Kochani piszę do Was [...] – misiek45

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest misiek45 — zgromadziliśmy 25 opinii.

**********************************

Kocha­ni piszę do Was by prze­kazac smutną wiado­mośc :(( wielu z Was znało Rom­ka o pseudo­nimie R.A.K...
Oso­ba bar­dzo Mu blis­ka prze­kazała mi dziś smutną wiado­mośc o Je­go śmier­ci :((( Od­szedł kil­ka dni temu.....
Pew­nie wielu z Was zas­ta­nawiało się co się z nim dzieje ? Cza­sem od­chodzi ktoś a my na­wet nie wiemy o tym....
Ro­mek miał to szczęście i miał osobę dla której pi­sał ..swoją muzę .... w os­tatnim wier­szu który poz­wo­liłam so­bie sko­piowac pi­sał ser­cem i z nadzieją .. nies­te­ty los chciał inaczej ..
To Ona dziś pro­siła bym to Wam prze­kazała bo pew­nie by So­bie te­go życzył ...
Mi oso­biście będzie Go także bar­dzo bra­kowac gdyż znałam Rom­ka już kil­ka ład­nych lat ...
Z za­dumą przy­pom­nijcie so­bie Je­go os­tatni wier­sz... bo był Poetą niewątpli­wie .....................
I ta­kim zos­ta­nie w wielu ser­cach
Kiedyś tam...
Na­dej­dzie czas, gdy Cię obejmę
wiesz… tak do ut­ra­ty tchu...
woal z oczu wte­dy zdejmę
jak­bym zbudził się ze snu

Us­ta nasze w błogim zat­ra­ce­niu
sple­cione w utu­le­niu ramiona…
bo­jaźń zej­dzie z dro­gi uniesieniu
wnet plan wyśniony się dokona

I cho­ciaż pi­sać za ład­nie nie umiem
a słowa piękne nie są moją ru­tyną…
wiedz, że to praw­dy rwący stru­mień
gdyż pros­to z ser­ca dla Ciebie płyną
R.A.K

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 marca 2017, 23:47

Pieka­ry Śląskie, Józef­ka.
Bar­dzo, bar­dzo dziękuję Ag­nie­szko. O to mi chodziło. 

Bar­dzo smut­na i po­ruszająca wiado­mość, szczególnie, gdy od­chodzą ludzie tak jeszcze młodzi... 

Kon­do­len­cje dla bliskich.

Kon­do­len­cje dla Cytatów. 

Ka­milu py­tałeś o miej­sce złożenia kwiatów ? Do­wie­działam się że Ro­mek spoczy­wa na cmen­tarzu w Pieka­rach Slas­kich ( Jo­zef­ka ) ....Jeśli ktoś zna trochę oko­lice Ka­towic czy pochodzi ze Ślas­ka to będzie wie­dział .
Spo­koj­nej no­cy Wam życzę Kocha­ni . 

Niez­mier­nie przyk­ra wiado­mość.
Pan Ro­man był jedną z pier­wszych osób, które czy­tając tu­taj, poczułem się zachęco­ny do te­go miej­sca.
Lek­kość pióra i grac­ja z jaką się nim posługi­wał niosły żywe emoc­je.
Nadal [...] — czytaj całość

Smut­na wiadomość.
Pan Ro­man swoimi stro­fami za­pisał się w pa­mięci mo­jej i wielu. Dziękuje/my/.
Dob­rze, że nie wy­kaso­wał konta.
Niech spoczy­wa w pokoju. 

Na zaw­sze w ser­cu i pa­mięci żyć będzie 

Jeśli kto­kol­wiek wie, w ja­kim mieście i miej­scu można złożyć Pa­nu Ro­mano­wi wiązankę, bar­dzo proszę o kontakt. 

Są ludzie, których anioł śmier­ci przy­tula zde­cydo­wanie za wcześnie, za wcześnie...
Jest mi niewy­mow­nie przyk­ro…Śmierć Rom­ka spo­wodo­wała pus­tkę w wielu ser­cach, ale po­zos­ta­je po Nim słowo i kli­mat uczu­ciowy, który wokół siebie roz­taczał. W naszych ser­cach - żyć będziesz zawsze.

„Można odejść na zaw­sze, by sta­le być blis­ko.” ks. JanTwardowski
Wie­czny od­poczy­nek racz Mu dać Pa­nie [*] 

... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]