Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Tek­sty pi­sane "ręką Boga"
Tek­sty pi­sane "ręką diabła"
Nieważne kto i o czym pisze...
Ważne kto i o czym czy­ta...
Czy to człowiek cywilizowany?
Czy to tyl­ko troglodyta! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2019, 17:11

Malaga

Mála­ga twórczością Pi­cas­so zdobiona,
mias­to w którym zae­sze gra muzyka.
Gdzie ra­dość częsta go­rycz znikoma,
gdzie Af­ry­ka Hiszpa­nie spotyka.

Gdzie dżen­telme­ni wciąż żywi ko­biety czarują,
swą klasą i stro­jem w ich ser­ca celują.

An­da­luz­ja tak piękna i pełna uroku,
gdzie każdy się śmieje za dnia i o zmroku. 

wiersz • 22 marca 2019, 16:19

Wspomnienie

Czy świat jest piękny?
Na­tura ideal­nie współgra z moim ser­cem
Prob­lem jest we mnie
Zgu­biłem anioła stróża
Moim je­dynym przy­jacielem jest sa­mot­ność
Ja­kakol­wiek miłość we mnie umarła
Ja umar­lem wczo­raj, tam, z nimi. 

wiersz • 22 marca 2019, 15:08

Śmierć

Szu­kałam jej od daw­na, gdy kręta dro­ga pol­na, wtem przyszła do mnie ona, bar­dzo niepo­zor­na. Stanęła niczym zja­wa, bacznie spoglądając, wtem spoj­rza­la na mnie
,,dlacze­go mnie wołają?
Czy to wy­bawienie, a może inny [...] — czytaj całość

wiersz • 22 marca 2019, 13:42

Gdy za­tańczysz ze mną os­tatni raz, w tę mroźną ,ciemną noc, przek­roczy­my ba­rierę is­tnienia i od­kry­jemy praw­dzi­wy świat. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2019, 13:29

Zaw­sze wy­pa­da z rąk to, co usiłuje­my trzy­mać zbyt mocno.  

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 marca 2019, 13:07

Nie ty­le lu­bi­my po­ma­gać, co udzielać in­nym jałmużny. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2019, 13:05

Wąskie ho­ry­zon­ty sycą ułudą pewności.  

aforyzm • 22 marca 2019, 13:05

Bi­lans ujem­ny: dwa półgłówki to je­den ćwierćgłówek.  

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2019, 13:04

Słowa na wiatr*

Mówiłeś nie płacz kochanie
bo wszys­tkie co do jednej
łzy będę mu­siał scałować
z two­jej smut­nej twarzy

pow­tarzałeś nie wszyscy
war­ci są twoich łez

mówiłeś a spra­wiłeś że
każde two­je słowo
stało się słoną łzą...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 marca 2019, 13:01
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 09:14Niusza do­dał no­wy tek­st Niosąc małe dziec­ko na [...]

dzisiaj, 09:04Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 08:13truman do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 07:00AMA sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st Pyta blon­dynka bru­net­ke: - Jak [...]

dzisiaj, 00:54yestem sko­men­to­wał tek­st Cytował, cy­tował, cy­tował. Na każde [...]

dzisiaj, 00:53yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:21yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]