Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Każdy z nas ma w so­bie cząstkę bo­ga. Naj­częściej jed­nak jest to cząstka Aresa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 00:11

Na­deszła złość, i straszny żal.
To ta­kie eta­py które trze­ba przejść ? Naj­pierw płacz i tęskno­ta, poźniej złość i żal, a na końcu ser­ce wol­ne od ja­kichkol­wiek uczuć ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 23:37

* * *

Odtwórz

między kub­kiem czar­nej kawy
a szklanką białej her­ba­ty
ułożyłam myśli w kształt spokoju
stały się jak ziar­nka piasku
co je kiedyś łączył kamień
skruszałam

wy­dawało się
że nasza miłość jest zachwytem
dziś roz­darta zdep­ta­na zagłuszona
uda­je że nie była dziełem sztuki
sta­ran­nie roz­marze tusz pod oczami
tyl­ko tyle

po­dob­no gdy płaczę jes­tem piękniejsza
lek­ko przes­traszo­na krucha
głos mięknie w milczenie
to­bie ko­lana w przepraszam
de­likat­nie uno­sisz mnie do ust
a imię za­mykasz w zdrobnieniu

mam dla Ciebie więcej wspomnień
niż daw­niej uczuć 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 23:06

Naj­gor­sze co można zro­bić,
to za­rek­la­mować się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:27

Kolor czarny

Ko­lor czar­ny jest uni­wer­salny
Na­daje się wszędzie
Na­daje szy­ku żałobie
Po­budza zmysłu w al­ko­wie
W biu­rze i urzędzie
Czar­ny jest wszędzie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 22:22

śmiem śmierć

idę spać
a ty
czuję twój oddech
na końcu
języka
umiera­my pod tym sa­mym duchem
wszys­tko nas nie rozdzieliło
śmierć nas nie rozłączy 
ani nic  

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 22:04

Praw­da jest zu­pełnie in­na niż by się mogła wydawać. 

myśl • przedwczoraj, 22:04

Taka chwila

A już się
zastanawiałem
stojąc w rzece
ra­niąc stopy
ozo­rami krzemieni

Niekiedy przychodzi
pier­wsza w nocy
i nie mogę spać
siada ze mną przy stole
pi­je kawę
i dru­ga przychodzi
pi­je kawę
żółte światło
za­miast miłości
tańczy
opa­da na twarz
si­ny od rozczarowania
gęsty od snu
pejzaż miasta
zla­ny deszczen
oddycha

Oj­cze nasz
mówi star­sza pani
i roz­pru­wa się nożem... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 22:01

* *

zniosę każdy ból do doła i z pow­ro­tem do domu  

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:31

Cuda, cuda...

W świecie ty­siąca znajomych
na por­ta­lach społecznościowych,
w rzeczy­wis­tości ta­nich chwytów,
ow­cze­go pędu i uda­wanych orgazmów
gdzieś pod miłością za pieniądze,
lit­ra­mi wódki i prze­pełnioną po­piel­niczką - sie­dzi człowiek.
Sku­lony, sza­ry i mi­mo otaczających go dob­ro­bytów- pus­ty i sa­mot­ny jak nig­dy wcześniej.
Cze­ka na cud śmierci. 

wiersz • przedwczoraj, 21:25
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beckett

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:13Raspberry sko­men­to­wał tek­st Mieć przy so­bie przy­naj­mniej [...]

dzisiaj, 22:12Vergil do­dał no­wy tek­st Z cza­sem czym­kolwiek jest [...]

dzisiaj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st * * 

dzisiaj, 21:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st Charakter to cho­roba dzie­dziczna.  

dzisiaj, 21:35batram sko­men­to­wał tek­st Jest ta­kaPiękna miłość ? 

dzisiaj, 21:27róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:18Janiołek sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab