Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

To nie szty­let prze­bija ser­ce
to słowa za­dają cios. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 lutego 2018, 10:15

Cienie*

Zmie­rzch pochłonął świt
nie poz­wa­la mu 
zabłysnąć blas­kiem słońca


za­pano­wała szarość
wszys­tko stra­ciło kolory
sza­leje sztorm
po­tar­ga­nych myśli
spo­wita ciszą pustka

roz­ry­wa na strzępy
po­tar­ga­ne już serce
ono już nie chce bić
chce zasnąć
i się nie obudzić.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 lutego 2018, 10:03

Ludzie są śle­pi; mają prawdę przed ocza­mi, ale spoglądają wciąż w ciemność. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 lutego 2018, 02:38

Zdjęcie

Jest ty­le jesieni
w jej zakłopo­tanej twarzy
ug­ro­wa sukienka
spływa z ramion
ak­sa­mit­nych jak poranek
po roz­kołysa­nych biodrach
by paść do stop

Fla­kon wy­pełniony kwiatami
rzu­ca cień na stół
ok­ry­ty brązo­wym obrusem
i za­tapia się w mroku

Jest w tym pokoju
wiel­kie okno
przysłonięte firanami
na tle którego
ry­suje się kobieta
od­garniając z po­liczka ru­de włosy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2018, 22:43

* * *

nim się schowam
daj pew­ność że jestem

cichym mrugnięciem
nim całkiem zniknę
og­rzej me serce

za­pom­niałam jak mam kochać
jak płakać
zapomniałam

wy­bacz mi
bo nie jes­tem taka
jaką bym chciała

są ta­kie bezwarunkowe
miłości
i mil­cze­nia które nie muszą
uwierać

wśród fałszy­wych spojrzeń
ust zakłama­nych
brud­nych serc

po­za Bogiem
tyl­ko To­bie ufam

dziękuję za wszystko


dla Taty 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 lutego 2018, 22:41

***

Błogością po mi jes­teś
obiet­nicą niespełnioną
wzrusze­niem ust
zachwy­tem
łzą najczystszą
prawdą mi jes­teś, którą byłeś
dot­knięciem cier­pienia
wscho­dem tamtym
oddechem
szczęściem pod powieką
wspom­nieniem rzewnym
a byłeś nadzieją


inspirowany 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2018, 21:49

po cza­sie tęsknię bar­dziej, czyżby tak bro­niło się ser­ce przed zapominaniem? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lutego 2018, 21:23

Każdy chce być lek­cją w twoim życiu.. sztuką od­na­leźć własną akademię. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2018, 21:20

* * *

Wrzask,
Skok na równe nogi,
Czy to sen był zły,
Straszny jak wilków wycie
I sze­lest liści nocą, w lesie?

W świet­le stojące lustro
Będzie przejściem do krain nieznanych,
Gdzie puszys­te obłoki sta­nowią podłoże,
Miękką ziemią, po której stąpać będziemy
I przew­ra­cać się z bo­ku na bok,
Tu­taj, w snach naszych.

Dot­knij swe­go od­bi­cia, proszę,
Strach niech odej­dzie w dal siną,
Obiecuję Ci, miła moja,
Podróż z uśmie­chem w nieznane,
Pa­ni w pur­purze odchodzi,
Chodźmy więc. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 20:28

* * *

Kochałam się w Pani..wtedy..
W tam­tej ław­ce, naprzeciw..
Kochałam się w spoj­rze­niu i w uśmiechu.
Na lek­cji, myśli brudząc w de­likat­nym grzechu.

Kochałam się w Pani..wtedy..
W tam­tej ław­ce, nap­rze­ciw..
Kochałam się w tej dziecięcej de­likat­ności.
W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 18:38
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hemingway

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]

dzisiaj, 08:12IKON sko­men­to­wał tek­st grzechy po­pełniaj właści­wie

dzisiaj, 07:59IKON sko­men­to­wał tek­st Antysemityzm stał się sys­te­mem [...]

dzisiaj, 07:59IKON sko­men­to­wał tek­st Wszyscy ludzie rodzą się [...]

dzisiaj, 07:58IKON sko­men­to­wał tek­st s

dzisiaj, 06:55MalinowaMarta do­dał no­wy tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]