Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Chwila

Ko­niec i początek sens istnienia
niena­wiść i miłość roz­kwit cierpienia
Ból rodzi wszys­tko w chwi­li zwątpienia
nie uj­rzysz je­go i nie unik­niesz cienia

Poz­na­nie bo­les­nej praw­dy to obawa
w tych cza­sach kończysz ja­ko strawa
For­tu­na jest To­bie wroga
nie uj­rzysz na­wet ob­licza Boga

I kiedy przychodzi ko­niec Twej osoby
wspom­nienie lat w cza­sie os­tatniej doby
Za­pomną za­pomną Ciebie wszyscy
choć ich kochałeś i mówiłeś o nich bliscy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 stycznia 2018, 00:05

Rozważanie na dziś (1 Sm 1,9-20)

Dzi­siej­szy frag­ment jas­no i do­bit­nie uka­zuje, że ci, którzy są po­kor­ni i cier­pli­wi, a wo­bec Bo­ga spra­wied­li­wi, są przez Niego wysłuchi­wani. An­na, po skończo­nej ofie­rze i swej oso­bis­tej mod­litwie wra­ca do swego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 9 stycznia 2018, 22:54

Pod­czas amnezji.
Pal­ce for­te­pian pamiętają.
Wy­pierając problem.
On wciąż tam tkwi.
Mas­ki zasłaniaja moc twe­go blasku.
Odsłaniając nic. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 stycznia 2018, 22:33

Jaką karmą jest nadzieja?
Nie można prze­cież chodzić wciąż głodnym. 

myśl • 9 stycznia 2018, 22:12

Czy jest coś piękniej­sze­go, niż ciało wzruszo­ne muzyką? 

myśl • 9 stycznia 2018, 22:04

O wielu słusznościach się wie, a nie zaw­sze stosuje...

Krys­ty­na A.Sz. 08.01.2018r. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 stycznia 2018, 21:59

Nie ma ta­kiego słowa jak to­leran­cja, nie ma więc ta­kiego postępo­wania. Miłość, to ugoda.

in­sp. całe to niszo­we myśle­nie niepo­godzo­nych z słusznością. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 stycznia 2018, 21:47

Sa­mot­ne wtacza­nie głazu pod górę ma swo­je zalety,
nikt Ci nie od­bie­rze zwy­cięstwa a i po­rażki na ni­kogo nie zrzucisz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 stycznia 2018, 20:39

... miłość bez to­leran­cji to zwykła tyrania...


in­sp. fyrfle... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 stycznia 2018, 20:33

W życiu można być dob­rym lub złym człowiekiem.
Kim jest oso­ba, która krzyw­dzi in­nych nieświado­mie ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 stycznia 2018, 20:31
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Orzeszkowa

Autorzy na literę
N O P
Aktywność

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]

dzisiaj, 08:12IKON sko­men­to­wał tek­st grzechy po­pełniaj właści­wie

dzisiaj, 07:59IKON sko­men­to­wał tek­st Antysemityzm stał się sys­te­mem [...]

dzisiaj, 07:59IKON sko­men­to­wał tek­st Wszyscy ludzie rodzą się [...]

dzisiaj, 07:58IKON sko­men­to­wał tek­st s

dzisiaj, 06:55MalinowaMarta do­dał no­wy tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]