Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Niedosyt

Bez­sze­les­tnie skra­dasz się jak kot
ona jeszcze śpi w poświacie księżyca
lu­bisz pat­rzeć na jej sa­tyno­we ciało
kiedy gwiaz­dy rozświet­lają jej włosy

naj­pierw gładzisz jej miękkie policzki
pal­cem prze­suwasz po ustach
ona uśmie­cha się mimowolnie
de­likat­nie budzisz ją pocałunkiem

jej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 12 stycznia 2019, 12:27

Nieświado­mie wy­pieram dążenie do by­cia kimś, jed­nocześnie świado­mie zap­rzeczam by­ciu sobą. 

myśl • 12 stycznia 2019, 11:08

Życie płynie jak rze­ka. Z nur­tem, al­bo pod prąd. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2019, 05:33

* * *

Oto piosen­ka pi­sana nocą
W ot­chłani zapomnienia
Po­między brze­giem żalu
A ser­ca dnem

Oto piosen­ka pi­sana nocą
Nie ma mnie w połowie
Pół zos­tało po tam­tej stronie

Oto piosen­ka pi­sana nocą
Gdy nikt nie widzi
Łez 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:43

Kapeć telewizyjny

Jes­tem podróżującym kup­cem
Oglądam świat i na­turę ludzką
Z tej rac­ji nie ule­gam na­mowom
Pięknym oczom
Zgrab­nym tyłkom ani łat­we­mu zys­ko­wi
Ob­ra­cam w pal­cach pieniądz
Póki go wy­dam
Su­rowo oce­niam
Wszys­tko
Sam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:38

* * *

jes­teś wspomnieniem
które­go dotykam
twój głos uśmiechem
mie­sza mi łzy
trochę cię znam
resztę wciąż skrywasz
przyjdź kiedyś proszę
poz­najmy ten stan.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 stycznia 2019, 21:21

wys­tar­czy chcieć um­rzeć i już nicze­go w życiu nie musisz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:12

Tak bar­dzo boję się jut­ra
Co jeśli znów przy­niesie smutek... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 21:07

oce­niając od­da­lasz się od siebie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:03

* * *

kiedyś może
wy­darło nam siebie
a brze­giem ust
uniosły nas fale
pod­muchy wiatru
rzu­ciły nas w świat

jak dwa ziar­nka
na piasku

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 stycznia 2019, 21:00
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Defoe

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło