Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Plotka

Plot­ka w świat rzucona,
wra­ca wściek­le utuczona. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 października 2017, 00:29

Pod­ry­wacz

Tu i te­raz cię pożąda,
a już za inną się rozgląda. 

myśl • 28 października 2017, 00:22

Nie (me) imię.

Odkąd wy­pisuję set­ki imion
Mniej błędów ro­bi mo­ja dłoń

Odkąd chce za­pisać Two­je imię
Nie mogę zro­bić te­go przez godzinę

Słucham brzmienia, widzę układ liter
I tak zaj­mu­je mi głowę cały ten szmer

Że śpiewam wspa­niałe imię Twe
A na­pisać nie umiem. Oj nie!

Odtwórz  

wiersz • 27 października 2017, 23:43

I ja ta­ki ma­lućki, i myśli ta­kie małe. Po mo­jej śmier­ci mogą się oka­zać ja­ko wiel­ki pan­teon, który zde­cydo­wanie wo­lałbym oglądać za życia. 

myśl • 27 października 2017, 23:13

...to nie jest mo­je miej­sce, ani mój czas...to nie jest mój świat....
...szu­kając siebie, zgu­biłam się na zawsze... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 października 2017, 22:09

O Bo­gowie! Który grzecznie mi odpowie?! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 października 2017, 22:08

Jes­teś tak da­leko a za­razem tak blis­ko me­go serca.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 października 2017, 20:54

Świat jest pełen za­leżności a większość myśli tyl­ko o swo­jej wolności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2017, 18:19

Zro­zumiecie ten cy­tat?

"... zos­tał "ateistą" bo przes­tał wie­rzyć w Bo­ga?... NIE!!!... bo mu wstyd stać w jed­nym sze­re­gu z ludźmi przew­rot­ny­mi... bez miłosier­dzia i bez sumienia..."

Ir­racja

Ja się z tym zgadzam

Wy czaicie cokolwiek? 

myśl • 27 października 2017, 16:09

Nie wys­tar­czy za­pom­nieć o las­ce by z kapłana zro­bić kapłona.
a - | = o 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2017, 15:52
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Disraeli

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 06:34yestem sko­men­to­wał tek­st ... nie jes­tem ma­terialistą, [...]

dzisiaj, 06:31yestem sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 06:23yestem sko­men­to­wał tek­st Rozebrać ko­bietę głosem - [...]

dzisiaj, 06:18Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 06:14Irracja do­dał no­wy tek­st ... nie jes­tem ma­terialistą, [...]

dzisiaj, 06:09Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 05:59Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:15M.M. do­dał no­wy tek­st Rozebrać ko­bietę głosem - [...]

dzisiaj, 00:39Lolinkstas do­dał no­wy tek­st Znałeś ją? Pocze­kaj chwi­le, [...]

dzisiaj, 00:16doremi sko­men­to­wał tek­st Wiśnie - tek­st pop­ra­wiony [...]