Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zat­ra­ca się czas w od­ległe życie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 marca 2017, 16:19

paździerz na głodzie, będący spec­ja­listą od po­wie­rzchni płaskich,
jest niebez­pie­cznie natrętny, gdyż w podświado­mości nieus­tannie poszu­kuje te­go co stoi

kot* z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 5 marca 2017, 16:13

List: Beata i Wincenty

Odtwórz

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz prze­de wszys­tkim, świeże i puszys­te, no i z różą.

Cieka­wie było, lecz mnie to nie zdzi­wiło, że pa­dało, wręcz lało.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 5 marca 2017, 15:29

Usta

Gorący czułości płatek dorodny
czer­wo­ny, kuszący
soczys­ty jak owoc
nie zakazany
a słodycz ta sama
objąć swy­mi ja pragnę
puszys­tość ucisnąć
i kleić tą chwilę
okiełznać i czerpać
i sy­cić po brzegi
i pleść niecierpliwie
te dwa
do słów używane
niepot­rzeb­ne te­raz
bo wspólny jeden [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 5 marca 2017, 15:12

Cwa­niac­two, naj­gor­szy nałóg na świecie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 marca 2017, 15:00

Pros­tac­two, naj­częstszy nałóg na świecie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 marca 2017, 14:59

Łaj­dac­two, naj­przy­jem­niej­szy nałóg na świecie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 marca 2017, 14:55

Na ra­zie nie mam z cze­go ob­wieścić tek­stu dnia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 marca 2017, 14:49

To Ty mi każesz myśleć o in­nych, sa­memu myśląc tyl­ko o sobie? 

myśl • 5 marca 2017, 13:54

Gdzieś tam,
Wśród ludzi
Uda­jesz, że jest Ci dobrze 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2017, 13:31
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:47szpiek sko­men­to­wał tek­st luter od­sta­wił bo­ga by [...]

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę