Myślisz czerwona świnio [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 5 opinii.

Diagnoza

Myślisz czer­wo­na świ­nio
że jak już poz­nasz przyczynę
to tym sa­mym wyeli­minu­jesz jej skutki
two­ja cho­roba to nie jest wy­ros­tek
nie da się go ani wy­ciąć ani uk­ryć
two­ja cho­roba to uza­leżnienie
wier­co chce­nia doz­gonna przy­padłość
która już do końca życia
będzie z ciebie
wy­pierała człowie­czeństwo
na za­sadzie wzlotów i upadków
w naw­ro­cie chciejo wzięcia
także o iro­nio w twoich dziat­kach
cho­wanych pod wez­wa­niem
ku­moter­skiej mac­ki

Za­pamiętaj to so­bie po wsze czasy
że jej wieleb­na pro­jek­cja
to tyl­ko zwykła iluz­ja
z se­rii zap­rzecze­nia i przek­leństwa
na mi­rażu uza­leżnień
w eme­rytur­ce
es­beckiej
u roz­pa­sanej par­tyjki
poz­ba­wionej oz­nak człowie­czeństwa
czer­wo­na świn­ko
ho­dowa­na
wy­pin­drzo­na
wiedźmo
po pe­zet­peerow­ska

wiersz • 10 września 2017, 09:27

Dziękuję To­bie dob­ry człowieku
Dob­rze jest mieć wszys­tkie sy­noni­my pod opieką we włas­nym do­mu poukłada­ne chro­nolo­gicznie usystematyzowane 

Sy­noni­my do słowa „manifest”
Po­niżej znaj­du­je się zbior­cza lis­ta wszys­tkich sy­nonimów do słowa manifest.
apel, biule­tyn, dek­la­rac­ja, enuc­jacja, ex­posé, in­formac­ja, ko­muni­kat, list ot­warty, me­moriał, no­ta, no­tyfi­kac­ja, ob­wie­szcze­nie, odez­wa, ogłosze­nie, orędzie, oświad­cze­nie, oz­najmienie, prok­la­mac­ja, przesłanie, [...] — czytaj całość

Pop­ra­wiłam to i owo . Fakt w porówna­niu
do Pa­na ut­worów to nie jest dzieło przed­nie
Nie mniej jed­nak tak a pro­pos to chciałam Pa­nu przy­pom­nieć iż czas ma­nifes­tu lip­co­wego to [...] — czytaj całość

li to tyl­ko wier­sz czy ma­nifest.... pra­wie dno 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 05:45Whitename do­dał no­wy tek­st Najdalej w drodze te­mu, [...]

dzisiaj, 04:35Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 01:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 01:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 01:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Największy szczyt jest na [...]

dzisiaj, 01:12Cambel do­dał no­wy tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 00:40Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:38William do­dał no­wy tek­st Największy szczyt jest na [...]

wczoraj, 23:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]

wczoraj, 23:40Logos do­dał no­wy tek­st Po pew­nym cza­sie wspom­nienia [...]