Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kto wal­czy, może przeg­rać. Kto nie wal­czy, już przegrał. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 58 fiszek

Niena­widze Cię, a raczej za to co jest nasze, ale tyl­ko ja z tym walczę. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 18:36

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

to już nie wiem, co bar­dziej kocham, mie­szać w słowach, czy szy­ko­wać jedze­nie? dziś bro­kuł o pos­ma­ku orzechów las­ko­wych za­ser­wo­wał mi podróż. do dzieciństwa, do bez­tros­ki, do la­su, pod leszczynę, do koszy­ka pełne­go łupów i łupi­nek. chy­ba kocham je równie moc­no, la­tające ta­lerze i przenośnie  

dziennik • dzisiaj, 14:09

Hit­ler nie zro­bił nicze­go złego; on po pros­tu spełniał swo­je marzenia. 

myśl • dzisiaj, 14:08

Praw­dzi­we skrzydła rosną w ciszy. 

myśl • dzisiaj, 13:57

Ludzi skłon­nych do poświęceń, wca­le nie cechu­je poświęcenie. 

myśl • dzisiaj, 13:45

Periodyk

Zna­my się na ty­le dob­rze, że wiesz co piję.
Zna­my się na ty­le słabo, że nie wiem jak spędzasz in­ne wieczory.
Zna­my się na ty­le długo, bym wie­działa, której no­cy zro­bisz mi drinka.
Zna­my się [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 13:25

* * *

su­geru­jesz, roz­wi­jaj się. ow­szem, mogłabym kłębek nerwów roz­winąć, mogłabym wydzier­gać so­bie w lot błękit­ne skrzydła, może na­wet nad przy­tul­nym gniaz­dkiem mogłabym za­wisnąć, ale po co mi to? mo­je skrzydła byłyby zaw­sze na­pięte, drżące i płoche, to już le­piej po­zos­tać przy kocie 

dziennik • dzisiaj, 13:02

Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, by móc odpłynąć jak najdalej. 

aforyzm • dzisiaj, 12:56

Naj­bliżej no­gi chodzi pies spuszczo­ny ze smyczy.

/ z se­rii: zasłysza­ne niepotwierdzone/ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:56

20 Październik 2017

Jes­teś tar­czą, dziś czuję to jak nig­dy, cho­ciaż ból jest przeszy­wający na­dal mogę iść, na­wet z uśmie­chem, krok za kro­kiem. Dziś tak dob­rze wiem, że ka­lekie uczu­cia oka­leczają in­nych, nie tyl­ko nas [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:23

Przeszłość, która nie jest ak­tual­nością, jest zamierzchłością. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:16
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saramago

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 14:09róż li­la do­dał no­wy tek­st * * * 

dzisiaj, 14:08Eazy do­dał no­wy tek­st Hitler nie zro­bił nicze­go [...]

dzisiaj, 14:02Eazy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 14:01onejka sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 14:01Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 14:00onejka sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 13:58Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 13:57onejka do­dał no­wy tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 13:56onejka sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 13:54Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]