Kim jesteś człowieku co ci [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 9 opinii.

bo nie każdy jest żywy choć żyje

Kim jes­teś człowieku
co ci się zdaje
że ro­zumy zjadłeś

i tra­wisz bez popijania
każdą złość

i niena­wiść podłą
co cię ślep­cem uczyniła

mi­mo że widzisz ?

kim jes­teś
że pra­wo masz być
nieczłowiekiem

dla człowieka ?


Nie ma ta­kiej prawdy
która mogłaby
poz­wo­lić ci być

kiedy już daw­no umarłeś...

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 stycznia 2019, 13:12

https://youtu.be/ooOFIMVFET0 

Dzięki Ka­ti :) 

Gdy człowiek no­si w so­bie wszel­kie zło,to dob­ro w każdym in­nym próbu­je zga­sić ...Świet­ny wier­sz Onej;-) 

Ro­zaR, po­wiem raz je­den - spa­daj stąd siew­co niena­wiści ! 

Tek­st po­wyżej odeb­rałem ja­ko przy­tyk . 

Wy­jaśnię za­tem dokład­niej
- zauważam zło bar­dziej niż in­ni , widzę śmierć nie tyl­ko tą spek­ta­kularną ale i tam gdzie giną ludzie nap­rawdę war­tościowi.
I to [...] — czytaj całość

Ro­zaR, ape­le do swoich fanów pisz pod włas­ny­mi ut­wo­rami, jeśli tak je nazwać.
Nikt nie szu­ka różnic, między Tobą, a Twoimi czytelnikami.
W za­sadzie le­piej szu­kać te­go, co łączy, a nie te­go, co dzieli, [...] — czytaj całość

A pa­mięta­cie Jo­lantę Brzes­ka i jej śmierć ?
Czy wte­dy wam żal było ?
Nie ! 
Bo jej nie zauważyliście !!!!
Ta­ka jest mie­dzy na­mi różni­ca ! 
Ta różni­ca na­zywa się świado­mość.
Po­lecam pomyśleć [...] — czytaj całość

tak mało trzeba...
jed­ne­go słowa, tak mało, tak mało
jed­ne­go słowa trze­ba nam
by w niena­wiść zmienić miłość
wys­tar­czy po­wie­dzieć, że to nieczłowiek
byśmy przes­ta­li dla niego być człowiekiem...

Świet­ny tek­st i bar­dzo potrzebny.
Poz­dra­wiam. :) 

Ja nie wiem. Dziś nic nie wiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]