Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nic nie dorówna is­to­cie gowna.

Proktolog. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 września 2017, 23:15

nie wy­mieniaj­my dob­rych słów na lepsze 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 września 2017, 22:27

Każde dob­re słowo wy­mienione z dru­gim człowiekiem, ma og­romną moc.

Krys­ty­na A.Sz. 18.09.2017r. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 września 2017, 20:26

Dno to równia pochyła. 

aforyzm dnia z 6 października 2017 roku
zebrał 7 fiszek • 18 września 2017, 19:09

Jest ta­ki rodzaj cy­niz­mu, hi­pok­ryzji, pros­tac­twa, egoiz­mu i głupo­ty, po którym spa­ceru­je mi się niem­niej przy­jem­nie niż po łące pełnej mięciut­kich stok­ro­tek. Wte­dy słucham z przy­jem­nością jak uroczo skrzy­pi ze złości pod no­gami, a ja mogę z dumą pop­rze­ciągać swój kręgosłup moralny. 

myśl • 18 września 2017, 18:45

Kiedyś trze­ba iść do przo­du i zos­ta­wić za sobą to co po­zor­nie myśle­liśmy, że nas uszczęśli­wia. Roz­sta­nia są ciężkie, ale na tym po­lega życie, że trze­ba zam­knąć je­den roz­dział aby ot­worzyć drugi [...] — czytaj całość

myśl • 18 września 2017, 14:38

OŚWIADCZYNY

Ko­lac­ja przy świecach.
I wieczór uroczy.
Ona pat­rzy w jego.
On w jej pat­rzy oczy.
Ona ma mo­tyle w brzuchu.
A on ma straszne wzdęcia.
Chy­ba z te­go nagłego przejęcia?
No wy­duś to z siebie!
Myślała z miną rozmarzoną...
Nie wyt­rzy­mał, wystrzelił!
-Czy zos­ta­niesz moją żoną?!
Oczy­wiście, że zos­tanę mówi cała w pąkach!
Nie czu­li na­wet przy tym uwol­nione­go bąka.
Bo by­li już ca­li i tyl­ko w skowronkach. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 18 września 2017, 13:29

kiedy marzysz o miłości
a jest w za­sięgu ra­mion i
ser­ce rwie
prag­nień nie lękaj

pod­daj się...


Krys­ty­na A.Sz.16.09.2017r.

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 września 2017, 13:05

Nie ma tak straszno i brzyd­ko bo starą ławkę można po­malo­wać. Więcej inwencji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 września 2017, 12:11

od.nowa

jes­teś stała
ciepła
wieczna
mo­je trzy sta­ny skupienia

stud­nia pragnienia 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 18 września 2017, 11:40
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hitler

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 22:21Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:21Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:13Raspberry sko­men­to­wał tek­st Mieć przy so­bie przy­naj­mniej [...]

dzisiaj, 22:12Vergil do­dał no­wy tek­st Z cza­sem czym­kolwiek jest [...]

dzisiaj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st * * 

dzisiaj, 21:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st Charakter to cho­roba dzie­dziczna.  

dzisiaj, 21:35batram sko­men­to­wał tek­st Jest ta­kaPiękna miłość ? 

dzisiaj, 21:27róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:18Janiołek sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab