gdy mówisz do mnie [...] – Jacob_Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob_Filth — zgromadziliśmy 2 opinie.

* * *

gdy mówisz do mnie imieniem zużytej baterii,
w imieniu aku­mula­torów przełado­wanych przez myśli i pus­te obietnice,
w imieniu ener­gii jądro­wej, której ani sko­rupa ziem­ska, ani czaszka ludzka
nie uniosą w nad­mier­nej ilości,

gdy mówisz do mnie z lo­tu ptaka,
cho­ciaż trzy­masz no­gi kil­ka cen­ty­metrów nad łóżkiem,
a z per­spek­ty­wy gład­ko ułożonej podłogi przy­pomi­nasz az­teckie bóstwo

i mówisz do mnie języ­kiem ob­cym lub zapomnianym
języ­kiem emoc­ji które po­winienem rozumieć,
narzu­casz na twarz ko­lej­no nas­tro­je - raz po­god­ny raz rozczarowany
a po­tem przy­pomi­nam to­bie burzę pustynną,
z pias­kiem w us­tach próbuję coś mówić,
ale ze wszys­tkiego, co chciałbym prze­kazać, udają się tyl­ko plaże,
nad­mor­skie wyd­my, roz­grza­ne słońce i szum fa­li która pod­biega i wraca
i zno­wu za­nika w bez­kres­ne to­ni morza,

gdy mówisz do mnie w każdej pozycji,
w każdej pos­ta­wi, mówisz do mnie słowa­mi i spojrzeniem,
a ja nicze­go nie chwy­tam, bo nie chcę,
bo stoję szczel­nie odi­zolo­wana od społeczeństwa
jak ka­wałek dru­ciku owi­nięty czarną taśmą,
by­le cze­muś lub cze­goś nie prze­wodzić

stoję lek­ko osłupiały
jak słup wy­sokiego napięcia,
a ty mi się dziwisz,
że tak łat­wo wybucham
i nie zos­ta­je dla nas ani ka­wałka ziemi,

próbuję to wytłumaczyć,
ale pow­stają tyl­ko pia­szczys­te plaże, słońce i wyd­my

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 czerwca 2019, 11:26

Kom­plek­sy i per­fek­cjo­nizm to bar­dzo dob­re pa­liwo dla "wewnętrzne­go kry­tyka" więc mu całkiem spraw­nie idzie zbi­janie mo­jej wiary w sa­mego. Ta­ki ze mnie jak­by ateis­ta w tej ma­terii : ), dzięki 

Na­pisałeś sam o so­bie '' pi­sarz, w ogóle w siebie nie wie­rzy '' ... wi­dać to na­wet, tyl­ko cze­mu? Ja bym za­lecał jed­nak więcej wiary. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]