Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mega wku*****a

Jes­tem "me­ga" po­dek­scy­towa­na, że tak łat­wo dziś o po­rozu­mienie. Wys­tar­czy mieć w za­nad­rzu kil­ka pod­sta­wowych słów: me­ga, ma­sak­ra, ewen­tual­nie sta­ra, poczci­wa k***a, by móc "ogarnąć" całe bo­gac­two świata. 

dziennik • 23 marca 2019, 13:39

Za­sady, który­mi człowiek po­winien się kiero­wać mają być na ty­le ogólne, by czuł się wol­ny i wys­tar­czająco kon­kret­ne, by da­wały poczu­cie bezpieczeństwa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 marca 2019, 11:39

Cóż z włas­ne­go zda­nia, jak nie ma posłuchania.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2019, 06:28

Spływam jak wo­da po gęsi, mi­mo że ja jes­tem tą gęsią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2019, 22:34

Przelotnie

Za­weko­wałem liście
na zimę
w pęka­tych słojach
mil­czą marzenia
sze­leszczące od wspomnień

Pajęcza nić
prze­cina błękit nieba
obojętne­go jak bryła lodu

Mam odciski
od zakręca­nia pokrywek
między liśćmi mo­je dzieciństwo pływa
w zle­wie pamięci

Je­sień ko­loro­wa bywa... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 marca 2019, 21:03

wi-Bracje?

ma-te-no-ra-cje 

fraszka • 22 marca 2019, 20:17

BaL eon-ów

ma­mo? a kiedy wszys­cy tańczą
to czy Pan spod Pachy nie spadnie?
bo kto by go wte­dy utrzymał?

no cóż być może trochę popłacze
al­bo się spo­ci potwornie. 

fraszka • 22 marca 2019, 20:14

cho­ciaż jes­teś przy mnie to..
to...
..wciąż jes­tem sama. 

myśl • 22 marca 2019, 19:05

Tek­sty pi­sane "ręką Boga"
Tek­sty pi­sane "ręką diabła"
Nieważne kto i o czym pisze...
Ważne kto i o czym czy­ta...
Czy to człowiek cywilizowany?
Czy to tyl­ko troglodyta! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2019, 17:11

Malaga

Mála­ga twórczością Pi­cas­so zdobiona,
mias­to w którym zae­sze gra muzyka.
Gdzie ra­dość częsta go­rycz znikoma,
gdzie Af­ry­ka Hiszpa­nie spotyka.

Gdzie dżen­telme­ni wciąż żywi ko­biety czarują,
swą klasą i stro­jem w ich ser­ca celują.

An­da­luz­ja tak piękna i pełna uroku,
gdzie każdy się śmieje za dnia i o zmroku. 

wiersz • 22 marca 2019, 16:19
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Apollinaire

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi