Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

chcą do nieba... a idąc
pot­ra­fią ut­knąć na pier­wszym lep­szym metrze 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 5 marca 2017, 13:09

Daw­niej ko­biety spo­tykały się by drżeć pie­rze, dziś by drżeć koty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2017, 12:46

Praw­da nie zaw­sze jest niez­mien­na, nie dla wszys­tkich i wszędzie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 marca 2017, 11:36

,, pięknie umiera... kto pięknie żyje ,,

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 5 marca 2017, 10:46

Wybuch

Chcę byś poczuł
ból cierpienia
bez głosu ...by krzyczeć
bez nóg by uciec
bez duszy ocalenia
bez oczu by widzieć
nie chcę być świadoma
że czu­jesz ten ból
mo­ja dusza obnażona
mój pa­lec na spuście
dzień two­jej śmierci...nadchodzi
skąpa­ny w czerni
skosztu­jesz os­tatni pocałunek
na­cis­kam spust...ro­zer­wa­na głowa.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 marca 2017, 10:30

Niebiańską słodycz
Aro­matyczną kawę
W dniu teściowej :):):) 

haiku
zebrał 2 fiszki • 5 marca 2017, 10:27

Nie było jeszcze miej­sca, w którym czułam się tak spo­koj­nie jak teraz.
Tu­taj czu­je się bez­pie­czna. Mogę być sobą i nikt nie śmie mnie oce­niać.

Dzień dobry.

Aleksandra. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 marca 2017, 06:05

Jak kto ko­mu, tak ten jemu. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 marca 2017, 05:57

Pa­mieta­my przeszłość , widzi­my przyszłość :) o te­raz czy­tasz moją przeszłość w two­jej terazniejszosci 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2017, 00:56

Tek­stem dnia so­boty - imienin Ka­zimie­rza w 2017 ro­ku, a miesiącu mar­cu ob­wie­szczam: Gra­nato­wa Czerń - Wychodzę w różne miej­sca po to, żeby ko­goś poz­nać i... nie mu­sieć już wychodzić. Nag­rodą dla Ciebie niech będzie to, że po­dałaś lub po­dałeś pros­te le­kar­stwo na osa­mot­nienie sa­mot­nych i sa­mot­ników. Naj­le­piej jak­by zrozumieli... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 marca 2017, 23:31
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fromm

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.  

dzisiaj, 09:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nadzieja