Jadą po człowieku [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 20 opinii.

O Ojcu Rydzyku

Jadą po człowieku
By błotem ob­le­pić
Py­tam się za­tem
Cóż złego na Bo­ga
Zro­bił ten człowiek

wiersz • 5 grudnia 2018, 07:57

Ro­zaR opiewm Ci pewną his­to­rię praw­dziwą, co pew­nie uz­nasz za bajkę, znam pew­ne­go człowieka, który w cza­sach kiedy przed­siębior­stwo oj­ca Ta­deu­sza zaczy­nało działać i sprze­dawało wówczas an­te­ny do od­bioru swo­jej te­lewiz­ji gdyż [...] — czytaj całość

Co ma fa­natyzm do Rydzy­ka ?
Sta­ram się udo­wod­nić że większość opi­nii na te­mat ra­dia Ma­ryja itp. jest wy­gene­rowa­na - w tym i fanatyzm.
Udo­wad­niam też że te ne­gatyw­ne opi­nie nie są tych którzy je wy­powiadają tyl­ko zos­tały narzu­cone.
Ci którzy zwe­ryfi­kują wy­powiada­ne te­zy doz­nają olśnienia. 

"Fa­natyzm wyz­wa­la w człowieku więcej ener­gii niż łagod­ność i dob­roć. Dla­tego fa­natyk może łat­wiej narzu­cić swoją wolę, łat­wiej us­ta­nowić swo­je rządy." Nie pot­rze­buje wte­dy ani grosza, wys­tar­czy... strach. 
Cieka­wie jest ob­serwo­wać starcie [...] — czytaj całość

aha
to o forsę chodziło...a ja myślałam, że ja­kieś in­ne zarzu­ty :)) 

Onej­ko - !!!!
Czy uwie­rzysz że te li­muzy­ny są zwykłym szczu­ciem Po­laków. Z te­go co wiem jeździ skodą ok­ta­wią z kierowcą . Mie­szka jak za­kon­nik i ma tyl­ko ga­binet. I wszys­tko - nic [...] — czytaj całość

Nie mie­szać Bo­ga w przed­siębior­stwo - rac­ja! absolutna
zwyk­le uważam za zbędne za­bierać głos w tych spra­wach, ale chcę żebyś wie­działa Onej­ka, że nie jes­teś sa­ma z ta­kim myśleniem. 

ja­kie sidła ? jak nie było to maybach to ja­kaś in­na mar­ka. Nie osiołek, ani ko­muni­kac­ja miejska
taaa pew­nie pie­chotą chodzi
i mie­szka w kawalerce
za­rabia 2100 brutto
itd...
pas­terz od ubóstwa.
Wiecie dlacze­go za Je­zusem poszło ty­lu ludzi ? od­po­wiedź powyżej
A wiecie dlacze­go od kościoła od­chodzi ty­lu ludzi ? od­po­wiedź też powyżej

I proszę nie mie­szać Bo­ga w to przedsiębiorstwo 

O to chodzi że maybacha nig­dy nie było - na­wet me­dial­nie były tyl­ko su­ges­tie - ale za to sku­teczne . 

o ra­ny onejka
złapałaś się we włas­ne sidła :)
po pros­tu wie­rzy­my w to, w co chce­my uwierzyć 

nie ku­pił osiołka tyl­ko maybacha 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 22:49osobliwy do­dał no­wy tek­st Abstrakcja i Un­cja

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja