Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

https://m.facebook.com/321Nero 

aforyzm • wczoraj, 23:38

Każda me­lodia ko­jarzy mi się z Tobą. 

myśl • wczoraj, 19:28

Widzisz cza­sami białego króliczka w od­da­li? Już ruszasz za nim, mi­jasz wspom­nienia, ko­legów i marze­nia. Bieg­niesz w niez­na­ne, za ulot­ny­mi chwi­lami. Życie w chwi­lach bez­tros­ki, naj­częściej jest z nami. 

myśl • wczoraj, 17:50

Im jes­tem głup­szy, tym jes­tem odważniejszy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 15:57

Władze nad światem ma tyl­ko ten, kto może go zniszczyć. 

myśl • wczoraj, 15:56

(no) exit

uchy­lam zasłonę jak opa­kowa­nie ...
niczym pa­pieros w słońcu
przez chwilę roz­puszczam się w złudze­niu dnia

se­kun­da . se­kun­da ..
to później i później
wcześniej i wcześniej
sreb­rzą się jesienie
w ziemi na mar­twych nad­gar­stkach ty­kają zegarki
roz­rasta mglis­te kłącze

czas nie istnieje
czas nie ma granic

każdy mój ruch myśl
jed­nocześnie na płaszczyz­nach wielo­wymiaro­wej czasoprzestrzeni
jes­tem częścią luster
niewi­docznych lecz pamiętających
- są częścią mnie

w niep­rze­nik­nionym pomieszczeniu
idąc - pozostaję
uwięziony wśród powierzchni
kamienia
- jak kwiat zam­knięty w pięść 

wiersz • wczoraj, 13:45

Jesień

Na stru­nach sreb­rnej harfy
wiatr zap­la­ta z mok­rych korali
war­kocze kałuż

Ciem­ne po­całun­ki chmur
wędrują nad moją głową
w la­biryn­cie miasta

Drze­wa wykonują
naj­bar­dziej ma­low­niczy strip­tiz sezonu
roz­rzu­cając dookoła
żółto- czer­woną bieliznę

Noc od­dycha co­raz szybciej
w klep­syd­rze dnia 

wiersz • wczoraj, 10:17

*** Szczęście to serca bicie...

Przy­mykam po­wieki
w sku­pieniu czu­je
Twój oddech
jak ogień gorący
w ko­min­ku pali
spełniona w mi­lionie okruszków
zaklęta w tych słowach
doz­na­jemy boskości

Kocha­nemu ...❤

14.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:34

***

Ub­ra­na w po­ranną rosę
przychodzę do Ciebie Kochany
ma­luje na drżącym ciele
kon­tu­ry spełnienia
sple­cione szepty
w gorący ogień
się palą
zachłan­nie czer­piemy
siebie nawza­jem
zas­ty­gając
w sym­biozie ekstazy

Kocha­nemu ...❤

18.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 09:21
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kazantzakis

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]