Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Życie wy­jawia nam swo­je praw­dy, nie bacząc na wiek. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

Wiek to tyl­ko pus­te cyf­ry, które sa­mi wy­pełniamy własną historią. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 5 fiszek • 11 kwietnia 2017, 19:45

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wy­leczyć? Ja nie wiem, co to znaczy. Wiem na­tomiast jak coś za­mieść pod dy­wan. A po­tem, przy cho­ler­nie dużej daw­ce szczęścia, uda się za­pom­nieć co tam jest. I naj­ważniej­sze- nie zaj­rzeć tam nigdy. 

myśl • dzisiaj, 15:00

Miała ciocia sios­trzeńca
chłopaczka skwar­ne­go
który ro­bił za­dymę
u do­nosi­ciela
często rzu­cał w ok­na
choćby ka­mieniami
aby wy­lan­so­wać
względy u gro­mady
ochoczej

 [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 14:24

Sztu­ka to wy­rafi­nowa­ny rodzaj sek­sual­ne­go pobudzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:16

*

Dla mnie świat wewnętrzny nie is­tnieje. Jeśli coś ma pos­tać, osobę, ma jakąś formę, łatwą do ok­reśle­nia lub spre­cyzo­wania, sta­je się tyl­ko wid­mem cze­goś, co jest głębiej. Sta­je się rodza­jem przesłania. Sposobem [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 14:02

A gdy­by tak usiąść spo­koj­nie i po­pat­rzeć mogłoby się oka­zać, że być może wszys­cy znają prawdę. Tyl­ko nie JA. 

myśl • dzisiaj, 13:57

Być może w deszczo­wy wieczór, gdy świat za ok­nem rozpływać się będzie w stru­gach deszczu, a ko­lej­ne krop­le na­tar­czy­wie uderzając o szy­by roz­brzmiewać będą stu­kotem, wte­dy ot­worzę je na oścież, pat­rząc jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:43

łas­ka to dar - wieczny
niezasłużony 

aforyzm • dzisiaj, 13:24

paździerz, to PO­zarządo­wy ado­rator, fak­tu głupo­ty bez granic

kod z nim i bur­ki w szafie
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm • dzisiaj, 13:22

apo­kalip­sa wg paździe­rza... jest długą listą uczynków
do wymazania

kod z nim i bur­ki w szafie
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm • dzisiaj, 13:19

In­tuic­ja bez Umysłu w Świecie zos­ta­je zgwałcona. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:36
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dickens

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 14:52Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:51natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:48Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:44Cris sko­men­to­wał tek­st Olśnienie

dzisiaj, 14:43natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:42Cris sko­men­to­wał tek­st Pustka

dzisiaj, 14:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]