Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Tamtych dwoje smutnych ludzi

Po ka­mien­nej zadrodze
Wiatr su­nie bezszmernie
W ja­kimś lęku i we trwodze
Na dom twój pat­rzę tęsknie

Brak od­wa­gi by wejść dalej
Za płotem więc stoję jak głaz
Wokół tak cicho jest i ciszej
A ja spoglądam ko­lej­ny raz

Wieczór
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 października 2017, 10:40

To straszne, jak bar­dzo miłość pot­ra­fi zaśle­pić człowieka, do ja­kich czynów pot­ra­fi nas pop­chnąć, często na­wet wbrew naszej wo­li, w oba­wie przed ut­ratą ko­goś, kto jest dla nas ważny. Naj­gor­sze­mu wro­go­wi nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 października 2017, 08:04

"Kto wcześnie wsta­je te­mu Pan Bóg da­je". Śniadanie? 

myśl • 29 października 2017, 07:23

Mamo i Tato

Ma­mo i Ta­to- na Waszym grobie
Wspo­minam chwi­le wspólnie spędzone,
Łzy smut­ku w duszy, ser­cu i głowie,
Wo­koło kwiaty, znicze spalone.


Kiedy się zno­wu ra­zem spotkamy,
Przy końcu życia, po dru­giej stronie.
Przy­tulę się do Ta­ty i Mamy,
I ucałuję kocha­ne dłonie.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 października 2017, 06:28

Dla życia jed­nych, nie wol­no za­bijać drugich. 

aforyzm • 29 października 2017, 05:07

Im głośniej pro­tes­to­wała, że te­raz chce być sama
Tym...
Moc­niej wtu­lała się w po­duszkę, gdy łzy spływały jej po po­liczkach.
Im głośniej chciała krzyczeć, że dob­rze jej tak jak jest
Tym...
Moc­niej bała się wie­czorów, które nad­chodziły nieus­tannie co dnia... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 października 2017, 02:19

On(a)

Je­dyna praw­dzi­wa miłość
mi się zdarzyła
Szu­kałam jej pośród burz
Ta je­dyna miłość
od zła mnie zbawiła
Kryła się pośród róż
Je­dyna praw­dzi­wa miłość
mnie porwała
Przysłoniła mi świat
Jest prawdziwa
a jed­nak nie [...] — czytaj całość

wiersz • 29 października 2017, 01:01

z tarczą lub na tarczy

ze­gar wy­bił północ
te­raz ja za­biję czas
idę spać 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 października 2017, 00:51

marze­nie jak chmu­ra po­jawia się płynie po naszym umyśle, po czym zni­ka za ho­ryzon­tem rzeczywistości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 października 2017, 00:38

nie­szczęściem jest zna­leźć wro­ga w sa­mym so­bie, lecz od­wagą jest go pokonać... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 października 2017, 23:55
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

dzisiaj, 06:34yestem sko­men­to­wał tek­st ... nie jes­tem ma­terialistą, [...]

dzisiaj, 06:31yestem sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 06:23yestem sko­men­to­wał tek­st Rozebrać ko­bietę głosem - [...]

dzisiaj, 06:18Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 06:14Irracja do­dał no­wy tek­st ... nie jes­tem ma­terialistą, [...]

dzisiaj, 06:09Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 05:59Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:15M.M. do­dał no­wy tek­st Rozebrać ko­bietę głosem - [...]

dzisiaj, 00:39Lolinkstas do­dał no­wy tek­st Znałeś ją? Pocze­kaj chwi­le, [...]

dzisiaj, 00:16doremi sko­men­to­wał tek­st Wiśnie - tek­st pop­ra­wiony [...]