Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie chcę znać przyszłości. Ciągle mam nadzieję, że będzie in­na niż ta którą czuję. 

myśl • 13 lutego 2019, 09:19

Spędzić z Tobą je­den dzień. Od wscho­du słońca aż po je­go kres. Czuć tyl­ko Twój do­tyk, słyszeć Twój głos. Być ra­zem. Os­ta­nia wola. 

myśl • 13 lutego 2019, 09:18

Moim marze­niem jes­teś tyl­ko Ty. Przeszłością która była nasza. Te­raźniej­szością która jest mo­ja i przyszłością, której nig­dy nie będzie. 

aforyzm • 13 lutego 2019, 09:18

Czy is­tnieje życie po śmier­ci? Wierzę. Nie mogłabym znieść myśli, że nig­dy więcej się nie zobaczymy. 

myśl • 13 lutego 2019, 09:16

Boję się. Gdy umrę nie będę już pot­rzeb­na. Zapomną. 

aforyzm • 13 lutego 2019, 09:15

Nie śpię. Ra­no będę umierać. Za­raz. Prze­cież daw­no umarłam. Uff. Ja tyl­ko udaję, że żyję. 

aforyzm • 13 lutego 2019, 09:14

Te­raz! Mas­ki w dół! Możesz być sobą!
Ko­niec cier­pienia! ko­niec bólu i łez!
Możesz przes­tać uda­wać! Przyszła już śmierć! 

aforyzm • 13 lutego 2019, 09:12

Nie pot­ra­fię sie sku­pić. Nig­dy uda­wanie nie spra­wiało mi ty­le tru­du. Po co wal­czę. Woj­na i tak już przegrana. 

myśl • 13 lutego 2019, 09:11

Cze­gokol­wiek nie chcę jest po­za za­sięgiem. Ra­dość prze­cieka przez palce. 

aforyzm • 13 lutego 2019, 09:10

Na­pis na pom­ni­ku: "Żyła" .To w tych cza­sach naj­większe osiągnięcie. 

aforyzm • 13 lutego 2019, 09:08
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Amiel

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony