Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Każda ideowość
pod­szy­ta jest gru­bymi nićmi...

Krawiec 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 listopada 2018, 19:22

Nie pi­sałam te­go dla Ciebie.. a so­bie, o Tobie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 listopada 2018, 19:05

Znów dziś oglądałam nasze sta­re zdjęcie. Góry stołowe - grudzień 2017, stoję w Two­jej czar­ne dużej kur­tce po środ­ku la­su i śmieję się, jak głupia, Ty pat­rzysz na mnie po­ważnym wzro­kiem. Weszliśmy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 listopada 2018, 17:41

Klątwa samobójstw

Wie­czny od­poczy­nek racz im dać Panie...
A Nam tu na ziemii skróć w bólu trwanie.
Z ósem­ki już szóstka została,
Jak długo ta "klątwa" będzie trwała?
Nie bo­je się odejść bo wiem, że tam czekacie.
Pier­wszy bracie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 listopada 2018, 12:37

***

Czekaniem
przep­la­tam palce
po­między
chwi­lami samotności
wyg­ry­wając nerwowo
na kla­wiszach niecierpliwości
me­lodię tęsknoty,
tak głośno
byś słyszał ją 
zza krat
swo­jej winy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 listopada 2018, 12:07

Przełomowy Wynalazek

Jest wreszcie nadzieja, światełko w tu­nelu dla mężczyzn chcących w pełni do­pieścić swo­je ko­biety w trak­cie miłości cieles­nej, a za­razem chcących od te­go wspa­niałego mo­men­tu w życiu człowieka pełni doz­nań, a to [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 8 listopada 2018, 10:25

Szczęście

Chcę być szczęśli­wy już dzi­siaj
Nie kiedyś na złotej plaży
Mnie również czas nie oszczędził
Kto mnie ów cza­sem ob­darzył

Strach przed ut­ratą życia
Ob­ra­ca mo­netę w pal­cach
Ale kto strachem wzgar­dzi
Nie przet­rwa tej pro­wokac­ji

Chcę marzyć zgod­nie z prawdą
Nie z nur­tem te­go świata
Przyszłość swą znać i ją karmić
Nie zgar­niać, resztek nie zmiatać 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 listopada 2018, 19:59

Ulice Warszawy

O czym mówią uli­ce War­sza­wy
O wol­ności
Która z pnia sta­rego rośnie

Co mówią po­tom­ko­wie na­jeźdźców
O faszyz­mie
W do­mu wiel­kiego sa­mos­ta­nowienia

A my mówi­my idąc uli­cami
O oj­czyźnie
Co du­si ich płomieniem czystym 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 listopada 2018, 19:56

A we włas­nym wnętrzu
bez­pie­czny azyl znajduję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2018, 18:44

Siedzę w po­ciągu re­lac­ja Dworzec Głow­ny -Psie Po­le. W moim przedziale są tyl­ko 3 oso­by. Pat­rzę, jak­bym podzi­wiała kra­job­raz, a tak nap­rawdę myślę o To­bie. I trzy­mając to­rebkę ścis­kam ją trzy razy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 listopada 2018, 16:57
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

London

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło