Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Głupiec, który prag­nie ko­muś zaim­po­nować, jest tak sa­mo śmie­szny, jak doj­rzała ko­bieta przyj­mująca pozę kokietki.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 czerwca 2018, 09:17

Kiedy wpychają ci kłam­stwo - bro­nisz się
Kiedy każą przełknąć - wymiotujesz
A kiedy mu­sisz z nim żyć - zmieniasz imię 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 07:51

Człowie­czeństwo jest bar­dzo pros­te i fak­tycznie je­go an­ty­tezą jest samotność. 

aforyzm • 11 czerwca 2018, 07:16

Królestwo Chrystusa i Maryi

Ce­nię tą ziemię za bunc os­cy­pek bryndze
Wiel­bię za naj­lep­sze bro­wary kraju
Kocham za kosów śpiew szyszki drzew
Sławię za po­toku gryn­szpa­nową głębię

Lecz mo­je dzieci od­le­ciały da­leko hen hen
Do ludzi miast krain po­noć bez Boga
Nie [...] — czytaj całość

wiersz • 11 czerwca 2018, 06:26

UCZCIWY CZŁOWIEK(recenzja filmu)

Jed­na z bo­hate­rek fil­mu mówi, że w Ira­nie ucis­kasz al­bo jes­teś ucis­ka­ny, in­nej op­cji życia nie ma. Nie ma miej­sce na uczci­wość, na prawdę, na so­je zda­nie, bo pra­wem i prawdą systemu [...] — czytaj całość

felieton • 11 czerwca 2018, 06:05

Non-poet i kolejne trzy kropki.

Mil­czę, nie odzy­wam się,
a może po pros­tu umarłem
al­bo zwa­riowałem do cna.
Wszak ze mnie i tak głupek,
przy­pad­ko­wy niepoeta... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 05:49

WYPIS Z KRONIKI BESKIDZKIEJ

Na Żywiec­czyźnie, żyje w tra­dyc­ji lu­do­wej ta­ka ka­san­dryczna prze­po­wied­nia, która ma przes­trzec złe żony głosząc - jeśli mąż twój ku­pu­je no­we bu­ty, to prze­myśl swo­je życie ko­bieto i nawróć się, bo to [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 czerwca 2018, 04:55

Brzmisz i wyglądasz
Jak upo­jony miłością 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2018, 20:34

Jeśli masz być moją przy­godą to nie wal­czy­kiem górniczym, nudą, epi­zodem usy­piającym
A Ty­tani­kiem z im­pe­tem skałę kruszącym, moc­nym uderze­niem bez tros­ki o jutro". 

myśl • 10 czerwca 2018, 20:03

Cze­kam na dzień w którym zro­zumiem że zasługuję na coś więcej 

myśl • 10 czerwca 2018, 19:21
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nosowska

Autorzy na literę
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]