Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Uważaj by tracąc głowę, nie stra­cić twarzy.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 czerwca 2019, 17:10

nie ro­zumiem, te­go trzy ra­zy uciekałem ten przewód i ciągle za krótki.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 czerwca 2019, 17:07

Bar­dzo lu­bimy porządko­wać cudze życie.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 czerwca 2019, 17:06

nie zasługu­je na ciebie ten, dla ko­go jes­teś jedną z tzw. opcji... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 czerwca 2019, 16:56

Ludzie...

Spot­ka­li mnie w to­warzys­twie Roma,
małe mias­to, wszys­cy Cię znają
Choć jed­nak mało kto wie,
że to par­tner mo­jej przy­jaciółki( bo mie­szkają za gra­nicą)
Dlacze­go ludzie jak cie widzą z mężczyzną
To [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 23 czerwca 2019, 16:40

O! To nie to! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 czerwca 2019, 14:47

...

duszący odór
upał
te wszys­tkie od­padki w pojemniku
gorąco
głód

ma­ma nie słyszy mo­jego płaczu
cho­ciaż to ją będą ciągać po sądach
ale to ty mnie wyrzuciłeś

z życia

tato
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 czerwca 2019, 14:14

W ludzkiej skórze czuję się jak w dołku

…w tym miej­scu jest pus­tka in­te­lek­tual­na, tzw. przes­trzeń, w której rodzą się
po­mysły, za­miary i ewen­tual­ne roszcze­nia względem włas­nej osoby…

W tej pus­tce dochodzi do dziw­nych zja­wisk. Jed­nym z nich jest moje
le­nis­two. Przez jego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 czerwca 2019, 12:14

* * *

Roz­sta­nie w zgodzie?
Cze­goś ta­kiego nie ma.
Nie is­tnieje sys­tem zgo­dy w mo­men­cie bólu
Na pew­no nie ze sa­mym sobą.
A po co nazwę marze­nia przy­pisy­wać cza­sowi te­raźniej­sze­mu sko­ro się nie zgadzają?
Tak jak my.
I to os­tatnia 'zgo­da' i po­danie dłoni przep­le­cione resztką bólu i niedo­wie­rza­nia w przeszłość.
A teraźniejszość?
Sko­ro to ból i niez­go­da to cze­mu wys­ta­wiamy dłonie w geście pojednania
Czyż nie jest to naszym wspólnym marze­niem i przyszłością..? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2019, 09:47

gdy­bym nie mu­siał się rozpędzać ani skręcać a na końcu ha­mować i miał bo­gat­ti to byłbym w godzinę 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 czerwca 2019, 02:00
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Salinger

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]

wczoraj, 23:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]