Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ode mnie

Do Ciebie
Trochę się pogubiłam.
W życiu.
W uczu­ciach.
W czynach.
Trochę nie wiem kim jes­tem i jak sma­kuje szczęście.
Ten rok nie zaczął się tak jak chciałam, a słowa in­nych os­tatnio nie pachną fiołkami, [...] — czytaj całość

list • wczoraj, 23:27

jes­tem naczy­niem na sprzeczne emocje

kłębkiem nieporozumień

ko­lażem niepowodzeń

zlep­kiem niez­liczo­nej ilości wad

połącze­niem wszys­tkiego, co najgorsze 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:56

Każdy ma swoją mowę, każdy jej in­ter­pre­tację. Kon­sekwen­cje by­wają jeszcze bar­dziej nieprzewidywalne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 22:13

Lu­bie światła w ciemności
Lu­bie szczęśli­wy smu­tek
Lu­bie marzyć będąc trupem
Lu­bię kraść twój smutek 

myśl • wczoraj, 22:12

Książki, której nikt nie czy­ta, nie um­niej­sza to by­naj­mniej by­cie książką. 

myśl • wczoraj, 22:12

Stado

Ja żołnierz pat­rzy na śmierć

Cza­sami splu­nie
Lub szklankę wódki wychy­li
I pójdzie da­lej
I tak za­pom­ni
Jak kto nie przy­pom­ni
Kap­ra­la pułkow­ni­ka
Star­sze­go lub Wiśniewskiego

Czas było przy­wyknąć do trupów
Mało było
Py­tam mało
Taką jedną spa­lili
Bo ludzi przed bru­kiem bro­niła
Tam­ci krzycze­li że bom­ba w sa­molo­cie
I w piątek za­wiśli
Ty­le że sta­do nie widziało jak giną
Te­raz ożyło
Wcześniej na znicze szczało 

wiersz • wczoraj, 22:12

to, że się gu­bisz, nie oz­nacza, że nie wiesz dokąd zmierzasz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:35

jes­teś na ty­le dob­ry, na ile dos­trze­gasz włas­ne zło 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 20:28

Gdy gołąb cier­pi, milczy. 

myśl • wczoraj, 20:09

Ktos mu­sial odej­sc, aby ktos in­ny tez mial szan­se na milosc.... 

myśl • wczoraj, 19:02
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hemingway

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło