Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

...ale to już było...

Tak już niewiele cza­su zostało
parę po­ranków, parę uśmiechów
półsłówek-rozmów, wstyd­li­wych spojrzeń
cza­sem wyp­lu­tej złości bez sensu

By­wa, że uśmiech za­lot­ny zagości
za­bity szyb­ko twar­dym rozumem
i jak żyć będę, gdy Ty odejdziesz?
a odejść mu­sisz, to postanowione!

Nic się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 stycznia 2019, 22:08

korytarz

"to tu­taj na ziemi jest jeszcze milczenie
bo się idzie do Niego od­chodząc od siebie."
J. Twardowski

a gdy­bym miał ci o niej opowiedzieć
to mogłaby być twoją córką boże
choć jej ugięte ciężarem plecy
zda­wały się za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 stycznia 2019, 21:38

...dla Muzy

źle czy dobrze
że słowa z bu­tonier­ki wyjmuję
jak ma­gik kwiaty
a tyś jest wte­dy Muza
może przypadkowa
może i złośliwa?
ale jesteś
w tym bez­kres­nym wir­tual­nym świecie
pełnym dziw­nych bytów
pełnym samotności
gdzie wiatr za­wodzi smut­ne opowieści
gdzie ludzkie tęskno­ty ma­lują obrazy
gdzie tak liczne tłumy przechodniów…
bez twarzy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 stycznia 2019, 21:07

Ode mnie

Do Ciebie
Po­jawiłeś się tak nagle
Proszę cho­ciaż Ty zostań
Ręce mi drżą
Troszkę os­tatnio bo­li mnie serce
Idź do le­karza mówią
.....
Przer­wa
Nie wiem co mam Ci da­lej pisać
Jes­teś dla mnie przy­jacielem
Tak dużo masz za sobą
Czuję [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2019, 20:51

wierzę, a to więcej jak­bym wiedział 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 stycznia 2019, 20:51

* * *

miłość rodzi motyle
de­likat­ne jak mgła
szy­fono­we skrzydła tka
dob­ro­cią ogrzewa
bo miłość dob­ra jest
choć jed­nym słowem można
połamać ich de­likat­ne skrzydła
odziać w drzaz­gi
po­kaleczyć wnętrze serca
jak nożem
bo miłość dob­ro­cią jest
nie używa w ogóle słów 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 stycznia 2019, 20:46

Krakeny

nie
ho­ryzont, to kraniec
za nim tyl­ko pus­tka kosmosu
i żółwie czte­ry, bo dwa
na ur­lo­pie ze słoniami
prze­mie­rzają Drogę Mleczną
więc po co sięgać
po pustkę
po bez­miar niezmierzony
gdzie może umysłowe krakeny
al­bo in­ne zwie­rza są skryte
czychając na dusze niewinne
ro­zumem nieskalane

wiersz • 29 stycznia 2019, 20:35

wie­czor noc pos­ciel wrona
zy­je mys­le uda­je zgona
wez kaz mi isc to wreszcie pojde
mil­czy ona 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2019, 20:25

do ciebie tato

nie jest jak być powinno

sad spar­szy­wiał cały
ciebie diab­li wzięli
w grud­nia garniturach

trud­no o równowagę
kiedy dom kulawy

i mnie długo nie było
bo trzy­mały za szyję
jak obłędu ljany
chci­we mac­ki cmentarza

( kto by nie zwariował
w rzew­nym dob­ry Je­zu )

dziś mam ręce silniejsze
a unieść nie mogę
w ki­lometrów przestrzeń

ma­leńkiego dzień dobry 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 stycznia 2019, 20:09

Wirtualne byty

i całuj…
choćby wirtualnie
pat­rz lu­bieżnym spojrzeniem
pręż pier­si jak­bym je pieścił
bo pie­szczę je swoim wzrokiem
ty­mi ocza­mi, co raz są modre
a gdy smut­ne, to bure
jak sztor­mo­we morze
us­ta niech mnie wabią
niech mi obiecują
a ja spiję z nich słodycz
zmiażdżę swy­mi usty
choćby wirtualnie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2019, 18:40
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Churchill

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]