Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

nowe wcielenie

ko­lej­ny świt wi­tam
łza­mi ra­doaci
ty­le stra­conych walk
raz w piek­le raz w niebie

to ja urodzo­na z miłości ko­bieta
odychamm po­wiet­rzem
świat jest ta­ki piękny piórem anioła i diabła mus­niety

od­dycham i płone
jak la­wa ja córka szamana
za­taczam kręgi wzy­wając żywioły
by od­dały swo­je głosy
potęga i chwała pol­skiej ziemi
lecz za nim zasnę
Chce kil­ka słów po­wie­dzieć panie
to­bie Pa­nie chwała na wy­sokości
I two­jej miłości. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2018, 07:51

Świat się za­ciążył, wios­na się spóźnia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 marca 2018, 04:51

Księża niech pil­nu­jo sutanny! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 marca 2018, 23:00

Wiedźmy

Wyszły wiedźmy

I bu­tami tupały

Nie będziemy

Z dow­nem rodziły

Zabijemy

A nie oddamy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2018, 22:36

ZAPOWIEDŹ

Na po­rażki mej zgliszczach
rośnie snów złoty kwiat ...
je­go płat­ki już wkrótce
otoczą ten świat.

Pięknym śpiewem skowronków
obudzą Cię rano,
suk­ces myl­ny złych ludzi
za­mieniając w przegraną.

Nag­le czas sta­nie w miejscu
i obudzi się Bóg
abyś ze mną spełnienia
marzeń twych doz­nać mógł.

Wiara, Miłość, Nadzieja,
zab­rzmią gardłem milionów
a ich piękno na zawsze
nik­czem­ność pokona.

* Moon G Ne­verhood * 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2018, 22:17

Ideał mężczyz­ny jest star­szy o ty­siąc lat i jak dos­tojny dąb pot­ra­fi za­pew­nić cień na długo przed na­rodzi­nami ukochanej.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 marca 2018, 22:05

* * *

To nie fa­buła, tyl­ko idea uczy­niła tą his­to­rię czymś pięknym. Przez bra­ki w ro­zumieniu można ko­goś zra­nić w sposób dla siebie niez­ro­zumiały. A można było prze­cież po pros­tu so­bie zaufać. Kiedy martwisz [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2018, 21:29

ZANIM

Od­na­lazłem siebie
już daw­no te­mu ...
A ty zmiąłeś mnie jak kartkę
i wrzu­ciłeś do śmieci.

Na­dal te­go nie wiem
i już nie chce wie­dzieć czemu
miałem taką straszną matkę,
co wo­lała pić niż dzieci.

Nig­dy te­go nie zrozumiem
jak tak można postępować,
ale bar­dzo wam dziękuję,
bo wiem cho­ciaż jak nie robić.

Jeśli kiedyś będę ojcem
to się długo zastanowię
za­nim zra­nię swo­je dziecko,
które ufa rodzicowi. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2018, 20:03

* * *

Ogród wy­dawał się piek­ny, niebiański, buj­ny stworzo­ny dla ko­goś wyjątko­wego. Wszedł z uf­nością odurzo­ny za­pachem tu­bero­zy, jaśmi­nu, bzu. Tuż za bramą był niewi­doczny w ciem­nościach dół. Głębo­ki na 4 metry.
Życie kończy się cza­sami dziwnie. 

list
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2018, 17:25

Allain

Al­nus ali­bidia na to nie od­po­wiem bo to już to­tal­ny zmrok
za­niknę za­powiem niedo­powiem i tak odpocznę
to ty­le że jak chce to mi wy­razis­tość w oczy szczy­pie i mam druz­gocące myśli
czy to mo­ge być Ja i na to nie znam odpowiedzi
wciąż tak sa­mo sam, ale na me­lanż to chętnie z Wa­mi chłopakami
bo co mi "ku...rwa" zależy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2018, 16:06
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kant

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

wczoraj, 22:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:13czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:11czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Juz nie moj

wczoraj, 22:10JaiTy do­dał no­wy tek­st Pragnienie

wczoraj, 22:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jaki sens ma­zaufa­nie, kiedy [...]

wczoraj, 21:39RozaR do­dał no­wy tek­st Olga To­kar­czuk i Paw­li­kow­ski [...]

wczoraj, 21:27SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Przekazania(nie wszys­tkie ) 

wczoraj, 21:19SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Polna