Ciemną nocą kiedy gwiazd miliony tkały [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nostalgia

Ciemną nocą
kiedy gwiazd miliony
tkały sreb­rzys­ty dywan
przyszła do mnie ona
pra­wie jak anioł sfrunęła
przy­siadła położyła
łeb na kolanach
jak sku­lony pies
po­ruszyła duszę
za­mieniając łzy
w krop­le pereł
og­rzała przy kominku
zim­ne dłonie
otu­liła ko­cem
ciepłych wspom­nień
wpat­ry­wała się długo
w mo­je oczy
a po­tem cicho
jak sen
odeszła zostawiając
w me­lan­cho­lii moje
skołata­ne serce.
Odtwórz

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 stycznia 2018, 10:08

Dziękuję, bar­dzo ład­nie za­pisa­ne stro­fy...poz­dra­wiam ser­decznie , Ka­ti :) 

Ładne.
Choć nie wszys­tkim mu­si się po­dobać. Ko­muniści np. zwal­cza­li ten rodzaj poez­ji. Poez­ja miała go­tować do wal­ki o dob­ro spra­wy, wychwa­lać par­tię, rządzących, a już z pew­nością nie mogła być łza­wa, nie­szczęśli­wa, czy trak­to­wać o ja­kiś pos­ta­ciach fik­cyjnych, aniołach itp. To wy­dawało im się niereal­ne, a na­wet szkod­li­we dla soc­ja­lis­tyczne­go nur­tu. :P
Poz­dra­wiam. :)) 

Ka­ti, szczerze i z wiel­kim uz­na­niem, gra­tulu­je i podzi­wiam ten wyjątko­wy mo­ment kiedy ser­ce tak czu­je i pięknie o tym później tu opowiada.
Dla ta­kich wier­szy war­to tu wra­cać i czuć to ciepło
Poz­dra­wiam Cie najmocniej 

Gwiaz­dy, anioł, dusza, łzy, wspom­nienia, oczy, perły , me­lan­cho­lia, ser­ce, sen i tak ma­my Cy­taty.in­fo hit :) 

Ka­tin­ka za­raz le­ce z kaw­ka i z od­po­wied­nim ko­men­tarzem. Uaciski 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]

dzisiaj, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasami przychodzi ta­ki czas, [...]

dzisiaj, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie; świat - mi­liar­dy [...]