Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy stacja teraźniejszość spotyka przeszłość.

Od­byłem podróż po­ciągiem, 12 godzin ob­serwac­ji pa­sażerów i ref­lek­sja nad swoim życiem oce­na siebie opar­ta o słowa re­lac­je i zacho­wanie to­warzyszy dro­gi. Podróż zaczęła się pun­ktual­nie o półno­cy, w burzo­wej i deszczowej [...] — czytaj całość

dziennik • 28 lipca 2017, 23:03

W każdym języ­ku znaczy to sa­mo, jed­nak brzmi inaczej.
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lipca 2017, 22:35

A świer­szcze grają
sier­pniową se­renadę
wier­nie klęcząc
w pok­ry­tej rosą tęskno­cie
wtóru­je im mu­zyka zmie­rzchu
wie­czo­rową porą
spóźnioną
zapłakanym [...] — czytaj całość

erotyk • 28 lipca 2017, 21:23

Mówią, że strach to twoj je­dyny przciw­nik... Ale za­raz za nim stoi Miłość Roz­pacz i Przygnębienie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lipca 2017, 20:54

Ta­ra n a wo­lon­tarja­cie u nit­ki w doopie Jędrze­jowej

na ochot­ni­ka to można się zgłaszać
ale tyl­ko tam gdzie nie ma bo­tok­su
spod la­dy obok brud­nych maj­tek
na wazelinowanych
w każdym in­nym przy­pad­ku
he­roizm
to zwykła uto­pia
w nies­kończo­ność
przeinterpretowywana 

anegdota • 28 lipca 2017, 20:48

Ulot­ność chwili
mie­rzo­na mrugnięciem
oka
świs­tem wydychanego
z płuc
powietrza

chciałabym wrócić
do Ciebie
przez wszys­tkie spojrzenia 

myśl • 28 lipca 2017, 20:43

na cy­tatach mam wrażenie to jest kil­ka owoców za­kaza­nych aczkol­wiek w nies­kończo­ność zry­wanych

za­kaza­ny za­rezer­wo­wany na wyłączność dla deprecjonowanych
za­kaza­ny oso­bis­ty przez­naczo­ny dla pod­tek­stów rodzinnych
za­kaza­ny rep­re­zen­ta­cyj­ny  [...] — czytaj całość

anegdota • 28 lipca 2017, 20:33

Wszys­tko, cze­go prag­niesz, jest po dru­giej stro­nie strachu. 

myśl • 28 lipca 2017, 20:32

Pa­mięć cza­sami by­wa niczym pow­ra­cający bumerang
wy­par­ta sa­mopas pow­ra­ca mi­mocho­dem
ob­darta z e skóry ka­leczy op­rawców ofiary 

anegdota • 28 lipca 2017, 19:37

Dy­wagac­je Ta­ry w wy­kutej na blachę podaży

Czyżby się drwa­lowi
pod­winęła noga
ze na­wet ku­lawą
usiłuje złożyć na ołtarzu kpiny
w za­mian ofiary

Już naj­wyższa po­ra
ileż bo­wiem można
bez­karnie ko­sić drze­wa
je­den rok
dwa la­ta
dwadzieścia siedem wiosen
ale nie je­dynką
w pod­tekście nu­mero­logii
zgod­nie z ciągiem Fibonacciego 

anegdota • 28 lipca 2017, 19:32
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cioran

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 21:22PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Ostatni list do Sy­na Dro­gi [...]

dzisiaj, 21:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ... kto py­ta, ten [...]

dzisiaj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Natalio i wdechu: mu­sicie [...]

dzisiaj, 20:55Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:33Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:28wdech sko­men­to­wał tek­st Ostatni list do Sy­na Dro­gi [...]

dzisiaj, 20:24piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 20:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 20:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st - Jak wyt­rzy­mywałeś z [...]

dzisiaj, 20:17natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia