Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W szyszce jodły
Hu­la ciepło ogniska
Żywiczne zdroje
Leczą duszę eterią
Od­radzającą miłość 

haiku • 12 czerwca 2018, 20:11

Cu­dow­ne chwi­le mają naj­lep­szy smak we dwoje. 

myśl • 12 czerwca 2018, 19:26

W każdym związku występują "napięcia".
Umiejętne "od­puszcza­nie" każdej ze stron zmniej­sza na­pięcie, poz­wa­lając równocześnie ut­rzy­mać równo­wagę związku.
Jeżeli "od­puszcza" tyl­ko jed­na stro­na to prędzej lub później związek ut­ra­ci równo­wagę,
a to­leran­cja roz­ciągnięta do granic [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 18:52

sama miłość nie wystarczy

31200 godziny,
1872000 minuty,
112320000 sekundy,
moim po­wiet­rzem,
moją os­toją,
moim spokojem,
było Ci da­ne zos­tać,
mi dla Ciebie wspomnieniem,
a nasz czas w sekundach
od­licza tęsknotę.. 

wiersz • 12 czerwca 2018, 18:47

Aha
Odtwórz  

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 18:32

Szczęście powiedzieć
To w naszym przypadku
Nic nie powiedzieć
Zresztą po co to mówić
Za nas o nas rży zawiść 

haiku • 12 czerwca 2018, 14:44

Jes­teś już po dru­giej stro­nie tam gdzie zab­rał Cię Twój "Bóg", niech poz­wo­li Ci przek­roczyć nieba próg. 

myśl • 12 czerwca 2018, 13:58

Szczęście bro­ni się
Prawdą przed za­wiścią jak
Niepodważalną
Niez­niszczalną opowieść
Co jest Białym Potokiem 

haiku • 12 czerwca 2018, 13:41

Cza­sem nie mam słów
Le­piej raczej nie mówić
Tyl­ko podziwiać
Niemym zachwy­tem zostać
Lub star­czy słowo róża 

haiku • 12 czerwca 2018, 12:33

Nie pop­ra­wiaj i nie pozłacaj piękne­go nies­wo­jego ołtarza przy którym ktoś się długo napracował. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2018, 12:24
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]