Dopóki Polska niebędzie ścigać [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 1 opinia.

Martwa cisza nastanie

Dopóki Pol­ska nie będzie ści­gać zbrod­nia­rzy włas­ne­go na­rodu
Dopóty wol­na nie będzie .
A ma okazję stać w jed­nym sze­regu z wol­ny­mi
I pal­cem wy­tykać podłości sąsiadów ich zbrod­nie upa­dek i zdradę
To właśnie my jak nikt in­ny w Euro­pie ma­my to prawo
Możemy lis­ty gończe pi­sać łapać i sądzić żywych i umarłych
Z osob­na i całe na­rody
Ban­ki in­sty­tuc­je oraz uli­ce w No­wym Yor­ku
Nie ma ta­kiego na­rodu
Nie ma 
Każdy kto czy­tać pot­ra­fi i od­ro­binę ma wo­li
Wie że z czasów bru­nat­nej i czer­wo­nej pożogi
Nie było równych
Pow­tarzam nie ma 
I choćbyście kłama­li książką fil­mem po­lityką
To nie będzie
By wiatr obelg pow­strzy­mać wys­tar­czy
Lis­ty gończe pi­sać
Czer­wo­nych Żydow­skich zbrodniarzy
Ści­gać
A w jed­nej chwi­li
Mar­twa cisza nas­ta­nie

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 lutego 2018, 23:28

Pol­ska nie pot­ra­fi obec­nie ści­gać przestępców u siebie, mało te­go spo­ra część za­siada w sej­mie...
Ja­ka to wol­ność, gdy UE, Iz­rael, USA mówią Nam co ma­my ro­bić? Nie dba­my o in­te­res narodowy, [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 22:05Moon G do­dał no­wy tek­st Diabły Is­tnieją Na Prawdę

dzisiaj, 21:41Moon G do­dał no­wy tek­st Wołam Do Wład­cy Snów

dzisiaj, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

dzisiaj, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M 

dzisiaj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 20:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:27Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.