Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie poz­wo­liłeś mi zaj­rzeć do
Swo­jego swiata...
A co do­piero (w) nim
Być... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 marca 2018, 18:59

przy stole

jak smu­tek ułożony z jed­na­kowych kamieni
nasze twarze
noszą wi­del­ce łyżki noże
pragnienie
- pod­chodzi do ust jak kwiat
coś plącze dro­gi ko­liz­ji
nie
jes­teśmy wolni
gdy pat­rzy ktoś inny 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 marca 2018, 15:33

mikroopowiadanie pięćdziesiąte

Mo­ja zna­joma po­wiadała - życia nie prze­tańczysz - może właśnie dla­tego wyszła za mąż za mężczyznę, który za każdą próbę ta­neczne­go kro­ku w jej i ich życiu, po pros­tu ją dot­kli­wie bił [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 marca 2018, 14:04

mikroopowiadanie czterdzieste dziewiąte

Szczerze mówiąc nie znam człowieka i je­go sztu­ki, ale dziękuję za in­spi­rację, więc pog­rze­bie i spraw­dzę, czy był zboczeńcem, czy głosem na pus­ty­ni - szczerze też pisząc, niie lu­bię pojęcia grzech, raczej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 marca 2018, 13:30

Kobieta i papieros

Po­palała po­palała no to odo­rek wydychała
Nie dzi­wota że starą panną na sta­rość została
I boją się jej sios­try że ich córki za­razę odziedziczą
A bo nie dość że starą panną to cha­lira jest dziewicą
Nawet [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 12 marca 2018, 13:08

Sztorm

Sztorm
Może morze być łas­ka­we ?
Morze dla ry­baków ow­szem może
Może morze ry­bek da im trochę
Może ale morze dziś nie może
No bo ry­by są po morze 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 marca 2018, 10:37

Na odległość

Był jed­nym z tych którzy plu­li na chodnik
Nie pluł przed złością
Nie pluł z popisu
Ro­bił to przez cały czas

Z pogardą
Z pog­wałce­niem prawa
Z każdym krokiem

Nie czując niczego

I po­kochałam Go
Jak ni­kogo na świecie
Ak­ceptując nieznane
Porzucając [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 marca 2018, 23:49

Ja warchoł

Ja jes­tem war­choł wąsaty

Za by­le słowo brałbym za szmaty

Lecz trochę zmiękłem i urobiłem

Coś złagod­niałem nieco przytyłem


Stałem się czuły na­wet troskliwy

Umiem prze­mil­czeć nie szu­kać winy

Kłaniam się nis­ko i dogaduję

Lecz oczy mrużę i rejestruję


Wtedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 marca 2018, 23:37

Rachunek

W życiu to ja się na­gadałem
Od gro­ma pap­lałem
Bzdu­ry cza­sami
Al­bo na od­wrót
Przyszłość prze­powiadałem
No i piłem choć nie upi­jałem
Bo pić lu­białem,
Z te­go ga­dania i pi­cia
To przez ga­dul­stwo właśnie
Moc­niej ober­wałem

Lu­białem - świado­mie napisane 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 marca 2018, 20:51

List: Lustro na trzecim piętrze.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „ No to trze­ba będzie przy­jechać, aby była.”

Wygląd, oczy­wiście że ma znacze­nie. Na pier­wszy rzut oka, ma się rozumieć.

W takowej [...] — czytaj całość

list • 11 marca 2018, 20:35
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Camus

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 02:54whiterose do­dał no­wy tek­st Mamo, w zeszłe urodzi­ny [...]

dzisiaj, 02:48whiterose do­dał no­wy tek­st Lubię o so­bie myśleć [...]

dzisiaj, 02:39Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Niejedna praw­da się mi­ja [...]

dzisiaj, 02:25yestem sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 02:14yestem sko­men­to­wał tek­st para pa­ra

dzisiaj, 02:11yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem Ar­tur

dzisiaj, 02:09yestem sko­men­to­wał tek­st Każda miłość spełniona, [...]

dzisiaj, 02:09yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte czwar­te

dzisiaj, 02:06yestem sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 01:33Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st I piętrzą się tyl­ko [...]