Kościół jest nietolerancyjny Bo walczy [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 10 opinii.

Grzechy kościoła

Kościół jest nietolerancyjny
Bo wal­czy z grzechem
Kościół jest prze­ciw­ko równości
Bo dąży ku ideałom
Kościół og­ra­nicza wol­ność
Bo za­kazu­je abor­cji
Kościół na­wet pod­waża sa­mos­ta­nowienie
Na­kazując poświęce­nie
Tak ogólnie to kościół moc­no og­ra­nicza

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 lipca 2018, 08:31

Na­wiążę do jed­ne­go wątku z Waszej dys­kusji - owej ery prze­budze­nia, która jak głosiła Elżbieta No­wal­ska w za­sadzie miała się kończyć w 2012 ro­ku i po niej ludzie mieli być ot­warci na [...] — czytaj całość

to wier­sz czy ja­kieś postulaty
brakuje:
"kościół mnie zra­nił i wciąż płaczę"
weź się w garść 

Mówisz kościół - rozwój człowieka... Hmmm... 
Otóż dro­gi Ro­zar, kościół gdy­by ot­worzył przed światem swo­je bib­liote­ki Wa­tykan­skie, oka­zało y się, że to, cze­go uczy się te­raz w szkołach i w życiu codzien­nym ludzi, jest kłam­stwem gor­szym niż świat wir­tual­ny i je­go fik­cja.
Na szczęścia to era prze­budze­nia.
Śpij w spo­koju Rozar. 

Udało mi się odez­wać in­cogni­to. :)
Urok cy­tatów.
Poz­dra­wiam :) 

Kościół, to wier­ni, to owie­czek zgro­madze­nie, pośród których jest On, to wza­jem­na miłość i po­moc, wiara i nadzieja.
Grzechem jest utożsa­mianie Ciała Chrys­tu­sa i Świąty­ni Ducha Święte­go z in­sty­tucją i jej dostojnikami. 

mecho - właśnie wszys­tko na od­wrót - kościół jest ele­men­tem roz­wo­ju człowieka.
To tam gdzie jest chrześci­jaństwo pow­stała cy­wili­zac­ja szpi­tale , em­pa­tia oraz wiel­ka sztu­ka . 
Zo­bacz na mapę a się prze­konasz . 
Czy­li jed­nak kroczy­my w dob­rym kierun­ku - al­bo w naj­lep­szym wy­tyczo­nym przez człowieka . 
Po­nad­to niez­byt to mądre tak pap­lać bo coś ci się wy­daje - więcej po­kory i ana­lizy . 

Kościół...
Wal­czy z grzechem, który sam stworzył
Wy­myślil or­ga­nizację, pod­szy­wajac się pod ideolo­gie, do której jest mu ho ho daleko. 

Co sądzi­cie o tej zma­sowa­nej ak­cji ob­ro­ny egzor­cystów i egzor­cyzmów przez nasz KRK? Ar­ty­kuły w ty­god­ni­kach czy wczo­raj­sze ka­zania. Cieka­we czy jak za­daje się z ko­dow­ca­mi, to gro­zi to opęta­niem czy jest to opętanie? 

nikt nie na­kazał nam i Wam na­leżeć do Kościoła
WOL­NOŚĆ jest... WOL­NA WOLA 

słabiut­ko. ta­ka wy­liczan­ka. pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

silvershadow

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło