12 stycznia 2020 roku, godz. 18:37  4,2°C

#obleśnik

Każde­go dnia zakładam emoc­jo­nal­ne pre­zer­wa­tywy, sto­sun­ki in­terper­so­nal­ne nie grożą na­wiąza­niem bliższej reak­cji. Nie płodzę kon­taktów, na­wet jeśli doj­dzie do zbliżenia, pod ko­niec dnia ściągam zurzytą gumkę i rzu­cam w niepa­mięć.

A życie toczy się da­lej, le­niwym stru­mieniem jak mocz z pęcherza o trze­ciej nad ranem

kuloodporna kamiZelka ;)
 12 stycznia 2020 roku, godz. 23:58

I tak trzymać , trzeba "olać wszystko co jest dla nas na NIE ...:)