Lubię gdy jest [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Siódme przykazanie i wena życie mimo

Lu­bię gdy jest normalnie
Dom
Ja palę w piecu czytając
Ak­tual­ne wciąż artykuły
W bar­dzo już cza­sem sta­rych gazetach
Ty tworzysz dzieła sztu­ki kulinarnej
Po­tem pi­jemy herbatę
Ja piszę wiersz
Czy­tam wiersze
Ko­men­tu­je je
Cze­kamy na komentarze
Do pro­wokac­ji moich wersów
Które nies­te­ty są tutejszą
Oczy­wistą oczywistością
Wza­jem­ne­go poniżenia
Czys­tej nies­kry­wanej pogardy
Bo­gac­twa i sytości
Normalnym
Będącym sobą
Co oz­nacza ni mniej ni więcej
Tyl­ko że prze­de wszystkim
Są uczciwi
I chcą pra­cować 8 godzin
I za te 8 godzin
Mieć zapłacone
A nie być okradanym
Płaca niegod­na jest złodziejstwem

Pat­rzy­my w prze­cud­nie rozświet­lo­ne gwiaz­da­mi przestworza
Jest między z na­mi ko­lej­na zachwy­cająca orchidea
Nie wszys­tko ob­ce jest złe
Her­ba­ta rodzi wdzięczność piego­watym bla­dym rudzielcom
Bar­dzo ciepło
Po­ra przykręcić cug ogniu
I bo­jowej wenie
Pot­rzeb­nej jed­nak by prze­wiet­rzyć pa­tos gdzieniegdzie
I po­zamiatać liście
Je­sien­nej za­dumy z por­ta­li

wiersz • 9 listopada 2018, 11:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]