Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Czymże jest postęp techno­logii w ob­liczu za­niku myślenia? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 grudnia 2016, 13:12

Tej nocy nie zasnę

uczyłem się modlić
wpat­rzo­ny w ob­raz Boży
po­dob­ny do człowieka

łzy mie­szałem z uśmiechem
bo płacz ludzką twarz kaleczy

i słów w kłam­stwa nie stroję
by bru­dem ust
nie spla­mić serca

tej no­cy nie zasnę
gdy niebo zstępu­je przez witraże
i światło bet­le­jem­skie roztacza

uklękam
bo wierzę w miłość
za którą Bóg światu wybacza 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 grudnia 2016, 12:42

Nieśmiałość; Ra­dość; Szczęście; Od­wa­ga; Miłość; Smu­tek; Nadzieja; Gniew; Siła; Wściekłość;

Skreślając skraj­ności w swoim życiu na końcu wy­bierasz między miłością, a smutkiem. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 28 grudnia 2016, 11:01

Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 grudnia 2016, 10:52

wielki wiatr

"Ma­rio czy Ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć,
czy Ty wiesz, że ta mała dłoń pow­strzy­ma wiel­ki wiatr..."


po­gasił bet­le­jem­skie światła
za­miótł wi­gilij­ne okruchy
po cichej świętej nocy
nie ma już śla­du na świecie

pod­no­si wzburzo­ne fale
sy­pie nam pias­kiem w oczy

przeszy­wającym chłodem
prze­nika ściany stajenki
mi­zer­nej lichej
a przecież
przez ludzi na­zywa­nej sercem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 grudnia 2016, 09:49

Dzień Dobry rzec pragnę (choć treść do końca niepewna) ;)

pić czy nie pić
od­wie­czne pytanie
ta chwi­la zapomnienia
na dzień drugi
zdychanie
diabel­skie zap­rawdę to dumanie
jak mew tupot
gdy ran­kiem słońce
we­sołym budzi promieniem
niczym przekleństwo
o wodę wzdychanie
niczym na pustyni
wędro­wiec zagubiony

pić czy nie pić
pa­raf­ra­zując z dzieła pytanie
bo czyż nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 grudnia 2016, 08:34

Współuza­leżnienie , w sze­rokim tych słów ro­zumieniu , jest tak prze­biegłe , tak krótkowzroczne , tak moc­no w su­biek­tywnym pos­trze­ganiu da­nej per­spek­ty­wy zat­ra­cone ,  [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 grudnia 2016, 08:26

To nic dob­re­go, gdy się pod­kreśla tyl­ko włas­ne­go ego. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 28 grudnia 2016, 06:51

Wol­ność nie po­lega na jej wy­korzys­ty­waniu, lecz na jej sza­nowa­niu oraz ak­ceptac­ji wol­ności bliźniego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 grudnia 2016, 01:13

Dwa chóry

Po co wam wie­dzieć prawdę
O chórze czer­wo­nej pro­pagan­dy
Toż tak pięknie śpiewali
Czer­wo­ne ma­ki

Dla sy­met­rii po­winien pow­stać
Chór Wer­machtu który
W swym re­per­tua­rze
Śpiewał by Po­laczkom Rotę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2016, 00:12
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Akutagawa

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:17Cris sko­men­to­wał tek­st Choć po ple­cach dreszcz Sza­re [...]

dzisiaj, 00:37wdech sko­men­to­wał tek­st Notoryczna ob­sesja ruj­nu­je i [...]

dzisiaj, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

dzisiaj, 00:25Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

dzisiaj, 00:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja