Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W życiu są wy­soce ważne ce­le, ta­kie jak złożenie w małą kos­teczkę alu­miniowej fo­lij­ki po zjedzo­nej cze­koladzie.

Odtwórz  

myśl • 14 października 2018, 16:56

***

Co czu­jesz wiedząc,że ona no­cami za­lewa się łza­mi ,
na co pat­rzysz ra­no kiedy widzisz ją zapłakaną,
ja­kie tobą tar­gają uczu­cia kiedy ona myśli sa­mobójcze z głowy wyrzuca,
co jej po­wiesz gdy ona swój smu­tek za sztucznym uśmie­chem chowa,
czy wte­dy zbędne będą two­je słowa ja­kie to piękne ma ona życie z tobą od nowa... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 października 2018, 15:35

Taki las

Nauka poszła w las
i intuicja

i miłość mnie zgubiła
ciężko będzie się pozbierać

li­pak­lon
dru­gie ja. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 października 2018, 13:26

Pies pog­ryzł pe­dała.
Zdechnie? 

myśl • 14 października 2018, 12:40

Zarówno wol­ność jak i jej brak niosą ze sobą zag­rożenia, lecz tyl­ko wol­ność da­je szansę ich pokonania 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 października 2018, 12:23

W przeszłości wiele też mroczności. 

aforyzm • 14 października 2018, 05:55

To Prawda - Na Prawdę

Mu­si być jak być ma, nie inaczej.
Już prze­minął czas znaków bez znaczeń.
Rzeczy­wis­tość przez czys­tość normalna
skar­bem wiel­kim jest dla mnie - to prawda.

Na swej drodze spot­kałem człowieka,
z którym chce być już ra­zem na zawsze.
W życia igłę sens nić swą nawleka
gdy za­kochasz się w końcu - na prawdę. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 października 2018, 04:03

Sieję zamieć

Idę spać, a idę porą wczesnojesienną
pal­ce zgrabiałe
haczą o pępek świata
w brzuchu si­kora bogatka
wypchana. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 października 2018, 21:22

Studium przypadku

- chodź weź
- a idź
- no weź
- i co?
- no wiesz
- a nie
- o żesz!
- no masz
- weź idź
- no co?
- no nic!

Ja­kie po­mysły ta­kie widzenie
słowa dla myśli tworzą znaczenie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 października 2018, 21:07

Al­bo nau­czy­my się pa­nować nad naszy­mi myśla­mi, al­bo to one na zaw­sze będą pa­nowały nad nami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 października 2018, 19:31
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

McEwan

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]