Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Papirosy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 5 lutego 2017, 01:07

Ciepło.

Stąd zaw­sze się wyjeżdża
zaw­sze się powraca
ktoś tu czeka
zaw­sze i zawsze
ktoś wyprasza

To tu, gdzie ta pustka
on­giś wrzało życie
ktoś tu leży
zaw­sze i zawsze
po zmro­ku i o świcie

Dziś to też tu
choć już w in­nym miejscu
ktoś tu kocha
zaw­sze i zawsze
żyć się chce tu w szczęściu 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 lutego 2017, 01:00

Czys­tość to je­dynie per­spek­ty­wa, która za­leży od otaczające­go brudu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2017, 00:54

Ma­ma - Kiedy wrócisz?
- Jak się ziem­niaki ugotują. 

anegdota • 5 lutego 2017, 00:14

bez końca

już nie zo­baczysz mnie rankiem
owi­niętej białym prześcieradłem
nie uśmie­chniesz się jak ot­worzę oczy
nie machniesz dłonią teatralnie

nie uderzysz w stół, bo prze­soliłam zupę
nie nak­rzyczysz, że znów włożyłam krótką spódnicę
już na­wet nie będziesz pa­miętał, jak wyglądam
bo za­biłam cię, najukochańszy

i za­bijam bez końca 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 lutego 2017, 23:53

Na ziarnku maku

Moi sąsie­dzi, nie z tej Ziemi
Mie­szkają na ziar­nku maku
Świat kończy się za miastem
Gdzieś da­lej jest Atlantyda

Cza­sami wieczorem
Włączają te­lewizję Trwam
I jak przez lunetę
Oglądają in­ne ziaren­ka maku

Cza­sem ktoś z in­nej planety
Niedob­ra­ny w kor­cu maku
Zmąci ma­kowy spokój

Ma­kowy świat się kręci
Jak ko­gel mogel
Z żółtkiem i cukrem
Bo po co coś więcej
Sko­ro to słodkie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2017, 23:07

* * *

Gdy us­ta sobą
Były zbyt zajęte
By szep­tać słowa
Dłonie al­fa­betem Braille'a
Czy­tały wołanie ciała
O więcej

Pełne piersi
Wstrzy­mywały oddech
Dwa ciała, je­den rytm
Spełniały się pragnienia

Po wejściu na szczyt
Wi­dok oczu
Nie pozwalał
Ser­cu zwol­nić rytm

Sen odszedł
W ciemną noc
By chwi­la mgła trwać 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2017, 23:01

Jutro będzie kolejnym dniem, w którym widzieliśmy się wczoraj...

Cze­kałam na Ciebie dziś z pełny­mi garściami żartów i opo­wieści i kpi­nek przeróżnych i ra­dos­tek całą masę zgro­madziłam... Niektóre chciałam wyk­rzyczeć w śmie­chu, in­ne to ta­kie tyl­ko na uszko, al­bo do przemilczenia [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2017, 22:26

Człowiek dob­rym się sta­je, przez dob­re obyczaje. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 4 lutego 2017, 21:59

Tek­stem so­boty ob­wie­szczam myśl Che­mika - a: Cze­mu współczes­ne ko­biety tak bar­dzo bro­nią się przed kla­syczny­mi fun­kcja­mi? Przed go­to­wa­niem, przed aranżacją do­mu, opieką nad rodziną? Ta­ka mo­da? To prze­cież bar­dzo piękne i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2017, 21:44
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Morrison

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]