mój Odys się nie [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 14 opinii.

mi to logicznie

mój Odys się nie urodził
al­bo zabłądził
w morzu życia

mar­na ze mnie Pe­nelo­pa
bez czekania

dzier­gam jak mogę
niezdarnie

może ja­kiś Te­lego­nos przybędzie
z od­sieczą

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 listopada 2018, 11:57

Oj jak zaw­sze za­motałeś wszys­tko, ale wy­baczam, mi tez zdarza się palnąć coś zu­pełnie z tyłu... he­he , ale wierz mi, że wśród ludzi LGTB czy jak tam to so­bie ktoś nazwał [...] — czytaj całość

Co oz­nacza ho­mofo­bia? To nie­szczęsne ok­reśle­nie, bo su­gerujące strach przed tym, co ludzkie, a to "ir­racjo­nal­ny strach przed ho­mosek­sualiz­mem i oso­bami orien­tacji ho­mosek­sual­nej, awer­sja, nieuf­ność, niena­wiść i wro­gość do osób ho­mosek­sual­nych skutkujące [...] — czytaj całość

Yes­tem, yes­teś ho­mofo­bem ? Re­ty ! ! ! 

A ja myślałem, że jest gościem w san­dałach, w białych skar­petkach i za pa­rawa­nem. :P
Wpadłem kiedyś do zna­jome­go gi­neko­loga, pat­rzę... a za pa­rawa­nem... Janusz?
Nie, oka­zało się, że to była Grażyn­ka, tyl­ko miała mały prob­lem z pe­nisem... wróć!... z wąsi­kiem... :P
Ko­lega mnie pro­sił o po­moc, ale... nie mogłem jej zba­dać, ja­koś... tor­sji dos­tałem. :P:D ha ha ha 
Miłego po­połud­nia. :)) 

Ro­zaR widzisz, co ta od­ległość ro­bi z ludziami i ich związka­mi...ar­ma­giedon po pros­tu ;)

Yes­tem Ciebie zgadnąć, to jak w tej grze - kim jest Ja­nusz ?? ha ha Poz­dro :)

Elu, kiedyś się dzier­gało te­raz się opo­wiada...o dzier­ga­niu ;)
Uśmiech po­syłam :) 

Dzier­ga­nie by­wa zaj­mujące i efek­tywne... Jak już przybędzie z od­sieczą, okaże się, że za nic nie zechcesz po­zos­ta­wić te­go mo­zołu...

Praw­dzi­wa "Pe­nelo­pa" z Ciebie :-))) 

A ło to chodziło :-)
A jo da­lej nie łapie :-) 

Nić nie zgadłaś. :P

Mnie to siem zda­wowy­wuje, że to wszys­tko przez te­go... Priona, co to je­go mat­ce było Ska­fan­der, a sy­na miał Pa­risa... nad rzeką Sek­woją, koło tej słyn­nej wieży... Bu­bel, te­go... co to wyr­wał chy­ba Ha­linkę Jon­tko­wi. :P:D

Dob­ra­noc. :)) 

Wszys­tko w za­sięgu ręki - tyl­ko cza­sami trze­ba wziąć za rękę. Ody­si przy­tyli i ani im się za He­lena­mi uga­niać :-)
Szko­da że Pe­nelo­po mie­szkasz da­leko - a nuż wi­delec obcęgi :-) a byśmy pi­li szam­pa­na :-) 

oj oj oj z ni­ci pow­stałeś w nić się za­motałeś :P:P:P 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 19:05CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]