Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

> sta­jesz się pot­rzeb­ny nie dla­tego, że masz coś sen­sowne­go do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że stoisz w wy­kole­jonej ko­lej­ce do całowa­nia d..y, która jest w cho­rej potrzebie 

myśl • przedwczoraj, 16:29

Proza życia poety

Siedzę w czte­rech ścianach; głowa w chmu­rach, sześć stóp pod ziemią. 

dziennik • przedwczoraj, 16:20

> słuchając te­go i owe­go można pójsć na kom­pro­mis al­bo do filharmonii 

myśl • przedwczoraj, 15:53

Płaci­my za to, na czym chce­my oszczędzić. Płaci­my za dom, żeby oszczędzić so­bie chłodu, płaci­my za lecze­nie, żeby oszczędzić so­bie bólu, płaci­my za miłość, żeby oszczędzić so­bie samotności. 

anegdota • przedwczoraj, 15:23

* * *

- Wyszłaś na pa­piero­sa czy na drin­ka?
- Na­pić się po pra­cy? Zap­ro­siłabym Cię, ale nie wy­pada, jes­teś moim sze­fem.

Zaw­sze w ta­kich se­kun­dach myślę o tym, że to mało etyczne. Niby [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 14:59

* * *

Do­tykałam ka­mien­ne ciała,
jak chłód morza wie­czo­rem i śpiew wiatru
w zi­mowy poranek.

Miałam już set­ki twarzy i wcieleń.

Set­ki lat znudzo­na trwa­niem w reinkarnacji,
prze­mianie ciała w miałką formę,
zde­for­mo­wany posąg, z krwi i kości i żałośnie
obolałej [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 14:31

mikroklimat

pus­te miejsca
- pośrod­ku drzwi i lus­ter
wyjęte ze światów
w dzielo­nych ustach

roz­grzeszam nas
z nie-rozkuszeń
- wewnątrz nu­ty strzępiący echo
szum
opa­du sta­tycznych snów 

wiersz • przedwczoraj, 13:38

Mega wku*****a

Jes­tem "me­ga" po­dek­scy­towa­na, że tak łat­wo dziś o po­rozu­mienie. Wys­tar­czy mieć w za­nad­rzu kil­ka pod­sta­wowych słów: me­ga, ma­sak­ra, ewen­tual­nie sta­ra, poczci­wa k***a, by móc "ogarnąć" całe bo­gac­two świata. 

dziennik • przedwczoraj, 12:39

Za­sady, który­mi człowiek po­winien się kiero­wać mają być na ty­le ogólne, by czuł się wol­ny i wys­tar­czająco kon­kret­ne, by da­wały poczu­cie bezpieczeństwa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 10:39

* * *

Pros­ty­tut­ki o długich no­gach i krótkim kręgosłupie.
W bu­zi mielą pa­zury kotów.

Za­miast ust - ogo­ny. Machają ni­mi na powitaniem
przychodzącym w od­wie­dzi­ny samolotom.

Każdy ma swo­je skrzydła lu­biące prze­lotną znajomość.
W szu­mie po­wiet­rza, gdy ołowiane włosy kobiet
opa­dają na as­falt. Pa­ruje whisky.

Lot­nisko uk­ry­te na czub­ku małego palca
roz­dra­puje tynk w uderze­niach gorąca.
Cicho płacze. Zgnieciona cudzym wierszem
o pod­szy­waniu lęku emocjami.

A po­tem za­miera. Lo­dowa­cieje. Zmienia konsystencję.
Mi­liony małych piekiełek gęsiego na skórze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 09:04
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mandela

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]