Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

jes­tem w drodze, jeśli się boisz
jeśli uciekasz, nie muszę wiedzieć
tyl­ko wróć do do­mu kocha­nie
i nig­dy już nie poz­wolę ci uciec
i na zaw­sze będę da­wać ci szczęście
tyl­ko wtul się we mnie i proszę
nie od­chodź nig­dy więcej be­ze mnie 

wiersz • 25 kwietnia 2017, 13:10

Moja piękna

Mo­ja piękna nadziejo,mu­zo szlachetna
co wyłoniłaś się z da­lekich fal.
Słońce naj­jas­kraw­sze ze słońc.
Gwiaz­do, co w noc ciemną i mglistą,
drogę mi wskazujesz.
Zos­tań, bo bez Ciebie wygasam. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 kwietnia 2017, 12:28

Od śmier­ci Rom­ka, ani ra­zu nie zos­tała Je­go twórczość wyróżniona.
Czyżby Je­go Poez­ja, afo­ryz­my z górnej półki, prze­myśle­nia nie zasługi­wały na to? moim skrom­nym zda­niem, je­den z naj­lep­szych jak nie Naj­lep­szy poeta piszący na tym por­ta­lu. Od­wa­lił ka­wał dob­rej ro­boty, ja­ko poeta , ko­men­tujący, mo­dera­tor i przy­jaciel portalowy.
Resztę do­piszcie sa­mi, bo mi bra­kuje słów.

*Wie­czny od­poczy­nek racz Mu dać Panie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 kwietnia 2017, 11:01

Uduchowieniem
Niez­liczo­nośćią łask mi
Bes­kid Żywiecki 

haiku
zebrał 4 fiszki • 25 kwietnia 2017, 10:38

Gdy wołasz i pro­sisz, a twe słowa nie stają się ciałem - przes­tań bredzić ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 kwietnia 2017, 10:02

maski

cze­kam na miłość
nie by­le jaką - cza­row­nicę

otu­lam się czer­wo­nym szalem
cała na­ga - pus­ta w środku

myśla­mi błądzę
po gąszczu wspomnień
ciężko za­pom­nieć ...

rozpływam się
w ni­cości tonę
w lus­trze - pus­te odbicie

ja­ka jest mo­ja praw­dzi­wa twarz ?
mas­ki, mas­ki
ty­le ich mam

na­ga - ot­wieram duszę, ciało
które noszę co dnia
mas­ki, mas­ki
ty­le ich mam 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 kwietnia 2017, 09:14

poeta nie le­je wo­dy, poeta nie rzu­ca słów na wiatr
poeta dba o środowisko
nienaturalnie
przesadnie 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 kwietnia 2017, 09:09

Kradzież

Po­ciągam za sznurki
będąc swoim bogiem
będąc swoją wiarą i nadzieją
ufam so­bie bezgranicznie
le­piej być mi tu...żywym
niż w niebie umarłym
zakręco­na ta miłość
co duszy mej nie ogrzewa
każde­go dnia gu­bię
coś po drodze
ba­wię się moim sercem
szlak złama­nych serc
w mej dłoni
ma­giczne ra­ny
to jest jak mała śmierć
za­gubiona w czasie
w miłości przebraniu
prze­cinam mą duszę
i cicho odchodzę.

Odtwórz  

wiersz • 25 kwietnia 2017, 08:24

Wielowątkowych
Cudów ra­dości gajem
Życie jest rajem 

haiku
zebrał 3 fiszki • 25 kwietnia 2017, 08:18

Pamięci Mazowieckiego

Przy­myka­my oczy na grzechy
Ja­ko chrześcijanie
Na Bos­kie ra­miona
Spra­wied­li­wość składa­my

Pat­rząc w przyszłość
Naiw­nie cze­kamy

Gru­be kres­ki i win da­rowa­nie
No­we ofiary zrodziły
Przestępców wy­niosły
Resztę po­dep­ta­no

Pat­rząc w przyszłość
Daw­na go­rycz przebija

Zmiany nie było
Przeklętym kon­cesje wy­dano
Rwać to płótno z rozpędem
Niedoszli wi­siel­cy

Którym darowano 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 kwietnia 2017, 08:12
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shaw

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 21:01JaiTy sko­men­to­wał tek­st Życie to złudze­nie op­tyczne.  

dzisiaj, 20:44adamantine sko­men­to­wał tek­st Alchemia, mi­ty, me­tafi­zyka

dzisiaj, 20:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=2lDhOdce7xo [*]

dzisiaj, 20:41adamantine sko­men­to­wał tek­st Ziemia się kręci, żeby [...]

dzisiaj, 20:38adamantine sko­men­to­wał tek­st Głęboko cho­wane emoc­je kryją [...]

dzisiaj, 20:35adamantine sko­men­to­wał tek­st Jeśli kul­tu­ra oso­bis­ta jest [...]

dzisiaj, 20:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak wiatr. [...] 

dzisiaj, 20:25adamantine sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 20:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st z elok­wen­cji li­terac­kiej

dzisiaj, 19:54Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera