Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Słysząc słowo ra­ma, ob­raz sam się nasuwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:51

sztu­ka kochania
w ra­mach no­cy muzeów
zno­wu jej obraz 

haiku
zebrał 3 fiszki • 29 lipca 2018, 17:33

Pus­ta ra­ma - ob­raz gra­niczący ze sztuką. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:31

Złote ra­my - ob­raz nędzy i rozpaczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 17:25

W od­czu­ciu sze­rokich mas ob­raz bez ram jest amorficzny.

Amelia 

myśl • 29 lipca 2018, 16:53

Ocza­rowa­nie drugą osobą jest pier­wszym wes­tchnieniem miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2018, 16:48

Słoneczni­ki Van Gogha - (k)olej­ny obraz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 15:32

Ra­ma wy­kańcza obraz. 

myśl • 29 lipca 2018, 15:25

Ob­raz bez ram, łat­wiej zwinąć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 lipca 2018, 14:38

Ra­my za­pew­niają widoczność.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 14:31
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dawkins

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]