Kolczaste struny nicości szarpią wnętrza [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 7 opinii.

* * *

Kol­czas­te stru­ny nicości
szar­pią wnętrza niewiast,
które kochały zbyt mocno

Z ich serc kucharz nieczułości
wy­pieka świeży chleb bezradności,
kar­miąc nim łona tych,
które mają jeszcze nadzieję

Ze­gar życia jest bezlitosny
Ma granice,
choć jest nies­kończo­ny

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 lutego 2018, 15:30

dob­rze, że czas w tej kwes­tii jest spra­wied­li­wy.. mar­szczy wszys­tkich jed­na­kowo :) 

KA­ti75 no nies­te­ty .... 

tak ze­gar bez­li­tośnie ty­ka szczególnie dla kobiet;) 

Na­ja - tez tak uważam, miłość do dziec­ka to in­ny, szczególny rodzaj miłości, rodzi­cem nie przes­ta­jesz być nig­dy, mężem al­bo żona niekoniecznie....
Ro­zaR - Tym bar­dziej dziękuję za Two­je słowa.
Pa­pużka- dokład­nie zin­ter­pre­towałaś główną myśl te­go wiersza 

Din don din don....
:) ah ten ze­gar biologiczny. 

Zaz­wyczaj ref­lek­sje ko­biet od­bierałem ja­ko pewną pow­tarzal­ność z prze­rośnięta emoc­jo­nal­nością . 
Two­je wier­sze choć mają po­dobną cechę są wiary­god­ne i budzą cieka­wość . 
Uz­na­nie . 

Po­ruszający tek­st...

Miłość może być nies­kończo­na. Cho­ciaż moim zda­niem do­tyczy wyłącznie miłości rodzicielskiej.

Miłość do par­tne­ra po­win­na mieć gra­nice. Za­war­ta w tych gra­nicach sma­kuje naj­bar­dziej... Moim zda­niem oczy­wiście :-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]