Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Psychi­ka jest gra­nicą po­między przeżyciem a doz­na­niem.
Umysł jest gra­nicą po­między doz­na­niem a wrażeniem.
Oso­bowość na­tomiast, z na­tury, jest czymś niez­dolnym do roz­gra­nicza­nia przeżyć, wrażeń i doz­nań, dla­tego mu­siała ona wyk­ształcić zja­wis­ko ok­reślo­ne mianem ro­zumu, czy­li sys­tem opar­ty na pew­nych stałych ele­men­tach, na pod­sta­wie których dochodzi do ka­tego­ryzac­ji ogółu zjawisk. 

myśl • wczoraj, 12:36

Pasożyt domokrążca

Był so­bie
młodo­ciany do­nosi­ciel
za którym go­nił
szczebrzeszyński
króliczek
ze ścięgnem
na­ciągniętym
czer­wo­nym

był on królem przekrętu
za­kocha­nym w spo­cie le­wej renty
n a przed­mieściach
wieleb­ne­go mamony

bo­gaty biedak
wzbo­gaco­ny zachłan­nym tąpnięciem
ducho­wy żebrak
pospolity 

wiersz • wczoraj, 12:24

Obłuda

Wol­ność i demokracja
cóż to ta­kiego
kiedy wokół rządzi
cwa­niac­two
zniewo­lenie autosugestii
ku­moter­stwo i prze­moc
na co­kole mamony
bez­wolne ple­mię
jas­ki­niowców
zbu­dowa­ne  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:14

Miniaturka o obecności

stoisz Tam z ramionami
sze­roko rozpostartymi
w które chcę się rzucić
jak w przepaść
z zam­knięty­mi oczami
i wiarą
że na Dnie
nie cze­ka koniec
ale wybawienie 

wiersz • wczoraj, 11:47

Miłość jest jak wiatr. Roz­wiewa wszel­kie wątpliwości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 11:42

rodzi się w człowieku ból egzys­ten­cjal­ny. Ale nie jest on chy­ba ni­hilis­tycznym prze­jawem na­tury, jest czymś, co ociera się o świado­mość. Wciąż jed­nak, wy­daje się, że to powrót do te­matów podjętych przez [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 11:22

Mówi­li ona da­leko zaj­dzie, a nie mogła tra­fić do włas­ne­go dziecka... 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 11:15

"Po­ważny to będę po śmier­ci", od­po­wie­działem Jej z uśmie­chem na ustach... 

myśl • wczoraj, 10:09

Wysoka pozycja gender

Ta ba­ba po­de mną dokład­nie wie co ro­bi , np przed kil­ko­ma mi­nuta­mi za jej sprawą zos­tał wyłączo­ny dopływ ener­gii , głównie dla­tego że podsłuchu­je ja­kiego ra­dia słucham , [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 09:51

Ludzie ot­warci nie przy­wiązują większej uwa­gi do swo­jego zdania. 

aforyzm • wczoraj, 09:19
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mendoza

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 21:01JaiTy sko­men­to­wał tek­st Życie to złudze­nie op­tyczne.  

dzisiaj, 20:44adamantine sko­men­to­wał tek­st Alchemia, mi­ty, me­tafi­zyka

dzisiaj, 20:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=2lDhOdce7xo [*]

dzisiaj, 20:41adamantine sko­men­to­wał tek­st Ziemia się kręci, żeby [...]

dzisiaj, 20:38adamantine sko­men­to­wał tek­st Głęboko cho­wane emoc­je kryją [...]

dzisiaj, 20:35adamantine sko­men­to­wał tek­st Jeśli kul­tu­ra oso­bis­ta jest [...]

dzisiaj, 20:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak wiatr. [...] 

dzisiaj, 20:25adamantine sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 20:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st z elok­wen­cji li­terac­kiej

dzisiaj, 19:54Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera