Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Tek­stem dziewiąte­go dnia miesiąca stycznia An­no Do­mino 2018 ogłaszam Ka­ti 75 i jej W sza­rościach dnia trze­ba zna­leźć ko­lory
choćby je so­bie na­ma­lo­wać tęczą ko­lorów nieziemskich
poszu­kać la­zu­ru nieba w oczach blis­kiej osoby
czułości słońca w do­ty­ku rąk i miłości w ciepłym drżeniu ser­ca.

W nag­rodę wie­szcze - wios­na idzie ku nam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 stycznia 2018, 14:08

na marginesie

pod ok­na­mi fru­wają modraszki
od świ­tu coś wi­si w powietrzu
światło dnia ga­si lataranie
wiatr - os­tatnie zapałki

na biur­ku w złotym kurzu
do­gory­wa poezja

chciałam ci ty­le powiedzieć
ale nau­czyłam się już ważyć słowa

nie było nam wi­dać pisane

nie wszys­tko udźwigną kartki 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 10 stycznia 2018, 13:21

Po drugiej stronie lustra

Po dru­giej stro­nie lustra

Smut­na Alic­ja niechętnie
rozkłada nogi,
by za­robić na czyn­sz, kawę i chleb

Biały Królik zat­ra­ca czas
W upo­jeniu alkoholowym,
w którym tkwi nieświado­mie od tygodni

Czer­wo­na królowa
każde­go dnia
mor­du­je z zimną krwią
za po­mocą niedomówień i plotek
sąsiadów swo­jej kamienicy

Kot z Cheshi­re bezkarnie
i z premedytacją
uwodzi
niewin­ne niewiasty
z pob­liskiej dzielnicy

a Ka­pelusznik pogrążony w depresji
siedząc niem­ra­wo na kozetce
połyka nieus­tannie niczym cukierki
psychot­ro­py szczęścia 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 stycznia 2018, 13:18

Choroba

Nig­dy nie będzie już tak jak było,
od­biegam od rzeczy­wis­tości, te­go co się przeżyło.
Ocza­mi szu­kam roz­wiąza­nia,
ręką tworzę tes­ta­men­tu zdania.
Na myśl przychodzi jedno,
kiedy li­ca mo­je bledną.
Ból zwal­czaj bólem,
niena­wiść niena­wiścią,
cierpienie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 stycznia 2018, 12:58

Są niepow­tarzal­ni ludzie ,których me­lo­dia serc jest tak piękna ,że nikt nie jest w sta­nie równie piękniej te­go od­tworzyć.
/inspirowane/ 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 10 stycznia 2018, 11:38

Stra­cić nadzieję,to już na nic i na ni­kogo nie cze­kać,ni­kogo nie wyglądać w ok­nie swe­go życia,za ni­kim nie tęsknić! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 10 stycznia 2018, 11:15

* * *

Wszys­cy no może trzy czwar­te sta­nu poetyckiego
Piszą o nadziei i tęskno­cie do przeszłości
Do nieba i piekła wznoszą marze­nia
I wspom­nienia o miłos­nych uniesieniach.

Pragną wciąż pragną wciąż miłos­ne­go szału
I ze wsty­dem ale idą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 stycznia 2018, 11:00

Gdy ogar­nie cię zwątpienie w sens te­go co ro­bisz przy­wołaj ser­cem to co naj­bar­dziej kochasz. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 10 stycznia 2018, 10:44

Poranna burza

Wiatr poczochrał grzy­wy drzewom
nar­wa­nym od­dechem burzy
pachnącym chórem chabrów i maciejki

Idziesz boso
w pol­nej su­kien­ce
ut­ka­nej z bla­dego poranka
za­ryso­wanej ma­ku płatkiem
de­likat­nym jak marzenie

Masz pięknie poobi­jane kolana
i no­gi wycze­sane ostrężynami
a do te­go od­ważnie pat­rzysz w niebo
prze­cięte jas­kra­wymi wstęgami. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 stycznia 2018, 10:08

***

nim nas­ta­nie mrok
a gwiaz­dy rozbłysną na niebie
ob­syp złotym pyłem powieki
naz­nacz me us­ta
płomieniem rozkoszy
im­pulsem krew w żyłach
wzburzając
rzęs pieszczotą
muskając
krótkie spięcie
serc styknięcie
dwa Ciała
wil­go­cią muśnięte

Kocha­nemu ....N .ღ

5.11.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 stycznia 2018, 09:34
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hesse

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 17:02kszyszunia do­dał no­wy tek­st Pod ok­nem grzechu

dzisiaj, 16:54Mireczka do­dał no­wy tek­st Nie pozwól by [...]

dzisiaj, 16:13Logos sko­men­to­wał tek­st Dwie rzeczy poj­muję, a [...]

dzisiaj, 15:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny