Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Na a priori dla przepraszam

Je­dyn­ka z czte­rema ze­rami
na wyp­rze­daży u prze­biegłych przy­sięgłych
mogłaby po­daro­wać światełko nadziei

nie jed­nej mat­ce sa­mot­nej
choćby i 
w blo­kowis­ku miejskim 

fraszka • 25 lipca 2017, 08:22

Dziew­czy­na hoża, każde­go wciągnie do łoża. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 lipca 2017, 08:13

Na przedawkowany azot

Wy nam da­jecie kre­dyt zaufa­nia
abyśmy my wam na­dal mog­li ro­bić wodę z mózgu na pocze­kaniu
ja­ko ta je­dyna nadzwyczaj­na kas­ta wyb­ra­na przy okrągłym sto­le na pot­rze­by ma­nipu­lac­ji

in­sp psycho­log w skradzionych bu­tach Z Puław 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 25 lipca 2017, 08:07

Swoim uśmie­chem świat za­bar­wiam. Na czarno. 

myśl • 25 lipca 2017, 05:33

W re­ligii opar­tej na fak­tach wyob­raźnia sie­dzi przed drzwiami za­sady: widzę-słyszę-czuję. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lipca 2017, 03:06

...bo płod­ność ko­biety nie za­leży od za­war­tości jej poch...y, . tyl­ko głowy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lipca 2017, 23:07

chodząca POk­raczna świętość* paździe­rza, jest jak ta­jem­ni­ca gwałtu
gdy nikt się nie POłapie

kod z nim i bur­ki w szafie
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 24 lipca 2017, 22:40

6 rozbiór

Chwilę po­roz­ma­wiał z kobietą
O ob­cym nazwisku
Za­raz po­tem uroił
Że jest pierwszym
Nie podpisał
A tak naprawdę
Pod­pi­sał volkslistę
Czter­dzies­tu milionom
Zno­wu marze­nie o wolności
Prze­minęło z wiatrem
Os­tał się ino sznur
Pol­skość zno­wu przecho­wa ksiądz
Ten tak wyszydzany
A naj­pewniej­szy z Polaków
I Bóg w codziennym
Pa­cie­rzu Polaka
Póki my żyjemy

Orła wro­na nie pokona
Choć pew­nie na wiele dziesięcioleci
Układ zno­wu zamknięty

fyr­fle 24.07.2017r. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 lipca 2017, 22:13

Chyba się zakochałam.

Wca­le nie jest tak źle. W ogóle. Wca­le nie cze­kam na wiado­mość od niego i w ogóle się nie cieszę kiedy ją ot­rzy­muje. Mo­je ser­ce nie bi­je szyb­ciej i nie pod­ska­kuje jak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 lipca 2017, 22:09

trud­no jet pomóc paździe­rzo­wi, gdy jest przykładem
czym nie skończyć

kod z nim i bur­ki w szafie
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 24 lipca 2017, 20:43
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cezar

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:52Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:51natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:48Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:44Cris sko­men­to­wał tek­st Olśnienie

dzisiaj, 14:43natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:42Cris sko­men­to­wał tek­st Pustka

dzisiaj, 14:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]