Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kocham go jak bra­ta, ale nie swojego. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 91 fiszek

Nie zo­baczysz jak kto widzi... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 167 fiszek • 5 stycznia 2012, 10:45

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pogrążamy się w wal­ce z Naszą ciemną,ludzką stroną.Nie warto.
Wy­pełnij­my ją za to miłością,przeświet­lmy świadomą światłością.
To up­ragniona pot­rze­ba,by odzys­kać har­mo­nie,wy­par­tej części Naszej mrocznej duszy.
 

myśl • dzisiaj, 10:34

Egzys­ten­cja i brodzi­ki- poetyc­kie są to triki! 

aforyzm • dzisiaj, 10:24

Już się coś odez­wało prze­rywając łącze 

myśl • dzisiaj, 10:16

24 -27.03.2017r.

PIĄTEK

W tu­tej­szym PGR oprócz ho­dow­li bydła mleczne­go zaj­mują się też ho­dowlą kar­pi. Tak więc kiedy na po­toku, który wpływa do tych stawów i po­tem wypływa z nich, tamę wy­budo­wały bob­ry, to decyzja [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 10:13

Przy­naj­mniej wiem co mi do­lega tak na prawdę , mie­szkać 40 lat dwa kro­ki od psychiatrów i żyć w pełnej nieświado­mości swoich do­leg­li­wości to ra­sowy afront 

myśl • dzisiaj, 10:10

Na­wet zep­su­te otocze­nie, ma w so­bie coś z życia. 

aforyzm • dzisiaj, 09:42

głupo­ta paździe­rza, ma ważność na la­ta
a na­wet na POkolenia

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:40

po­nad wszys­tko, paździerz wy­wyższa
to co mu posłusznym POdnóżkiem

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:03

zap­rogra­mowa­ny za­burzo­ny paździerz, ma ak­wa­rium w głowie
dla­tego wciąż to­nie, do­lewając wody

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:02

* * *

Może zawrócę, żeby zostać
tam skąd wyszłam do­piero wczoraj
wte­dy wyszeptałam
"przeszłość minęła na zawsze"
i jut­ro będzie cudowne
nie chcę snów
bo ciem­ność mnie przeraża
mam nadzieję ,że będę spać spokojnie
pot­rze­buję marzenia
żeby od­fil­tro­wać ból
tuż za zakrętem kończy się okrąg
czerń dra­pie moją duszę
czy dotrę do końca nadziei
czy jest in­na opcja
ot­wieram drzwi...świat wi­ta mnie
unoszę się po­nad drzewa
wol­na, czys­ta, niewinna.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:01
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dickens

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:17Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Jak o tym te­raz [...]

dzisiaj, 10:17Cykam sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:09Cykam sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:08natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st - A całus w [...]

dzisiaj, 10:03natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:02Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia