Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wy­bory* mają to do siebie że nie można ich cofnąć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 czerwca 2017, 07:46

Skrępo­wana: gdy się od­da­wała, trochę się krępowała. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 czerwca 2017, 07:02

To co najważniejsze

Dob­rem sen­sem niewysłowionym
Li­rykiem w me­tafo­ry przedziwnym
Do­mem marzeń spełnionych
Sios­tro bra­cie mięsień nasz piwny 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2017, 23:12

***

Marzę o lecie
o tra­wie, polu
i rzece

Myślę o świecie
o moim, całym
i bliskim

I pragnę gwiazd
i zacho­du słońca
i brzasku

I pragnę jeszcze
ujęcia Kwiatu
i Jej zapachu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 czerwca 2017, 22:58

***

Człowiek, istota
marzy o miłości.
Bóg na to patrzy
i śmieje się w oczy.

On niezależny,
od te­go wolny.
Wol­ność ludziom
jest niepotrzebna.

Ludzie,
po­dobieństwo Bo­ga,
a klat­ki tworzą
dla Niego i siebie.

Człowiek - więzienie
dla Boga.
Bóg - klatka
dla ciebie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 czerwca 2017, 22:53

***

Is­tnieje ta­ka moc.
Is­tnieje wiel­ka moc.
Ta je­dyna moc to Ty.

Wys­tar­czy uwie­rzyć w siebie!

W górę unieś głowę!
Wyp­nij pierś do przodu!
Idź przed siebie dumnie!

Wy­bierz własną drogę!

Postępuj tu rozsądnie.
Nie bacz na in­nych błąd.,
Nie po­pełnisz nig­dy go.

Po­konaj myślą wszystko! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 czerwca 2017, 22:50

K***** - co znaczy?

Jest ta­kie słowo -
co przerasta
me ego.

To ta­ki wy­raz -
co nie mówi
mi nic.

Jest kil­ka li­ter -
co wyraża
wiele.

To ta­ka rzecz -
co nie ma
nic. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 czerwca 2017, 22:46

***

Spot­kałem dziś
Anioła.
Był piękny,
lśniący.
Anioł ten
przemówił.
Po­ruszył temat
życia.
Powiedział:
...
Tak bez końca.
Gdy On
tak o wieczności
prawił,
ja żem
imię Je­go zdradził.
Na imię Mu
Nadzieja. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 czerwca 2017, 22:43

Do Pana J

Pa­nie J
Cza­sami zas­ta­nawiam się czy wszys­tko co mnie otacza jest na pew­no realne..
Gdzie żyję i czy mo­je szczęście jest prawdziwe..
Cza­sami myślę, że ka­wa którą codzien­nie piję jest jak sok od Gu­misi, który [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 20 czerwca 2017, 22:36

nie dam się więcej po­niżać na wysokości 

myśl • 20 czerwca 2017, 19:28
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nosowska

Autorzy na literę
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:21lidja sko­men­to­wał tek­st Przodownicy pra­cy IV RP 

dzisiaj, 00:06Cris sko­men­to­wał tek­st Niedbałość to pielęgnac­ja nied­bal­stwa... Cris [...]

wczoraj, 22:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:03Badylek sko­men­to­wał tek­st Wejdź na­wet gdy przez [...]

wczoraj, 21:54envie. sko­men­to­wał tek­st Wejdź na­wet gdy przez [...]

wczoraj, 21:50Badylek sko­men­to­wał tek­st Groby bo gru­by.