Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Świat- pros­ty­tut­ka nas wszystkich. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:36

lęk ...

nie płacz
szeptaj

zasłuchaj się
w no­cy szum

gdzieś

w półśnie
pół jawie

pod powiekami
zni­ka jak cień
gdy
zgaśnie światło 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:50

Lu­bię kiedy o mnie myślisz. 

myśl • przedwczoraj, 20:47

Wol­ności chce każdy, ale nie każdy umie nią żyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:45

Czymże jes­tem bez Ciebie..
Już tyl­ko wspom­nieniem włas­ne­go życia... 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 20:38

basen

unoszę się łukiem
po­między niebem i ziemią
płatek śniegu wys­trze­lony ze śnieżnej armatki

ser­ce wy­pełnione lekką watą
którą zli­zujesz z palców

gdy po morzu płynę basenem
spo­między luster
uśmie­chem olśniewa mnie zbawiciel

uk­rzyżowa­na na czte­rolis­tnej koniczynie
proszę zjedz moją duszę
ciało będzie żyło mi­lion lat 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 19:45

Świado­mość swo­jej wiel­kości prze­ważnie rodzi po­gardę dla je­dyności . 

myśl • przedwczoraj, 18:59

Ser­ce jest jed­no, a jest go ty­le, że można go da­wać i dawać... 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 18:49

Me­lo­die życia są zbyt piękne, żeby zastępo­wać je ja­ki­mi­kol­wiek bal­la­da­mi wiatru.

in­sp. Cykam 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 18:43

Gra według cudzych za­sad, Twoją pewną przegraną. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 18:15
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Hosseini

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]