Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Świado­mość społeczna, to środ­ki, które rząd po­winien przeznaczyć.
Świado­mość po­lityczna, to środ­ki, których rząd nie przeznaczy.
Świado­mość rządu, to brak środków.
Świado­mość środków, to brak rządu.
A i tak część społeczeństwa myśli o du*pie Maryni...
to naj­szczęśliw­sza część społeczeństwa...

Tak pod­po­wiada mi mo­ja świado­mość.Poz­dra­wiam Marynię! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 grudnia 2018, 19:14

Sa­mot­ność w sieci.
Po­myślał pająk plotąc pajęczynę...
- Do­koła muchy, szer­sze­nie, a na­wet motyle!
I złapał pająk tyl­ko świerszczyka,
Nic mu nie zro­bił - bo ład­nie cykał... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 4 grudnia 2018, 15:21

chce­my od życia brać jak naj­więcej, w za­mian nie dając nic od siebie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 grudnia 2018, 13:59

"Dob­ra zmiana": wsta­jemy z jed­ne­go i klęka­my na dwa kolana. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 4 grudnia 2018, 13:59

ADWENT 3

Boże Oj­cze Wszechmogący
Kształtem przestrzeni
Mową obrazu
Mu­zyką ekranu
Pieśnią ko­biety i mężczyzny
Tchnij
Wzruszenie
Przyśpie­szo­ne tętno
Szlochanie
Spieko­ty twarzy
A ja już będę prorokował
Zdaniami
Wersami
Może ktoś przeczy­ta usłyszy
I po­myśli żeby być dobrym 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 grudnia 2018, 11:24

NARODZINY GWIAZDY(recenzja filmu)

Kil­kadziesiąt lat te­mu brzydką i pięknie śpiewającą była Bar­ba­ra Streisand, a pięknym i od­chodzącym w nałogach Kris Kris­toffer­son, a dzi­siaj nią jest La­dy Ga­ga, nim Brad­ley Cooper. Obyd­wa fil­my prze­piękne his­to­rie i [...] — czytaj całość

felieton • 4 grudnia 2018, 11:08

Jeżeli sie­dzi w nas ktoś, ko­go nie lu­bimy, to daj­my so­bie czas by nas polubił. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 grudnia 2018, 10:56

Baśka miała faj­ny biust. 

myśl • 4 grudnia 2018, 10:53

Łańcuch...

Pocze­kaj jak zbiorę
każdą łzę z podłogi
za­nim zamarzną
mo­je pal­ce od zimna

Naw­lekę je na nić
jak najpiękniejszy
łańcuch na choinkę
gdzie po­tem usiądę

Przy­tulo­na do Ciebie
by wy­pełnić płuca
słod­kim zapachem
nad­chodzących świąt...


4.12.2018 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2018, 09:29

Ogień

Ty jedyny
Wznieciłeś w zgasłej me­go życia
Supernowie

nie ma Cię

zos­tał mi po Tobie
gasnący płomień

G. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2018, 02:07
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chattam

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 06:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

wczoraj, 23:42yestem sko­men­to­wał tek­st Coraz częściej tłumaczy­my się [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kukurydza

wczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

wczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st NIż

wczoraj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]