Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Przestępo­wanie z no­gi na nogę to jeszcze nie ta­niec, tak ot­worze­nie ust to jeszcze nie mówienie. 

aforyzm • dzisiaj, 13:40

Jes­teśmy chwa­leni po­nad miarę, dużo więcej, niż na to zasługu­jemy, gdyż łat­wiej dos­trzec czyn niż je­go intencje. 

aforyzm • dzisiaj, 13:38

Ro­man­tyk go­tuje się we włas­nym sosie. 

aforyzm • dzisiaj, 13:35

Dom, w którym mie­szka miłość, ma ściany z ducha. Cała nasza nędza za­sadza się na tym, że wychodzi­my z czte­rech mu­rowa­nych ścian. 

myśl • dzisiaj, 13:33

Jeszcze cza­sami mi się przy­pom­ni
Twój uśmiech, wśród tych sza­rych dni... 

myśl • dzisiaj, 12:26

Jeszcze cza­sami mi się przy­pom­ni
Twój uśmiech, wśród tych sza­rych dni... 

myśl • dzisiaj, 12:26

Człowiek, który ocze­kuje szyb­kiego pok­lasku, po­winien raczej przy­goto­wać na plas­kacz ze stro­ny życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:57

(...)

Przy­pad­ko­we złącze­nie dłoni. Pul­chna ta­lia. Rdzeń. Jes­tes­two. Ob­nażony, skru­pulat­ny, bez­bron­ny cel is­tnienia. Krzy­wop­rzy­sięstwo. Pejzaż roz­sy­pany za ok­nem. Resztki niepoz­biera­nego ze stołu słońca zle­piają dro­bin­ki kurzu w pla­nety. For­mują z ciem­nej po­wie­rzchni blatu [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 08:31

Piszę do Ciebie list
tyl­ko że słowa nie chcą się układać
wołam cię lecz nie słyszysz
jes­tem na zakręcie twoich myśli
i cze­kam...kiedyś go wyślę
Odtwórz  

myśl • dzisiaj, 08:18

W wyjątko­wych związkach z ludźmi pro­simy nawza­jem o piekło, w szkla­nym do­mu, szkla­na pułapka. 

aforyzm • dzisiaj, 07:13
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shaw

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 13:44Lila_ sko­men­to­wał tek­st Gdy chcesz siebie ob­ra­zić, [...]