modlitwę niosę Bogu jak żebrak [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 10 opinii.

Modlitwa

mod­litwę niosę Bogu
jak żeb­rak łask
bym smut­ny stąd nie odchodził

bo coś się we mnie skarży
gdy zło zwycięża
krwią Chrys­tu­sa pi­jane

a niebo jest pełne roz­paczy
nagłych przed burzą cisz
cho­ciaż błys­ka­wice ce­kina­mi
mienią bez­gwiez­dne ogromy

więc gdy zam­knę oczy
wy­palo­ne żarem łez
niech mi się ser­ce przełamie
i ciało zas­tygnie jak wosk

bo się wówczas stanę wid­mem
po­dob­nym do mgły
i duchem
który we mnie żył

wiersz
zebrał 20 fiszek • 24 kwietnia 2016, 10:28

W mod­litwie nie trze­ba już ważyć myśli, ani mie­rzyć słów, lecz można wy­le­wać je wszys­tkie z siebie.
Jak wi­dać, u mnie po­top :) 
Dob­rze jest Cię tu spot­kać One­jeczko :) Dziękuję, że jes­teś :) 

Trze­ba mieć w so­bie dużo po­kory i miłości, aby tak roz­ma­wiać z Bo­giem, podzi­wiam Ad­nachielu :) 

Dziękuję za Twoją wnik­li­wość Pain :)
Lu­bię gdy przychodzisz ze słod­kościami :) 

Wspa­niała mod­litwa. Świet­ne porówna­nia, końcówka wier­sza do­pełnia całość :) 
Prze­pięknie na­pisa­ne. :) 

Dziękuję Kry­siu za Two­je uznanie.
Bar­dzo mnie to cieszy.

Dzięki Fyr­flu za przeczytanie.

Niechże jas­na stro­na Mo­cy będzie z Wa­mi :)
By­waj­cie zdrowi. 

...trud­no jest oce­nić tak piękny wier­sz...na­tomiast do­ceniam każdy wers.
Pozdrawiam.
:) 

Do prze­myśle­nia i wy­ciągnięcia wersów. 

Jo­lu, dzięki wielkie.

M., dziękuję że zaj­rzałaś.
Bez Ciebie smut­no tu i obco. 

W każdym wer­sie jest cząstka Ciebie, może dla­tego wier­sz mieni się od kryształów błęki­tu, z których ut­ka­na jest Two­ja niebies­ka dusza.
War­to było cze­kać i war­to wra­cać do ta­kich Wierszy! 

Ład­nie napisane 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aloya

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:45marka do­dał no­wy tek­st Mariusz E 

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co po­między na­mi, [...]

wczoraj, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

wczoraj, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

wczoraj, 21:05Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera