Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

widmo przeszłości

od­daję  Ci os­tatnie tchnienie
na moich bar­kach spocznij
uni­ces­twienia nad­szedł czas -
przeszłości która  budzi jeszcze strach
w dzi­kich snach - ulek­lam się kłam­stw
tańcząca w czer­wo­nej suk­ni
po­wier­niczka  diabła
roz­wi­ja skrzydła
czas zatoczył [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 21:16

Zzz

Za­bić się
wy­mie­rzyć so­bie cios
Oku­ty w strach i klęskę
Czy pod­nieść resztki człowieczeństwa
W tak słabym ciele. Prosić
O od­ku­pienie gdy nie ma już słów
które opiszą to cierpienie


Nie ma nic heroicznego
W codzien­nej walce
o wschód słońca bez zażaleń
bez mo­noton­nej ciszy
bez bólu które­go nikt nie dojrzy
nikt nie usłyszy

Jes­tem sa­ma
Nie wiesz że gdy dzień się rodzi
Wo­lałabym by płonął
Ja sama
Jes­tem swoim przekleństwem
I swoją ułudą

Wybrałam
Sen 

wiersz • dzisiaj, 20:59

Ci którzy naj­mniej po­magają, naj­więcej się mądrzą, kiedy im pomagasz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:17

* * *

nik­czem­ny to dar
przy­bierać różną postać
w za­leżności od dnia

prze­mie­rzasz ulicami
do­paso­wując się do faktury

ka­meleon ludzkości

to nie schizofrenia

to strach przed sa­mym sobą

spójrz choć raz
bez pa­niki w lustro

niech nie pochłania
cię bezradność

dos­to­suj się
do włas­ne­go ja

a może

ty go wca­le
nie posiadasz? 

wiersz • dzisiaj, 20:14

Odeszła w bólu,po­zos­ta­wiła po so­bie smu­tek,żal i cierpienie.... 

myśl • dzisiaj, 19:26

życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać równo­wagę psychiczną:

ch.uj z tym wszystkim

/bud­dyzm potoczny 

myśl • dzisiaj, 17:12

CZARNY ŁABĘDŹ

Myślę o swych bliskich
ładując mój pistolet
i jak do te­go doszło pojąć nie mogę...

Po­win­nam pi­sać ro­man­se
i dzieci mieć gromadkę,
tym­cza­sem piszę lis­ty do dzieci ofiar...

Współczuję Wam bardzo,
lecz sa­ma jes­tem martwa...
Gdy spróbu­jesz mnie zabić
to nie zro­bi różnicy...

I żyję już na zawsze
pośród słów ich kiedy tańczą
i tańczyć nie przestając
giną od kul na ulicach.

DRAG KING 810

In­spi­rac­ja: Odtwórz  

wiersz • dzisiaj, 16:56

dzienniki zmyślone

Odtwórz

Mam kry­zys tożsa­mości. Mam dep­resją poz­szy­wane oczy. Mam us­ta zle­pione przez go­rycz i zaz­drość. Mam us­ta wyk­rzy­wione śmie­chem sa­dys­ty i brwi wy­gięte prze­rażeniem. Mam dwa li­ca, dwie kończy­ny i dwa końce świata [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:49

Budzisz we mnie wenę
Ale nic konkretnego 

myśl • dzisiaj, 16:37

miłość nie jest naj­ważniej­sza, ona gubi 

myśl • dzisiaj, 15:00
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dawkins

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:41Pomarańczy sko­men­to­wał tek­st Wiśnie - tek­st pop­ra­wiony [...]

dzisiaj, 21:16jesienna mgła do­dał no­wy tek­st widmo przeszłości

dzisiaj, 20:59Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Zzz

dzisiaj, 20:17Logos do­dał no­wy tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 20:14zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st nikczemny to dar przy­bierać różną [...]