Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dlacze­go w ludziach co­raz mniej szcze­rego postępo­wania, a co­raz więcej zakłamania? 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 marca 2017, 06:05

Spacer

Zachód słońca
zachwy­cił odcieniem
ama­ran­tu

pie­rzas­te obłoki
po­malo­wał
zaw­stydzo­nym
ru­mieńcem
doj­rze­wającej
cze­reśni

na niebie
podświet­lił
drogę mleczną
dla strudzo­nego
wędrow­ca

wraz z li­nią horyzontu
za rzędem
ko­narów ok­ry­tych
ki­rem sa­mot­ności
roz­le­wając
krwawą czerwień

żołnie­rzy wyklętych?

na chwałę za­dość ucze­nia złemu
szab­lo­nem bez­duszne­go bra­tobójstwa
w pień wyciętych 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 marca 2017, 06:04

Nie muszę myśleć gdy wiem... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2017, 03:40

Tyl­ko Ty pot­ra­fisz po­kazać mi ko­lory tęczy zimą, ule­pić na plaży bałwana,
za­pachnieć wiosną, a na je­sienną chan­drę wręczyć tulipana.
Tyl­ko Ty tak pięknie pot­ra­fisz...ry­sować mój uśmiech :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 marca 2017, 02:48

Na niektórych ludzi brak słów na in­nych ki­ja baseballowego 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2017, 22:44

Nas­taw się na naj­gor­szą wer­sję, nie na tą naj­lep­szą / najłagodniejszą,
naj­częściej później oka­zuje się, że to właśnie ona się dzieje.
Mając na­wet wcześniej­szą świado­mość, iż jest źle to i tak ciężko się z tym pogodzić.
Nie trwaj w tym co spra­wia Ci przyk­rość i zawód. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2017, 21:55

Tek­sta­mi pier­wsze­go dnia mar­ca 2017 ro­ku ob­wie­szczam myśl LiaMort - Co na ser­cu leży to z oczu nie schodzi, wier­sz mar­ka - Proch i nic więcej, wier­sz Ad­nachiel - Roz­ważania na wzgórzu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2017, 21:46

Strój i nas­trój niewyjściowe.
Ty ob­rastasz w piórka,
Ja ob­rastam w tłuszcz.

Je­sien­na chan­dra od lat przewlekle.
Wszys­tko mi sie nie chce.
Nic mi sie chce. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2017, 21:21

bądź

sta­wiam kro­ki po ścieżce niepewnej
dep­tają po odciskach

bądź moim światłem przewodnim
jak zawsze
gdy bra­kowało mi sił

nig­dy nie wątpiłeś we mnie
byłeś jes­teś moim wsparciem

to bar­dzo przyjemne
za przeżyte la­ta no­ce i dni
dziękuję Ci


Cris 01.03.2017r. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 1 marca 2017, 20:31

Pra­wem do­radza­nia, jest umiejętność wniosków z włas­ne­go życia dob­re­go ,,rozrachowania". 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2017, 20:27
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fromm

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:17Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Jak o tym te­raz [...]

dzisiaj, 10:17Cykam sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:09Cykam sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:08natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st - A całus w [...]

dzisiaj, 10:03natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:02Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia