Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Miała ta­kie spo­koj­ne oczy..
Bez bólu..
Bez strachu..
Bez lęku..
To były naj­piękniej­sze oczy na świecie.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 grudnia 2016, 00:06

Techno­logia może poz­ba­wić mnie słowa, ut­rudnić je­go prze­kaz, ale nig­dy nie zak­neblu­je mi ust i nie poz­ba­wi mnie wiary w dru­giego człowieka... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2016, 23:43

Odeszłaś za­led­wie miesiąc te­mu, a ja nie mogę zna­leźć so­bie miejsca.
Nie wiem czy zro­biłam wszys­tko jak trzeba.
Nie wiem jak mam tą roz­pacz ub­rać w słowa, jak mam się po­godzić z Twoim odejściem?
Spoczy­waj w po­koju. J.M 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2016, 23:41

Wszyscy mają skorupki*

i cho­ciaż chciałoby się je czasem
rozłupać

z sa­mego siebie
wychodzą drzazgi


tru­mano­wi, za "wsta­wione" miniaturki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 grudnia 2016, 23:22

Jak da­leko jest od myśli do czynu? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2016, 23:09

Słońce spa­la życia kiście, więc proszę usiądź pod mym liściem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 grudnia 2016, 22:42

* * *

Pus­te twarze ma­lowa­nych ludzi
Wy­pełniają miejsca
Moich pragnień

Ciężka ko­rona
Spada
Przed opuszcze­niem ciała

Chwi­la nieuwagi
Chwi­la, uleciała 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 grudnia 2016, 22:15

W dzi­siej­szych cza­sach tak wiele jest prze­pisów na życie lecz tak mało ludzi pot­ra­fi z nich korzystać 

myśl • 27 grudnia 2016, 22:13

Praw­da jest ta­ka że za­kochałam się w iluz­ji* której nie ma,
idę się zas­trze­lić, niech mnie nikt nie powstrzymuje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 grudnia 2016, 22:06

Móc zat­rzy­mać czas
Lecz pędzi na­wet pod wiatr
Realia bez szans


Cris 25.12.2016r. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 27 grudnia 2016, 22:06
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Dehnel

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 01:17Cris sko­men­to­wał tek­st Choć po ple­cach dreszcz Sza­re [...]

dzisiaj, 00:37wdech sko­men­to­wał tek­st Notoryczna ob­sesja ruj­nu­je i [...]

dzisiaj, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

dzisiaj, 00:25Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

dzisiaj, 00:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja