Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

28.03.2017r.

Wczo­raj poszliśmy do kościoła na mszę z okaz­ji ważnej nam roczni­cy i jed­nocześnie w cza­sie tej mszy mieliśmy wysłuchać ka­zania re­kolek­cyjne­go na czas pos­tu i zmar­twychwsta­nia. Idąc to­warzyszyła nam piękna po­goda. Promienie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:22

W od­po­wie­dzial­nym szczy­towa­niu nie ma miej­sca na szcze­niac­kie wyp­ryski w Pryszczom anii

in­sp'' Od ucha do ucha '' 

myśl • wczoraj, 10:12

Dygresja

Pod­niosła głos przy opi­nii
ściszyła go w cza­sie re­dago­wania myśli
aby po­między wer­sa­mi

mogła o nim
już tyl­ko po milczeć
poezją wyśpiewać
wy­recy­tować wier­szem


in­sp '' Dzień dob­ry bardzo'' 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:09

Cieka­we jak mam się zmienić, gdy sa­mi od lat jes­teśmy w so­bie uwięzieni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 07:56

Me­dytac­ja to narzędzie Two­jego umysłu i Two­jej wo­li. Nie ma więc żad­nych granic. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 07:06

dwudziesty ósmy marca

Nie znając ujścia,
błądzę pośród sza­rych spraw;
gdzie do radości
za da­leko krokom.

Zat­ra­cając się,
za­pomi­nam szmer wiosen­nych traw;
tonąc głębiej
w codzien­nym amoku.

Brak mi wiary
w przyszłe czasy
i pamięci
daw­nych chwil...

Liczę godziny,
prze­puszczając przez pal­ce
każdy z dni.

panie

Wy­dasz kiedys rozkaz,
spocznij

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 06:07

Grzeszne pożąda­nie – ob­ce panie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:04

Skrzy­wienie ludzkie skut­kiem ciężkiego ba­gażu doświadczeń 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:34

Drze­wo za­puszcza w gle­bie korze­nie przez co sto­sun­ko­wo trud­no jest je prze­walić, mil­czy, ko­muni­kuje się z in­ny­mi drze­wami przez im­pulsy, czu­je ale nie da­je te­go po so­bie poz­nać, pra­cuje całodo­bowo nad sobą dos­tar­czając in­nym owo­ce swo­jej pra­cy, dożywając przy tym ty­siąca lat.

Człowieku bądź jak so­lid­ne drze­wo na którym zbu­dujesz swój los. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 23:38

kata.strofa

za­pom­niałam że być
to tak jak­by od­dać siebie
w cudze ręce

w tym teatrze

jes­tem śmiercią
umieram zaw­sze w trze­cim akcie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • przedwczoraj, 22:28
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mendoza

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.