Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dusza

Wiem, że cza­sami za mną nie nadążasz,
cza­sami ze zdzi­wieniem na mnie spoglądasz.
Mo­ja dusza szu­ka uko­jenia, spo­koj­ne­go snu i wybawienia,
niekiedy czu­je, że na to nie zasługuję, choć bar­dzo te­go potrzebuje...
mam ochotę uciec gdzieś da­leko stąd,
zna­leźć swój włas­ny kąt,
w którym mogę poczuć się sobą i być z tą je­dyną osobą ! 
Proszę daj mi to wy­bawienie, mo­jego ser­ca uko­jenie, spokój duszy i zbawienie. 

wiersz • 10 grudnia 2017, 14:06

Wol­ność jest zas­ka­kująco dużym więzieniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 grudnia 2017, 09:12

Niewiele ro­zumie, co niewiele ma w rozumie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 grudnia 2017, 08:22

Nic nie jest dla siebie... 

myśl • 10 grudnia 2017, 04:10

podroga

idę spać
a po drodze muszę so­bie wszys­tko poukładać
wszys­tko na mo­jej głowie
nie rzu­cam słów na wiatr
co naj­wyżej spa­dają mi na podłogę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 grudnia 2017, 00:07

* * *

te anioły były inne
zaklęte w spojrzeniu
sie­działy na rzęsach tajemnicą
grały w łapki

nocą spadały
i ob­my­wały słonym deszczem
bo­se stopy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 grudnia 2017, 23:17

Apartheid

Apar­theid

Nie ma już Apar­theidu
Na krańcu Af­ry­ki
Po­zos­tał zgiełk
I pus­te po białych
Os­tygłe fab­ry­ki

A w cen­trum
Wiatr hu­la
Po­między ok­na­mi
Szkiele­ty wieżowców
Efek­tem tej zmiany

Zag­rodzić dru­tami
Pod prądem zabójczym
I chro­nić przed
Czar­nym pospólstwem
Ok­rutnym

Oto wi­tamy
Na wol­nej tej ziemi
Bez apar­theidu
Lecz zbrod­nią na co dzień
W jej cieniu 

wiersz • 9 grudnia 2017, 23:12

Króciutki wiersz o tym, jak zapłacić mały rachunek za ogrzewanie w lecie.

(Psychodelik)

Wszys­tko jest OK, ja w to wierze
Przy­naj­mniej tak mi mówiły czte­ry jeże
Jerzy jak tam Jerzy
Zęby dwa szczerzy

Czy roz­ma­wiam tam, czy tam sam na sam?
Jak­by to Wam, jak sam na sam, [...] — czytaj całość

wiersz • 9 grudnia 2017, 22:59

Tuż PO
Kto jeśli nie PiS
:):):) 

myśl • 9 grudnia 2017, 22:14

Wiśnie - tekst poprawiony (fragment)

Usiadła koło us­chnięte­go drze­wa. Jej war­gi nie­chluj­nie obi­te czer­wienią skle­jały się, gdy ob­li­zywała je języ­kiem. Oczy jak­by zas­pa­ne, pok­ry­te de­likatną czer­nią szu­kały ja­kichkol­wiek ko­lorów. Dos­trzec można było różową trawę. Z da­leka piętrzyły [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 grudnia 2017, 18:18
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Saint-Exupéry

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 06:34yestem sko­men­to­wał tek­st ... nie jes­tem ma­terialistą, [...]

dzisiaj, 06:31yestem sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 06:23yestem sko­men­to­wał tek­st Rozebrać ko­bietę głosem - [...]

dzisiaj, 06:18Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 06:14Irracja do­dał no­wy tek­st ... nie jes­tem ma­terialistą, [...]

dzisiaj, 06:09Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 05:59Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:15M.M. do­dał no­wy tek­st Rozebrać ko­bietę głosem - [...]

dzisiaj, 00:39Lolinkstas do­dał no­wy tek­st Znałeś ją? Pocze­kaj chwi­le, [...]

dzisiaj, 00:16doremi sko­men­to­wał tek­st Wiśnie - tek­st pop­ra­wiony [...]