Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Emoc­je wyz­wa­lają no­we emoc­je i wte­dy trud­niej tra­fić po ro­zum do głowy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

Lo­gika jest do rzeczy, emoc­je – do życia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 12 fiszek • wczoraj, 21:52

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wiel­kość mędrca po­lega na stop­niowym ogłupianiu słuchaczy aby pod­dać ich edukacji. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 00:13

Dziś będę

Dziś będę lus­trem, wczo­raj kamieniem.
Dziś będę duchem, wczo­raj historią.
Dziś jes­tem ni­kim, wczo­raj byłem niczym.

Dziś nie boję się rozpicia.
Dziś nie boję się pamięci.
Dziś się tyl­ko boję kogoś.

Dziś, bo nie jut­ro, zra­niony zostanę.
Dziś, bo nie jut­ro, zak­ry­ty zostanę.
Dziś, bo nie jut­ro, zos­tanę złamany.

To ja - lus­tro, od­biję szczerze.
To ja - po­kaz, przed­sta­wię prawdę.
To ja - nikt, lecz będę zawsze. 

wiersz • wczoraj, 23:50

* * *

już nie wiem sa­ma czy
bar­dziej bo­li nóż wbi­ty w ple­cy
czy mo­je ser­ce niebijące
w two­jej ręce 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:54

Smak wspomnienia lata

Pta­kom niebies­kim skrom­ne dary
cienis­tych przes­tworów zielo­nej kotary
pąso­we perły za­gubione w leśni
słod­kie naręcza dzi­kich czereśni.

W ro­sach kwitnące prze­bicien­nym kwiatem
owo­ce późne­go prze­budze­nia wios­ny latem
śpiewem lis­to­wia sny ukołysane
wiet­rzną pie­szczotą dni nieprzespane.

Siero­ce dzieci słońca w leśnej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:48

Zak­witł pier­wszy kwiat na­giet­ka, ta­kim moc­nym bar­dzo żywym po­marańczem - tak bar­dzo zachęca żeby żyć jak naj­mocniej - dając in­nym słodycz barw życia i sa­memu biorąc jak naj­więcej. Ta­kie to pros­te jest - czy­tać na­turę i być według niej dobrą cho­ciaż chwilą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:30

* * *

po ciem­nej stro­nie zasłon
na­wet ciszej jak północ krzyczę
wciąż tłumiąc nas w sobie

oczy nie widziały więcej
niż usta
lecz je anioł ściszył
a te­raz by chciał

żebym s(c)ię głośno
przeklęła za to że kocham 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:20

naj­pierw uczyń sa­mot­ność swoim domem
po­tem możesz zacząć wychodzić do ludzi
al­bo wróć
naj­pierw uczyń sa­mot­ność swoim do­mem og­ro­dem i złym psem
po­tem możesz zacząć wychodzić do ludzi
tyl­ko po co 

dziennik
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:08

Księżniczka Mądrości i ja

Upał stwarza możliwości
Sze­roko zak­ro­jonych form wypoczynku
A więc ob­ry­wam Zosi
Strąki grochu
Cza­sem aż w dziewięć słodyczy ziaren
Jeszcze kil­ka owoców po­ziomek i porzeczek
Czer­wo­nych jak truskawki
Które też Jej zerwę
Tak zasileni
Gra­my w rybki
Układa­my puzzle
Ogląda­my sza­lone współczes­ne bajki
Pięknie jest być dziadkiem
Szczęśli­wej księżniczki Mądrości
I to tyle 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 22:03

Lo­gika jest do rzeczy, emoc­je – do życia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 12 fiszek • wczoraj, 21:52

Niektóre pta­ki po­win­ny żyć w klat­kach... pro pub­li­co bono. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 21:29
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mandela

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]

wczoraj, 23:28MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:26CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:22MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:20CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:18MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:17MyArczi sko­men­to­wał tek­st Co można do­dać do [...]