Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cho­ciaż mała wiara we włas­ny rozumek. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 lipca 2017, 23:01

Wiara doj­rze­wa w bólu za­danym przez człowieka. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 lipca 2017, 22:43

Miłość ma ko­lor błękitu.
Oświad­czając pięknie rumieni.


Cris 28.07.2017r. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 lipca 2017, 22:37

... upo­mina­li mnie "nie pal mostów za sobą", poczem... podłożyli pod nie ogień... 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 29 lipca 2017, 22:13

... choć Bóg widzi me czy­ny, to ludzie mnie nie ro­zumieją... wi­dać Bóg swą wiedzę ok­ry­wa "ta­jem­nicą spowiedzi"... 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 29 lipca 2017, 21:54

... nie wys­tar­czy trwały fun­da­ment, sko­ro reszta chwieje się od każde­go wiat­ru tchnienia... 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 29 lipca 2017, 21:47

Maja Frykowska- Brzezinska

"Spoj­rz na mnie kim jestem
Wie tyl­ko ona,
mo­ja dusza utracona
Pel­na prag­nien i nadziei
w kto­rej chce cos bar­dzo zmienic

Ale do­kada? Ale jak?
Czym jest dla mnie ca­ly swiat?
Cze­go prag­ne, kim chce byc?
Cze­mu chce tak bar­dzo zyc?

Cze­mu py­tam, chy­ba wiem...
Musze zna­lezc wlas­ny sens
Dro­ga Ser­ca mi pomoze,
zna­lezc siebie w tym chaosie
Dob­ry Bo­ze, po­moz mi
zna­lezc dro­ge do Twych drzwi" 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 lipca 2017, 21:19

Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego z kiep­skich ma­teriałów. Tak sa­mo jest z mężczyznami.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 lipca 2017, 21:06

Nie ma prob­le­mu bez wyjścia. Chodzi o to, że wyjście to nie zaw­sze drzwi. 

myśl dnia z 30 lipca 2017 roku
zebrała 21 fiszek • 29 lipca 2017, 20:53

Już mi się kaczki duszo­ne w so­sie włas­nym prze­jadły od dzi­siaj przerzu­cam się na gąski pie­czo­ne i na prze­piórcze jajka 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2017, 18:08
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Orwell

Autorzy na literę
N O P
Aktywność

dzisiaj, 21:22PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Ostatni list do Sy­na Dro­gi [...]

dzisiaj, 21:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ... kto py­ta, ten [...]

dzisiaj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Natalio i wdechu: mu­sicie [...]

dzisiaj, 20:55Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:33Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:28wdech sko­men­to­wał tek­st Ostatni list do Sy­na Dro­gi [...]

dzisiaj, 20:24piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 20:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 20:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st - Jak wyt­rzy­mywałeś z [...]

dzisiaj, 20:17natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia