Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zmieniłam po­dejście i ob­lodzo­ny szczyt zzieleniał. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 maja 2018, 07:40

mikroopowiadanie sto dwudzieste trzecie

Sie­dział w og­rodzie i wczy­tywał się w us­tawę 447 (JUST ) Kon­gre­su USA i nie mógł się op­rzeć wrażeniu, że naj­większy­mi wro­gami obec­nie Pol­ski i Po­laków są Żydzi, a to przez bezpodstawne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 25 maja 2018, 06:52

Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez wza­jem­ności, przeżyjesz wszystko. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2018, 06:17

Ty­le w nas po­mady, luk­ru i ta­pety
że nie wi­dać człowieka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 maja 2018, 06:00

myśle­nie o bo­gu jest rzu­caniem światła w słońce 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2018, 05:51

SYZYFOWIE

Poeci atakują
Życia nie marnują
Dzień i noc
We­na ich moc
Nie prze­lew­ka­mi i nie zabawą
Życie wycze­kiwaną sławą
Więc ciężko pracują
Wier­sz za wier­szem pisują
So­net ra­no piąta
Ele­gia wieczór zaś dziewiąta
Wie­czo­rek poetyc­ki o siedemnastej
Po ele­gii Mu­za do dniówki jasnej
Ser­ce led­wo stuka
A tu jeszcze wrzu­cić trza na Facebooka
Jak jałmużnik pa­pies­ki złotówek do puszek
Poeta pod wier­szem pot­rze­buje serduszek
Póki co cier­pi sławą nie pocieszony
Lecz pisze znów weną
NAWIEDZONY 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 maja 2018, 05:46

Almanach

Zais­tniałe sy­tuac­je budzą w nas lęk, czy to na­dej­dzie? Owe zja­wis­ko nad­przy­rodzo­ne in­formu­je nas o tym, że coś na­dej­dzie, lecz nie wiemy kon­kret­nie z czym będziemy mieć do czy­nienia, bo jakże przeczuć [...] — czytaj całość

wiersz • 25 maja 2018, 05:38

"Ty się tym zajmij"

Cza­sem tak się los rozchodzi
W dwie rzeki
Których nurty
Mogą spaść z wysokości
Być upad­kiem jak wodospady
Lub roz­leją się
W piękne górskie potoki
Z krys­ta­liczną czystą wodą
Nad nią zaś kwitnące
I owo­cujące głogi
I czar­ne bzy
Ale stoję i nie wiem
Nur­to­wi której z rzek
Po­wie­rzyć siebie i ciebie
Wte­dy jed­nak wybieram
Ufam
Cicho po­kor­nie szepcąc Jemu

"TY się tym zajmij"

Po­tem jes­tem spokojny
Ro­bię pew­ny krok 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 maja 2018, 04:56

Na ka­wie to przy sto­liku, gdzie pa­rujące opa­ry wchodzą mi do no­sa i mam aro­matyczny za­pach In­dii, to mówi mi tyl­ko o jed­nym, że nie na­leży się przemęczać gdy wy­ciąga­my ręke po szklan­ke i częstu­jemy się her­batni­kiem, który stoi przy cukierniczce. 

myśl • 25 maja 2018, 04:39

Tak na prawdę to mój wewnętrzny strach, nic in­ne­go. Szko­da mi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 20:59
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Remarque (Paul Remarque)

Autorzy na literę
Q R S
Aktywność

wczoraj, 22:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:13czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:11czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Juz nie moj

wczoraj, 22:10JaiTy do­dał no­wy tek­st Pragnienie

wczoraj, 22:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jaki sens ma­zaufa­nie, kiedy [...]

wczoraj, 21:39RozaR do­dał no­wy tek­st Olga To­kar­czuk i Paw­li­kow­ski [...]

wczoraj, 21:27SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Przekazania(nie wszys­tkie ) 

wczoraj, 21:19SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Polna