Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Śmierć nie jest prze­ciwieństwem życia, a je­go częścią. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 78 fiszek

Chcesz zas­koczyć wro­ga? Graj według je­go zasad. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 44 fiszki • 5 września 2011, 20:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Z idiota­mi idzie mi dość pomyślnie.
Gorzej jest wte­dy gdy tra­fię na dur­nia,
który za­miast wejść do wo­dy i ochłonąć na­dal wo­li grze­bać pa­zurem w pias­ku szu­kając robaka... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:20

MIŁOŚĆ

Już nie słucham bal­lad wiatrów.
Już nie rodziną mi sos­no­wy las,
Pies, kot, sza­ma­ni i me­dytan­tki.
Roz­kosz - głas­kam uda, poślad­ki,
Całuję pięty i de­li­kat­nie łas­ko­tam
Nóżek śródsto­pie jak dziecięce.
Wgłębienia złączo­nych ud
Od połud­niowej stro­ny szczęścia,
A po­tem te zagłębione połącze­nia
Ud z poślad­ka­mi od wscho­du
I zacho­du cieles­nej ra­dości.
Aż wreszcie od półno­cy ka­nion
Z po­między Olim­pa­mi błogości pośladków.
Mo­je oczy widzą tą cieles­ność
Układającą się w krzyż.

Krzyż jest miłością. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:24

Jes­tem człowiekiem up­rzy­wi­le­jo­wa­nym przez Bo­ga, wysłuchał moich mod­litw i wyr­wał mnie z dybów sak­ra­men­tu w cnotę Miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:18

Trud­ne chwi­le, nie wspo­mina się mile. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:11

Ja się cie­szyłam ze spotkania
z Toba,
Ty, że już poszłam... 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:05

Marzenia kapucynki

Uciec od fa­wory­zowa­nej Gosi*
uciec jak naj­szyb­ciej jak naj­da­lej
wziąć ze sobą ma­lut­ki termosik
z de­serem dob­re­go smaku
na pot­rze­by przekraczania
stron star­to­wych gra­nic
uciec od wyuz­da­nego taty
od skąpca despoty
od mamusi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:13

Czy je­go oczy jeszcze na mnie spojrzą? 

myśl • dzisiaj, 02:39

Krzycz so­bie da­lej w po­le jak chcesz, ale nie obudź mych ptaków... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:00

Nad­chodzi cza­sami mo­ment gdy jes­teś sil­na już tyl­ko po to żeby nie za­wieść tych, którzy mają w To­bie opar­cie... Stoisz żeby ich nie przewrócić... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:25

Pozwól mi zatęsknić jeśli kochasz. 

myśl • dzisiaj, 00:20
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Chattam

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]