Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Na skrzydałach miłości...

Nie mogę rzu­cić świata do Twych stóp,
bo to w Bos­kiej ,nie w mo­jej mo­cy ,
Ale mogę spra­wić by szczęściem
wciąż błyszczały przy mnie Twe oczy .
Mogę Ci szczerze obiecać wspar­cie gdy będzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 lutego 2018, 18:13

Ja jak oli­wa, a Ty jak mle­ko ra­zem nie ma­my szan­sy się połączyć. 

aforyzm • 17 lutego 2018, 18:06

Noc Trzecia

Odtwórz
"When I li­ke peop­le im­mense­ly I ne­ver tell their na­mes to anyone. It is li­ke sur­rende­ring a part of them."

Lu­buję się w spot­ka­niach z nią
Po za­pad­nięciu w sen lwiej części oczu
Kur­ty­ny zmroku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 lutego 2018, 16:32

In this world

Odtwórz
Czuję me­taliczny posmak
Opiłków brudu
Na językach
Świeżo wy­pas­to­wanych butów
Zanikam
Jak mięsień tłoczący krew
Szarzeję w stron­ni­ce już zapisane
Pod­nosząc brew, opuszczam
Wzrok, ciało, planetę
Wolę gra­wito­wać ku sma­kom nieznanym
Ścieżkom wyłożonym skórką pomarańczy
Pachnącym po­wiet­rzem pragnień
Przełama­nym wiarą w wy­darze­nia ważne
Krys­ta­liczną komunikację

"To lo­ve one­self is the be­gin­ning of a li­felong romance" 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2018, 15:45

Woj­na to straszna rzecz, ale przeg­ra­na woj­na, jeszcze straszniejsza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 lutego 2018, 15:43

Autostrada do...

Każdy podąża
w jedną stronę
duże auta wolniej
a małe je wyprzedzają
autos­tra­da mieni się
w pro­mieniach słońca
jak mo­neta w palcach
spryt­nie obracana

W pejzażu przemysłowym
gdzie ko­miny sięgają nieba
we mgle to­nie dal
tak lek­ko za­ryso­wana szeptem
z wiaduk­tu wi­dać pog­rze­bowy kondukt
idący szpa­lerem drzew
na pob­liski cmen­tarz
upo­jony deszczem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 lutego 2018, 14:00

Żyję w świecie metrycznym,
Działam na za­sadach imperialnych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2018, 12:49

Dro­ga na której ktoś cze­ka zaw­sze pro­wadzi do domu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2018, 12:38

Człowiek to naj­dziw­niej­sza zna­na is­to­ta. Pot­ra­fi zro­bić ty­le pięknych, cu­dow­nych, często niemożli­wych rzeczy, a za­razem ty­le zła i bru­tal­ności może uczynić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2018, 11:51

jesteśmy

[ leżymy zet­knięci głowami
czuję w so­bie twój puls
wśród fiole­tu strun
roz­piętych pod ko­roną ... ]

gdzie jes­teśmy w oku ptaka?
drze­wa pszczoły ...
bez­lik światów
niewiedzących o swoim istnieniu

od­kry­liśmy rysę w dzielącej nas ścianie

wszys­tko jest wiarą i wyobrażeniem
z duszy do duszy przez dotyk
kil­ka wersów na skraw­ku papieru 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 lutego 2018, 11:02
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lec

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 22:06Naja sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

dzisiaj, 21:54fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie osiem­dziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 21:53Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Widzisz, faj­ne cza­sem śliczne [...]

dzisiaj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest miłość? Czyż [...]

dzisiaj, 21:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]

dzisiaj, 21:43fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie osiem­dziesiąte ósme

dzisiaj, 21:11dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:57AMA wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:38Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Czyż [...]

dzisiaj, 20:33Naja do­dał no­wy tek­st Kobiety fa­cetom do­dają skrzy­deł, [...]