szpiek Mariusz, Belzebiusz
 22 września 2022 roku, godz. 9:46

W kościele jest ciepło
można sobie pośpiewać
spotkać koleżankę
No i jest przystojny ksiądz
męski jak bóg
na jego skinienie klękają
i dają... na tacę
Jest władza, polityka i kasa

"Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko"
Dz. 17, 24-25

MyArczi Artur
 21 maja 2022 roku, godz. 17:21

w kościele najlepszy jest moment przeistoczenia naiwności na mamonę

Naja Ela  22 maja 2022 roku, godz. 22:22

W kościele najlepsza jest otucha, nadzieja, którą otrzymują, ci którzy do niego po to przybywają. Księża nie mają z pragnieniami wiernych nic wspólnego...
Bóg jest w kościele, skoro jest "u Kowalskiego w piwnicy"... To kwestia wiary.

Dobry wiersz, z bardzo dużym dystansem. Mam nadzieję, że również zrozumieniem...

Anna S. Anna Szyrwińska
 21 maja 2022 roku, godz. 15:42

W kościele, to co najważniejsze, co naprawdę jest każdego dnia to Przeistoczenie, bez względu na to, jaki kapłan sprawuje ofiarę i jakie owieczki uczestniczą w Eucharystii.

szpiek Mariusz, Belzebiusz  21 maja 2022 roku, godz. 16:12

Anno, z całym szacunkiem, ale pozwolę sobie zapytać: po co? Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale tak pisze:
"Następnie powiedział: Oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną [...]

Anna S. Anna Szyrwińska  21 maja 2022 roku, godz. 16:59

Proszę o Twoją interpretację:
Ewangelia wg św. Jana 6, 51-58
Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

szpiek Mariusz, Belzebiusz  21 maja 2022 roku, godz. 18:34
Edytowano 21 maja 2022 roku, godz. 18:49

A gdzie tu mowa o odprawianiu jakiś rytuałów, magicznej przemiany opłatka w ciało?

Polecam przeczytać cały rozdział od początku.

Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. 33 Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Kluczowy jest fragment:
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Tak jak jemy chleb i kiedyś pijano wino by żyć, tak mamy żyć, trwać w Jezusie.
Jezus mówił o sobie, że jest drogą, prawdą, życiem, wodą żywą, prawdziwym krzewem winnym i te słowa też mamy rozumieć dosłownie?

Anna S. Anna Szyrwińska  21 maja 2022 roku, godz. 20:47

Nie rozumiemy się.
"Poprzez słowa i czynności Chrystusa dokonuje się Ofiara, jaką sam Chrystus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy swoje Ciało i Krew złożył w darze pod postaciami chleba i wina, dał je Apostołom do spożywania i picia oraz polecił im uwieczniać to samo misterium” (OWMR 79 d).

szpiek Mariusz, Belzebiusz  21 maja 2022 roku, godz. 21:05

To, co robił Jezus podczas ostatniej wieczerzy, Żydzi robią do dziś, można samemu zobaczyć jak wygląda święto Pesach. Jedną rzecz tylko powiedział, by to czynić na Jego pamiątkę, a nie jak wcześniej na pamiątkę wyjścia z Egiptu. W I Liście do Koryntian jest napisane że uczniowie pili i jedli, nigdzie nie jest napisane, że to ofiara, że ma być kapłan i zupełnie nie wyglądało to jak obecna msza.

Anna S. Anna Szyrwińska  22 maja 2022 roku, godz. 00:11

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus zrobił coś, czego apostołowie początkowo nie rozumieli, a czego sens pojęli dopiero po Zmartwychwstaniu. A kiedy już zrozumieli, zgodnie z nakazem „To czyńcie na moją pamiątkę”, zbierali się na wspólnej modlitwie połączonej z powtarzaniem gestów Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, co nazwano później uczestniczeniem we Mszy Świętej. Każda Msza Święta, w której bierzemy udział jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. W nauczaniu Kościoła kładziono duży nacisk, że Msza Święta jest [...]

szpiek Mariusz, Belzebiusz  22 maja 2022 roku, godz. 00:15

No to wracamy do początku dyskusji, po co ta ofiara?

Anna S. Anna Szyrwińska  22 maja 2022 roku, godz. 00:18

Po co? Ale w jakim sensie? W sensie samej mszy?

szpiek Mariusz, Belzebiusz  22 maja 2022 roku, godz. 00:27

Tak. Czy ofiara na krzyżu nie była doskonała? Po co to powtarzać? Paweł pisze, że Jezus umarł raz na zawsze w Liście do Hebrajczyków

Anna S. Anna Szyrwińska  22 maja 2022 roku, godz. 1:13

Tak, umarł raz na zawsze DLA GRZECHU.
„Wartość jednej Mszy św. jest taka, jak śmierć Chrystusa na Krzyżu” – mówi św. Tomasz z Akwinu. Jezus udziela nam łask i swoich zasług poprzez Ofiarę Mszy św. Istotą więc Mszy św. jest uobecnienie Ofiary krzyża na sposób bezkrwawy. Jednak z tej miłości Chrystus z Ofiary czyni ucztę ofiarną, dając siebie w Komunii św.

Bł. Honorat Koźmiński napisał: „Najśw. Sakrament nie tylko jest życiem nabożeństwa Kościoła, ale On sam w sobie jest życiodajną potęgą. [...]

bystry76
 21 maja 2022 roku, godz. 10:35

Jakie to prawdziwie niestety. Wielki plus za formę. Bez nienawiści. Refleksja.

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 21 maja 2022 roku, godz. 8:29

Wsadziłeś kij w mrowisko