Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cze­go ksiądz nie ro­bi za pieniądze? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 października 2017, 18:41

* * *

szep­tem mów
o uczuciach
niech słowa twe
płyną jak mgła
powoli
lek­kim oparem
niech błądzą
po stru­nach uczuć
wznosząc się
po­nad marzenia
a pro­mień słońca
co wschodzi
po­każe drogę
pragnieniom
i cisza która
dos­toj­nie op­la­ta
wszys­tko dokoła
poz­wo­li usłyszeć
jak krop­le rosy
w jedną się łączą

szep­tem mów. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 października 2017, 18:25

dzięki

za twą obecność
kiedy mnie nie ma
za to że wiesz
kiedy zżera
mnie trema
za to że jeszcze
spać dziś nie poszłam
i za te kartki
które do kosza
powędrowały
bo niepotrzebne
za wszys­tko
co dla mnie
ważne lub nie
za to żeś
jawą jest a nie snem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 października 2017, 18:17

Głuchy telefon

Te­lefon nie zadzwoni
Cisza go przysłoni
Myśli wra­cają do wspomnień
Usunąć można je­dynie his­to­rie połączeń
Wrócić gdzieś chcę
Gdzie znów będę mogła poczuć Cię
Wiara czy­ni cuda
Wierzę,że jeszcze nam się uda
Sta­re ad­re­sy naszych serc nie stracą ważności 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 października 2017, 17:53

nikt

mogę roz­po­ciąć się dowolnie
i z miej­sca
gdzie cze­kasz na mnie
lub gdzie zanikasz 

list
zebrał 2 fiszki • 11 października 2017, 15:11

Cza­sem człowiek, tak się za­pamięta w swoim za­pamięta­niu, że aż się pogubi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 października 2017, 13:53

... wycho­waw­ca sięgający po dys­cyplinę sam siebie os­karża, sam się przyz­na­je... przyz­na­je, że jest na ba­kier z pe­dago­giką... że jest do ba­ni ja­ko wychowawca... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 października 2017, 12:12

Pe­wien wo­lon­ta­riusz z Fran­kfur­tu nad rzeką Men
Zaczął ko­lej­ny dob­re­go żni­wa dzień
Zbiera miłości co porzucone
Bra­kiem roz­koszy umęczone
Dziś świeżej wdo­wie nie poz­wo­li za­pisać się w tren

Kierow­ca auto­busów z Ka­towic Ligoty
Hur­tem roz­dziewiczał li­ceal­ne cnoty
Czy­nił to [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 4 fiszki • 11 października 2017, 10:39

08.09.2017r.

Pil­ch na­zywa czy­tanie książek ob­co­waniem z dob­rem wyższym, aczkol­wiek prak­tycznie do nicze­go nie przy­dat­nym, bo nie dają one żad­nej od­po­wie­dzi na od­wie­czne główne py­tania ludzkości. Kla­syfi­kuje pi­sarzy i czy­tel­ników. Zas­ta­nawiam się gdzie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 11 października 2017, 09:44

Takie tam...

Wiara, miłość, przy­jaźń... tak trud­no w dzi­siej­szych cza­sach ot­worzyć się w pełni i wy­ra­zić te jakże piękne uczu­cia pros­ty­mi słowa­mi, tak z głębi ser­ca... Jeszcze trud­niej jest żyć w zgod­nie ze swoimi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 9 fiszek • 11 października 2017, 09:42
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shakespeare (Szekspir)

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 20:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Akt

dzisiaj, 20:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st księżniczka

dzisiaj, 19:51har.monic do­dał no­wy tek­st na wagę z błota

dzisiaj, 18:58har.monic sko­men­to­wał tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 18:54MyArczi sko­men­to­wał tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 17:46har.monic do­dał no­wy tek­st op ty­ka

dzisiaj, 17:21har.monic do­dał no­wy tek­st szukamy wzorów a być może [...]