Chciałbym być na­dal małym [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 10 opinii.

Psia dola...

Chciałbym być na­dal małym pieskiem
i nie wy­ras­tać z roz­miaru zabawek
wte­dy wszys­cy wie­dzieli, że jestem
i całowa­li mnie w no­sek nawet...

Chciałbym... ale nies­te­ty już jes­tem duży
i choć mam ser­ducho z małego pieska
prag­nienie gaszę w dużej kałuży
tak jak bym wca­le tu­taj nie mieszkał...

Smut­ny jest do­la dużego pieska
bo sierść jest twar­da i dy­wan brudzi
wciąż trze­ba tęsknić, płakać, szczekać
może się pa­ni z gro­bu obudzi...

wiersz
zebrał 51 fiszek • 24 października 2016, 12:04

Wi­taj­cie Kocha­ni... cóż mam Wam na­pisać ? Ty­le pięknych słów już padło i dob­rych uczynków... Mogę tyl­ko po­wie­dzieć... faj­nie, że jes­teście... aniołami w tym mieście...
Dob­re­go dnia Wam życzę i dziękuję za przeczy­tania i po­zos­ta­wienie kil­ku słów, które są bal­sa­mem dla mo­jej duszy... :) Poz­dra­wiam serdecznie... 

Niez­mier­nie wzruszające wer­sy.
Też się pochwalę, że mam pies­ka już trze­ci rok. Ktoś wyrzu­cił, tak po prostu.
Wzięłam z par­kingu przy le­sie i już nie od­dam, ni­komu ;)

Poz­dra­wiam wszys­tkich zwie­rzo­lubów ;) 

Kto nie lu­bi zwierząt, ten ma wiel­kie bra­ki ! 
Nie wyob­rażam so­bie do­mu mo­jego bez tych mok­rych, zabłoco­nych cza­sem łap ! ;)
A kocham jak ludzia ;) 

Kiedyś przy­niosłem do do­mu ka­nar­ka, nie da­wał ra­dy kil­ku wróblom. Był sta­ry, si­wy, ob­raz nędzy i roz­paczy, ale pięknie śpiewał. Ni­by nic dziw­ne­go, że ka­narek śpiewa, ale miałem okazję słuchać śpiewu in­nych i to nie był śpiew ar­tystów. Aż które­goś dnia... zniósł ja­jo. :) 
Poz­dra­wiam. :) 

Piękny i wzruszający - dziękuję! 

Cze­kamy z niecier­pli­wością na to roz­wiąza­nie. Podzi­wiam ludzi ta­kich jak me­cenas Łątkow­ski i wszys­tkich, którzy wal­czą z bes­tial­stwem, więc pew­nie i Ciebie Ge­rar­dzie też. Sa­ma mam w do­mu trzy zwie­rza­ki i sta­ram się wspierać wszel­kie ak­cje ra­towa­nia życia i zdro­wia zagłodzo­nych i porzuconych.
Poz­dra­wiam ser­decznie :) 

Wi­taj Onej­ko, znam ta­kie stro­ny :) Od daw­na wal­czy­my o zaos­trze­nie kar dla tych ban­dytów... Wkrótce wej­dzie w życie no­wy ko­deks kar­ny w który prze­widziane jest za bes­tial­stwo na­wet 5 lat więzienia i do pół mi­liona grzyw­ny oraz ja­ko ka­ra do­dat­ko­wa po­danie wi­zerun­ku zwy­rod­nial­ca do pub­licznej wiado­mości... Za szczególne ok­ru­cieństwo ka­ra bez za­wie­sze­nia jak­by z auto­matu... Poz­dra­wiam :) 

Mądry i pot­rzeb­ny wier­sz jak pew­na stro­na , którą ob­serwuję od dosłow­nie kil­ku ty­god­ni :
https://www.facebook.com/groups/niedlabandytow/?hc_ref=NEWSFEED
Og­rom bes­tial­stwa ja­kiego do­puszcza się człowiek wo­bec zwierząt, znie­czu­lica, los tych "psich sierot", którym zmarł właści­ciel lub ktoś bez­duszny wyrzu­cił na pewną śmierć...poraża.
Ok­ropny jest ob­raz nasze­go społeczeństwa...

Miło Cię czy­tać Ge­rar­dzie :) 

To piękne co piszesz jeszcze bar­dziej piękne jest to co czy­nisz... Poz­dra­wiam Sta­ry Przy­jacielu :) 

Wróciłeś!
Super!!!
A wier­sz, złapałeś mnie nim za ser­ce.

Nie bądźmy obojętni wo­bec zwierząt! My, ludzie!
Ja właśnie z cmen­tarza wra­cam i mam ze sobą małego ko­ciaka, które­go ktoś tam wyrzu­cił na pewną śmierć.
Po drodze we­tery­narz, ale w moim do­mu już na niego cze­kają z jedze­niem i miłością.
Od te­raz, ma na imię Se­rafin :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Adnachiel

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]