Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

spłukany

ka­sujesz mnie
przed wejściem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 września 2017, 16:40

Prog­ram auto­des­truk­cji zos­tał aktywowany... 

myśl • 21 września 2017, 15:23

Praw­dzi­wa mu­zyka jest nieśmiertelna. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 września 2017, 14:25

Za­daniem te­lewiz­ji jest ogłupić ludzi. Głupi­mi ludźmi łat­wiej jest manipulować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2017, 14:23

Każde­go dnia tonę w głębi życia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 września 2017, 14:22

Chciał być królem zos­tał PiSbullem.

de­dyko­wane ~wdecho­wi i je­go fo­bii na te­mat sukienek 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 września 2017, 14:18

mas­ki lu­bią - spadać 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 21 września 2017, 14:10

Szewc trzeźwy, bu­ty piją. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 21 września 2017, 13:44

listownik

ko­lory tej je­sieni są wyjątko­wo zabójcze
kar­ma­zyno­wa czer­wień, żółty, ru­dy ...
a złoty śro­dek na naszą przy­jaźń, leży pod stertą sta­rych myśli 

list
zebrał 3 fiszki • 21 września 2017, 13:03

Niektóre two­je po­mysły muszą pocze­kać bo co nag­le to po diab­le a mądrość jeszcze odsypia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 września 2017, 11:51
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Camus

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:09róż li­la do­dał no­wy tek­st * * * 

dzisiaj, 14:08Eazy do­dał no­wy tek­st Hitler nie zro­bił nicze­go [...]

dzisiaj, 14:02Eazy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 14:01onejka sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 14:01Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 14:00onejka sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 13:58Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 13:57onejka do­dał no­wy tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 13:56onejka sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 13:54Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]