Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Tematy tabu

Te­maty ta­bu to naj­lep­szy mo­tyw dla każde­go pod­tek­stu zdrady,
ni­by nas nie do­tyczą bez­pośred­nio a je­dynie do­tykają mi­mocho­dem , nies­te­ty ro­bią to najgłębiej jak pot­ra­fią po­wodując lo­jal­ny ma­razm , nie [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:01

Szara Burza - Część III

(…) Mi­mo, że było to dla mnie szo­kiem, wszys­tko układało się w jedną sen­sa­cyjną całość. W której, jes­tem je­dynie pion­kiem w grze po­zorów (…) Ane­ta – bo tak miała na imię dziewczyna, [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 06:54

Lato

Jest środa
Dla nas najdłuższy dzień tygodnia
Trud­ny czas dziesięć godzin bez siebie
Choć po­między ran­nym a popołudniowym
Sma­kiem twoich ust
Jeszcze raz będziemy pielgrzymami
Wędrujący­mi do sanktuariów
Bes­kidzkich łąk i lasów kwietnych
Choć będę wzrusze­niem uniesieniem
Z mo­cy kwiatów lawendy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 06:46

Ja wiem że ty

prawdziwe

słowa gorliwie
prze­taczasz
przez papier

utkaneztwychmyśli
zaskrzydłatrzymanych
drżącymidrżącymipalcami

lecz kiedyś ten stos liter
doszczętnie wys­chnie na wiór

kiedyś się odwrócisz
uj­rzaw­szy na ustach
zar­dze­wiały kurz

chcąc ob­myć twarz
skrzyżujesz ręce

kiedyś się odwrócisz
i odejdziesz
w in­ny punkt 

wiersz • wczoraj, 00:06

Jeśli nic o so­bie nie mówisz, nie mar­tw się. Ludzie do­powiedzą wszys­tko za Ciebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 00:02

Cier­piąc na brak cza­su, pożyczam się od życia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 23:39

Bar­dziej niż śmier­ci z po­wodu pychy, bo­ję się um­rzeć z bra­ku nieumiejętność. 

aforyzm • przedwczoraj, 23:27

Bóg nie stworzył człowieka niemądrym,
lecz zdol­nym do od­kry­wania tożsamości,
ta zaś tkwi w miłości...
 

myśl • przedwczoraj, 22:55

To, co naj­ważniej­sze, na­leży chro­nić, przed całym światem, a to co na­jok­rutniej­sze także przed sa­mym sobą.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:28

Nie mam Bo­ga bar­dziej Wszechpotężne­go, Wszechnaj­mocniej­sze­go, Wszecho­bec­ne­go, niż mo­je marzenia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:27
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hesse

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 15:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st NIKE Z SA­MOT­RA­KI i poszli [...]

dzisiaj, 15:44Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Wymiana cy­tato­wych up­rzej­mości to [...]

dzisiaj, 15:39Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:36Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie trak­tu­jesz dru­giej [...]

dzisiaj, 15:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pożegnanie ob­naża idiotę.  

dzisiaj, 15:21nicola-57 sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 15:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A ona mi gra [...]

dzisiaj, 15:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zawsze bądź ot­warty na [...]

dzisiaj, 15:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st coś na drogę