Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nig­dy nie chcialam Cie zabic,
Ty wyb­ra­les sie zem­scic.

Tes­knie za kims, ko­go nig­dy w pel­ni nie mialam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:13

Juz nie moj

Dzis 28 maj, Ty jed­nak nie wrociles.
Rzu­cic wszys­tko dla jed­nos­tki, kto­ra po ty­lu wios­nach po­win­na to zla­pac.
Zaopieko­wac sie mna, na­mi.
Dlacze­go te­go nie zrobiles?
Po­noc by­lis­my so­bie pi­sani.
Czasami? 

list • wczoraj, 22:11

Pragnienie

Spoglądasz trochę przez łzy
Wspom­nienia wra­cają jak ptaki
Z na­jod­leglej­szych stron, do chwil
Gdzie w kąci­kach drżących ust
Tli się niepokój

I nie ma żad­nej poez­ji
W gasnącym og­niu, w snach
W sym­bo­lach które budzą strach
W miłości która nie is­tnieje
In­ter­pre­tuje nas czas

Jes­tem tu i kocham nas
I bu­duje spokój jak mur ob­ronny
Po­korą kreuje su­mienie
Byłaś moim zaurocze­niem
Naiw­ność jest w nas 

wiersz • wczoraj, 22:10

Olga Tokarczuk i Pawlikowski – nagrodzeni

W os­tatnich dniach me­dia do­niosły o nag­ro­dach przyz­na­nych Ol­dze To­kar­czuk oraz Paw­li­kow­skiemu. Nag­ro­dy jak mówiono są pres­tiżowe itp.
Wcześniej nag­rodzo­na zos­tała Małgorza­ta Szu­mow­ska za film ,,Twarz”.
 [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 21:39

Przekazania(nie wszystkie )

Kochaj mówią w tym świecie
A je­dynie niena­wiść szerzą jak sza­rańcze
Sza­nuj mówią w tym świecie
A je­dynie gar­dzą każdą rzeczą i każdym
Nie czyn te­go co to­bie niemiłe
Chy­ba nikt te­go nie [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 21:27

Polna

Pol­na co się dzieje
Ni­by zdol­na a od mar­ca
Ni jed­ne­go wier­sza nie wi­dać
Gdzie ta we­na chy­ba z rze­ka odpłynęła
Pol­na pol­na gdzieś się podziała
Nie uk­ry­waj się w al­ko­holu i [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 21:19

Śmierć

Śmierć już idzie
boisz się kiedy przyjdzie
Śmierć do drzwi puka
A strach ot­wierać ale wciąż stu­ka
Śmierć już cze­ka
Aż strach myśli za­puszczać w te rejony
Śmierć już jest 
wyjścia już niema bo do 
piekła się zabierasz 

wiersz • wczoraj, 21:12

Piekło

Piekło miejsce
Og­niste parzące rażące i cier­niste
Piekło miej­sce
bólu smut­ku złości i gniewu
Piekło miej­sce
zam­knięte bez wyjścia bez powrotu
Piekło wyk­rzy­kiwa­nie
głosy dusz proszące o wy­bacze­nie
Piek­le
błęki­tu nieba i spo­koju niema
Piekło
a właści­we ja­kie ono jest ?
a może już tu­taj jest ? 

wiersz • wczoraj, 21:04

Granica w 88 roku ( raport)

Nikt nie chce pa­miętać
Po­niewier­ki i upo­korzeń
Tych lat podłych wiel­kiego na­rodu

Część ro­daków moich
Za­garnęła pracę upokorzeń
Bur­de­li i więzień

To wte­dy pol­scy złodzieje
Od­na­leźli na zachodzie
Sa­mocho­dowe El­do­rado

I tak [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 19:35

His­to­ria jest matką teraźniejszości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:00
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Le Guin

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

wczoraj, 22:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:13czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:11czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Juz nie moj

wczoraj, 22:10JaiTy do­dał no­wy tek­st Pragnienie

wczoraj, 22:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jaki sens ma­zaufa­nie, kiedy [...]

wczoraj, 21:39RozaR do­dał no­wy tek­st Olga To­kar­czuk i Paw­li­kow­ski [...]

wczoraj, 21:27SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Przekazania(nie wszys­tkie ) 

wczoraj, 21:19SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Polna