Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

przecież

mój mały książę
o au­rze w ko­lorze kości słoniowej

mój mały książę
o wo­ni lip­co­wej gałązki lipowej

mój mały książę
o pos­ma­ku białego maku

mój mały książę
w do­ty­ku przy­po­mi­nający (brzuszek) jeża


mój mały książe
jak ty dużo o so­bie nie wiesz  

fraszka
zebrała 6 fiszek • 25 maja 2017, 11:48

refleksja

Światło w mro­ku to Ty
pus­te jest niebo toJa
cichy jest dom bez My,

Cza­su i rozłąk nie powstrzyma
na­wet he­rosów sil­na dłoń
lub wspo­mi­nień daw­nej wiosny,

Wy­sy­chają o wschodzie łzy
w zam­kniętych oczach
kiedy płoszą się sny,

Pa­miętam Nas zawsze
jak słońce za dnia i
księżycem w święto­jańską noc. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 maja 2017, 09:39

in­ternet jest złem ilek­roć na niego wchodze to zmieniają się informacje 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2017, 06:52

Niedob­rze, gdy człowiek od człowieka ucieka. 

aforyzm dnia z 26 maja 2017 roku
zebrał 10 fiszek • 25 maja 2017, 06:06

Słowa - broń ma­sowe­go ranienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2017, 06:03

łzy wodą z mózgu 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 maja 2017, 23:18

Do Pana J

Pa­nie J
Gdy­bym zap­ro­pono­wała Pa­nu podróż w niez­na­ne, podróż na całko­wite­go spon­ta­na to po­jechałby pan ze mną?
Bez zo­bowiązań po pros­tu poz­nać trochę świata....
Zo­baczyć sta­re opuszczo­ne mias­to, zdo­być szczyt i oglądać wscho­dy i [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 24 maja 2017, 23:16

Cza­sem zwykły uśmiech może ura­tować cały dzień. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 maja 2017, 23:00

dzień dobry

proszę wy­baczyć te
po­wykręca­ne zwłoki na podłodze
proszę je przekroczyć
lub zgrab­nie przeskoczyć
jak kto woli
tak tak gwóźdź
w skro­ni bez pa­niki proszę
to tyl­ko ta­ki tępy
ból głowy
oczywiście
można zam­knąć oczy
słyszą państwo dzwony
dzyń dzyń
nic nic
proszę się ład­nie uśmiechnąć
tak wiem ciężko
kąsać na­leży małymi kęsami
al­bo­wiem się łat­wo zadławić
gryźć tak tak
dobrze
i sok wy­sysać przez słomkę
ależ tak
wszys­tko dobrze
doskonale 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 maja 2017, 22:45

Bezdech

Czym byłby bez wo­dy kwiat?
Czym byłyby gwiaz­dy bez nocy?
Czym byłby bez Ciebie świat?
Czy na­dal miałabym w so­bie ty­le mocy?

Bez od­dechu, bez słów, bez dotyku.
By­le jak, by­le gdzie, w samotności,
Gdy w ciszy brak naj­większe­go krzyku,
bo uciekł z tęskno­ty i złości.

Pozwól poczuć Cię blis­ko na chwilę,
gdy świat miłym być przestaje,
i choć dzieli nas ki­lometrów tyle,
to Ty da­jesz nadzieję i wiarę. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 maja 2017, 22:37
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

dzisiaj, 15:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie trak­tu­jesz dru­giej [...]

dzisiaj, 15:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:21nicola-57 sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 15:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A ona mi gra [...]

dzisiaj, 15:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zawsze bądź ot­warty na [...]

dzisiaj, 15:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 14:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st refleks(ja)

dzisiaj, 14:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie py­tam

dzisiaj, 14:40giulietka sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 14:38nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Impresja