Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cisza i ciemność
Wspólnie tworzą potrzebny
Spokój modlitwie 

haiku
zebrał 7 fiszek • 6 marca 2017, 07:15

Kochan­ka: przys­ta­nek dla męskich zachcianek. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 marca 2017, 06:19

* * *

Pew­nie nie zro­zumiałbym żad­nej krzyw­dy, gdy­bym jej nie popełnił
Za­razem nie skrzyw­dziłbym in­nej, gdy­bym nie kochał wciąż Ciebie
Poz­nałem was wiele, lecz dziś ma­cie już za bo­gatą przeszłość...
Nie umiem Cię po­kochać, wiedząc że kochałaś [...] — czytaj całość

wiersz • 6 marca 2017, 01:34

Chciałbym być sil­na, aby Ci pomóc. Ale nie jes­tem. I nie jes­tem w sta­nie znieść Two­jego mil­cze­nia a po­tem Two­jego us­pra­wied­li­wienia...

Więc od dzi­siaj radź so­bie sam, bo ja już chęci do po­mocy To­bie nie mam...

Z dedykacją 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 marca 2017, 00:17

Ni słowa z ser­ca do ser­ca w uczu­ciu pełnia po­rozu­mienia ... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 5 marca 2017, 23:47

Pieniądze prze­mijają. Praw­dzi­we bo­gac­two jest w To­bie, zapamiętaj. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2017, 23:16

Sen poprzedniej wiosny

Świeży nieśmiały poranek
Nieśmiałe budze­nie się ze snu
Nieśmiałe na­biera­nie tchu
Nicze­go się niespodziewanie
Ele­gan­ckich ub­rań ubieranie
Nies­podziewa­nie się
Ten dzień będzie in­ny jakiś
Od­kryję skład myśli takich
In­nych dziw­nych mi nieznanych
Głębo­ko gdzieś zakopanych
Szu­kających ujścia do erupcji
Pre­tek­stu do wy­buchu, do [...] — czytaj całość

wiersz • 5 marca 2017, 22:52

Spot­kałam na swo­jej drodze ludzi, którzy przes­ta­li bać się przegranej.
Te­raz już wiem nig­dy przeg­ra­ni nie będą.

A. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 marca 2017, 22:50

Nie chce płacić za dziś, sko­ro wczo­raj jeszcze nie wróciło. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 marca 2017, 22:39

Tek­stem Dnia Teściowej czy­li 05.03.2017 ro­ku ob­wie­szczam myśl Oszi3 - Człowieka poz­na­je się po tym jak trak­tu­je bez­bron­nych i słabych. W nag­rodę po­wiadam Ci, że moim zda­niem , to jed­nak we­geta­rianizm jest jed­nym z naj­cięższych i od­normal­niających nałogów współczes­ności w tej części ziemi - tej ziemi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2017, 22:04
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hesse

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.