Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

paździerz w każdym cza­sie chce zarobić
za­bijając Boga

kod z nim i bur­ki w sza­fie gender
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 września 2017, 21:02

wolę wsłuchać się w ,,na­wie­dzo­nych mistyków"
niż we współczes­nych ,,proroków" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 września 2017, 20:51

Fakt: Ludzie re­ligij­ni są prze­ciętnie mniej in­te­ligen­tni od osób scep­tycznie nas­ta­wionych do is­tnienia bo­ga. Zauważono to już w pier­wszym stu­leciu XXw., gdzie kon­serwa­tyw­ni stu­den­ci Pa­na Tho­masa Ho­wel­la by­li zde­cydo­wanie mniej zdol­ni od [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 września 2017, 20:49

Co­raz więcej ludzi umiera z miłości do życia. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 września 2017, 20:27

Życiem poszczą za­jadający się śmiercią.

wygrzebane. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 września 2017, 17:44

Do Ciebie

Mój Drogi..
Os­tatnio ciężko zat­rzy­mać mnie w domu..
Podróże mnie us­pa­kajają, po­wodują, że jes­tem szczęśli­wa i czuję się spełniona..
To już chy­ba pod­chodzi pod uzależnienie..
Kiedy stoję na dwor­cu z moją ukochaną wa­lizką i kiedy słyszę [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 17 września 2017, 16:53

poez­ja kończy się, kiedy pal­ce przes­tają wystarczać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2017, 16:45

* *

na cmen­tarzu zaw­sze chce mi się spać 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 17 września 2017, 16:40

kiedy marzysz o miłości
a jest w za­sięgu ra­mion i
ser­ce rwie
prag­nień nie lękaj

pod­daj się...


Krys­ty­na A.Sz.16.09.2017r. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 września 2017, 15:18

Dla niedo­wiarków sta­nie przed drzwiami jest dob­rym i je­dynym, słusznym miej­scem . Bo.
Zmusza­nie do uczes­tnic­twa w spek­taklu za­bija ducha ta­jem­ni­cy. Zniechęca na zawsze. 

myśl • 17 września 2017, 15:05
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Süskind

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st * * 

dzisiaj, 21:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st Charakter to cho­roba dzie­dziczna.  

dzisiaj, 21:35batram sko­men­to­wał tek­st Jest ta­kaPiękna miłość ? 

dzisiaj, 21:27róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:18Janiołek sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:05Janiołek wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]