Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

... Bo tęsknię za Tobą i tak trud­no się pożegnać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2017, 23:21

Aby za­kochać się w kimś od pier­wsze­go wej­rze­nia, trze­ba go widzieć wcześniej wiele ra­zy w swych marzeniach. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 23 sierpnia 2017, 22:53

dep­resja to nic, w porówna­niu z po­ziomem obec­nych cytatów 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2017, 22:29

Mieć sto­sunek znaczy wchodzić w szczegóły. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 sierpnia 2017, 21:55

... w kar­na­wale chciałem zo­baczyć coś egzo­tyczne­go... w in­terne­cie spot­kałem ogłosze­nie - "Je­dyna ta­ka okaz­ja, dwa w jed­nym - cyrk połączo­ny ze zwie­dza­niem ZOO"... ofer­ta była tak ob­szer­na, że po­myślałem "na­wet ce­na przystępna, choć nie ta­ka mała"... ja­kieś 500+ i do­dat­ko­we koszta... zapłaciłem, przysłali bi­let i GPS by tra­fić... na miej­scu oka­zało się, że straż mar­szałkow­ska anu­lowała wszys­tkie bi­lety... bez zwro­tu kosztów... 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 23 sierpnia 2017, 21:24

Śmierć legendy

Gdzie są zac­ni
Co mie­czem cnót bro­nili
Gdzie ci co dla praw­dy
A bra­ter­stwo w ser­cu mieli

Ry­cerze

Zab­rakło mi Cie­chow­skiego
O Czecze­ni śpiewał
O dzi­wo nie dożył
Jak Niemen co komunie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 sierpnia 2017, 20:53

To pilne

Pa­nie J 
Coś do mnie dzi­siaj doszło, uczu­cie, które cza­sami ogar­nia człowieka i po­kazu­je mu gdzie ak­tual­nie się znajduje..
Pat­rzyłam tępo w ek­ran te­lefo­nu cze­kając na wiado­mość od ko­gokol­wiek dosłow­nie od obojętnie jakiego [...] — czytaj całość

list • 23 sierpnia 2017, 20:38

Dzielę się je­dynie ułamkiem.

cała ja. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 sierpnia 2017, 19:20

Na­ga praw­da moczy się w kłamstwie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 sierpnia 2017, 19:14

23.08

- Kocha­na, błyszczysz się.
- Nie, ja płonę.

Ciche roz­mo­wy z sobą to już nic, os­tatnio już na­wet wy­tykam so­bie brak rac­ji. Yin i Yang. Co się dzieje... 

dziennik • 23 sierpnia 2017, 19:09
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 17:48róż li­la sko­men­to­wał tek­st ostatni etap tęskno­ty: gdy [...]

dzisiaj, 17:41Si.si do­dał no­wy tek­st listownik

dzisiaj, 17:33Whitename do­dał no­wy tek­st Narealina

dzisiaj, 17:31LenaK do­dał no­wy tek­st wygodnie jest myśleć w [...]

dzisiaj, 17:31natalia(__ups do­dał no­wy tek­st Jasne je­den in­te­ligen­tny brał [...]

dzisiaj, 17:25PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Międzyświat

dzisiaj, 17:25Jakuss sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie czu­jesz się [...]

dzisiaj, 17:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st ostatni etap tęskno­ty: gdy [...]

dzisiaj, 17:21LenaK sko­men­to­wał tek­st Bywa, że siły dość, [...]

dzisiaj, 17:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pomaluj świat pasją, to [...]