Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

dolorosa

prze­piękna Not­re Dame
jak smut­ne ok­na twoje
gdzie świt za­palał świece
aniołów Bożych ręką

gdy cierń z ko­rony Boga
zab­ra­no z ręki twojej
jak cię mu­siało boleć

i załamałaś wieże jak Ma­ryja ręce
nad lu­dem który umilkł

dzień wstaje
słońce krwawi
świat bieg­nie jak­by ciszej
bo mias­tu nad Sekwaną
tej no­cy ser­ce pękło 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 kwietnia 2019, 06:13

Jak podpalić katedrę

Jak pod­pa­lić ka­tedrę
To nie jest pros­te
Trze­ba spo­ro ko­muniz­mu
De­kady kłam­stw ob­rzyd­li­wych
O świętej in­kwi­zyc­ji
Wyp­ra­wach krzyżowych
O re­kon­kwiście i zbrod­niach
Ok­rutnych chrześci­jan
Czy­li ogłupiać ogłupiać
Osied­lić mu­zułmanów
Odeb­rać gniew mężom
Ko­bietom cnotę
Gdy ludzie przy­pomi­nać będą
Sta­do bez­wolnych ba­ranów
To znak że można
Pod­pa­lić ka­tedrę
Reszta to szczegóły techniczne 

wiersz • 16 kwietnia 2019, 05:44

Czyńcie sobie ziemię poddaną

Je­sienią ubiegłego ro­ku roz­począł się re­mont pew­nej li­nii ko­lejo­wej, pro­wadzącej od pew­ne­go zna­nego mias­ta po­wiato­wego do gra­nicy ze Słowacją. Naj­pierw przy tej li­nii wy­cięto wszys­tkie drze­wa:li­py, ol­chy, dęby, bu­ki, głogi, a potem [...] — czytaj całość

opowiadanie • 16 kwietnia 2019, 04:51

mikroopowiadanie dwieście dwudzieste ósme

- Z Bogiem!
- Z Bo­giem! Będę się sta­rał za­sypy­wać rowy.
- Spo­koj­nie! Ro­wy są dob­re, udrażniają. 

opowiadanie • 16 kwietnia 2019, 04:46

* * *

Wszys­tkie pier­wios­nki, czy­li naj­pierw chłód, cien­ka war­stwa szkła na tra­wie i drze­wach, led­wo wi­doczne lus­tro w szcze­linach as­faltu - po­tem wios­na - łzy na bu­dyn­ku, drze­wa z języ­kami za­topiony­mi w niebie i [...] — czytaj całość

dziennik • 15 kwietnia 2019, 23:47

Nie mu­sisz po­cić się do mnie, aż tak bardzo.
Nie jes­tem wy­lew­na w uczuciach. 

myśl • 15 kwietnia 2019, 20:22

Żyj

Za ok­nem cichy szum noc­ne­go wiat­ru. A w ser­cu pełnia dnia. Pragnę biec. Biec da­leko stąd. Tam gdzie wy­rywa się ser­ce. I chcę bar­dziej! I moc­niej! I ra­dośniej żyć! Na przekór smutkom. [...] — czytaj całość

dziennik • 15 kwietnia 2019, 20:12

Za grzechy poetyckie,
który­mi całuję usta,
jak szkla­ne do­my cho­ciaż w środ­ku pusto,
bez ani jed­ne­go mebla,

prze­bacz mi Panie,
że by­wam jak książka,
którą ktoś rozkłada na stole,
kil­ka stron wyrwie,
kil­ka przeczyta,

a po­tem za­pom­ni ty­tuł, autora,
pójdzie po­lować na bestsellery. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 kwietnia 2019, 19:44

NęDzne ZwYczAje
Kiedy Ze­nek był bied­ny,
wszys­cy po tyłku go kopali!
Kiedy dom wy­budo­wał -
społeczność "rozwalił"
Te­raz to mu wszędzie
drzwi otwierają!
Nędzne to te ludzkie zwycza­je by­wają :
Dzi­siaj Cię ko­pią po du*ie,
Jut­ro przed Tobą klekaja... 

aforyzm • 15 kwietnia 2019, 19:18

Ode mnie

Do Ciebie
Trochę wszys­tkiego za dużo, trochę myśli za bar­dzo sza­leją jak­by dos­tar­cza­no im za dużo środków po­budzających.
Nie pot­ra­fię ułożyć lo­gicznie moich myśli jest ich za wiele.
Dużo osób os­tatnio do mnie [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 15 kwietnia 2019, 17:27
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Saint-Exupéry

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]