Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

poeta
bied­ny jak mysz
głod­ny jak kot 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 stycznia 2019, 21:21

*…… *……. *

Była to jesień
Dokład­niej wrzesień

Gdy przyszedłem na ten świat
W ciem­ności roz­począłem swój płacz

Początek mój nastąpił w Niedzielę
Po kil­ku dniach był chrzest w kościele

Za­bawa, nauka, woj­sko i praca
Za­mar­twianie, co życie skraca

Szu­kanie po­mocy, szu­kanie radości
Szukanie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 stycznia 2019, 18:22

A co...piek­nie nie bedzie..
ka­wa i Wodka...
Ale...spre­zyn­ka w pogotowiu...
Wybije....
budz sie... zy­cie jest piekne...hahahahah... 

myśl • 26 stycznia 2019, 15:51

Wyprawa

w to­warzys­twie wiary
ro­zumo­wanie przez część dro­gi kroczy
po­tem się zatrzymuje
dra­pie po głowie
ro­bi wiel­kie oczy

da­lej podąża mądrość
aż doj­dzie do najwyższego
pro­gu filozoficznego
za krótkie ma nóżki
nic nie będzie z tego

do sa­mego końca zostaje
je­dynie ona

prawda

dla niej ta podróż jest
nieograniczona
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 stycznia 2019, 14:14

Bój się ludzi, nie Boga. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 stycznia 2019, 12:27

Nie ważna for­ma, kiedy treści nie ma. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 stycznia 2019, 08:00

WaLkA o RaJ

Ohyd­ne potwory
życia nie godne
wpełzają do piekła
i wciągnąć chcą Ciebie.

Wciąż cier­pi i bro­ni się
ser­ce twe dobre,
lecz walką wygraną
twój będzie czas w niebie. 

wiersz • 26 stycznia 2019, 05:04

# niewidzialna

wzdłuż struk­tur strof - wy­le­guję się
ciepło, przy­jem­nie - 
obok lus­tra znaczo­nych półek
wciśnięta połówka klucza -
reszta kształtu u Ciebie w kieszeni
nasza wy­lew­ność -
w kruchości naczyń istnienia

* te­raz zim­no, sen­nie wyłus­kuję Cię z oczu...  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 stycznia 2019, 22:01

Cza­sami przeg­ra­na, to po pros­tu przeg­ra­na i nie ma w niej żad­nej szan­sy na wyg­raną. Mało te­go, pra­wie żad­na wyg­ra­na nie bie­rze się z te­go, że się przeg­rało. Wyg­ry­wa ten, kto uni­ka porażek. 

myśl • 25 stycznia 2019, 21:41

Miłość jest wte­dy czymś, gdy nie myśli ona o wzajemności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2019, 21:12
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cocteau

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 13:44Lila_ sko­men­to­wał tek­st Gdy chcesz siebie ob­ra­zić, [...]