Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Do wszys­tkiego można się przy­wiązać, na­wet do życia.

krótka smycz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 listopada 2018, 20:17

Oda do Niepodległej

Pol­sko pra­wie je­dyna już w Europie
Kraino będąca Króles­twem Chrystusa
I Mat­ki Je­go Ma­ryi Zaw­sze Dziewicy
Której lud wier­nie od­da­je się gorliwej
Mod­litwie z Pa­ciorków Różańca
Oto skąd siła i moc Narodu
To stąd mądrość dob­ro­byt naszość
Tą genialną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 listopada 2018, 13:34

Jes­tem dla ciebie jak gwiaz­da na noc­nym niebie, do której można słać życzenia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 listopada 2018, 11:42

Siódme przykazanie i wena życie mimo

Lu­bię gdy jest normalnie
Dom
Ja palę w piecu czytając
Ak­tual­ne wciąż artykuły
W bar­dzo już cza­sem sta­rych gazetach
Ty tworzysz dzieła sztu­ki kulinarnej
Po­tem pi­jemy herbatę
Ja piszę wiersz
Czy­tam wiersze
Ko­men­tu­je je
Cze­kamy na komentarze
Do pro­wokac­ji moich wersów
Które nies­te­ty są [...] — czytaj całość

wiersz • 9 listopada 2018, 11:03

Zdjęcie zwyczajne

To mias­to jest tak ciasne
że
udu­siło się w nim powietrze

Sa­mot­ność skóry
poszarzała farba
podwórze za paznokciem

Pod kościołem
na krzyżu Jezus
na­siąknięty je­sienną mgłą
ktoś mu wino
na gąbce podaje

Cen­trum miasta
a tak pusto
ja­kiś człowiek
pat­rzy zza rogu
w wypłowiałym płaszczu... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 listopada 2018, 10:21

Noc pogańska

To nie pog­rzeb
A or­sza­ki
Co nad łąką
Suną wol­no
Wkoło odgłos
Z cza­sem cichnie
Po­tem głośniej
Język daw­ny
Jak­by włas­ny
Im­pulsyw­nie mam­ro­tany

Idą idą
Na kurha­ny

Otu­leni mgłą wo­koło
Oświet­le­ni łuczy­wami
Wleją tłumem
Między drze­wa
Nad mo­giłą
Czy­niąc okrąg

Pojdą da­lej
Sy­piąc kwiaty

Tędy szły
Na­rodu tłumy
Nad je­zioro
Czy­nić cza­ry
Płynie or­szak
Z da­wien mglis­ty
Nad je­zioro
- W noc Kupały 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 listopada 2018, 09:07

Cisza

Cisza?
Dzi­siaj, to kształty, ko­lory, zapach
Zielo­nego pokoju,
W którym spo­koj­nie wręcz zimno,
Bez lęku,
Wszedłem w konfigurację,
Bar­wy, fe­tory swo­jej psychiczności.
Cisza trud­na, ale obiecałem ją... 

wiersz • 9 listopada 2018, 08:38

Niedom­knięte te­maty ro­bią przeciąg 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 listopada 2018, 23:24

Drzewo...

Pośród Twych bra­ci stoisz dostojnie
Nie boisz się suszy, nie boisz się burzy
Tak sil­ne jes­teś, że nieba sięgasz
I swe gałęzie wy­ciągasz do słońca
Na­pawasz dumą matkę naturę
Schro­nienie da­jesz bez­bron­nej istocie

Lecz spad­nie na Ciebie wielka [...] — czytaj całość

wiersz • 8 listopada 2018, 23:00

Może nie ma w tym życzli­wości z mo­jej stro­ny, ale bez względu na to, wczu­wam się w dru­giego człowieka nie osądzając go. Wiem, że łat­wo przychodzi rzu­canie złych słów, a raczej myśli. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 listopada 2018, 21:34
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło