Dopóki Polska niebędzie ścigać [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 1 opinia.

Martwa cisza nastanie

Dopóki Pol­ska nie będzie ści­gać zbrod­nia­rzy włas­ne­go na­rodu
Dopóty wol­na nie będzie .
A ma okazję stać w jed­nym sze­regu z wol­ny­mi
I pal­cem wy­tykać podłości sąsiadów ich zbrod­nie upa­dek i zdradę
To właśnie my jak nikt in­ny w Euro­pie ma­my to prawo
Możemy lis­ty gończe pi­sać łapać i sądzić żywych i umarłych
Z osob­na i całe na­rody
Ban­ki in­sty­tuc­je oraz uli­ce w No­wym Yor­ku
Nie ma ta­kiego na­rodu
Nie ma 
Każdy kto czy­tać pot­ra­fi i od­ro­binę ma wo­li
Wie że z czasów bru­nat­nej i czer­wo­nej pożogi
Nie było równych
Pow­tarzam nie ma 
I choćbyście kłama­li książką fil­mem po­lityką
To nie będzie
By wiatr obelg pow­strzy­mać wys­tar­czy
Lis­ty gończe pi­sać
Czer­wo­nych Żydow­skich zbrodniarzy
Ści­gać
A w jed­nej chwi­li
Mar­twa cisza nas­ta­nie

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 lutego 2018, 23:28

Pol­ska nie pot­ra­fi obec­nie ści­gać przestępców u siebie, mało te­go spo­ra część za­siada w sej­mie...
Ja­ka to wol­ność, gdy UE, Iz­rael, USA mówią Nam co ma­my ro­bić? Nie dba­my o in­te­res narodowy, [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]