Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Umieć być ubo­gim to do­piero bogactwo... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 23 maja 2017, 21:30

Je­dynym bo­gac­twem ubo­gich, jest fakt że, nikt się na nich nie wzbogacił. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 maja 2017, 21:17

Gdybyś

Widzisz, gdy­byś przed­rzeć się umiał przez mo­je mury..

Gdy­byś usłyszał mo­je praw­dzi­we słowa, krzyczące spod fałszy­wej obojętności..
Gdy­byś zechciał mną wstrząsnąć i ka­zał mówić całą prawdę.
Opo­wie­działabym Ci co u mnie.Tak nap­rawdę. Opowiedziałabym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2017, 21:11

nad­mier­na cieka­wość zaczy­na się tam gdzie kończy się czu­bek włas­ne­go nosa 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2017, 21:03

Kto tyl­ko sie­dzi, nig­dy nie będzie miał miejsca. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 maja 2017, 20:27

Przy­tom­ność umysłu dogląda, ana­lizu­je ro­zum­ność serca...

Cris 23.05.2017r. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 maja 2017, 20:18

Nig­dy jeszcze dotąd nie czułam się tak bar­dzo sa­mot­na, odkąd cię poz­nałam. Po­nieważ te­raz każda chwi­la jest ok­ry­ta tęsknotą za tobą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2017, 20:16

Os­nuła mnie niemoc i przerzu­ca kartki 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 maja 2017, 20:01

Marze­nia kosztują. 

myśl • 23 maja 2017, 20:00

Począwszy od ok­re­su Oświece­nia - Wspólczes­na fi­lozo­fia do­tarła do roz­widle­nia ulic :
jed­na jas­na to: "naj­większym ce­lem człowieka jest sa­moza­dowo­lenie i spel­nienie seks.... e .'
dru­ga ciem­na to: "do ce­lu po tru­pach, a ce­lem jest sa­moza­dowo­lenie i spel­nienie seks......e ."

praw­da czy fałsz ? i 
to dob­rze czy źle? 

myśl • 23 maja 2017, 19:59
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kant

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 00:20skorek sko­men­to­wał tek­st Czyli szczu­ry

wczoraj, 23:46yestem sko­men­to­wał tek­st Dla jed­nych pus­ty­nia, dla [...]

wczoraj, 23:43yestem sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Dalej go nie wyr­wałaś? [...]

wczoraj, 23:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lekko sta­pać czy lekką [...]

wczoraj, 23:22motylek96 sko­men­to­wał tek­st Te­raz już wiem, iż [...]

wczoraj, 23:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kocie ścieżki poez­ji

wczoraj, 23:13Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Lekko sta­pać czy lekką [...]

wczoraj, 22:56dark smurf wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:55dark smurf wy­powie­dział się w wątku offtop.