Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kuźnia Kowalskich

Ona z nim jest
ale on ma w twarz
wto­piony smutek
mil­czy bo ma się śmiać
wy­winięty jak szmata
na podwórko­wym sznurze

Ta kon­serwa to bombaż
jed­nak trzy­ma się kupy
wys­tar­czy wbić nóż
a bru­dy wyp­lują strupy

Można trzas­kać drzwiami
i można pościerać podłogi
wy­pas­to­wać buty
i iść na sumę za rączki... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 maja 2019, 23:15

Chwila przechodząca

Lu­bię wstać o świcie
spoj­rzeć w dal
gdzie można szep­tem pok­rzyw oddychać
i spi­jać cze­rem­chy zapach

W każdym z nas oranżeria
ocieka wil­go­cią poranka
pal­my chylą się ku ziemi
li­liom wyk­ra­dając zapach

Ziemia jeszcze mokra
kark wys­ta­wia do słońca
krop­la ro­sy na płat­ku róży
jak łza
mieni się i sreb­rzy w oku... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 maja 2019, 23:06

Rzecz w tym

Rozkładam się spać
sto­liczku nak­ryj mnie
odpłacę ci się
w mat­rwej naturze. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 maja 2019, 22:28

trawa zielenią dorosła

jed­na kropla
z nieba
do bo­sych stóp 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 maja 2019, 16:32

Mój tem­pe­rament jest tak za­leżny od dni cyklu,
Że w pew­nych dniach boję się włas­ne­go lustra!
Kobieta. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 maja 2019, 13:52

naj­dot­kliw­sza ka­ra, trzy­mać język za zęba­mi, kiedy pragnie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 maja 2019, 13:25

Strach na wróble ma wiel­kie oczy.
Strach na wróble ma słomę" we włosach"
Straszy do­puty ma wiatr
Dopóki nie zauważy,
że stoi sa­mot­nie w tych klosach... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 maja 2019, 11:41

Masz twarz, al­bo jej nie masz.

Odtwórz  

aforyzm • 18 maja 2019, 06:42

Praw­da zaw­sze pat­rzy pros­to w oczy, kłam­stwo wzro­kiem na bok ucieka. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 maja 2019, 22:41

Na pro­gu ego kłuje w gar­dle echo ołtarza. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 maja 2019, 22:29
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Bułhakow

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]