Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

za­nima­lizo­wany paździerz, ma w głowie kota

kod z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 1 maja 2017, 18:55

paździerz pla­nuje dzień PO

kod z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 maja 2017, 18:52

Kon­sum­pcja jest dob­ra ale nie w taką pogodę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 maja 2017, 18:31

Gdy każdy wkoło jest win­ny, w ''ma­giczny'' sposób po­jawia się niewinność. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 maja 2017, 17:11

Gdy naród nie ma w swo­jej his­to­rii bo­haterów na­rodo­wych, zaczy­na czcić... zbrodniarzy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 maja 2017, 14:59

zos­tał mi z ciebie
umarłych pie­szczot gotyk
i cierń na ścianie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 1 maja 2017, 14:27

mój prze­kaz jest pros­ty wszys­cy... a nie... już to zrobiliście 

myśl • 1 maja 2017, 14:18

czy myśl z którą się zgadzam bez chwi­li na­mysłu jest dla mnie wartościowa? 

myśl • 1 maja 2017, 14:17

CU­Dow­nej majówki
;)


Odtwórz  

myśl • 1 maja 2017, 12:23

Wy­wiesi­liśmy biało - czer­woną flagę, aby uczcić Święto Ludzi Pracy.
Część i chwała ludziom pracy.
Wie­czna pa­mięć o tych, którzy poświęci­li życie i zdro­wie wal­cząc o god­ne wa­run­ki pra­cy i o god­ność pracownika.
Niech się święci 1 Ma­ja! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 maja 2017, 11:53
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tolkien

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

dzisiaj, 02:09Salomon sko­men­to­wał tek­st chciałabym

dzisiaj, 01:14jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st rozmowa

dzisiaj, 01:11jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st nigdy ...  

dzisiaj, 01:07jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st wszystko

dzisiaj, 00:52jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Zalewa nas deszcz nie­chcianych [...]

dzisiaj, 00:47jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Na pół roz­dziera­my ból [...]

dzisiaj, 00:45jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Naturą ludzką jest zmiana, [...]

dzisiaj, 00:42jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Każdy fa­cet ma coś [...]

dzisiaj, 00:38jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st głęboka cisza

dzisiaj, 00:36stepbyson sko­men­to­wał tek­st co tu jest gra­ne?