Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Człowiek nie wie ile jest w sta­nie znieść bólu,póki sam te­go nie doświadczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 stycznia 2018, 11:24

Porcelana

Jes­tem krucha jak porcelana
Na białej skórze zaufania
Po­woli w ciszy rodzą się pęknięcia

Każdy twój gest i słowo
Ma znaczenie
Gdyż
kroczę po li­nie między
Życiem a śmiercią 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 stycznia 2018, 11:22

W sza­rościach dnia trze­ba zna­leźć ko­lory
choćby je so­bie na­malo­wać tęczą ko­lorów nieziemskich
poszu­kać la­zuru nieba w oczach blis­kiej osoby
czułości słońca w do­tyku rąk i miłości w ciepłym drżeniu serca. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 9 stycznia 2018, 11:01

Współczesny kiosk RUCH-u

W kios­kach już nie ma
ga­zet szarych
są czasopisma
z ciałami kobiet
które prze­bijają brodawkami
czer­wo­ne halki

Na okład­ce
uśmie­chnięty morderca
życzy nam szczęścia w no­wym roku
i za­cis­ka kastet
śmierć nosząc w oku

Piękne sukienki
kolorowe
i dam­skie makijaże
wy­wołują wyob­raźnię na stronę

Ja­kaś ko­bieta
wycho­wała dzieci ośmioro
i go­tuje im w niedzielę
bo się wszys­cy zbiorą

Oj­ciec pi­jak w osob­nym pokoju
pat­rzy w ga­zetę porno
i bled­nie wśród kolorów
z bu­telką alkoholu... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 stycznia 2018, 10:22

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ, NIEKTÓRYCH NAWET UCZĄ CZ.2

Kiedy wyszli na Plac Szew­czy­ka, to zauważyli od ra­zu piękną choinkę i cud­nie ude­koro­waną świątecznie ulicę Sta­wową oraz ko­loro­we rek­la­my na ścianach Ga­lerii Ka­towic­kiej. Na pla­cu i uli­cach przy­ległych były tłumy ludzi, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 stycznia 2018, 10:11

W drodze

Bladzi w szybach
pływamy
w wypłowiałym pejzażu
widzianym
z roz­kołysa­nego pociągu

Two­ja ru­da torebka
roz­we­sela krajobraz
uwodząc grzy­wy drzew
zwi­sające przy torach

Stolik
ze wczo­raj­szą gazetą
i ot­warty śmietnik
jedziemy ran­nym pociągiem
do oczu
jas­kra­we światło się klei. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 stycznia 2018, 09:45

***

Pod war­stwą pięknych słów kry­je się zep­su­ta pes­tka .

8.1.2018
Malusia_035Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 stycznia 2018, 09:23

Niepowrotny

ciągle jeszcze nad na­mi krążą
gwiaz­dy i aniołowie
niczym zi­mujących ptaków
Ika­rowy lot

lecz ileż wieków
ile lat
brak mi wciąż odwagi
by pod­nieść oczy

i twarz odsłonić bez wsty­du
gdy przez skórę mi prześwieca
mglis­tość księżycowa

bo skądże miałem wiedzieć
dokąd mi odchodzisz

i że nie ma dróg
które prowadzą

byś był mi spowrotem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 9 stycznia 2018, 08:58

21 czerwca 2018 roku.

Po­woli kończył się ten słoneczny i bar­dzo upal­ny czwar­tek. To był wspa­niały dzień, wreszcie mieli czas uczcić jej awans w pra­cy i tą wyg­raną w Jack Po­ta, zas­ta­nowić się co zro­bić z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 stycznia 2018, 07:50

Tek­stem ósme­go dnia stycznia ob­wie­szczam ni­niej­szym i uroczyście dzien­nik "Trwa da­lej" auto­ra YoAśka - pe­rełka mi­niatu­ry pro­zator­skiej po pros­tu, a w nag­rodę posłuchaj so­bie dzi­siaj które­goś z ge­nial­nych dzieł Czesława Niemena. 

myśl • 9 stycznia 2018, 06:50
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shaw

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 17:02kszyszunia do­dał no­wy tek­st Pod ok­nem grzechu

dzisiaj, 16:54Mireczka do­dał no­wy tek­st Nie pozwól by [...]

dzisiaj, 16:13Logos sko­men­to­wał tek­st Dwie rzeczy poj­muję, a [...]

dzisiaj, 15:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny