Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Często pow­tarza­ne słowo 'chciał/a/bym' zap­rząta myśli, aż się odechciewa... ;)
Cris 22.08.2017r. 

myśl
zebrała 10 fiszek • wczoraj, 18:03

Mam dep­resji na ko­py, mogę sprze­dawać tuzinami. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 16:44

Jeśli za­leży ci na poz­na­niu mu­sisz zdo­bywać szczy­ty po pięć ra­zy, w rze­ce poz­wo­lić się por­wać, a z ludźmi po pros­tu roz­ma­wiać tonąc w ich oczach. 

myśl
zebrała 11 fiszek • wczoraj, 16:05

Pot­ra­fiłem tych idiotów trzy­mać w ryzach. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 16:01

Cham­stwo i uszczyp­li­wość są następstwem od­czu­wal­ne­go obłędu z które­go nie można się wydostać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • wczoraj, 15:52

Z p u s t e g o tyl­ko psychiat­ra się n a p i j e. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 15:06

I żeby ar­buzów nie do­wieść tyl­ko dla­tego z e sie ko­muś z Alek­san­drą po­mylił Ataman 

myśl
zebrała 10 fiszek • wczoraj, 14:45

Me­todą na swo­jego chłopa to na­wet można się obłowić w Caps Loka

in­sp Wdech 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 14:42

W cza­sie woj­ny mil­czą mu­zy bo­wiem wte­dy do­wodzi strategia 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 14:40

Pal­bol prze­bił fut­bol, przy­naj­mniej na Cy­tatach, "kunanka".

sa­mobójczy "szczał" 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 14:37
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coetzee

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 23:24PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 23:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Aby za­kochać się w [...]

dzisiaj, 23:16LenaK sko­men­to­wał tek­st Aby za­kochać się w [...]

dzisiaj, 23:11PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:10Paladin sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:09Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:08PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Mieć sto­sunek znaczy wchodzić [...]

dzisiaj, 23:06eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:04MyArczi sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:04eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Sondaż