Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Opo­wiem Wam o Zosi
Co z dumą lo­ki nosi
Oczy ład­ne do tego
Nikt nie po­wie nic złego
Gdy słowa o życiu głosi 

limeryk • 19 maja 2019, 16:04

> może naj­bar­dziej nie­szczęsną wol­nością jest wol­ność bez­pańskiego psa

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 maja 2019, 14:31

Cytaty.info v6.0.0-beta

Moi Drodzy!

Gorąco zap­raszam Was do prze­tes­to­wania pro­toty­pu ko­lej­nej odsłony stro­ny Cytaty.info:
http://beta.cytaty.info/

Jest to no­wa wer­sja naszej stro­ny, której pow­sta­nie ma za za­danie spełnić dwa cele:

1. Korzys­ta­nie z naj­now­szych techno­logii, po­nieważ obec­na stro­na jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 19 maja 2019, 11:14

cza­sem żal zos­ta­wić człowieka dla psa 

myśl • 19 maja 2019, 10:46

Nowa Pieśń Mego Spełnienia

Kiedy złoto-sza­re liście zaczną spa­dać z czar­nych drzew
i ma po­ra ulu­biona zakrólu­je w mieście mym,
wie­szczych wron wys­krzeczy sta­do nową pieśń me­go spełnienia
i się większym sen­sem staną słowa me­go 'Od­wróce­nia' ...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 maja 2019, 10:31

Biometr by­wa bezlitosny.
Każdy prag­nie ciepłej wios­ny.
Ciepłych słów - w nich wiel­ka siła!
Co je zi­ma ochlodzi­la.
To jak w pros­to­cie słów najgłębsze siła.
Ja już proszę o wiosnę!

Po­godyn­ka- miła 

myśl • 19 maja 2019, 10:16

Wróblica

Kto ra­no wsta­je, ten ra­ni ptaki
sto­liczku nak­ryj mnie
na gorącym uczynku
z wróblem w garści. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2019, 10:08

... sądzę, że wszel­kie próby re­form szkol­nic­twa są ska­zane na niepo­wodze­nie... służą tyl­ko par­ty­kular­nym in­te­resom nau­czy­cieli... naj­lep­sze szkol­nic­two, naj­le­piej opłaca­ny nau­czy­ciel i obo­wiązek nau­cza­nia nic nie znaczy, gdy w na­rodzie brak chęci ucze­nia się... gdy brak chęci korzys­ta­nia ze zdo­bytej wiedzy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 maja 2019, 07:26

Op­lu­wanie bliźniego, to tak jak­by siebie samego.

Odtwórz  

aforyzm • 19 maja 2019, 06:35

Wol­ne słowo idzie gdzie chce,
może wróci, a może nie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 maja 2019, 00:21
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]