Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sku­faj­czo­ny szpo­fyn­dron Lor­da Va­dera
jest bar­dziej ele­gan­cki niż no­wiut­ki gar­ni­tur biznesmena. 

aforyzm • 22 marca 2018, 22:11

Jaki samorząd ?

Skon­denso­wany frag­ment auten­tycznej roz­mo­wy- (naz­wy miast i imiona zmieniłem)


Wi­tuś ja­ki samorząd

I ja­ki pre­zydent Olsztyna

To co po­wie Zbyszek

Reszta ro­bi bez szemrania


W Kiel­cach Ja­nek z Bolkiem

Na spółę ro­bią Bun­ga bunga

Tam debatują

Jak na radzie miasta


Wituś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 marca 2018, 22:11

Nie bar­dzo wiem jak to ub­rać w słowa. Jed­nak z pun­ktu widze­nia nauki po śmier­ci nie ma nic, to znaczy, nie is­tnieją ja­kiekol­wiek pra­wa, włas­ności fi­zyczne, jed­nakże, z opisów wiemy, że życie po śmier­ci jest możli­we. A to dość cieka­wa teoria. Zakładając np. że piekło ogar­nięte jest wie­cznym płomieniem ognia. 

myśl • 22 marca 2018, 22:09

Na Ich Heksagramy

Pion­ki zła,
życia niegod­ne ...
za­raza z ich oczu
nieludzkich płynąca ...

Fluidy wyższości,
aura chciwości,
w umyśle robaka
mniema­nie boskości.

Cho­roba świata ...
pla­ga przeklęta,
naj­gor­sze z najgorszych
ohyd­ne bydlęta.

Łzy dzieci zgwałconych
i zamordowanych
popłyną z krwią z nieba
na ich heksagramy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 marca 2018, 21:53

Teore­tycy mają jedną prze­wagę nad prak­ty­kami. Słowem pot­ra­fią wpłynąć na ludzi. I jedną wadę, ke­dy po­jawia się człowiek, co nie jest po­dat­ny na te słowa. 

myśl • 22 marca 2018, 21:41

* * *

brak nam wyrazu
ko­niec i kropka
ciąg dalszy
jak po­goda dopisze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 marca 2018, 21:35

Tyl­ko przeszłość jest os­toją bez­pie­czeństwa. Przyszłość to ry­zyko. Tam już umarłeś, tu jeszcze możesz um­rzeć. Nic to nie zmienia. Powodzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2018, 21:25

Wróżąc z pary

Jes­tem mro­zem kar­miącym parę
Two­jego od­dechu zimą
Tak obłędnie bliski
Niena­widzić czy kochać
Tę mor­der­czą intymność 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 marca 2018, 20:31

Dziękuję Ci Boże!

Dziękuję Ci Boże za wszys­tko co mam
i że już nie jes­tem w dep­resji i sam.
Dziękuję, że szansę mi zmienić się dałeś
i mogłem za­kończyć swe życie pijane.

Dziękuję za zdro­wie, dziękuję za talent
i za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 marca 2018, 19:32

Po­zos­tało nic...
Pus­tka, której nikt nie zapełni
A prze­cież trze­ba dalej
Być... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2018, 12:44
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonaparte

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:13czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:11czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Juz nie moj

wczoraj, 22:10JaiTy do­dał no­wy tek­st Pragnienie

wczoraj, 22:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jaki sens ma­zaufa­nie, kiedy [...]

wczoraj, 21:39RozaR do­dał no­wy tek­st Olga To­kar­czuk i Paw­li­kow­ski [...]

wczoraj, 21:27SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Przekazania(nie wszys­tkie ) 

wczoraj, 21:19SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Polna