Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dlacze­go płacz słod­kim jest dla nieszczęśliwych? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 21 fiszek

Dlacze­go do­piero czy­jaś śmierć uczy nas życia? 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 26 fiszek • 28 lutego 2012, 21:05

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

bądź obok
w zwyczaj­nej codzien­ności
nic nie mów
usiądź obok mnie
zrzuć świat ze swoich ramion
daj się po­kochać
na zabój 

wiersz • dzisiaj, 01:51

Ze mną się smiejesz.
Ze mną wspominasz.
Ale to z nim zasypiasz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:09

* mi/lau

Odtwórz
cichy szmer - szept
miękkość języ­ka - zlizuje
od­dech - lepki

wi­je, ociera -puch
cichość w do­le - usta
łako­mie błyszczy - wzrok

* w roz­to­pieniu - zbliż się 

erotyk • dzisiaj, 00:07

Is­tnieje skończo­na ilość li­ter w al­fa­becie, które składają się na skończoną ilość słów mających znacze­nie. Na­tomiast słowa można układać w nies­kończo­ne łańcuchy zdań, których może i szyk będzie uni­kal­ny, ale znacze­nie i tak zos­ta­nie uz­na­ne za zwykły pla­giat. Na­tomiast, mało kto zwra­ca uwagę, na to że każde zda­nie, na­wet to bar­dzo autor­skie, za­wiera pla­giat w pos­ta­ci li­ter alfabetu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:00

Miłość leczy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:33

Już za późno.... Słowa czy­nami się stały... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:22

- Jak myślisz dlacze­go to się tak skończyło?
- Pa­liłeś kiedyś skręta? Dla zwykłego pa­lacza sma­kuje jak nor­malny pa­pieros...
lecz gdy wy­leci z niego żar i pos­ta­nowisz od­pa­lić go po­now­nie - jest nie do przepalenia...


Odtwórz  

myśl • wczoraj, 23:19

Niekochana

Smu­tek ją ogarnął i nadzieja umarła i sen z po­wiek zdjęty. Po­zos­tały je­dynie głuche dźwięki ścian. Na pa­pie­rze za­pisa­ne kil­ka wersów. Żal ser­ce ścis­ka, a kochać jej nie miał kto. Sa­mot­ność ją niszczyła a Świat pogłębiał rozpacz. 

wiersz • wczoraj, 22:53

łat­wo jest minąć świat i człowieka
wchodząc w drogę na skróty 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:43

Nie każda burza to pioru­ny, ale każda ma szansę za­kończyć się tęczą. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:28
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gombrowicz

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 05:34lajajaj sko­men­to­wał tek­st Cuda się zdarzają codzien­nie; [...]

dzisiaj, 05:25Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wiara w duszę (lub [...]

dzisiaj, 04:36one drop for all sko­men­to­wał tek­st Politycy i eko­nomiści to [...]

dzisiaj, 04:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdy od­najdu­jesz swo­je spos­trzeżenia [...]

dzisiaj, 04:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

dzisiaj, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

dzisiaj, 00:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st niezapominajki zak­witły znów będą [...]