biały jak płatki wiśni co [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 36 opinii.

list w butonierce

biały jak płat­ki wiśni
co z nieba spadły
ten ślub

i słowa waszej przysięgi
pieczęcią są dziś pieczęci

niech wasza piękna miłość
lśni w sza­rym py­le dróg
i bezsłonecznych dni

i nie­chaj jak chleb powszedni
każde­go dnia się święci

wiersz dnia z 11 października 2017 roku
zebrał 14 fiszek • 9 października 2017, 09:24

Dziękuję bar­dzo Giuli :-)))
Chciałabym, żeby szczęście, które te­raz w so­bie noszą to­warzyszyło Im przez całe życie... 

nie sądzę, ale dob­rze się składa, że dzisiaj;) 

nic mądre­go do powtórzenia
coś się chwaliłem
i coś jeszcze że wier­sz na głównej też war­ty do­cenienia

ta­kie tam
nieposkłada­ne te myśli dzisiaj 

Dzięki, Elu, w ta­kim ra­zie gra­tuluję i szczęścia no­wożeńcom życzę!:) 

Wzruszające...

Dla mnie bar­dzo na cza­sie. Od niedaw­na mam również "Córkę"... :-))) 

Ro­dia powtórz, tyl­ko bez wul­ga­ryzmów, bo nic nie zrozumiałam:)

Art, umiesz się wykręcić jak pis­korz, gaszę światło i zmykam;) 

Madź, nie znam, może ona mnie poz­nała, ale mnie aku­rat... głowa bo­lała... :P
Nie ściem­niaj, nie zbyt wiele. :)
Miłego dnia. :)) 

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny opi­nia do­dana przez użyt­kowni­ka nie po­win­na za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejsza opi­nia zos­tała ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ta ze względu za niez­godność jej treści z re­gula­minem strony. 

Art, nie ściem­niaj, znasz, znasz tyl­ko ją głowa nie boli;))

Ro­dia, dob­rze czy­tasz, szczęście zaw­sze by­wa dziecin­ne, a wier­sz dnia, na ta­kie coś to zbyt wiele. 

tyl­ko bu­tonier­ka mi tu brzydzi

do przeczy­tania, bo nie czy­tam już, więc ok 


pieczęcią pieczęci
jak dzieci 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu