Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

mikroopowiadanie sto piąte

Córcia, mówisz o tych pa­niach na ka­sie, które kradną - jed­ne dziesięć dwadzieścia groszy, a in­ne dziesięć czy dwadzieścia złotych. Wy­daje mi się, że Bóg nie waży i po pros­tu krad­niesz, to krad­niesz - nie ważne ile, i tak sa­mo jest z kłam­stwem - nie ważne w ja­kiej spra­wie, po pros­tu kłamiesz. 

opowiadanie • 17 maja 2018, 09:58

***smak słów...

czuję każde twe słowo
wędrujące po mym ciele
muśnięte delikatnością
na­syco­ne pożąda­niem

mów soczystą pieszczotą
karm zgłod­niałą skórę
roz­mową przez noc całą

Kocha­nemu N...ღ

17.05.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 maja 2018, 09:14

Sa­mot­ność, ka­ra dla wybrednych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 21:30

W życiu doj­rzałość zaw­sze ma swoją cenę....i osiągają ją tyl­ko ci, którzy są go­towi tę cenę zapłacić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 21:26

Tak, jes­tem szczęśli­wa.
Ale z Tobą byłabym bardziej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2018, 21:03

Aleja łez

Po co ta miłość
łza­mi pi­sana
Po­ran­nym płaczem
wie­czo­rem u drzwi

Ty­siące gestów
wie­czne roz­sta­nia
Osob­no choć ra­zem
czy war­to tak trwać

Za długie noce
I sza­re te dnie
A tam jest życie
a ser­ce rwie

Po co uda­wać
gdy cierń go­ryczy
Od­biera od­dech
od­wra­ca wzrok

Jak w wiel­kim mieście
blis­cy choć ob­cy
Od­wrócić i zos­ta­wić
tą aleję łez 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 maja 2018, 19:13

Czym jest miłość? Poezją wyz­wo­lonej wyob­raźni, pełną cudów i niespodzianek 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2018, 17:55

mikroopowiadanie sto czwarte

Jed­ni rodzą się do nauki, drudzy rodzą się do pra­cy, a jeszcze in­ni la­wirują z wdziękiem - zaś ona urodziła się w czep­ku, w nie­dzielę, która była też wiel­kim świętem państwo­wym i kościel­nym, i his­to­ria jej życia do­wiodła do­piero, że ów cze­pek, to był kask, a na dłoniach miała też na pew­no ręka­wice bokserskie. 

opowiadanie • 16 maja 2018, 17:08

Krzew kalinowy
Jed­na je­dyna taka
Pełnia piękności 

haiku
zebrał 2 fiszki • 16 maja 2018, 17:01

Mówił ko­niu­szy z miej­sco­wości Ogiernicze
Uszczęśli­wionych pun­któw G już nie liczę
Prawdę mówił nie bredził
Księdzu na spowiedzi
Pa­miętał że dy­wiz­jon bo 303 były dziewicze 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2018, 16:00
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Proust

Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]