Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Żniwa

Było to w żni­wa. Maszy­na rol­nicza zeb­rała słomę i za­wiązała ją w bel­ki. Pow­stało wiele ta­kich be­lek. Wszys­tkie były zgrab­nie zwi­nięte. Wyróżniała się jed­na be­la. Była na uboczu, koło po­la ku­kurydzy. Jakaś [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 12 stycznia 2019, 23:56

List: Bernarda i Sobiesława

, czy­li 124 km/h prędkość od­da­lenia się ra­dości fi­zycznej od umysłowej.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Przez sprężys­tość ciał ich bezwład­ność.” –Odpowiadasz.


Nie spodziewałbym się, że [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 20:37

Pan Do Kogo

Pan do ko­go?

Od­po­wiadam
- nie wiem,
Jes­tem cieniem
Słowem jestem
Słowa gestem.

Pan żartuje?
- nie wiem. Może?
O tej porze
W mym roztworze
Tworzę.

Dzieło boże?
- raczej własne,
Dzieło ciasne
Tu­nel ze zdań
wysłowiony.

Och, doprawdy?
- tak, nie kłamię
piszę w ra­mie
włas­ne znamię
swym przekleństwem

Naznaczony. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 stycznia 2019, 20:12

mikroopowiadanie dwieście dziewiąte

Dziś opo­wiem ci o tym, że pan ko­miniarz(cza­sem chciał, cza­sem nie chciał) był urządze­niem nag­ry­wającym, co czy­niło je­go żonę jedną z naj­lep­szych an­ten na­daw­czych w Unii Europejskiej. 

opowiadanie • 12 stycznia 2019, 20:08

Przykładem ów tek­stu niech będzie ta mo­wa, że cza­sem le­piej jest mil­czeć, gdy nie klei się rozmowa. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 stycznia 2019, 19:32

sza­tan od­naj­dzie cię w świętości 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 19:16

świat jest tam gdzie boisz się spojrzeć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 19:12

wszys­tko cze­go szu­kasz, jest tym co z ciebie zgubiono 

myśl • 12 stycznia 2019, 18:15

praw­dzi­wie grzeszne­mu bliżej bo­ga niż rze­komo świętemu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 18:00

Jeżeli in­te­resu­jesz się opi­nią praw­dy na swój te­mat, coś już dla niej znaczysz. 

myśl • 12 stycznia 2019, 12:37
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło