Latały Anioły wśród metafor By [...] – I.Anna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest I.Anna — zgromadziliśmy 11 opinii.

Tajemnice metafor

La­tały Anioły wśród metafor

By ta­jem­nic  swych nie zdradzać

Naz­byt pochopnie

Ani ścieżek tajemnych

Błęki­tem znaczonych.

Szyfr nieliczni znają

Do szka­tułek złotawych

 Pośród bieli pór ukrytych

Co skarbów nie mierzalnych

Ni złotem ni prze­pychem świata

Noszą  pełne po brzegi.

Nie łat­wo dos­trzec drżenie powietrza

Wachlarzem skrzy­deł wzniecone

Co dni cier­pli­wie przemienia.

Wyb­rańcy słońca

Światłości posłańcy

W zat­ru­ciu świata w Nich antidotum

Naj­czul­szy do­tyk ulecze­niem duszy.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 listopada 2017, 12:04

giuliet­ka, bar­dzo bar­dzo jes­tem Ci wdzięczna za do­danie błęki­tu swo­ja obec­nością, bo bar­dzo Cie ce­nię. Za na­miary na niez­wykłe miej­sce bar­dzo Ci dzięku­je. Tak ka­wa była by na pew­no fan­tastyczna tak jak i nasza roz­mo­wa, za­tem do zobaczenia 

W Szklar­skiej jest ta­ka knaj­pka, na­zywa się Me­tafo­ra i pełno tam ma­lowa­nych na drew­nie aniołów.
Nie muszę do­dawać, że mo­ja ulu­biona:)) Chętnie wyb­rałabym się tam z Tobą na kawę i po­roz­ma­wiała, nie tyl­ko o aniołach:)
A wier­sz, cóż, jes­tem pod wrażeniem ile w nim błękitu! 

:) oj tam oj... ale tak ta skrom­ność to cecha wiel­kich :)
Wza­jem­nie miłego dnia :) i pięknego. 

Możesz mnie na­zywać jak chcesz, by­le nie Mi­siu :D 
To ja się czuję szczerze zaw­stydzo­ny Twoją ap­ro­batą, al­bo­wiem ja tu so­bie do­daje tyl­ko ta­kie mo­je... niewysłane lis­ty :)
Dziękuję i miłego dnia Iw. :) 

Piękne te Wasze ko­men­tarze, dziękuję...
Ad­nachiel, w końcu nie muszę się sku­piać na właści­wym za­pisy­waniu two­jego tu­taj imienia :) cza­sem człek ma ba­nal­ne trudności:)
Do­ceniam Twój powrót w mo­je stro­ny z zac­nym trun­kiem (hmmm chy­ba tak nie po­win­no się na­zywać kawy)
Kiedy czy­tam te słowa uz­na­nia to mnie to onieśmiela, bo nie zasługuję, zwłaszcza w ob­liczu Twej do­cenianej twórczości.
Pięknie dzięku­je całym ser­cem za spacer.
Czas na mo­ja kawę. 

To ja so­bie tyl­ko usiądę z kub­kiem gorącej ka­wy i na­piszę, że to bar­dzo, bar­dzo piękny tek­st.
Jest w nim wszys­tko, o czym chciałem się za­dumać na dzi­siej­szym spa­cerze :)
Ot, an­ti­dotum na zwykłą, ludzką zatwardziałość.
Ale po­noć wrażli­wość to cecha wiel­kich...
Za­tem, po­syłam ukłony.
I poz­dra­wiam Wszys­tkich :) 

ka­ti bar­dzo cieszę się, ze zaglądasz do mnie, to jest jak uśmiech :) w pochmur­ny dzień
oby jak naj­więcej ta­kich uśmiechów
pozdrowienia 

piękny wier­sz Iwon­ko jest w nim ja­kaś tajemnica 

Miło, że zaj­rze­liście.

Yes­tem
Masz rację. Jest tez tak, ze coś może być bar­dzo trojące ale w połącze­niu z czymś kon­kret­nym by­wa le­kar­stwem.
W człowieku jest co pot­rze­ba, tyl­ko cze­mu częściej zło zwy­cięża zmieniając człowieka w ok­ropne­go pot­wo­ra. Tak jak pi­sałeś u siebie wszys­tko ma swo­je źródło.
Poz­dro­wienia ser­deczne zostawiam

Gabriela
Dziękuję za chwi­le zat­rzy­mania się u mnie i ser­decznie pozdrawiam 

Tru­ciz­na w niewiel­kiej daw­ce może być le­kar­stwem, le­kar­stwo w zbyt dużej daw­ce by­wa trucizną...
W człowieku jest wszys­tko, cze­go pot­rze­ba... jeśli ma umiar.
Cze­mu naiw­nie szu­kamy aniołów w niebie?
Piękne.
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż miłości pot­rze­ba [...]

dzisiaj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kto szu­ka miłości, ten [...]