Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Współczuję ko­bietom uro­dy, bo gdy­by były brzyd­sze, nie mogąc na siebie pat­rzeć nie mar­no­wały by w życiu aż ty­le cza­su pat­rząc na siebie w lustrze. 

myśl • 27 grudnia 2016, 21:58

By­cie miłym nie jest tożsa­me z by­ciem naiw­nym, aczkol­wiek, niektórzy tak trak­tują tych pierwszych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2016, 21:53

Wier­ność włas­nym ideałom to je­dyny słuszny wybór 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 grudnia 2016, 21:45

Naj­wier­niej­szym przy­jacielem ludzkiej wier­ności jest brak okaz­ji do zdrady. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 grudnia 2016, 21:43

Ce­leb­ry­ci są naj­lep­szym pot­wier­dze­niem te­go, że można jed­nak zro­bić coś z niczego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2016, 21:41

Naj­smut­niej­szą ko­nie­cznością ludzkiego życia jest to, że rządzi nim przypadek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 grudnia 2016, 21:38

Sa­modziel­ny człowiek jest jak sa­mochód: na drodze życia ma włas­ne kierunkowskazy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 grudnia 2016, 21:36

Czy­tanie książek to nic. Ro­zumienie ich to coś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 grudnia 2016, 21:29

Gdy ktoś jest cho­ry i pot­rze­buje po­mocy, wte­dy do­piero zmienia się je­go myślenie. 

myśl • 27 grudnia 2016, 21:28

cały mój świat to koszyk ziem­niakówi i nie mam ko­ta
w wieży jest 166 schodów a war­kocz ma 25 cm,
cza­sami zos­ta­wi ktoś pod drzwiami bu­telkę wi­na
kruk siądzie w ok­nie, mysz za­piszczy pod lóżkiem, 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2016, 20:45
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Cezar

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 01:17Cris sko­men­to­wał tek­st Choć po ple­cach dreszcz Sza­re [...]

dzisiaj, 00:37wdech sko­men­to­wał tek­st Notoryczna ob­sesja ruj­nu­je i [...]

dzisiaj, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

dzisiaj, 00:25Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

dzisiaj, 00:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja