biały jak płatki wiśni co [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 33 opinie.

list w butonierce

biały jak płat­ki wiśni
co z nieba spadły
ten ślub

i słowa waszej przysięgi
pieczęcią są dziś pieczęci

niech wasza piękna miłość
lśni w sza­rym py­le dróg
i bezsłonecznych dni

i nie­chaj jak chleb powszedni
każde­go dnia się święci

wiersz dnia z 11 października 2017 roku
zebrał 13 fiszek • 9 października 2017, 09:24

Dzięki, Elu, w ta­kim ra­zie gra­tuluję i szczęścia no­wożeńcom życzę!:) 

Wzruszające...

Dla mnie bar­dzo na cza­sie. Od niedaw­na mam również "Córkę"... :-))) 

Ro­dia powtórz, tyl­ko bez wul­ga­ryzmów, bo nic nie zrozumiałam:)

Art, umiesz się wykręcić jak pis­korz, gaszę światło i zmykam;) 

Madź, nie znam, może ona mnie poz­nała, ale mnie aku­rat... głowa bo­lała... :P
Nie ściem­niaj, nie zbyt wiele. :)
Miłego dnia. :)) 

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny opi­nia do­dana przez użyt­kowni­ka nie po­win­na za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejsza opi­nia zos­tała ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ta ze względu za niez­godność jej treści z re­gula­minem strony. 

Art, nie ściem­niaj, znasz, znasz tyl­ko ją głowa nie boli;))

Ro­dia, dob­rze czy­tasz, szczęście zaw­sze by­wa dziecin­ne, a wier­sz dnia, na ta­kie coś to zbyt wiele. 

tyl­ko bu­tonier­ka mi tu brzydzi

do przeczy­tania, bo nie czy­tam już, więc ok 


pieczęcią pieczęci
jak dzieci 

Ja nie znam. A żad­na pa­ni mi nie ściem­nia, że ją głowa bo­li. :P
Na­wet jeśli bo­li. :D
Bo na ból głowy... naj­lep­szy jest smok. :D
Miłego po­połud­nia. :)) 

No kto nie zna Goździ­kowej?! Nikt tu­taj? Szczęściarze!;)
M., to ta­ka Pa­ni do pa­naceum na ból głowy ze zna­nej reklamy.
Miłego i wza­jem­nie, gorącej ka­wy, bo u mnie przy­naj­mniej, wieje i pa­da tak moc­no, jak wska­zuje naz­wa miesiąca piździernik;) 

Ale... ja w ogóle nie wiem, kto to jest Goździ­kowa...
Cho­ciaż, na szczęście chy­ba wie­dzieć nie muszę :))
Miłego dnia i dob­rej ka­wy połud­niowej :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 13:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:22RozaR sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:18piórem2 do­dał no­wy tek­st Korzeni nędznych nie na­leży [...]

dzisiaj, 13:18Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 13:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przed 10.04.2010

dzisiaj, 13:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]