Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ta­kie małe ser­ce a tak dużo mu­si w życiu" przejść"
w zachwy­tach je­go tkli­wości można się roztopić
a cza­sem może je pok­ryć lód
dzięki niemu czu­jemy wszys­tko co nas boli
co wzrusza krwawi
nie rań ser­ca które cię kocha
bo pew­ne­go dnia sta­nie się twier­dzą nie do zdobycia
Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 marca 2019, 12:37

Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to tyl­ko kon­ty­nuowa­nie jaz­dy po wybojach. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2019, 11:58

Ko­muni­kuje­my się składając nie słowa ale znaczenia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2019, 10:28

w życiu bez gra­nic brak także wartości 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 marca 2019, 00:46

Jeśli zep­chniesz diabła ze swe­go ra­mienia, to na pew­no spad­nie na twe­go bliźniego. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 marca 2019, 00:07

Portret bez pudru

We wszechświecie
jest ta­ka cisza
która my­je zęby

Na ni­ci dentystycznej
wie­sza sny
jak choin­ko­we ozdoby
w let­nią porę

Zdzisław M
z klin­kiero­wej kamienicy
pat­rzy przez ok­no w sa­mo południe
twarzą siną jak paszte­towa we flaku
wy­raźnie pod­pi­ty i ka­cem struty

To on w [...] — czytaj całość

wiersz • 21 marca 2019, 22:49

Wiara

Przy­jaciele odeszli, nie po­wie­dzieli dob­ra­noc a smu­tek nie po­wie­dział ze zos­ta­nie na noc.
Jakże mam przeżyć py­tam się Ciebie a Ty mi mówisz „no już uwierz w siebie” 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2019, 21:49

Jak chcesz zacząć żyć sko­ro każdej no­cy szu­kasz fur­tki do in­ne­go świata? 

myśl • 21 marca 2019, 21:44

Wszys­tko cze­go chce to gorące pro­mienie słońca oka­lające me na­gie ciało a obok on ja­rający blan­ta, dmuchający dy­mem roz­koszy w mo­je bla­de us­ta rządne po­całun­ku... szko­da ze się obudziłam 

myśl • 21 marca 2019, 21:33

Tam gdzie nie masz sprzymierzeńców,
tam nie wchodź. 

myśl • 21 marca 2019, 21:31
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

London

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 09:14Niusza do­dał no­wy tek­st Niosąc małe dziec­ko na [...]

dzisiaj, 09:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 08:13truman do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 07:00AMA sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]