29 stycznia 2016 roku, godz. 21:42
 28 stycznia 2016 roku, godz. 23:10
 28 stycznia 2016 roku, godz. 20:48
 28 stycznia 2016 roku, godz. 20:27
 28 stycznia 2016 roku, godz. 15:33
 28 stycznia 2016 roku, godz. 11:05
 24 stycznia 2016 roku, godz. 17:17
 22 stycznia 2016 roku, godz. 17:43