Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Spod­nie de­katy­zowa­ne miał,
czapkę na ba­kier i dużo, dużo fantazjii,
myśli nieuczesanych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 17:33

puszka pandory

to nie olej w głowie
to w ole­ju kiełbiki 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 16:15

w kółko macieju

krążę
drążę
czy zdążę? 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 11 sierpnia 2018, 14:22

Gruszki

A żem się gruszków objat

Aż se gębę utągał

Te­ra sie śmieje

Mor­dom wyslizganom 

wiersz • 11 sierpnia 2018, 11:25

Czas wca­le szyb­ko nie płynie... to my go non stop po­ganiamy. Zimą cze­kamy na wiosnę, od po­nie­działku liczy­my dni do weeken­du, niep­rzes­pa­ne no­ce błagają o świt, od 8 do 15 po­ganiamy ze­gary, od spot­ka­nia do spot­ka­nia, od ur­lo­pu do ur­lo­pu ...
daw­niej każdy miał czas, by nakręcić zegary. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 sierpnia 2018, 09:07

Je­den Twój sms, mógłby po­ruszyć wszys­tkie mo­je komórki. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 sierpnia 2018, 08:51

Co­raz częściej człowiek zaczy­na się czuć ob­co wśród swoich. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 04:29

Bojąc się przyszłości, bez­wied­nie uciekając, za­bija­my te­raźniej­szość przeszłością. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 01:18

I gdybyś...

I gdy­byś przez mo­je za­pom­ni­nie fałszy­we zwątpiła kiedyś w moją miłość, i gdy­byś kiedyś po prośbie o te­lefon w sa­mo połud­nie za­pom­niała że ów prośba była... A gdy­byś kiedyś imion mych kil­ka za­pom­niała i za skar­by świata... A gdy­byś kiedyś zechciała mi wy­baczyć... Być kimś co kiedyś, być kimś co daw­niej...Być, gdy­byś chciała. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 sierpnia 2018, 22:40

Na­daj swe­mu życiu sens i głębię... Nie ma być łat­wo bo wte­dy wszys­tko tra­ci znacze­nie. Mi­mo tru­du brnij do przo­du w błoto i wte­dy życie będzie miało wielką wartość. 

myśl • 10 sierpnia 2018, 22:23
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arystofanes

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]