Minerał o twórcach zgorzkniałych zamienił [...] – Whitename

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Whitename — zgromadziliśmy 5 opinii.

Implikursja

Mi­nerał o twórcach zgorzkniałych
za­mienił mo­ment w chwilę wspom­nienia wiecznego
by pa­mięć o niej nie zginęła
na rachu­nek su­mienia tnące­go żalu i prze­cinające­go serce
jak piła tar­czo­wa z prędkością różną niż stała
w wie­rze, która wszechmoc­na wszys­tko odznacza w głowie
ni­by pa­mięć mi­gająca ob­ra­zami zew­sząd wszechrzeczy ogarnia
i gdzie oczy świecą
i pod­czas snu człowiek kon­wulsyj­nie drga­niami zdjęć
ciałem swoim wstrząsa, by zmieść obłok chmu­ry mroku
le­niwie wpełzającej do ot­worów podskórnych
ni­by nerw ro­zed­rga­ny
i stud­nia bez wieka na ra­mionach wiat­ru po­woli przez pus­ty­nię zdąża
ap­li­tadium

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2017, 06:38

Raczej chodziło mi o to, co wyłus­kałaś z mo­jego tek­stu - do ja­kich doszłaś wniosków? 

Kiedyś po­dob­nie pi­sałam. Ba­wisz się słowem i nie jest to żaden rym częstochow­ski. Jest tu wiele płaszczyzn i połączeń. Począwszy od po­godyn­ki, ludzkiego dualiz­mu i ego­tyz­mu.
Cieka­wie, lu­bię jak mnie coś zat­rzy­muje. Nie wy­rywa z kap­ci, raczej zmusza do za­dumy.
Cza­sami mniej, znaczy więcej. Miłego dnia 

Ja to wiem... sta­raj­cie się pi­sać włas­ne spos­trze­zenia, będzie mi łat­wiej od­po­wiadać na ko­men­tarze.
Dziękuję za ślad.
Pozdrawiam. 

Dobry 

Głębokie 

Menu
Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 05:34lajajaj sko­men­to­wał tek­st Cuda się zdarzają codzien­nie; [...]

dzisiaj, 05:25Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wiara w duszę (lub [...]

dzisiaj, 04:36one drop for all sko­men­to­wał tek­st Politycy i eko­nomiści to [...]

dzisiaj, 04:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdy od­najdu­jesz swo­je spos­trzeżenia [...]

dzisiaj, 04:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

dzisiaj, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

dzisiaj, 00:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st niezapominajki zak­witły znów będą [...]