Bielą się przed świętami [...] – SaTyR_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SaTyR_ — zgromadziliśmy 8 opinii.

Białe tulipany w kagańcu.

Bielą się przed święta­mi sumienia
jak drze­wa w wiosen­nym sadzie
jak białe tu­lipa­ny pochy­lają głowy
uja­dające pys­ki wsadzając w kaganiec
i klęczą pod krzyżem wy­pat­rują jałmużny
na drodze krzyżowej zbierają gwoździe
jeszcze się przydadzą
ci co naj­wyżej ska­kali do gardeł
jut­ro po­niosą święconkę
prze­każą fałszy­wy znak pokoju
siądą przy stołach w roz­bi­tych rodzinach
gdzie co­raz mniej po­wodów, żeby trwać
uwikłani w sieci nies­pełnieni myśliwi
w roszcze­niu szu­kają miej­sc, gdzie wy­lać złość.

wiersz
zebrał 120 fiszek • 18 kwietnia 2014, 16:09

Nie je­den w tym miej­scu krzyż, swój lub ob­cy dźwi­gał, gwóźdź wbił w ser­ce dru­giemu. Nie je­den, fałszy­wy na­pisał znak po­koju, za zam­knięty­mi po­wieka­mi, bojąc się spoj­rzeć pros­to w oczy...Bogu.

Nie je­den, grzechów swoich na różańcu prze­liczyć nie zdoła... 

Ludzie nie są źli, są po pros­tu nie­szczęśli­wi i jak piszesz nies­pełnieni. Stąd by­wają nies­traw­ni w zacho­waniach wo­bec otocze­nia. Wo­bec tych naj­bar­dziej, których uważają za szczęśli­wych, ra­dos­nych. To nie fałsz, to ich ból.

Dob­rze, że o tym piszesz. Pozdrawiam. 

Bar­dzo praw­dzi­we przez co bar­dzo mi się podoba... 

Cieka­wy i od­ważny tek­st... pot­rzeb­na nam po­kora i za­duma nad sobą w te dni. 

Smut­ne aż po kości.
Jed­ni się w święta wytłumiają, in­ni frus­trują jeszcze bar­dziej - żeby szyb­ko minęły. Co­raz częściej święta za­miast łączyć to dzielą. Jeśli ktoś "źle" fun­kcjo­nuje w rodzi­nie, al­bo żyje w dys­fun­kcjo­nal­nej - to na zewnątrz nie może być in­ny. Zieje tym, czym oddycha.


Poz­dra­wiam. Wier­sz bar­dzo dob­ry w przekazie. 

'świat nie jest ta­ki zły, niech no tyl­ko zak­witną jabłonie..." 

To dop­rawdy zdu­miewające ja­ki ma­giczny wpływ ma przedświąteczny czas i sa­me święta. Jes­teśmy mi­li i up­rzej­mi. To nie ko­nie­cznie tchnie szcze­rością. Na­wet na ta­kim por­ta­lu jak ten, można doświad­czyć me­tamor­fo­zy zacho­wań. Złośli­we ko­men­tarze ustępują w ciszę, nab­rzmiewają w po­korę. Czy na długo ? Wier­sz jak naj­bar­dziej na cza­sie i praw­dzi­wy. Po­gody Sa­tyrze, nie tyl­ko w święta. 

Autor wy­kazał się pod­skórnym ok­ru­cieństwem już w ty­tule. Białe tu­lipa­ny mogłyby w tym ut­worze spełnić po­jed­naw­czą rolę, osobną dla opi­sywa­nych "zdarzeń". Za­miast te­raz być po stro­nie auto­ra, co­fam stopę (bosą), po­dej­rze­wam bo­wiem, że i on nie jest bez grzechu w obrządku.

Pogodnych. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]