Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cza­sem na­dając rytm swo­jemu życiu - jak kołow­rotkiem zakręcając liczy­my że za­winie się żyłka i roz­kręci gdy puści­my za­cisk, ale je­dyne co przychodzi nam na myśl, to wiednąca róża wsadzo­na do fla­koni­ka i niemogąca ut­rzy­mać swo­jego korze­nia węwnątrz do­nicy zro­bionej z porcelany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 06:53

Niebo

Niebo zaw­sze było ta­kie sa­mo. Od sa­mego początku. La­zur nieba roz­pościera się nad naszy­mi głowa­mi. Ran­kiem, gdy wsta­je ku­la życia, przy­biera ono de­likatną barwę niebieską. Wie­czo­rem zaś żeg­na się ze Słońcem, by [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 22:55

Gdzie ?

Gdzie się podziały, tam­te Cytaty
Gdzie te myśli, wier­sze, poematy
Gdzie ci poeci i tam­ci myśliciele
Po których zos­tało tek­stów wiele

Gdzie ci krzyżow­cy, patrioci
Ro­man­ty­cy i Don Kichot'ci
Cze­mu mil­czą, cze­mu zniknęli
A ty­le do po­wie­dze­nia mieli

Gdzie się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 sierpnia 2018, 19:46

W za­kochi­waniu się je­dyny przy­padek, zrządze­nie lo­su, to mo­ment spot­ka­nia dru­giej stro­ny, reszta to kwes­tia de­cyz­ji, ulec czy nie ulec pokusie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2018, 15:21

Na początku każdy po­wie , że nie żałuje.
Ze war­to było spróbo­wać? że przeżył wiele dob­re­go. Że war­to cierpieć.
Jed­nak każdy za ja­kiś czas zro­zumie że nie war­to było.
Jak tyl­ko zo­rien­tu­je się że już nie pot­ra­fi tak kochać jak przed­tem
że ma­gia wy­paliła się ra­zem z roz­sta­niem
I już nie is­tnieje
Że ser­ce mi nic ni poczuje 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 15:16

Nikt nie pisze listów

Nikt nie pisze listów
Nic nie opowiada
Nie ma wspom­nień żadnych
Ja­ka na to ra­da ?
Prze­cież są myśle­nia
Prze­cież są wspomnienia
Smut­ne lub wesołe
Lecz pot­rzeb­na zawsze.
Z wspom­nień mądrość płynie
Na smu­teczki rada
Na tros­ki, zmartwienia
Cza­sem znów we­sołe wspom­nienia bywają
Żad­ne chmu­ry deszcze wspom­nień nie zmieniają
One płyną rzeką, dzień po dniu zmieniają
Uczą nas miłości, to­leran­cje dają.
Już ten list za­kończę życząc wszys­tkim szczęścia. 

list
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 14:22

Życie spadło mi os­tatnio pod no­gi.
Nie wiem ko­mu wy­padło, ale pod­niosłem je i ani mi się śni go wypuszczać! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 13:46

spacer w deszczu

wczo­raj przy­kuł moją uwagę brzy­dal... szedł pod rękę z piękną
literaturą 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 sierpnia 2018, 12:29

NIEWYPRANY

Wrzu­cony do bębna pral­ki obłędu
nie mogłem z niej uciec sto ra­zy z rzędu ...

Lecz praw­da jest ta­ka, że gdy raz uciekniesz
to nig­dy już więcej do niej nie wejdziesz.

I praw­da jest ta­ka, że gdy raz zrozumiesz
to po­tem już w kłam­stwa uwie­rzyć nie umiesz ...

i praw­da jest ta­ka, że gdy raz Cię dotrze
to zgłębiać jej da­lej nie możesz się oprzeć. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 01:17

Wys­ta­wiamy rękę, ręko­pis, autoportret
po klap­sa, trochę wyp­lu­tej śli­ny, kpiny,
bo pot­rze­buje­my kon­taktu z dru­gim człowiekiem.
By­le jakiego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 sierpnia 2018, 18:55
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pasternak

Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]