Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Stoję w sta­rym re­gio, Wrocław Na­dod­rze. Tydzień te­mu całując Ciebie na­miętnie, biegłam by zdążyć na po­ciąg. W szy­bie widzę swo­je od­bi­cie. Su­kien­ka, czar­ny płaszcz i czer­wo­na szmin­ka. W szy­bie widzę wzrok mężczyzny. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2018, 16:42

Przeznaczenia

Tu nic nig­dy nie mogło być inaczej,
bo­wiem świat ten się składa z przeznaczeń.
Two­je życie jak po­wieść się toczy
i Cię pro­si byś ot­worzył swe oczy.

Za­nim zaśniesz obyś le­piej się obudził
i zo­baczył wokół siebie in­nych ludzi
i dlacze­go jest jak jest się zastanowił
i dlacze­go nikt inaczej nie zrobił. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 listopada 2018, 02:07

Ludzie! piję roz­chod­niaka że się w końcu ro­zej­dziecie już do swoich domów. 

myśl • 6 listopada 2018, 21:47

Upi­jam się życiem za­nurzo­nym w śmierci.

win­ny czas. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 listopada 2018, 21:40

Atak i atak i atak, do te­go stop­nia ata­kuje­cie, że ja sam siebie już zaata­kować pragnę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 listopada 2018, 21:39

By­wam też ek­scen­tryczny, do te­go stop­nia, że jes­tem dla Was -eks. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 listopada 2018, 21:35

Czuję się źle, wręcz fa­tal­nie. Są bied­ni ludzie i o nich się nie mówi. Nie ko­men­tu­je się ich zacho­wania, ubioru czy też sty­lu by­cia. Może i się ko­men­tu­je, ale nie tak wprost [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 listopada 2018, 21:34

nie każdy przeżył swo­je na­rodzi­ny i nie każdy przeżyje własną śmierć 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 listopada 2018, 21:17

Można się po­dejść, kroków nie licząc.

ciągle w biegu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 listopada 2018, 20:59

Przej­mu­jemy się prob­le­mami innych...
Aby przyćmić- nasze własne?
Czy to egoizm? czy filantropia?... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 listopada 2018, 20:21
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Churchill

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło