Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie zgadzam się z ludźmi, którzy uważają że strach jest pot­rzebną emocją. Mi nig­dy on w niczym nie pomógł a tyl­ko mar­no­wałem czas na ba­nie się i uniemożli­wiało mi to czer­pa­nie ra­dości z życia. Żeby nie wkładać ręki do og­nia nie pot­rzeb­ny jest do te­go strach przed nim a je­dynie zdro­wy rozsądek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 marca 2018, 20:17

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Coś mi w ser­cu gra..
Chy­ba nap­rawdę najład­niej mi w niebieskim
Ale wiesz w ta­kim jas­nym kolorze
Os­tatnio się py­tałeś czy uraczę was swoją obecnością...
Ow­szem
Przybędę, ale jeszcze nie wiem jak..
Szo­fera niestety [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2018, 20:14

Piekielna Zaprawa

Nie widziałem ta­kiego hor­ro­ru nigdy
w ki­nie, w te­lewiz­ji czy w necie,
jak ten który sam w swoim do­mu przeżyłem,
ale w byłym swym do­mu, na szczęście.

Hor­ror skończył się w końcu, lecz trwał bar­dzo długo,
teraz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2018, 19:29

elektrostern

ko­lor blue znają tyl­ko delfiny
i no­cami dzwo­niący do ra­dia
pod pseudo­nimem

błys­kotki mknące przez mias­ta wolno-stojące
bez­senne od­dechy w pauzach cyfrowych
wier­szy zielo­nok­rwis­tych
jak mag­ne­tyzm tańczący nad sklepieniem

ba­lonik ser­ca żółknie
ktoś tra­dycyj­nie
przykłada ucho do igły ciszy


*Os­tern po niemiec­ku oz­nacza Wielkanoc
Stern gwiazdę
a Trost pocieszenie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 marca 2018, 18:59

***

cie­szyłam się że Cię zobaczylam
tak bar­dzo pragnęłam  miłości
a ty od­rzu­casz
boisz się miłości aż po grób
boisz się że wa­riat z wa­rian­tem
się nie pogodzi

ja jes­tem ta­ka mał
ta­ka bied­na jak masz [...] — czytaj całość

wiersz • 24 marca 2018, 17:34

Nie, spa­dałem z tonu,
Spa­dałem z tronu,
Przeszłość,
Złamałem krzesło. 

myśl • 24 marca 2018, 16:00

Nie, spa­dałem z tonu,
Spa­dałem z tronu,
Przeszłość,
Złamałem krzesło. 

myśl • 24 marca 2018, 16:00

* * *

Na Twój roz­kaz czas staje
Od­wra­casz bieg rzeki
Klucze żura­wi zmieniają
konfiguracje

Niemożli­we sta­je się prawdopodobnym
Smok wa­wel­ski zionie ogniem
Zer­ka na Ciebie, czy dob­rze wy­konu­je polecenie

Zimą zaczy­nają kwitnąć kwiaty
Zwierzęta wychodzą na roz­ległe polany
Przy­roda budzi się do życia

I ja też sie budzę,
Ale nie wierzę w to, co sie dzieje
Bo życie piękne, jak­by nie moje
Jak­by cudze 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 marca 2018, 12:44

Paryska Wiosna

Na całą wieś urządziłem w in­terne­cie szpan
Nocą upędziłem elik­si­ru życia stu­lit­ro­wy dzban
Zap­ro­siłem wójta i sołtyskę - był zarąbis­ty lans
Bo ku­piłem so­bie gril­la a grill był ma­de in France

Mi­rosław 24.03.2018r. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 24 marca 2018, 12:14

Fałszem praw­dy nie zmienisz. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 marca 2018, 09:37
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hesse

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

wczoraj, 22:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:13czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:11czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Juz nie moj

wczoraj, 22:10JaiTy do­dał no­wy tek­st Pragnienie

wczoraj, 22:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jaki sens ma­zaufa­nie, kiedy [...]

wczoraj, 21:39RozaR do­dał no­wy tek­st Olga To­kar­czuk i Paw­li­kow­ski [...]

wczoraj, 21:27SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Przekazania(nie wszys­tkie ) 

wczoraj, 21:19SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Polna