Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

...nic?

chcesz przyjaźni...
nic z siebie nie dając
na­wet nic nie mówisz o sobie
wpa­dasz tu kiedy chcesz...
i odchodzisz…
piszesz, a z li­ter bi­je chłodem
pisz o marzeniach
pisz o pragnieniach
o tęskno­tach pisz
a na­wet o tym ze niebo dziś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 stycznia 2019, 18:27

Aby pi­sać dob­re kry­minały, trze­ba być kry­mina­listą dobrym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 stycznia 2019, 13:51

Wszys­tko cze­go pragnę to być z tobą. 

myśl • 29 stycznia 2019, 13:47

Dość już
Nie można czuć się gorzej
Przechodziłam w życiu wiele stanów, ten jest najgorszy
To już nie his­te­ryczne łka­nie z bez­sil­ności i frustracji
To jest mo­ment, na który cze­kałam.
Byłam na­wet ciekawa
"ile jeszcze można znieść?"
Już ma­lut­ko zos­tało. Czuję że długo już nie po­ciągnę.
Tonę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 stycznia 2019, 12:54

Na zawsze

Nie widzisz tych wszys­tkich ko­lorów
pat­rzysz bez­bar­wnym wzrokiem
od­wra­casz się do ścian milkniesz
ga­sisz każdy szept dotykiem

od­bi­jam się od two­jego milczenia
szu­kam choć gry­masu uśmiechu
w moich dłoniach szu­kam ciebie
połóż ser­ce na moim niech ożyje

po­pat­rz zachodzi słońce
ko­lora­mi układa się do snu
zaśnij aniel­skie har­fy niech
ci grają cu­dow­ne melodie

a gdy się zbudzisz na­dal tu będę
bo jas­nością mi jes­teś jak anioł
który na swej drodze spot­kał człowieka

Odtwórz

[De­dyko­wane Przyjacielowi] 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 stycznia 2019, 10:41

MÓJ PIĘKNY SYN(recenzja filmu)

Film zos­tał nakręco­ny na pod­sta­wie dwóch książek, które na­pisał oj­ciec sy­na zma­gające­go się z nałogiem nar­ko­tyko­wym i trze­ba przyz­nać, że film nakręco­no prze­pięknie, że ogląda się go jak­by na jed­nym tchu. Niby [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 29 stycznia 2019, 10:38

Następny nowy dzień

Drażniący po­ranek
Sze­leści jak sierść
Sza­rość jest mok­ra
A w żyłach zas­tygła krew

Od zębów do głowy
Prze­lewa się zgrzyt
Zdziera­nych siekaczy
Po­ran­ny wewnętrzny ścisk 

wiersz • 29 stycznia 2019, 07:47

On czeka

On cały czas cze­kał,
On cze­ka i te­raz też

Stał pod drze­wem
Cze­kał na Nią
Moc­no pa­dał deszcz

Nie wie­dział wten­czas nic
Nie spodziewał się, że 
Zmieni to los, nie do­myślał się

Od­wrócił się i uj­rzał Ją
Poczuł [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 stycznia 2019, 20:46

Diamentowe serce

Zgu­biłam oddech,
rozpływam się w ekstazie.
Ty uda­jesz,że nie istnieje.
Strze­lając pros­to w pierś.
Nie chcę poz­nać ścieżki
nie­szczęśli­wej miłości,
Którą mi­mowol­nie podążam.
Śle­po trzy­mam two­jej dłoni.
Łamiąc wszys­tkie zasady.
Naiw­na i głupia
Ni­kogo nie słucham.
Pros­to w ogień,
w sztorm.
Gdy­bym miała diamentowe [...] — czytaj całość

wiersz • 28 stycznia 2019, 19:50

Wstyd...

Pragnę wejść
na­ga do oceanu
pełne­go miłości
lecz ogar­nia mnie

Dziw­ny wstyd
z nad­miaru blizn
których nie potrafię
uk­ryć na dnie serca

Nie czuję nic
po­za słonym smakiem
Twoich ust
dzięki którym odpływam...

28.01.2019 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 stycznia 2019, 18:44
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hosseini

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]