Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

nie chodzi się ka­nałami,
gdyż na człowieka... zaw­sze czeka
dro­ga najprostsza 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 5 lutego 2017, 10:42

for Freddie Mercury

Nie żeg­naj się ze mną
Nie chcę tego
Nie płacz
Ja też nie płaczę
Cza­sem cisną się łzy
Ale nie płacz
Zetrę two­je łzy
Nie płacz już nigdy
Spójrz na mnie
Jes­tem silny
Ty też to potrafisz
Łzy zos­taw innym 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 lutego 2017, 10:39

Ludzki mi­nima­lizm og­ra­nicza formę do wy­razu, życie do sen­su, wędrówkę do poszu­kiwań, miłość do spełnienia... Wszys­tko, cze­go człowiek doz­na­je wy­daje się być dążeniem po więcej, a oka­zuje się pro­jek­cją przeszłych obrazów. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 lutego 2017, 10:08

Cza­sem war­to spoj­rzeć w tył, by zo­baczyć jak jes­teśmy już daleko. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2017, 09:53

Listy z drugiego brzegu

cza­sem gdy zbyt długo cię nie ma
przechadzam się wśród naszych ścieżek
i łzy jak świe­czki zapalam
w przyd­rożnych snów kapliczce

a jeśli na naszym moście
nig­dy się nie spotkamy
szu­kaj mnie tam
gdzie z gwiazd kładki
słowa­mi mi układałeś

może nad inną rzeką
jest łąka pełna świetlików

gdy Bóg miej­sca spot­kań wyznacza
mapę wpi­suje w serce

in­sp. Adnachiel 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 lutego 2017, 09:17

* * *

Myśli prze­latujące przez umysł
w chwi­li póżniej...zapomniane
czy złe czy dob­re czy co­kol­wiek warte
czy każde po­win­no być ważne, trwałe
z miłością oddane
oj ja wiem co to jest rozczarowanie
słowa w nad­mia­rze i brak słów
pus­te deklaracje...obietnice
och przes­tań świecie
zat­rzy­maj się na małą chwilę
usiądż blisko
wy­maluj w myśli je­go twarz
te chwilę zat­rzy­maj...dziś tu­li mnie muzyka
z jed­nej nut­ki na drugą wpadam
i spo­koj­nie zasypiam.Odtwórz  

wiersz • 5 lutego 2017, 08:52

pozytywne rady dla brzuchomówcy z bagien

Nig­dy nie nau­czysz się
mówić głosem in­nej oso­by
jeżeli będziesz tyl­ko wyk­ra­dał
z zas­trzeżonej ba­zy
jej da­ne osobowe

choćbyś na­wet
miał  [...] — czytaj całość

wiersz • 5 lutego 2017, 08:30

Dob­rze jest wejść, by wie­dzieć jak wyjść gdy się jest już wewnątrz. 

myśl • 5 lutego 2017, 06:47

Księgę życia każdy za­pisu­je włas­ny­mi kartami. 

aforyzm • 5 lutego 2017, 06:11

Wier­szem wy­razisz swo­je wewnętrzne ref­lek­sje gdy tyl­ko będą mieściły się w słowach, które pot­ra­fisz tak pięknie poskładać. Mil­czeć będziesz gdy myśli słowem opi­sać się nie będzie dało. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2017, 02:10
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Canetti

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]