Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Chcę To­bie życzyć jak naj­le­piej. Życzę To­bie te­go. Bo może nie umiem te­go wy­razić, chciałbym. Se­rio. 
Chcę byś miał dziś cho­ciażby dob­ry sen, lep­szy od pop­rzed­niego. Dob­ry dzień, wspa­nial­szy od mi­nione­go. Chciałbym, se­rio. Mi może stać się coś straszne­go, ja mogę. To­bie niech to będzie coś wspa­niałego. Pragnę tego. 

myśl • 24 maja 2018, 20:58

Na­dal zachwy­ca mnie ten świat. Mo­je włas­ne myśli i prze­raża mnie to, że są one tyl­ko mo­je, a może tyl­ko aż moje? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 maja 2018, 20:55

Moim wewnętrznym prag­nieniem jest mieć dob­ry kon­takt z dru­gi człowiekiem. No dob­ra, z rodziną. Niech będzie, z naj­bliższą rodziną. W porządku , wys­tar­czy. Z sa­mym sobą. Wszys­tko za sprawą niez­ro­zumienia, drob­ne­go niepo­rozu­mienia. Bo kiedy da­jesz, to dos­ta­jesz, a kiedy dzielisz to mnożysz. Mi jest cza­sem smut­no, na­wet często. To nie brak ra­dości, czy sa­tys­fak­cji. Chcę To­bie ulżyć, bo mi siebie szkoda. 

myśl • 24 maja 2018, 20:52

Tu nic nie ma sen­su. Jak wal­czysz sam ze sobą, o swo­je, szlachet­nie, to i tak nie ma sen­su. Du­ma człowieka jest cien­ka jak kar­tka pa­pieru. Można ją łat­wo por­wać, ale prze­ważnie ktoś ją dep­cze zos­ta­wiając na niej swój ślad. 

myśl • 24 maja 2018, 20:49

Lękać się będę idąc Do­liną Ciemność. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 maja 2018, 20:01

Zgu­biłam się w la­biryn­cie miłości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 maja 2018, 19:05

praw­dzi­wie na­rodzo­ny własną śmierć ma już za sobą 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 17:54

przyłóż do ramy

noszę twój ob­raz w sercu
kochany
na rany 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 24 maja 2018, 10:40

dobre słowa np.sowa

połknęła komplement
ewenement? 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 10:22

Na podglądzie

Kręciła się wkoło, liczyła że zaglądnie pod unoszacą się spódnicę,
a on szu­kał wzro­ku. Ta­ki gen­telmen. Jed­no­rogi rodzynek. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 09:46
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coetzee

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:13czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:11czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Juz nie moj

wczoraj, 22:10JaiTy do­dał no­wy tek­st Pragnienie

wczoraj, 22:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jaki sens ma­zaufa­nie, kiedy [...]

wczoraj, 21:39RozaR do­dał no­wy tek­st Olga To­kar­czuk i Paw­li­kow­ski [...]

wczoraj, 21:27SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Przekazania(nie wszys­tkie ) 

wczoraj, 21:19SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Polna