Śmierć pieska Jak trąbka [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 26 opinii.

Wrażliwe dziewczę

Śmierć pies­ka
Jak trąbka po­ran­na
Ser­ce za­boli
I gniew­ne swe oczy
Dziew­czę pod­no­si
Do Bo­ga co na to poz­wo­lił

A dusza jej krwa­wi
Złorzeczy spraw­cy łot­ro­wi
Te­mu pi­jako­wi i ka­toli­kowi
Ach co to za naród i kościół
Co mon­strum te stworzył

W natłoku tych wrażeń
I bólu szcze­rego
Um­knęła jej wiado­mość
Za­mor­do­wano stu chrześci­jan
Dnia te­go sa­mego

wiersz • 24 marca 2019, 17:02

Wiele ar­gu­mentów jest słusznych - oczy­wiście na ho­ryzon­cie mają różną war­tość.
Chciałbym podzięko­wać wszys­tkim za dys­kusję bo ona nieza­leżnie od sta­nowis­ka sta­nowiła war­tość i ok­reślała nas ja­ko dążących ku lep­sze­mu . 
Ok­reśla­nie swe­go człowie­czeństwa i ana­liza pos­taw sa­ma w so­bie jest OLIM­PEM - Pro­meteu­szem , Sy­zyfem i Chrys­tu­sem . 
To w ten sposób do­tyka­my nieba . . 
Pozdrawiam 

oczy­wiście, świat nie zmienia, także pod wielo­ma względa­mi nie na lep­szy.
np. z jed­nej stro­ny po­jawia się co­raz więcej świado­mych kon­su­mentów, z dru­giej rosnącej liczby osób nie stać na pro­duk­ty tzw. "fair [...] — czytaj całość

Dziękuję za wska­zanie. Te­raz wszys­tko jest jas­ne. Ta­ka jest właśnie mo­ja opi­nia, do której mam pełne pra­wo. Prze­gięłam, po­nieważ ją wy­raziłam? Nie było żad­nych inwektyw. 

Odium - cy­tuję ,,na­to­miast ktoś, kto trak­tu­je swoich bra­ci mniej­szych ja­ko niegod­nych uwa­gi i tros­ki dla mnie nie jest godzien, by zwać się człowiekiem" Za­tem kto w dys­kusji tak uz­nał ? 

Nie wiem, co oz­nacza "mie­szać lo­gicznie" , nie wska­załeś też kon­kret­nie, w którym mo­men­cie według Ciebie" przegięłam".
Moim ar­gu­men­tem jest sza­cunek dla życia zwierząt.
Kim jest ta­jem­niczy "nikt"? Tobą? Nie sądzę. 

Tak. Moim pod­sta­wowym błędem lo­gicznym jest wy­dawa­nie się w te­go ty­pu dyskusje.


Unsub 

Ja­kob - idea która wy­maga poświęce­nia jest sektą - a kim są ci co za­bijają chrześci­jan. Skry­tyko­wałeś wielką idę która od dwóch ty­sięcy lat kształtu­je nasze życie w sposób naj­lep­szy na świecie [...] — czytaj całość

A pro­pos różni­cy... Pies nie za­bija z pre­medy­tacją, nie niszczy śro­dowis­ka, z którym jest niero­zer­walnie połączo­ny, nie zaśmieca ulic, nie szydzi i nie os­karża( choć to nie je­go zasługa). Jeśli miałabym wy­bierać między życiem człowieka a psa, bez zas­ta­nowienia wyb­rałabym psa. 

sor­ry za chaotyczną wy­powiedź, pi­sałem na szyb­ko z ipho­nu, który w do­dat­ku przes­ta­wia mi litery.
chodziło mi o to, że każdy dba o swój mały świat. wyłącza­my wiado­mości wy­pełnione po brze­gi świeżą krwią [...] — czytaj całość

Ro­zaR, różnicę dos­trze­gam. Jest og­romna. Jed­nak na po­ziomie biolo­gicznym jes­teśmy tym sa­mym: komórka­mi, tkan­ka­mi, układem narządów.
Ja dob­rze wiem, kim jes­tem, na­tomiast ktoś, kto trak­tu­je swoich bra­ci mniej­szych ja­ko niegod­nych uwa­gi i tros­ki dla mnie nie jest godzien, by zwać się człowiekiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ODIUM

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 11:03Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:56yestem sko­men­to­wał tek­st Na po­ziomie swo­jego zamętu [...]

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]