Kiedy wracam niepomna na [...] – I.Anna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest I.Anna — zgromadziliśmy 5 opinii.

Powroty

Kiedy wra­cam niepom­na na urazy
i ludzkie obłud­ne i gorzkie słowa
za­mieram z obawą w sercu
czy pa­mięć co złe wy­mazać zdoła...

Czy ścieżki tu naznaczone 
i śla­dy tak wielu serc tu spisane 
ochro­nią to wszys­tko co dziś 
we mnie jest kruche i rozedrgane...

 I po stok­roć warto, 
dziś wiem to z całą tej poez­ji mocą 
spa­cerem wra­cać w te strony
i w słowach znaj­do­wać serc Waszych tchnienie 
i sta­piać się w wszel­kich odczuciach
w me­lodii poez­ji szlachet­ne znaczenie...

Czy war­to ot­wierać duszę 
poz­wo­lić płynąc natchnieniom
i cza­sem cier­pieć katusze
zaw­dzięczać ra­ny słów kamieniom...

Tak, znów jes­tem gotowa
omi­jać słów trujących skutki,
bo mogę bar­dziej dziękować 
Tym którzy po­magają unieść smutki...

Za Wasze ser­ce gotowe
by spędzać tu wspólne chwile 
za wszys­tkie mo­men­ty wspólne  
i Waszej poez­ji siłę...

Dziękuję.

P.S. Życie przy­nosi różne chwi­le każde­mu z nas.
Każdy też ma swój sposób reak­cji, przeżycia i reani­mac­ji te­go co jest dla niego ważne w życiu. 
Nie jes­teśmy sa­mi i cza­sem naj­cięższe dni i chwi­le po­magają przet­rwać ta­kie oso­by, które tu można spotkać. 
Może nie wiecie o tym, a jed­nak ktoś czy­ta Wasze słowa i by­wa, że od­najdu­je w nich siebie sa­mego, a także  moc na dal­sza drogę. 
Dziękuję wszys­tkim, którzy swoim wiel­kim ser­cem niosą po­moc swoim słowem i ko­lorują każdy dzień. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 marca 2018, 14:35

Pięknie napisałaś.
Cza­sami nie zda­jemy so­bie spra­wy z mo­cy słowa, a ono pot­ra­fi przewrócić świat dru­giego człowieka do góry no­gami. Cza­sami to dob­rze, jeśli ten świat nie był zbyt piękny.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Pięknie wy­ważyłaś słowa, i ja dziękuję :) 

Piękny i bar­dzo mądry wiersz.
Poz­dra­wiam ser­decznie ;) 

a ja dziękuję że jes­teś tak po pros­tu:-)))us­ciski Iwonko:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]