Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Czymże jest kry­tyka i potępienie wo­bec jed­ne­go życia ja­kie los nam dał? 

myśl • 21 marca 2019, 21:23

Chcesz być sobą i spełniać swo­je marze­nia? Przej­dziesz przez niewyob­rażal­ne piekło, cier­pienie,potępienie,ale będzie te­go warte. 

myśl • 21 marca 2019, 21:17

To nie al­ko­hol niczym ma­giczna mik­stu­ra spra­wia,że łat­wiej nam przez­wy­ciężyć wszys­tko co złe. To nasze od­puszcze­nie, oczyszcze­nie, wy­luzo­wanie spra­wia,że tak się czujemy 

myśl • 21 marca 2019, 21:16

Ktoś kto zna­lazł swo­je miej­sce na ziemi,
nie wy­ciąga ręki po klucze do in­ne­go
świata. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2019, 17:58

W świecie lu­natyków prze­budzo­ny sta­je się agresorem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 marca 2019, 11:40

Głup­cy schle­biają so­bie wza­jem, na­zywając się wariatami. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 marca 2019, 11:35

Jeśli myślisz o czymś, że z pew­nością się nie uda, jes­teś ska­zany na suk­ces.
Będzie tak jak myślisz. Nie uda się na pew­no . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 marca 2019, 11:34

Trud­no o człowieka po­dob­ne­go do siebie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 marca 2019, 11:33

Zżyma­my się na kłam­stwa wy­powiada­ne słowa­mi, będąc śle­pymi na kłam­stwa wy­powiada­ne postawami. 

aforyzm • 21 marca 2019, 11:32

Ludzie od­dychają złudzeniami. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 marca 2019, 11:29
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Wittgenstein

Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 09:14Niusza do­dał no­wy tek­st Niosąc małe dziec­ko na [...]

dzisiaj, 09:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 08:13truman do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 07:00AMA sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]