Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pogoda...
da­je się odkryć... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 maja 2017, 13:43

Do­ceniaj póki masz co. Wal­cz kiedy nie jest za późno. Przys­tań cza­sem by po­pat­rzeć w słońce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 maja 2017, 12:18

***

Kiedyś rozdarci
dziś zszy­ci w całość
tworzy­my ręka­wy do pa­ry

De­dyko­wany N ღ

26.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 maja 2017, 11:51

Przes­trzeń ubo­gich za­myka się nad­miarem słów.

Dr Ta­wian Stambuła 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 26 maja 2017, 11:36

Dzień Matki

Niep­rzeb­ra­na
stud­nia poświęce­nia
złoże nieustającego
zat­roska­nia
ko­pal­nia cier­pli­wości
je­dyna w swoim rodza­ju
życzli­wość wol­na od 
ducho­wej zdra­dy

ob­ce są jej fam fary [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 maja 2017, 10:51

dobroć jest zielonooka

chciałaś mnie ty­le nauczyć
za rękę pro­wadziłaś ostrożnie
a u mnie wszys­tko na opak
sto­py sa­me szły w drugą stronę

ale dziś wiem dzięki tobie
że wszys­tko co zdołasz pokochać
sta­nie się kiedyś dobre

że zieleń to ciepła barwa
bo prze­cież ma Two­je oczy

i że masz ta­kie ciepłe ręce
bo zaw­sze miałaś ser­ce na dłoni

mo­jej Mamie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 maja 2017, 10:14

By każdy dzień...

Tam, gdzie kwitną bzy,
ziele­ni się trawa.
Ciepły uśmiech ma
po­ran­na kawa.

Tu, gdzie biję serce,
wy­raz się rumieni.
Słowa dręczą się,
układając zdania.

Tam, gdzie spełniają się sny
szczęście roz­wi­ja się.
Każdy ko­lej­ny pąk
roz­kwi­ta z miłością.

Tu, gdzie by­wają wspomnienia
człowiek szyb­ko przemija,
więc nie za­pom­nij czynem
po­wie­dzieć „kocham Cię.”

...był Dniem Matki. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 maja 2017, 09:50

Zer­wijmy kwiat­ki na Dzień Mat­ki. Niech zak­witnie uśmiech.

Wam wszys­tkich cy­tato­wym ma­mom życzę po­cie­chy z wyrazów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 maja 2017, 09:34

Wil­cze jagódki jeszcze nie wszys­tkie zak­witły
szko­da by było
aby im się
nie zdążyły za­wiązać lis­tki w ra­mach '' Kon­ra­dowe­go zwy­cięstwa '' 

z pa­miętni­ka życzli­wej inaczej dos­to­sowa­nej do słyn­ne­go po­wie­dze­nia jak Ku­ba Bogu 

myśl • 26 maja 2017, 09:17

Złe języ­ki, mają też dob­rzy ludzie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 maja 2017, 06:02
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dickens

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 15:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie trak­tu­jesz dru­giej [...]

dzisiaj, 15:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st NIKE Z SA­MOT­RA­KI i poszli [...]

dzisiaj, 15:44Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Wymiana cy­tato­wych up­rzej­mości to [...]

dzisiaj, 15:39Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:36Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie trak­tu­jesz dru­giej [...]

dzisiaj, 15:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:21nicola-57 sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 15:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A ona mi gra [...]

dzisiaj, 15:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zawsze bądź ot­warty na [...]