Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeśli ktoś chce Cię uka­rać mil­cze­niem
odpłać tym sa­mym
i mil­cz nie mów nic
na­pawaj się ciszą;)
Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 marca 2019, 09:27

* * *

Szor­stkie pal­ce strachu ry­sują skórę
w idealną geomet­rię ciała. Zażyłość pomiędzy
ciałem a duszą tnie kra­job­raz w górskie fałdy,
ucie­czki do­liną rzeki.

Pier­wsza, czys­ta noc. Odłam­ki wie­czo­ru leżą obok łóżka.
Jest ich wiele, ale nie ka­leczą nieśmiałej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 marca 2019, 09:23

Bazyliszek

Może wzrok też pot­ra­fi zabijać,
po­dob­nie jak złodzieja za­bi­ja nadzieja... 

dziennik • 19 marca 2019, 08:57

Zjedz tę żabę

Jeżeli już ot­wierać oczy
to pat­rzeć na przestrzał.
Inaczej oczy we łzach
lub wzrok zawieszony... 

dziennik • 19 marca 2019, 08:54

Jed­ni piszą, in­ni sta­wiają kleksy. 

aforyzm • 19 marca 2019, 08:54

Szkoła nie kuźnia, więc nie nag­radzaj­my kowali. 

myśl • 19 marca 2019, 08:49

Myśli głod­nych krążą wokół stołu. Na ten sam kształt miłos­ne fan­tazma­ty okrążają świat. 

myśl • 19 marca 2019, 08:47

Ra­my są uk­rzyżowa­niem myśli. 

aforyzm • 19 marca 2019, 08:45

Gdy za­mil­kną głup­cy, cisza ma pos­mak wytworności. 

myśl • 19 marca 2019, 08:43

Władza ma­mi po­zorem siły, ludzie po­zorem miłości... wygłod­niałe hieny w przeb­ra­niu miłości. 

myśl • 19 marca 2019, 08:40
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gibran

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 11:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Wahanie

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]