Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy po­dej­muję ry­zyko ludzie myślą, że się nie boję. Niep­rawda. Boję się, cho­ler­nie. Sta­ram się jak mogę to ignorować. 

myśl • 6 listopada 2018, 16:17

Gdzie oce­nie pod­le­ga uroda
Głos ma mężczyz­na, nie moda 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 listopada 2018, 14:28

Dzień pier­wszy - Łaska.

Człowiek, mówi się że dostępuję Łas­ki. Nie można jej ku­pić, zdo­być, czy na nią zasłużyć. Być może jest w tym dużo praw­dy, bo tyl­ko Ten kto da­je, wie, kto [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 listopada 2018, 21:23

świat w którym żyję nie jest tym w którym umieram 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 listopada 2018, 21:17

Tak nap­rawdę ważna jest tyl­ko chwi­la, ta chwi­la miła cza­sem to błąd. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 listopada 2018, 20:40

Kontrola...

Gdy­byś kulał
na jed­no kolano
a z twarzy
zionęłaby rozpacz

Nie scałowałabym
Twoich słonych łez
lecz porwę w objęcia
gdzie stoczysz walkę

Za pot­rzebą kontroli
swoich emocji
a odnalezieniem
w przy­jacielu wsparcia...


Przyjacielowi...


5.11.2018 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 listopada 2018, 18:46

"- Jes­teś wyjątkowa
- Ni­by co jest we mnie ta­kiego wyjątko­wego?
- Oprócz wszys­tkiego to wszystko" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 listopada 2018, 18:24

***

Uśmie­chem do mnie mów
Bym To­bie zno­wu mógł
Po­kazać ser­ce swe

Na dob­re czy na złe
Być ra­zem zaw­sze blisko
I dzielić z Tobą wszystko 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 listopada 2018, 18:13

LISTOPADOWY MOTYL

Dzi­siaj ra­no wyszedłem do ogrodu
Przywróciłem kwiatom chęć do życia
Ściągnąłem z ich płatków sza­rość mgły
A po­tem zakląłem ją w diamen­ty rosy
Ośmieliłem w jas­kra­wość słońce
I wyszło i już się nie lękało być światłem
Szyb­ko uczyniło [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 listopada 2018, 16:38

mi to logicznie

mój Odys się nie urodził
al­bo zabłądził
w morzu życia

mar­na ze mnie Pe­nelo­pa
bez czekania

dzier­gam jak mogę
niezdarnie

może ja­kiś Te­lego­nos przybędzie
z odsieczą 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 listopada 2018, 10:57
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kant

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło