Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy Ty układałaś puzzle,
ja układałem Nam życie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 grudnia 2017, 01:02

... pos­ta­nowiłem być mniej pat­riotyczny, choć nie wiem jak się to uda... na początek re­zyg­nuję z pat­riotyczne­go przy­wiąza­nia do na­rodo­wego trunku... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 grudnia 2017, 22:45

Absolut

Pus­tka to ab­so­lut
A Ab­so­lut to pus­tka
Mam bez­miar możli­wości,
więc sączę wi­no do lustra
Ja krzyczę po cichu, nic nie zmieni alert
Ty krzyczysz głośno dwie przeczni­ce da­lej
Ja mogę wszys­tko, a nie [...] — czytaj całość

wiersz • 8 grudnia 2017, 22:35

Często cisza po­wie nam więcej niż ty­siące słów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 21:46

Wczo­raj od­kry­cie, dzi­siaj codzien­ność, jut­ro historia.
Adap­tacja wy­maga poświęceń, szczególnie czasu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 20:37

Był głod­ny czy chci­wy? Jest smut­ny, szcześliwy?.
Złodziej dzieje swe nadzieje w przedmiotach.
Jeśli szu­kał tu for­tu­ny, to była to głupota. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 16:11

Niedostatek

Pozwól swoim sto­pom na odpoczynek,
czas się zmienia - wszys­cy mu­simy spacerować.
Bo kto po­wie­dział, że ma­raton służy ciału
kiedy ser­ce przes­ta­je pom­po­wać.

Będąc na dnie
mu­simy się odbić.
Opa­dając, nie ma in­nej drogi
- tyl­ko na szczyt. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 15:34

Wier­sze o życiu nieko­nie­cznie praw­dzi­we...nak­reślo­ne ta­jem­nicze słowa
Dla ko­go są ważne?
Gdy już po­jawią się na wyr­wa­nej kar­tce z zeszy­tu...biją w oczy szczerością
Są ka­wałkiem mo­jego życia nieko­nie­cznie uda­nego ale praw­dzi­wego . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 grudnia 2017, 14:00

Wcis­kam się co­raz głębiej w ciepły płomień ukojenia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 13:09

Zo­baczyłem Ciebie przez zam­glo­ne szy­by moich oczu. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 grudnia 2017, 13:08
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gibran

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 23:41Naja sko­men­to­wał tek­st *

dzisiaj, 23:29PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st To zi­ma spra­wiła, że [...]

dzisiaj, 23:23batram sko­men­to­wał tek­st *

dzisiaj, 22:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:07róż li­la do­dał no­wy tek­st jutro

dzisiaj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st *

dzisiaj, 21:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Próżne ga­danie

dzisiaj, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

dzisiaj, 21:34Smurf007 sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

dzisiaj, 21:17Grudniowy od­dech sko­men­to­wał tek­st Zbyt często sięgając po [...]