dziś niebo przeczytało list do [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 10 opinii.

istota

dziś niebo przeczy­tało list
do ciebie
spłynęło (na)tchnienie

spod kred­ki na papier
- twoim okiem


w od­da­li błękit­ny sta­tek

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 kwietnia 2019, 13:05

Dziękuję. 

Nevermind. 

W swo­jego rodza­ju de­duk­cji mu­si,
jed­nak to tyl­ko mo­ja de­duk­cja oczy­wiście więc i mu­si i wnios­ki mo­je. :) 

Crop­ko, każdy od­czy­ta swoimi oczami.
Wszys­tko może, nic nie mu­si. :) 

O, jak przy­pom­nieliście, to ja jeszcze raz przeczy­tam list. :)

A dla auto­ra do­dam, że tak so­bie wyob­rażam, że jak is­to­ta to to mu­siał być list od Boga. 

aaaa :) 

ta­jem­nicą strzegącą tej mi­niatur­ki :) 

czym jest ten błękit­ny statek? 

Przychodzę so­bie tu­taj co ja­kiś czas przeczy­tać ten list w różnym świetle. 

mi­nima­lis­tyczne piękno słów -
Poz­dra­wiam Auto­ra ;)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]