jestem kroplą płynącą w szczelinie [...] – zatopiony.wrak.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zatopiony.wrak. — zgromadziliśmy 12 opinii.

fale

jes­tem kroplą
płynącą w szcze­linie

nasze serca
dwie jas­ki­nie

wiersz dnia z 18 czerwca 2019 roku
zebrał 14 fiszek • 25 maja 2019, 22:19

...a cza­sami za­bijają na Amen. 

cza­sami są sub­telne tyl­ko z da­leka :) 

słowa jak fa­le tworzą sub­telna całość
:)) 

cza­sami ludzie i ich słowa są jak fale
uderzają
bar­dzo sil­nie, cza­sem bezmyślnie
roz­bi­jając się o cudze umysły i serca
nie prze­nikają głębiej

in­nym ra­zem mogą być jak krop­le drążące skałę
wpływać na świado­mość prze­nikając do serc
an­gażując uczucia

wszys­tko jest świado­mym wyborem
a nasze ser­ca są jak jaskinie
do których pro­wadzą wąskie rozpadliny

dla mnie blis­ka tej myśli jest re­lac­ja z dzieckiem
ale również z partnerem
mając świado­mość włas­nych przeżyć i doświadczeń 

ro­zumiem tak:
w moim ser­cu czuję się bezpieczna
kiedy two­je jest przy nim
samozapomnienie
je­dynie tu - pomiędzy

wo­da - życie
... początek
je­dynie krop­la jed­nak jest częścią nieskończonego
chwi­la wie­czności w miłos­nym uniesieniu (?) 

życzę chwi­li wyt­chnienia za­tem :)
pozdrawiam 

Nie wiem już ty­le myśli go­ni chwilę. 

Bożeno, co masz na myśli?

onej­ko, dziękuję. chy­ba jed­ne cze­go bra­kuje mi tu­taj to włas­ne in­ter­pre­tac­je, które pro­wadziły niejed­nokrot­nie do pięknych rozmów. poz­dra­wiam Cię

Ali­ce! (chy­ba nie po­win­nam tak do mat­ki po imieniu he­he) dziękuję za uśmiechy! 

ład­ne mini 

No cieka­we. Nowy? 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]