Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dzi­siaj zatęskniłam za daw­na ja, więc jestem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 21:53

Miej­sce, które działa jak na­tural­na przychod­nia zdro­wia, z set­ka­mi zna­komi­tych te­rapeutów to... Las. 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 21:37

Zaz­wyczaj lu­bimy tych, którzy są sobą,
a jed­nak nie zaw­sze do końca akceptujemy.
Nasze myśli błądzą i sądzą.
Spo­ra część chciałaby, aby ten ktoś był jak: oni, ty, my...

Po­wiem za siebie.
Ak­ceptac­ja pot­rzeb­na, ale nie za wszelką cenę.
Będąc w zgodzie z włas­nym su­mieniem dla ni­kogo się nie zmienię.


Poz­dra­wiam Wszys­tkich, którzy dos­trze­gają mnie, prze­de wszys­tkim to co piszę.
Od ser­ca szczerze dziękuję :)

Cris 28.03.2017r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • przedwczoraj, 21:02

Gdy nap­rawdę ci za­leży, słowa pot­ra­fią być zbyt ostre. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:39

Prawda

To już ko­lej­ny raz kiedy diadam sam­to­nie przy oknie.
To już ko­lej­ny raz gdy łza le­ci mi..
Nie ma Ciebie skar­bie mo­je
Odeszłeś da­leko bez słów bez gestów
W głowie sie­dzi mi myśl gdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:38

ptak

Dwie dłonie splecione
dotyk
lot
ptaszyny
Pal­ce to skrzydła
wznoszą miłością hen
wy­soko do krainy szczęścia 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 20:09

Jeśli nie jes­teś sobą, jes­teś nikim. 

myśl
zebrała 6 fiszek • przedwczoraj, 19:59

Ocean byłby jeszcze bar­dziej prze­rażający gdy­by wo­da w nim była tak przez­roczys­ta jak w basenie.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 19:55

Zmuś się do życiowych zmian,by roz­bić iluz­je w ja­kiej Two­ja dusza,tak nap­rawdę się dusi.
Otwórz swą ducho­wość,opa­nowa­nie oraz nauke zro­zumienia.Nie usu­wając jej ze swe­go życia.

Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 19:53

Po­dob­nie jak sa­me kru­ki i wro­ny nie są ani sym­bo­lem dob­ra ani zła, po­dob­nie sztu­ka ma­giczna nig­dy nie będzie ani czar­na ani biała. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 18:46
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Süskind

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.  

dzisiaj, 09:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nadzieja