18 czerwca 2018 roku, godz. 15:00
 31 maja 2018 roku, godz. 23:19
 12 marca 2018 roku, godz. 19:43
 5 marca 2018 roku, godz. 00:58
 8 lutego 2016 roku, godz. 18:36
 6 lutego 2016 roku, godz. 14:40
 3 lutego 2016 roku, godz. 1:44
 2 lutego 2016 roku, godz. 21:49
 2 lutego 2016 roku, godz. 2:53