Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Op­ra­wić ob­raz w ra­my w is­to­cie znaczy zre­duko­wać go.

Amelia 

myśl • 29 lipca 2018, 12:14

Kto na se­rio bie­rze ra­my, ten nie doj­rzy nig­dy obrazu.

Amelia 

myśl • 29 lipca 2018, 11:48

Roz­chy­lone drzwi świata... jak ot­warta rana.

Amelia 

myśl • 29 lipca 2018, 11:37

Ko­mu brud jest ob­cy, ten nie może być świętym. Świętość nie jest tożsa­ma z niewin­nością. Święci nie mogą być więc czyści, muszą być oczyszcze­ni.

Amelia 

myśl • 29 lipca 2018, 11:24

Myśli głod­nych krążą wokół stołu. Na ten sam kształt miłos­ne fan­tazma­ty okrążają świat.

Amelia 

myśl • 29 lipca 2018, 11:00

Poezja życia

Trzy­mam fa­son,
a w nim kwiaty.


(L) 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 lipca 2018, 10:44

Kieruj się swoją własną roz­wagą, swoim włas­nym ro­zumem, bo kiedy ser­ce za­bije dla niewłaści­wej oso­by, ono Ci nie po­może, lecz zabije. 

myśl • 29 lipca 2018, 10:33

Wszys­cy trzy­mają fa­son. Wa­riat się rozlewa.

Amelia 

myśl • 29 lipca 2018, 10:28

Być w złej for­mie oz­nacza nie być trzy­manym w ry­zach ja­kiej­kolwiek for­my. Ręce opa­dają, mas­ka opa­da, słowa wy­buchają, gor­set zaczy­na uwierać.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 10:23

Umierające lato 18

Codzien­nie przez lip­co­we
Kwitnące i pachnące
Ko­loro­we piękne cud­ne odurzające
Smag­liczki san­wi­talie pelargonie
Bar­dzo trzeźwo pat­rzy­my na nią
Jadącą po­połud­niu po pra­cy rowerem
Nie myślącą o swoim zmęczeniu
Bo jedzie osłodzić po­woli boleśnie
Od­chodzącą w śmierć starość
Swo­jej ukochanej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 10:07
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sztaudynger

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]