Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

... wielu wo­li sa­mot­ność, którą może wy­pełnić, niżli pustkę...


Krys­ty­na A.Sz. 13.10.2018r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 października 2018, 15:33

Roz­bi­jam się o as­te­roidal­ne myśli 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 października 2018, 15:17

Sam na sam

Sam w samotności
Sa­mot­ność zabawiam
Sam w samotności
Z sa­mot­nością rozmawiam

Sam w samotności
Sa­mot­ność do snu kołyszę
Sam w samotności
Z sa­mot­nością słucham ciszę

Sam w samotności
Sa­mot­ność wy­zywam od złego
Sam w samotności
Aby zos­ta­wiła mnie samego!!!

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 października 2018, 13:16

ar­gu­men­ty pot­ra­fią od­wra­cać spojrzenie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 października 2018, 10:58

Proza życia poety

Tęsknię
między wiersze. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 13 października 2018, 10:12

Co widzi­my wiel­kie z do­liny, może oka­zać się ma­lut­kie pod­czas wchodze­nia na szczyt. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 października 2018, 09:51

W złości każdym tar­gają ja­kieś namiętności. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 października 2018, 05:27

Spow­szechniałam mu.


Dedykowane 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 października 2018, 21:05

Ciężko zaufać gdy zew­sząd ciosy otrzymujesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2018, 20:44

Cza­sem by­wa poniewczasie. 

aforyzm • 12 października 2018, 20:36
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coelho

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]