Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jes­teś upar­ta jak osioł. Ze szkodą dla siebie, nie osła.

(n) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 10:07

Jabłko z ra­ju - ro­bak nie siada. 

myśl • 30 lipca 2018, 08:59

W Ra­ju nie korzys­ta­no z chemii. 

myśl • 30 lipca 2018, 08:28

Śniłam o Twoich sutkach...
miłość tantryczna 

myśl • 30 lipca 2018, 07:00

Z na­siona praw­dzi­wej cierpliwości
wy­ras­ta praw­dzi­wy kwiat nagrody. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 lipca 2018, 02:12

Cza­sem trze­ba zas­ma­kować zła, żeby do­cenić dobro. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 22:36

Catharsis

Zaczy­na się od drzwi. Zaw­sze, wszys­tko zaczy­na się od drzwi. Wys­tar­czy je ot­worzyć, lek­ko pchnąć. Nic nie wy­ważać, nie kom­bi­nować, nie wy­myślać. Zwykła pros­to­ta. Te­raz się wchodzi. W środ­ku ciem­ność, cisza. Więc [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 29 lipca 2018, 20:23

Uśmiech losu

W ob­liczu śmier­ci dołeczki.


(L) 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 19:40

Włos dzielo­ny na czte­ry jest zaw­sze słab­szy niż cały pęk. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2018, 19:15

każdy kwiat kiedyś przekwita.

Może kiedyś,
Siedząc i pijąc ulu­bioną herbatę,
Wiesz, tą z dzi­kiej róży,
(słod­ka i cier­pka zarazem)
Po­myślisz: "to ona!
To z nią chcę się kochać,
O nią się troszczyć,
Z nią żyć!"

Może kiedyś,
Wyr­wiesz się przez drzwi
I polecisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 lipca 2018, 18:41
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beckett

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]