And then she'd say: [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 6 opinii.

Między sztruksem a koronką*

"And then she'd say:
It's all right, I got ho­me la­te last night,
but I'm a Su­per­girl and Su­per­gir­ls just fly."

~ Reamonn - Supergirl


mężczyźni, z który­mi sypiam
wyd­ra­pują inicjały
na moim su­mieniu -
śla­dy.
za ni­mi można dojść

tyl­ko do piekła.
ciągle nam (nie) po drodze.* ty­tuł za­pożyczo­ny od M. Le­nar­to­wicza, za co niez­mien­nie dziękuję

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 października 2017, 16:39

ta­kie że na­wet można dwa razy

ale
nie lu­bię tych cho­ler­nych nawiasów
psu­je wszystko

tak jak­by nie
można
było te­go inaczej pokazać 

Może to przez drogę?
Na in­nej pew­nie można spot­kać in­nych ludzi. ;) 

zielo­nomod­ra, L'Ar­tiste Pro­voca­teur dziękuję.

yes­tem, wszys­tko jed­no. Po­wagi w nim brak. 

Tak, jest to je­den z po­wodów, dla których... nie sy­piam z mężczyz­na­mi. :P
Ko­biety zos­ta­wiają na­cięcia... na kol­bie ka­rabi­nu... ;)
Kaś wy­bacz, już się nie wy­door­niam pod Twoim po­ważnym tekstem.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

...jakże ta ko­ron­ka mu­si być szor­stka,że aż tak nęci
w dob­rym sma­ku wiersz 

Dob­ry wier­sz, każdy zos­ta­wia w nas ja­kiś ślad. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zielonomodra

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 15:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:35Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 13:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:27carolyna sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:26carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 12:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

dzisiaj, 10:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 10:45$$ ma­ny wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2