Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

świat ja­ko niewo­la i nieprzedstawienie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 06:10

nie nap­ra­wisz w so­bie te­go, cze­go nie dos­trzeżesz u innych 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 06:08

W po­koju, wiele spokoju. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 06:05

Jes­teśmy strwożeni na ob­raz i niep­rawdo­podo­bieństwo nasze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 05:27

* * *

wym­knij­my się z domu
jak kiedyś przez okno
i pójdźmy na skwer ten co zawsze
połóżmy ciała na trawie
złapiemy kon­takt z naturą
co matką naszą jest i w imię jej
kochaj się ze mną w świet­le księżyca
gdy niebo pat­rzy niewinnie
a gwiaz­dy mi­gają do nas zadowolone
wte­dy jed­na spad­nie nam na ziemie
rozbłyśnie jak nasze serca
za­pat­rzo­na w nas jak w rysunek
rucho­my ob­raz niepoczytalności
na­ga pot­rze­ba zwierzęca 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 01:51

nie trze­ba prze­cinać fal, żeby poczuć księżyc 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 01:08

od zaw­sze kłaniamy się wscho­dom i zachodom
a praw­dzi­we piękno jest w nas
 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 00:37

Roz­cza­rowa­nie jest jak krop­ka sta­wiana na końcu zda­nia. Ni­by ko­niec, a roz­poczy­na się no­we. Mil­cze­nie też jest początkiem bra­ku słów. 

myśl • przedwczoraj, 00:20

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 czerwca 2017, 23:32

Nie pozwól aby ktoś de­cydo­wał za ciebie. Zaw­sze będziesz rozczarowany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 czerwca 2017, 22:26
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myśliwski

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]

wczoraj, 23:28MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:26CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:22MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:20CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:18MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:17MyArczi sko­men­to­wał tek­st Co można do­dać do [...]