Kiedyś znajdę dla nas [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 11 opinii.

Małe szczęścia

Kiedyś znajdę
dla nas taki
mały dom
z wi­dokiem na morze

mała chat­ka a w niej
dwo­je szczęśli­wych ludzi

w og­rodzie pełnym kwiatów
sta­ry bu­jany fotel
na werandzie
lam­pka wi­na w chłod­ne dni
przy­tul­ny koc dzielo­ny na pół

uśmiech do­tyk dłoni
wpat­rzo­ne w siebie oczy
małe kłótnie o nic i o wszystko
lecz tyl­ko z tobą da­je to szczęście

❤️W

Odtwórz

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2018, 11:40

Ar­tu­ro nie jes­tem de­tek­ty­wem i mało mnie to ob­chodzi co oni ro­bią, ale mam oczy widzę i mam swój ro­zum:-)))miłej za­bawy Ci życzę :-) 

No to mu­sisz im spraw­dzić cer­ty­fika­ty, plom­by, ho­log­ra­my itp. ;)
Masz rację, też tak wolę, ale cza­sem roz­ma­wiam z klo­nami i bar­dzo ich ra­duje mo­ja grun­towna niewie­dza. :D
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Wiesz Smo­ku wolę je­den ory­ginał od kil­ka­nas­tu podróbek,nie zaz­droszczę ta­kim w końcu wszys­tko się im po­mie­sza,sa­mi so­bie fishki dają a co naj­gor­sza sa­mi ze sobą piszą to o czymś świad­czy nie uważasz?/to próżność i chy­ba nad­miar cza­su i brak zajęcia!!i ta ich pycha i trak­to­wanie in­nych z wyższością zauważyłam mają się za lep­szych a in­nych za mało ogarnętych niech na­dal żyją w błędzie!!!!pozdrówka 

Nie, no są tu jeszcze ze trzy oso­by... w piętnas­tu wciele­niach. :D 

ha­hah-) to było w dob­rym znacze­niu dob­rze, że jes­teś !z kim bym tu dys­ku­towała?zos­tało by mi tyl­ko ma­nat­ki spa­kować i pożegnać! 

Zionę fochem... trochę. :P 

Smo­ku faj­nie to ok­reśliłeś po­doba mi się:-)miłego le­nis­twa na weekend;-)
Iwo­nuś miło Cię czy­tać dziekuję że jes­teś:-)))))od­wza­jem­niam poz­dro­wienia:-))zaglądaj częściej, bo tyl­ko mi Smo­ku zos­tał haha;)p 

Ka­ti tak pięknie ujęłaś w słowa marze­nie wielu...
Poz­dra­wiam naj­serdeczniej i najcieplej. 

Z atomów zbu­dowa­ne są planety...
Piękne.
Poz­dra­wiam. :)) 

ludzie szu­kają wyszu­kanych rzeczy a prze­cież szczęście uk­ry­te jest w ges­tach codzien­ności;-)w małych rzeczach np w uśmie­chach, w oczach do­tyku.trze­ba tyl­ko to zo­baczyć i zacząć do­ceniać;-)poz­dra­wiam Malusiu:-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony