Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

cza­sami człowiek tak strasznie się boi, tak strasznie boi, że nie ma pojęcia co w nim drży 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 23:04

Od­na­lazłam mar­twy pun­kt i póki co, twar­do w nim stoję.


* wyszpe­rane z blo­ga eyesOF­soul 16/11/2010 16:52:39 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 23:01

świat

w którym jest coś więcej świat
nic mniej niż nie być
w którym nie ma

i każde naj­mniej­sze słowo
ma jed­no je­dyne i tyl­ko dla siebie wszechznaczenie
nie

jak teraz

że mil­czę do ciebie miłość
a ty
jedyne

by roz­chy­lić uda 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 22:19

wszys­tko co może mi po­zor­nie zaszkodzić je­dynie mną odróżnia się od te­go co może mi nap­rawdę pomóc 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 22:03

Naj­większe ro­man­se to te, które nie zdążyły się wy­darzyć... Nie zdążyły zais­tnieć. Bo ktoś nie na­pisał. Bo nie odeb­rał te­lefo­nu. Bo wy­siadł na złym przys­tanku. Bo nie od­wrócił głowy w tym sa­mym momencie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 22:03

Co znaczy że blon­dynka na odrosty?
- Że mózg jeszcze walczy.
ha ha ha 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:32

Dlacze­go mózg blon­dynki
jest dwa ra­zy droższy?
- bo nie używany.
ha ha ha 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:31

Wa­rowa­nie na­leży za­liczyć do spec­ja­lizac­ji wazelin

in­sp . 

myśl • przedwczoraj, 21:24

Głupi urlop

Tu­taj wy­baczcie
Nie byłem
Gdzieś in­dziej ba­wiłem
Leżałem drze­małem
Kąpałem opa­lałem
Jadłem nic nie myślałem
No trochę czy­tałem
Trochę naz­myślałem
W kar­ty grałem
Zbrązo­wiałem
No i pi­wo piłem
A po­tem wróciłem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 21:02

Dno i wodorosty

I nag­le nie ma już dob­rych chwil
Nie po­może na to żaden dob­ry deal
Po­woli wszys­tko sie rozpadało
Co­raz mniej szczes­cia dawało
Nadzieje już daw­no straciłam
Że jed­nak źle nie postąpiłam
Pop­rzed­nie życie za­pew­ne złe było
Lecz obec­ne do reszty mnie zniszczyło
Ani krzty ra­dości już nie zauważam
Ale sa­mobójstwa jeszcze nie rozważam
______________
Mo­ja "twórczość" dno osiągnęła
Więc wpadła w og­nisko i cała spłonęła 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:57
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gibran

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 14:52Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:51natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:48Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:44Cris sko­men­to­wał tek­st Olśnienie

dzisiaj, 14:43natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:42Cris sko­men­to­wał tek­st Pustka

dzisiaj, 14:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]