Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wy­pat­ru­jemy jut­ra nies­kończo­nego dziś. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 stycznia 2019, 12:26

Edukacja seksualna

Sta­ry był... Ciągle pi­jany. Uwiel­biał nas, łowienie ryb i chędożenie. Wszędzie znał jakąś ko­bietę, żeby nie po­wie­dzieć do­sad­niej. W przyd­rożnym barze - piw­ko na koszt fir­my. U mecha­nika - opłata tyl­ko za [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 28 stycznia 2019, 11:15

Nie za­bijam, ko­lek­cjo­nuję śmieci. 

myśl • 28 stycznia 2019, 11:01

Ludzie od­chodzą, ale ich mu­zyka nigdy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 stycznia 2019, 07:20

Pier­wszy raz od kil­ku miesiecy poczu­lam na swoich us­ta in­nej kobiety.
...
tęskni­lam za tym. 

myśl • 27 stycznia 2019, 19:37

2 kolory

to co naj­bar­dziej mnie uderza
to nieboskłon
two­je nie bies­kie oczy
i
bez kres
z końcem ma­ja rozsypany

wier­sz biały 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 stycznia 2019, 19:34

Wymarzone słowa-wszystkie wymażę

Za­wie­szam głos na wie­sza­ku z niedomówień
Ub­ra­na w prze­kona­nie co sil­nie przywarło
Zdej­mując bu­ty w które nikt nie wchodzi
Zakładam pap­cie jak włas­ne zdanie

Ma­luję ob­raz swoim milczeniem
Łączę krop­ka po krop­ce by pow­stało zdanie
Słowa rosną w gar­dle do ran­gi problemu
By zdu­sić mądrość w zarodku

Jes­tem dziec­kiem zep­su­tych odpowiedzi
Zna­kiem za­pyta­nia w drodze do celu
Tak trud­no się zat­rzy­mać , gdy nie jest się tarczą
Tyl­ko lotką niesioną śliną co na języ­ku nie-sie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 stycznia 2019, 15:23

Kiedy za­pomi­nasz o je­go urodzi­nach;
znak że przes­tałaś go kochać. 

myśl • 27 stycznia 2019, 11:10

Przy­jaciel w tych cza­sach jest jak perła trud­no ją wy­dobyć
ale gdy ją już masz poz­wa­lasz by zszarzała
poz­ba­wiono ją blas­ku w końcu poz­wa­lasz by znikła
nie na­zywaj wszys­tkich swoimi przy­jaciółmi
na to miano zasługu­je tyl­ko wyjątko­wy człowiek! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 stycznia 2019, 10:46

Jakże cu­downą sta­je się ko­bieta... niewymagająca. 

aforyzm • 27 stycznia 2019, 05:55
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brown

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]