6 listopada 2019 roku, godz. 8:56  2,3°C

cygańska Tsknota

cygańska tęsknota
W od­da­li ma­jaczy przy da­lekim borze
wóz kon­ny w cy­gańskim ta­borze.
Po le­sie w gęstwi­nie dos­tojnych drzew
ma­jes­ta­tycznie płynie smętny śpiew .
Wie­czo­rem z gi­tary to­nami w jed­nym cza­sie
cy­gan­ka kwi­li swą dumkę w szałasie
Kas­ta­niety żałości me­lodię swą grają
o na­miet­ności i tęskno­cie ser­ca pa­miętają.
Jej ref­ren niczym cy­gan w świet­le og­niska
na ma­gicznych skrzyp­cach łzy wy­cis­ka.
W tej śpiewu i tańca ba­jecznej sym­fo­nii
prze­kaz miłości płynie jak czas iro­nii.
Ubodzy swe­go by­tu po­siada­niem są
cy­gańskim ba­ronem na życia sce­nie..

piórem2 magdalena
 6 listopada 2019 roku, godz. 23:25

ja nie tesknie do tych złodziei