Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ludzkość to je­den wiel­ki ek­spe­ryment społeczny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 09:16

dama

- jadżka, nie śpiewaj ze mną
- fred­die, chcę śpiewać
i zaśpiewam, tak, z tobą
to będzie mu­zyka taka
jaką lu­bię ja
- a ja, ja się nie liczę?
- liczysz się ,no skąd
skąd ten pomysł
po­mysł, że nie
że [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 09:09

wierzę

gwiaz­dy to obietnica,
że niebo jest nam pisane
zaczy­na się na pro­gu serca
i nig­dy nie będzie mieć końca

więc gdy nie ma mnie cza­sem zbyt długo
wiedz że
smut­ki do snu układam
i czułym mil­cze­niem przykrywam

ko­lej­ny dzień spod chmur się podnosi
jak­by chciał siły nam dodać

to nic że znów ciebie nie spotkam
prze­cież kiedyś na mnie zaczekasz
na pro­gu wchodzące­go słońca 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 08:22

- Jeśli nap­rawdę mnie kochałeś to nie za­pom­nisz o mnie nig­dy , uczu­cie któro nas łączyło nie zgaśnie do końca
- Czy­li to było tyl­ko zauroczenie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 08:09

bez powrotnie

... Lo­reyn miała dość ta­kiego życia. Spa­kowała rzeczy i wym­knęła się te­go fe­ral­ne­go ran­ka 13.06.. Wie­czo­rem była sa­ma i uświado­miła so­bie że nie może dłużej tworzyć tej iluz­ji wspólne­go by­cia. Była niepel­nos­praw­na a do te­go był jej pot­rzeb­ny opiekun, nie zwa­riowa­ny ar­tysta wpa­dający cza­sem po ryzę pa­pieru. Bez słowa, bez­sze­les­tnie udała się na miej­sce z które­go pos­ta­nowiła od­da­lić się stąd raz na zaw­sze, bez powrotnie. 

felieton • wczoraj, 07:41

Od słowa do słowa i awan­tu­ra gotowa. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:48

Na pół roz­dziera­my ból i je­go war­stwy bo w całości za gorzki w smaku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 02:55

Nie zna pra­wa żaden, co uka­rany nie został. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 02:52

Za­lewa nas deszcz nie­chcianych słów, na który nie ma­my pa­raso­la, stąd nasze po­nure mi­ny i zgrzy­tające zęby od ich chłodu, choć mówią że złość og­niem co roz­pa­la wnętrze, pa­li zmyślnie myśli, pa­ra co uno­si się z ust mro­zi krew w żyłach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 02:40

Jed­no słowo zastąpi całe zda­nie, jed­na cisza zastąpi mi­lion słów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 01:15
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 21:01JaiTy sko­men­to­wał tek­st Życie to złudze­nie op­tyczne.  

dzisiaj, 20:44adamantine sko­men­to­wał tek­st Alchemia, mi­ty, me­tafi­zyka

dzisiaj, 20:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=2lDhOdce7xo [*]

dzisiaj, 20:41adamantine sko­men­to­wał tek­st Ziemia się kręci, żeby [...]

dzisiaj, 20:38adamantine sko­men­to­wał tek­st Głęboko cho­wane emoc­je kryją [...]

dzisiaj, 20:35adamantine sko­men­to­wał tek­st Jeśli kul­tu­ra oso­bis­ta jest [...]

dzisiaj, 20:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak wiatr. [...] 

dzisiaj, 20:25adamantine sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 20:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st z elok­wen­cji li­terac­kiej

dzisiaj, 19:54Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera