25 lutego 2014 roku, godz. 23:54
 16 lutego 2014 roku, godz. 14:04
 16 lutego 2014 roku, godz. 8:37
 12 lutego 2014 roku, godz. 00:17
 12 lutego 2014 roku, godz. 00:16
 22 stycznia 2014 roku, godz. 00:39