Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pus­ta ra­ma - ob­raz gra­niczący ze sztuką. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:31

Złote ra­my - ob­raz nędzy i rozpaczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:25

W od­czu­ciu sze­rokich mas ob­raz bez ram jest amorficzny.

Amelia 

myśl • 29 lipca 2018, 16:53

Ocza­rowa­nie drugą osobą jest pier­wszym wes­tchnieniem miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2018, 16:48

Słoneczni­ki Van Gogha - (k)olej­ny obraz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 15:32

Ra­ma wy­kańcza obraz. 

myśl • 29 lipca 2018, 15:25

Ob­raz bez ram, łat­wiej zwinąć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 lipca 2018, 14:38

Ra­my za­pew­niają widoczność.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 14:31

Tworze­nie właści­wego ob­ra­zu świata to pro­ces uwal­niania go z ram.

Amelia 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lipca 2018, 13:55

Trze­ba od­wa­gi, by opuścić ramy.

Amelia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 lipca 2018, 13:33
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myśliwski

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 20:24Badylek sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

dzisiaj, 20:20Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety