Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

GG-GRANATOWY GAWĘDZIARZ

Mówią o mnie gawędziarz, ale gdy­by pan był na moim miej­scu, stał po­nad 2000 lat w kałamarzu na ko­min­ku, niejedną miałby pan his­to­rię w piórze scho­waną! Oj niejedna…
Przy­wołaj­my dla przykładu [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 22:05

Ileż świat byłby piękniej­szy, gdy­by ludzie nie płaci­li by so­bie w nim ciągle pięknym za nadobne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 21:44

Mądry człowiek nie pot­rze­buje na życie żad­nych re­cept bo wie, że ono nie jest chorobą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 21:41

Nie pod­ry­wam mo­ral­nych auto­rytetów - nie są w moim typie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:34

Kiedy nic nie muszę, mogę wszystko. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:34

Nie żyj przeszłością...

Jaz­da przez życie na wstecznym, to bez sensu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:30

#

jes­tem tak pusta
że staję się miejscem

po­lem gdzie bi­jesz się sam
próżnią w której możesz t(r)opić

wroga 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 21:24

Śmiech na­wet szcze­ry, nieuda­wany, może dać po­palić źle skierowany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:14

- Kocha­nie, cieszę się, że od ty­lu lat ani ra­zu nie od­wróciłeś się do mnie plecami.
- Wolę czuć Twój od­dech na twarzy, niż na plecach. 

myśl • przedwczoraj, 20:42

* * *

Dźwięk roz­paczy tka
tęskno­ty rozdział
wpi­sany w nas
roz­pa­la się znów.

Ogień roz­przes­trze­nia się
gna­ny przez wspomnienia
spa­lając się w cierpienie
na ob­rzeżach obojętności.

Po­piół jak malowany
roz­wiewa szczęścia wiatr
skry­wany pod niebem
pełne­go szkla­nych gwiazd. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 20:19
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Houellebecq

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 14:09róż li­la do­dał no­wy tek­st * * * 

dzisiaj, 14:08Eazy do­dał no­wy tek­st Hitler nie zro­bił nicze­go [...]

dzisiaj, 14:02Eazy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 14:01onejka sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 14:01Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 14:00onejka sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 13:58Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 13:57onejka do­dał no­wy tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 13:56onejka sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 13:54Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]