Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Są ta­kie chwi­le, jak ta te­raz, gdzie męczy mnie ok­rutny dy­sonans ra­dości i smut­ku, i już wiem, że dzi­siaj cze­ka mnie bez­senna noc, spędzo­na na ob­serwac­ji gwiazd. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lutego 2017, 21:29

Wy­soka ja­kość nie pot­rze­buje reklamy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2017, 20:47

Choć dla każde­go to coś in­ne­go, ra­duj się tym co dla ciebie naj...

Cris 03.02.2017r. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 lutego 2017, 19:56

Cza­sem nie ludzie, a już sa­me sny o nich wys­tar­czą, by wywrócić życie do góry nogami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2017, 19:49

Od końca ku końcom końców.
Od początków, początkom początkowi.
Od pie­szczot do przodków.
Nam niez­na­ni wy­mow­ni, niezrozumienie.
W Nas żyją i wiedzą, przeznaczenie.
Mając wgląd znaczący i wszystkowiedzący
nag­radzają nasze myślenie,
O wspom­nieniu krzty westchnienie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lutego 2017, 19:11

pod­szy­wanie się pod ko­goś to jaw­na zgo­da na włas­ny upadek 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2017, 19:01

top­nieją śniegi
wiara wra­ca zmarznięta
dep­cz jej po piętach 

haiku
zebrał 9 fiszek • 4 lutego 2017, 18:45

kon­formizm to ślis­kie kłam­stwo po­sypa­ne cukrem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lutego 2017, 18:42

* * *

kiedyś na­piszę wiersz
że mnie bo­lałeś
od świ­tu do zmierzchu
jak grzech

spot­ka­my się gdzieś
mie­dzy jawą a snem
na skrzydłach nieswoich
wzniosę się

by spaść jak pech
pod no­gi tych,
co dep­czą mnie

w sam raz
zmar­no­wany sta­nie czas
zawróci się pat­rząc
jak bar­dzo cię chce

a teraz
od­puść so­bie mnie
jak nies­woją winę

wkrótce przeminę

jak twój ze mnie śmiech 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 lutego 2017, 18:41

Praw­dzi­wym wzo­rem do nas­la­dowa­nia , nie jest ten, kto cho­ry, mówi aby do­ceniać życie
Lecz ten, kto do­cenia je, mając wszystko 

myśl • 4 lutego 2017, 18:30
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Woolf

Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]