Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Są gra­nice, których przek­rocze­nie jest niebez­pie­czne: przek­roczyw­szy je bo­wiem, wrócić już niepodobna. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

Sta­wiam gra­nice, dla­tego jes­tem wolna. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 18 fiszek • przedwczoraj, 20:29

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Shhhhhh

w uszach szu­mi szum z muszli
szum so­poc­kich plaż mola
go­nisz biegnące myśli
szu­kasz i nie wiesz czego
wycze­kujesz i cze­kasz
szme­ry zew­sząd ogłuchłe
i zaszczu­ty w szlaczki, szczkli­wość i szamotność
nie znaj­du­jesz niczego 

wiersz • dzisiaj, 01:03

prag­nienia rodzą się z zuchwałych marzeń 

myśl • dzisiaj, 00:23

Nic co nie jest wie­czne, nie ma sensu. 

myśl • dzisiaj, 00:15

Pop­chnięci po­za krawędź człowie­czeństwa toną we włas­nym ja. 

myśl • wczoraj, 23:49

ra­ny zos­ta­wiam na noc otwarte 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:20

W cudzej niechęci jest więcej życia, niż w trak­to­waniu się jak powietrze.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:51

Gdy zgaśnie gwiaz­da na niebie, cza­sem nikt nie zauważy, lecz gdy zgaśnie Gwiaz­da na ziemi, przez każde ser­ce prze­biega cień.

* Zbig­niewo­wi Wodeckiemu 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:48

***

a wokół ciągła miłość,
w ko­lorze drzew,
szu­mie listowia,
mi­janym człowieku

a wokół ciągła miłość,
w odgłosach wodospadu,
błęki­cie nieba,
pta­kiem tuż nad głową,

a wokół ciągła miłość,
w za­pachu jodły,
świeżo skoszo­nej trawy,
słońca rozłożone­go na asfalcie,

a wokół ciągła miłość,
przez którą brak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:31

Sa­mot­ność to brak miłości, dla­tego nie jest sa­mot­ny ten, kto kocha własną samotność. 

aforyzm • wczoraj, 22:10

Zmartwychwstanie nieśmiertelności

Gdy kiedyś nie wszys­tek umrę
złóżcie mnie w pa­pierową trumnę
pa­pier będzie pośmier­tnym mieszkaniem
tej reszty, co ze mnie zostanie.

Je­no słów po­zos­taną kości
gdy reszta prze­minie w nicości
i ni­mi me ciało się stanie
gdy z ciała po­piół zostanie.

I będę cze­kał zbawienia
w wier­szach pa­mięcią wskrzeszenia
bo wte­dy nie wszys­tek umrę
gdy ot­worzy ktoś mą trumnę.

I myśli ożywi sku­pienia oddechem
ze słów pi­sanych życia pośpiechem
to będzie z mar­twych pow­sta­nie
tej reszty, co ze mnie zostanie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:03
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shaw

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]

wczoraj, 23:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:19dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 22:52dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:51Żółty wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:50dark smurf sko­men­to­wał tek­st zawsze