Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ma­my do dys­po­zyc­ji cały nasz los, a my kpi­my z niego. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 grudnia 2016, 20:10

In­te­resy po­win­ny być czyste.

apel ko­biet polskich... 

anegdota
zebrała 11 fiszek • 27 grudnia 2016, 19:13

Nie umiejętność uważne­go wysłuchi­wania się w od­po­wie­dzi wykładow­cy po­win­na być nieodłącznym ćwicze­niem ucznia , tak często by­wają one zakłamy­wane przez ocza­rowa­ny  [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2016, 19:05

Wszys­tko ma swój początek i ko­niec. To na­tural­ne. Prze­mija­nie jest częścią życia. Tęskno­ta na­tomiast jest wy­razem sprze­ciwu złożone­mu prze­ciw­ko prze­mija­niu. Prze­ciw­ko końco­wi te­go, co po­kocha­liśmy. Dla­tego ludzie nie radzą so­bie z tęsknotą, bo nieliczni pot­ra­fią stanąć oko w oko z życiem. A i tak, prócz Bo­ga, nikt jeszcze z nim nie wygrał. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2016, 18:44

Myślałam, że dos­tałam miłość nor­malną taką bez sza­leństw, spo­kojną ale taką która ser­ce roz­pa­la... Ko­lej­ny raz los ze mnie zakpił. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 grudnia 2016, 18:23

Mając do dys­po­zyc­ji miłość i gniew, człowiek wyb­rał to, co dla niego było łat­wiej­sze - obojętność. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2016, 17:08

Układa­nie puzzli za młodu nie spra­wia, że na sta­rość wszys­tko się ułoży. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 grudnia 2016, 16:53

Niebo nad nami

co­raz lżej­si jesteśmy
a co­raz os­trożniej niesiemy
to co się z ser­cem zrosło

i krzyżowy ciężar
samotność

niebo nad na­mi wyrasta
potężniej­sze od świata

gdzie księżyc
w tar­czę się zbroi

i gwiaz­dy upina
niczym złote or­de­ry
na ar­cha­niel­skich szatach 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 grudnia 2016, 16:28

kod* kształtu­je paździerza
praw­da kształtu­je człowieka

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 27 grudnia 2016, 15:54

Jak ma­wia kla­syk "Święta, święta i po świętach.."

Trochę bar­dziej chud­sza i trochę bar­dziej zmęczona.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2016, 15:45
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Dostojewski

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:17Cris sko­men­to­wał tek­st Choć po ple­cach dreszcz Sza­re [...]

dzisiaj, 00:37wdech sko­men­to­wał tek­st Notoryczna ob­sesja ruj­nu­je i [...]

dzisiaj, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

dzisiaj, 00:25Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

dzisiaj, 00:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja