Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pielgrzymowanie

Dot­knąć Nieba
I w ser­cu poczuć żar
I bez­miar Twej miłości
Gdy śmierć Twa stała się pieczęcią
I naszym ratunkiem...
Z każdym krokiem
Co­raz bliżej mi 
Do Twych Oj­cow­skich ramion
Lecz pozwól jeszcze mi tu śnić
I czuć jeszcze cho­ciaż chwilkę
Pro­mienie słońca i we włosach wiatr
Nim sma­kiem nieba
Staną się dni
Gdy dro­ga do­bieg­nie końca. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 czerwca 2018, 18:35

gdy ważniej­sze dla ciebie sta­je się dob­ro in­nych niż two­je włas­ne, oby nie było ważne właśnie dla ciebie 

myśl • 16 czerwca 2018, 18:00

każdą sądzę podług ciebie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 czerwca 2018, 16:52

Stać Cię na wszystko,
Tyl­ko nie na miłość... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2018, 15:28

Wy­ciąga­my ręce (tyl­ko) po rzeczy miłe w dotyku. 

myśl • 16 czerwca 2018, 15:20

księżycowy sen

do­mek z dru­kar­ki 3d
mała Ka­padoc­ja wydrążona w księżycu
ogródek za oknem

a w nim my
spa­cerujący jak po planszy
pośród zielo­nych stożków i kul

w oczku
przy­tulo­ne twarze 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 czerwca 2018, 13:48

chwila

uwięziony w moim świecie
nie prag­niesz wol­ności (pa­radoks )
ścis­kając cię moc­no, pozwalam...
wychodzisz z siebie, by czuć
za­gar­niam cię
fa­lami przypływu
pikantnie 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 16 czerwca 2018, 11:25

Al­bo praw­da poz­wo­li ci wyb­rać drogę, al­bo dro­ga sa­ma cię pop­ro­wadzi przez twe ma­midła pros­to w prze­paść.

AD LUCEM 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2018, 09:06

dopóki nie sta­niesz się jak oj­ciec, nie będziesz kimś in­nym niż on 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2018, 08:39

Oce­nianie ucznia po stop­niach, ek­sper­ta po dyp­lo­mach jest jak mie­rze­nie od­ległości w kilogramach.

AD LUCEM 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 czerwca 2018, 08:36
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bishop

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Mam­bo w po­ziomie [...]

wczoraj, 21:25lebo do­dał no­wy tek­st Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś [...]

wczoraj, 21:02piórem2 do­dał no­wy tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]