Jadą po człowieku [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 20 opinii.

O Ojcu Rydzyku

Jadą po człowieku
By błotem ob­le­pić
Py­tam się za­tem
Cóż złego na Bo­ga
Zro­bił ten człowiek

wiersz • 5 grudnia 2018, 08:57

TV trwam nie ma rek­lam i spełnia z na­wiązką wszys­tkie kry­teria działal­ności społecznej. Mało te­go - bo to nie jest pro­moc­ja ja­kiejś idei tyl­ko już ma spo­re gro­no od­biorców . 

Wszys­cy składa­my się na dotacje 

Nie wie­działem Szpiek że da­jesz na ra­dio Ma­ryja :-) 

No Ta­deusz Rydzyk to fe­nomen, ka­riera od " pu­cybu­ta do mi­lione­ra", który przy­jechał do Pol­ski z kil­ko­ma euro i stworzył im­pe­rium może im­po­nować. Os­tatnio na­wet wziął się za nasze bez­pie­czeństwo w internecie
https://www.google.pl/amp/s/www.dobreprogramy.pl/amp/fundacja-rydzyka-stworzyla-portal-internetowy,News,92384.html
Kurła, tyl­ko cze­mu za mo­je pieniądze ? 

Są różne po­ziomy dys­kusji . 
Oto mój.
Jest cała ma­sa bzdur na­ciaga­nych jak cho­lera które ma­ja znieważyć R. Np. spra­wa mayba­ha
Do tej spra­wy mo­zemy się od­nieść i pop­rawnie przeana­lizo­wać w przeciwieństwie [...] — czytaj całość

Ro­zaR, Ty ja­ko mężczyz­na w pełni doj­rzałości wi­nieneś już wie­dzieć, że ko­biety się o wiek nie py­ta. :)
Ko­biecie nie poświęca się "ty­le cza­su", lecz... życie całe. :)
Ko­biety zwyk­le lek­ce­ważą mężczyzn, szczególnie przesadnie [...] — czytaj całość

Nie mam cza­su na baj­durze­nie - ile ty masz lat ?
Poświeciłem ci ty­le cza­su na tłumacze­nie - a ty to lek­ce­ważysz - na­wet nie czy­tasz uzasadnienia.
Aro­gan­cja pod rękę z głupotą . 
Naj­gor­sza op­cja . 

NIe wie­rzysz / te­go się spodziewałam po fa­naty­ku. A jest to naj­praw­dziw­sza praw­da i świadków mnóstwo, którzy ko­nali ze śmie­chu .
Kończę ja­kiekol­wiek dys­kusje z tobą, bo ciebie już tyl­ko śmierć ura­tuje przed sa­mym sobą.
Oczy­wiście nie jest to życze­nie.
Aaaa i przeczy­tałam tyl­ko pier­wsze zda­nie . Nie mam cza­su na baj­durze­nie i czy­tanie pierdół. 

W 1899 ro­ku urodził się człowiek, które­go je­dynym grzechem było to, że uni­kał płace­nia po­datków...
śmie­szne rzeczy...
Myślę, że war­to pocze­kać, pochop­ne oce­ny Ow­siaka, czy Rydzy­ka mogą być obar­czo­ne po­ważny­mi błęda­mi.
Gdzie władza, ka­sa i po­lity­ka, tam diabeł nos swój wty­ka. ;)
Zaw­sze.
Poz­dra­wiam. :)) 

Oczy­wiście że nie wierzę w tą his­to­ryjkę lub zos­tało cos po­mylo­ne.
Wielok­rotnie daw­ne służby próbo­wały zna­leźć ha­ka na Rydzy­ka - pow­stał film z całą masą głupich os­karżeń ( oglądałem na you tube), [...] — czytaj całość

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]