Inspirowane powieścią Vladimira Nobkova [...] – PetroBlues

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PetroBlues — zgromadziliśmy 12 opinii.

Humbert na łożu śmierci

In­spi­rowa­ne po­wieścią Vla­dimi­ra Nob­ko­va "Lolita"

niedoj­rzały owoc ma kwas­ny smak
dlacze­go miła masz tak mało lat
czuję ek­stazę gdy słyszę twój smiech
mój dob­ry Boże dlacze­go to grzech

gdzie jest gra­nica gdzie kończy się strach
gdzie rzeczy­wis­tośc a gdzie tyl­ko gra
czy to uczu­cie czy pod­niety woń
ona mnie krzyw­dziła czy to ja ją 

umieram w ce­li a ona tam
dziec­ko z kimś in­nym pod ser­cem ma 
dzi­siaj się do­wiem gdzie dro­gi mej kres
niebo za mękę czy piekło za grzech

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 stycznia 2018, 18:08

Nie nie czy­tałem, nie wiem czy jes­tem zain­te­reso­wany, oglądałem film z Ironsem. 

A to to ow­szem, ale aku­rat w tym przy­pad­ku nie chodziło o ga­lerian­ki i in­terne­towe zna­jomości:) Czy­tałeś "Lo­litę" ? 

No wiesz jak Ci w ga­lerii pro­ponu­je miłość dziew­czy­na, no to czer­wo­na lam­pka po­win­na się za­palić, czy wszel­kie in­terne­towe zna­jomości po­win­niśmy brać os­trożnie. Bez­pie­czniej jest wy­bierać do­rosłe o wyglądzie nas­to­lat­ki :) 

No wiesz Mir­ku, to nie ta­kie oczy­wis­te, a już szczególnie w dzi­siej­szych cza­sach gdy 14tki w ta­pecie ciężko odróżnić od do­rosłych kobiet... 

Myślę, że piekło za grzech, choć wolę ka­ra za zło. 

jak zna­lazł dla mnie
dziękuję 

Ma­ny, ow­szem po­lecam, na mnie zro­biła spo­re wrażenie. Up­rzedzam jed­nak, że to spe­cyficzna lektura.

Ka­roli­na, dziękuję za dob­re słowo:) 

nie czy­tałem powieści
polecasz? 

cieka­wie, cieka­wie
dob­ry utwór 

Pa­pużko, ja tam nie szu­kam pochwał. Dziękuję, noc była miła;)

Ma­deli­ne, cały czas się uczę, a im bliżej 30tki (Kur­czę, już całkiem niedługo:O) tym człowiek więcej się zastanawia;)

Poz­dra­wiam ciepło ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]