Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ko­zy w Pa­ryżu chodzą w beretach. 

myśl • wczoraj, 21:46

mikroopowiadanie sto pięćdzziesiąte drugie

Daw­no daw­no te­mu, w ka­tolic­kim państwie, w którym jed­ni bis­ku­pi ko­dowa­li, a in­ni jeszcze wdo­wy i dziewi­ce kon­sekro­wali, pan sierżant z żoną sierżan­tową szedł przez wieś, żeby na bois­ku piłkar­skim zjeść śliwki [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • wczoraj, 19:02

mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pierwsze

Jak ma­ma um­rze, to ja umrę z nią. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • wczoraj, 18:54

Chciałabym la­tać ale nie umiem, wiec chodze po dworze Ziom. Chciałabym la­tać i pat­rzeć z go­ry na ludzi sza­rych i im machac by pop­ra­wiać im humor 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 18:50

Zos­ta­wił ro­zeb­raną na łóżku, cmoknął w pa­lec u no­gi, pos­my­rał po pępku, puścił oko i da­lej w długą, bo ko­lej­ka chętnych spo­ra a wieczór krótki jak koc którym ok­ryła drżące ciało z zim­na, tak że sto­py wys­ta­wały; ocierając się jeszcze w pa­mięci dotyku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 16:37

Naj­piękniej­sze kwiaty to te, które rosną
wolno 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 14:08

Zdarzyło się

Zaz­wyczaj moc­no się przed tym bro­nię, właści­wie nig­dy te­go nie ro­bię, zaw­sze jes­tem przy­goto­wana i mam wszys­tko prze­myśla­ne. Ten dzień nie różnił się od in­nych, jed­nak nie miałam wszys­tkiego przeana­lizo­wane­go, zap­la­nowa­nego i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • wczoraj, 13:18

Proza życia poety

Z mar­twą naturą
nie zerwiesz. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:50

nie py­taj dlacze­go ta­kie ciepłe przy brzegu...
skon­denso­wany bez­wstyd wa­leni udu­siłby się we włas­nym fetorze
gdy­by nie fa­le i zba­wien­na mor­ska bryza
 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 10:04

Antywalinalizsy

Neola­nis­tycznie wa­run­ko­we zacho­wania ko­jarzo­ne są z przeszłością i le­niwym spoj­rze­niem w bok, gdzie przechodzący człowiek widzi przed sobą lęk poz­ba­wiony skru­pułów i zacho­wań między­ludzkich, czy­li wza­jem­ności, by wspierać się wza­jem­nie, i nie [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 08:00
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myśliwski

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]