Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Z bez­pie­czne­go miej­sca oglądasz
swo­je życie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 lutego 2017, 14:39

Do­rosłość ko­biet bez ja­jek, jak dzieciństwo bez bajek. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 lutego 2017, 14:38

Myśl lek­ko, ale nie bądź lekkomyślny. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 5 lutego 2017, 14:38

Żeby żyć,trze­ba być. 

myśl • 5 lutego 2017, 13:07

Niektóre treści po­wodują bez­wa­run­ko­wy od­ruch zwrotny. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 5 lutego 2017, 12:39

Smoleńsk pierwszego sierpnia

Jed­na ta krew
I ludzie ci sami

Z do­mu wspólnego
Zbrod­nią zabrani

Je­den Oświęcim
I Os­tra Bra­ma

Ka­tyń i Charków
I wszys­tkie pow­sta­nia


Tak i Łubian­ka
Jak i War­sza­wa

Jed­na idea
I służba ta sama

Nasz jest Smoleńsk
Po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 lutego 2017, 12:19

Mężczyźni sza­leją na pun­kcie kobiet.
Pun­kcie G. 

anegdota
zebrała 6 fiszek • 5 lutego 2017, 12:17

Kiedy płyniesz z falą, do­piero z cza­sem dos­trze­gasz może. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 lutego 2017, 11:50

magiczny blask

błys­kiem oczu roz­bra­jasz ciemność
lśni
niczym gwieździs­te niebo
nocą

jak wówczas


Cris 28.01.2017r. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 lutego 2017, 11:12

I w kur­cza­ku z rożna...
za­kochać się można.

Wdech na wakacjach. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 5 lutego 2017, 10:44
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Mendoza

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]