Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Możesz ty­siąc słów
Lub wys­tar­czą wszys­tkim dwa
Bes­kid Żywiecki
Ziemia cnych ogrodników
Cichych wciąż śpiewem duszy 

haiku • 12 czerwca 2018, 11:32

Prośba

Wy­lecz mnie z ciszy,
która kar­mi lękiem
Uwol­nij z kaj­danów
nie­chcianych uczuć

Roz­bij te wszystkie
cząstki na ka­wałki obojętności
i złóż na no­wo niczym puzzle
mar­twą ręką 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 czerwca 2018, 11:16

Dzień za dniem noce
Wielokolorowości
Przepracowane
i nap­rawdę dob­rze jest
Skrom­nie bar­dzo a cudnie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 10:32

Nie ty­le lu­bimy po­magać, co udzielać in­nym jałmużny.

Amelia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 czerwca 2018, 10:22

Przestępo­wanie z no­gi na nogę to jeszcze nie ta­niec, tak ot­worze­nie ust to jeszcze nie mówienie.

Amelia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 czerwca 2018, 10:20

Wy­powiada­nie się na te­mat cudzej in­te­ligen­cji jest schle­bianiem własnej.

Amelia 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 czerwca 2018, 10:17

Os­trożnie wchodzi się do pałacu, śmiało do obory.

Amelia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 czerwca 2018, 10:15

Nie nędzarz, lecz pan pier­wszy dziurę w płaszczu wyczuje.

Amelia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 czerwca 2018, 10:14

Krótka pa­mięć cza­sem wychodzi nam na zdrowie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 czerwca 2018, 09:55

MAGAZYN

Ka­zał za­muro­wać drzwi do ma­gazy­nu mar­twej lub jeszcze do­gory­wającej przeszłości, a tą naj­bar­dziej palącą go i trującą ka­zał za­pako­wać na ciężarówkę i zu­tyli­zować w wielo­tysięcznym og­niu górażdżańskiej ce­men­towni. Ma­gazyn i ziemię wykupił [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 09:53
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

von Ebner-Eschenbach

Autorzy na literę
D E F
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]