Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

rozwój po­wiela­nych cech u paździe­rza, spręża się
ek­splo­dując mrocznością eugeniki

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 kwietnia 2017, 09:53

w nadziei, paździerz je­dynie kieru­je się in­styn­ktem paździerza
gdyż znie­czu­lony zanika

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 kwietnia 2017, 09:52

Spryt lu­bi kom­bi­nować. Na­wet uświado­mił so­bie kom­bi­nację as­pektów niezbędnych do te­go, ażeby pa­nować nad sobą. 

myśl • 7 kwietnia 2017, 08:40

Nie zastępuj sen­su, bezsensem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 kwietnia 2017, 06:08

Każda in­ność pro­woku­je do działania. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 kwietnia 2017, 04:58

* * *

Ty­le w tym po­koju pus­tki bolącej, co cięży -
Ile mar­two­ty i niepo­koju po kątach zamieszkało.
Coś wewnątrz, coś po­za skórą gnębi i mitręży
Jak pie­cze ta koszu­la skóry, to przeklęte ciało!

Gdy­by się mogło to, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 kwietnia 2017, 00:37

żołny i jerzyki

ile to człowiek spa­lił w swoim życiu mostów pomostów
papierosów
skrętów zakrętów
miłość i tak zaw­sze znaj­dzie drogę

ok­na są do kitu
i drzwi
wbrew po­zorom ot­warte ra­ny nie bolą
zam­knięte us­ta też nie


w su­mie to miłość nie przychodzi tyl­ko chłop­cy a może aż
je­den przy­nosi mi kwiaty
dru­gi trawę

zar­dze­wieją najpóźniej jesienią 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 kwietnia 2017, 23:42

stracić głowę

jeśli z za­kocha­nia można
stra­cić głowę
to pop­roszę Bo­ga o kolejną
żebym mogła ją stra­cić znowu
dla ciebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 kwietnia 2017, 23:21

Psy, które nad­mier­nie uja­dają, szyb­ko stają się nielubiane.

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 kwietnia 2017, 22:30

Są ludzie, którzy jak og­nia boją się ru­tyny. Co miesiąc no­wa miłość. Co tydzień in­ny Je­dyny. Codzien­nie car­pe diem. Pa­nikują na samą myśl, że pew­ne­go dnia wkrad­nie się do ich życia niczym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 kwietnia 2017, 21:58
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Amiel

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:41Cris sko­men­to­wał tek­st Może Ci się zdać [...]

dzisiaj, 14:36Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:21JaJo sko­men­to­wał tek­st niania

dzisiaj, 14:20[...] sko­men­to­wał tek­st Szczęścieczłowieka­jes­tw je­go wo­li''

dzisiaj, 14:15Salomon sko­men­to­wał tek­st Szczęścieczłowieka­jes­tw je­go wo­li''

dzisiaj, 14:01Salomon sko­men­to­wał tek­st W sek­sie nie wol­no [...]

dzisiaj, 14:00natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:00Salomon sko­men­to­wał tek­st niania

dzisiaj, 13:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przemaluj swój dom, będzie [...]