Ludzie niezrozumiani, przez to [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. — zgromadziliśmy 0 opinii.

Często aby coś zrozumieć trzeba spoglądać na to wiele razy

Ludzie niez­ro­zumiani, przez to sa­mot­ni... często by­li wiel­ki­mi - artyści?
Bo któż, py­tam się, zro­zumie ar­tystę?
Nikt, a cze­mu oso­ba o ta­kim sa­mym us­po­sobieniu nie zro­zumie oso­by so­bie podobnej?
Bo każdy zaw­sze będzie pe­wien, że to jest roz­drab­nianie się, w końcu jak można ko­goś zro­zumieć, nie ro­zumiejąc siebie?

Sa­mobójstwa, nie­szczęśli­we sko­ki... z bal­ko­nu, do rze­ki, pod sa­mochód, a może za­pom­nienie za­bez­pie­cze­nia bro­ni, czy zakręce­nia gazu...
Bo któż zro­zumiał ko­goś, nie znając siebie. Jed­nak trze­ba, trze­ba próbo­wać.

Sa­mobójstwa, mor­der­stwa, wojny...
Światu gro­zi prze­lud­nienie - tak grożą ucze­ni; ludzkość nie przeżyje - mówią... To nie jest prawdą! Spy­tasz może - Dlaczego?
To jest pros­te, działania ludzkie eli­minują set­ki ty­sięcy ludzi...
Prędzej wymrą ko­mary niż zab­raknie nam miej­sca na Ziemi.
Gra­tulac­je - gra­tulac­je nam wszys­tkim! Tak, człowiek potrafi.

Ludzie - uważa się ich za najmądrzej­szą grupą przed­sta­wicieli na Ziemi, a może na­wet świecie?
Zwierzęta - sa­ma naz­wa brzmi pry­mityw­nie, dzi­ko, nieok­rze­sanie.
Ty­le, że to człowiek za­bija dla przy­jem­ności, zwierzę - by przet­rwać. Ludzie po­pełniają wyk­rocze­nia, które przechodzą "ludzkie" ocze­kiwa­nia, zwierzęta - mają in­styn­kt, "za­mien­nik" z bra­ku kil­ku chro­mosomów, które na­zywa­my IQ.
I kto tu jest zwierzęciem?
Naz­wa - "ludzie" jest opat­rzna, jak tu się połapać sko­ro wszys­tko jest do góry no­gami ?

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2012, 02:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]