wał tek­st Minister An­tek

dzisiaj, 17:05filutka sko­men­to­wał tek­st Ciekawe, czy w niebie [...]

dzisiaj, 17:00IKON sko­men­to­wał tek­st Czasami wys­tar­czy się zat­rzy­mać, [...]