Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nag­le przychodzi ten dzien w którym uświada­miasz so­bie ze nie ma nic gor­sze­go od pożeg­na­nia od pożeg­na­nia z przy­jacielem miej­scem czy wspom­nieniem . czu­jesz pus­te a mi­mo to trwasz wiesz ze nic [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 kwietnia 2017, 12:17

Fo­tog­ra­fie jak zaklęcia, wy­wołują wspomnienia.

ma­gia odbitek. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 kwietnia 2017, 12:02

Niczyja

W tej chwili
ba­wię się wiatrem
to kołyszę się
to spa­dam na dno
bez więzów
bez sza­leństwa kochania
obej­muję życie
by uczy­nić je moim
białą skórą
bez do­tyku dłoni
umieć przegrywać
i śmiać się z życia
i za każdym razem
wie­rzyć...że będę czyjaś.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 kwietnia 2017, 09:41

26.04.2017r.

Dzi­siej­szy świt był spo­wity w jas­no sza­rej mgle, która po­wodo­wała sen­ność i niemoc duchową, ale wyszedłem do te­go co zo­baczyłem za ok­nem. W prak­ty­ce było mżawką i pta­simi raz­ga­wora­mi roz­chodzący­mi się z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 26 kwietnia 2017, 09:17

Nadzieja uszczęśliwia 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 kwietnia 2017, 08:53

Tra­gedia, gdy rodzi­ce palą nad gro­bami swoich dzieci znicze. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 26 kwietnia 2017, 08:01

Czeremcha

Je­zu jak cud­nie jak ja tak lubię
Brodzić w nur­cie górskiego potoku
W górę je­go biegu
I czuć jak mus­kają mo­je włosy
Przeglądające się we wodzie
Gro­na białych duszącosłodkich
Kwiatów czeremchy
I tak bar­dzo bar­dzo mój Boże
Cieszę się gdy ja muskam
Gu­mowy­mi bu­tami żółte płatki
Złota ja­kim są kaczeńce
Dla oczu i za­raz ducha
Duchu Święty dziękuję Ci
Że pa­lisz Twój płomień we mnie
I widzę i kocham i rosnę
Tą cu­downą wiosną w Beskidach

kwiecień 2017r. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 kwietnia 2017, 06:47

- cze­mu nie sza­nujesz mnie bo cię nie zabiłem?
- bo nie za­biłeś tyl­ko dla­tego, że tym nie zys­kasz tym mo­jego szacunku 

anegdota • 26 kwietnia 2017, 06:17

* * *

bądź obok
w zwyczaj­nej codzien­ności
nic nie mów
usiądź obok mnie
zrzuć świat ze swoich ramion
daj się po­kochać
na zabój 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 kwietnia 2017, 01:51

Ze mną się smiejesz.
Ze mną wspominasz.
Ale to z nim zasypiasz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 kwietnia 2017, 01:09
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wharton

Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 21:01JaiTy sko­men­to­wał tek­st Życie to złudze­nie op­tyczne.  

dzisiaj, 20:44adamantine sko­men­to­wał tek­st Alchemia, mi­ty, me­tafi­zyka

dzisiaj, 20:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=2lDhOdce7xo [*]

dzisiaj, 20:41adamantine sko­men­to­wał tek­st Ziemia się kręci, żeby [...]

dzisiaj, 20:38adamantine sko­men­to­wał tek­st Głęboko cho­wane emoc­je kryją [...]

dzisiaj, 20:35adamantine sko­men­to­wał tek­st Jeśli kul­tu­ra oso­bis­ta jest [...]

dzisiaj, 20:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak wiatr. [...] 

dzisiaj, 20:25adamantine sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 20:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st z elok­wen­cji li­terac­kiej

dzisiaj, 19:54Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera