Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Wrzask,
Skok na równe nogi,
Czy to sen był zły,
Straszny jak wilków wycie
I sze­lest liści nocą, w lesie?

W świet­le stojące lustro
Będzie przejściem do krain nieznanych,
Gdzie puszys­te obłoki sta­nowią podłoże,
Miękką ziemią, po której stąpać będziemy
I przew­ra­cać się z bo­ku na bok,
Tu­taj, w snach naszych.

Dot­knij swe­go od­bi­cia, proszę,
Strach niech odej­dzie w dal siną,
Obiecuję Ci, miła moja,
Podróż z uśmie­chem w nieznane,
Pa­ni w pur­purze odchodzi,
Chodźmy więc. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 20:28

* * *

Kochałam się w Pani..wtedy..
W tam­tej ław­ce, naprzeciw..
Kochałam się w spoj­rze­niu i w uśmiechu.
Na lek­cji, myśli brudząc w de­likat­nym grzechu.

Kochałam się w Pani..wtedy..
W tam­tej ław­ce, nap­rze­ciw..
Kochałam się w tej dziecięcej de­likat­ności.
W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 18:38

Naj­większym prob­le­mem ludzkości jest to że znie­czu­lamy się na każdym kro­ku za­miast leczyć przyczy­ny. Za­rabiamy za mało ale tv dos­ta­liśmy na ra­ty i za­pomi­namy że po­win­niśmy więcej za­rabiac bo­li nas głowa apap [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lutego 2018, 16:14

***

Krwa­we poranki
przywracają
do życia pęknięte wnętrza tych,
których nadzieja
oz­naczyła ta­tuażem zdrady

Krop­le naiw­nej tru­ciz­ny hojnie
poją ich sprag­nione usta

a gdy wy­bije północ

zmie­rzch zam­knie im oczy
i zasną przyk­ry­ci
miękką kołdrą ziemi 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 lutego 2018, 15:48

drugi plan

piszę siebie
od stóp do głów

nic ciekawego

wydłubię oczy
uduszę motyle

ja­kaś sensacja
mu­si być

w tle 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 lutego 2018, 14:57

Naj­chętniej pra­wią ci, którzy mają za grosz moralności. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2018, 14:19

Ćwiartka Jabłka

Kar­me­lowy wieczór
Ogień płonie w piecu
Do­gasa namiętność
Tra­wiąca od wewnątrz
Słabnący wi­na posmak
Ob­wie­szcza ko­niec doznań
Pier­wsze­go ćwierćwiecza

...w każdym jabłku mie­szka robak
toczą nas zep­su­te słowa 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lutego 2018, 13:04

Mo­je szczęście jest tam gdzie do­biega me­lodia two­jej duszy
naszą blis­kość od­mie­rzam pul­so­met­rem serca. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2018, 11:25

Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się piękny widok
dos­trze­gasz to cze­go nie widzą inni. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2018, 10:50

Never say goodbye

This is on­ly one
on­ly one shoot
be­cause i'm fine
and ne­ver say
goodbye

If you want
mo­re understand
i got new people
and ne­ver say
goodbye

Inicjacjon
is creation
be unnormal
and ne­ver say
goodbye

Se­lec­tion of people
iden­ti­fica­tion must
be good in fire
and ne­ver say
goodbye 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 09:43
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Golding

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 17:02kszyszunia do­dał no­wy tek­st Pod ok­nem grzechu

dzisiaj, 16:54Mireczka do­dał no­wy tek­st Nie pozwól by [...]

dzisiaj, 16:13Logos sko­men­to­wał tek­st Dwie rzeczy poj­muję, a [...]

dzisiaj, 15:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny