Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

... w dzi­siej­szych cza­sach trze­ba wie­dzieć, kiedy jeść pączki z Różą... a kiedy z adwokatem.... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 10:30

Szyszka na drze­wie, to je­go oz­do­ba. Szyszko w śro­dowis­ku, to dla niego wiel­ka szkoda! 

aforyzm • wczoraj, 09:27

I chleb pow­szed­ni sma­kuje inaczej pos­ma­rowa­ny miłością. 

myśl
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 09:24

23.02.2017r.(Tony Erdman)

Pisząc swo­je dzien­ni­ki za­daje w nich często py­tanie - czy po­kole­nie 30 - 35 latków i młod­si, to jeszcze ludzie? Uważam, że w pojęciu człowie­czeństwa w ja­kim mnie uk­ształto­wano, to oni już [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 09:12

Prze­bywać w otocze­niu osób psychicznie cho­rych, jest nie la­da wyzwaniem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 08:46

Żeby ro­zumieć in­nych, trze­ba naj­pierw ro­zumieć siebie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 06:43

Kara borza *

Nie da­ne mi było
przy pus­tym kielichu
chab­ro­wego poranka
won­ne kwiatos­ta­ny lata
sma­kować pełnym
do­pie­szcze­niem

Ani w księżyco­wym od­bi­ciu
niepop­rawne­go kochan­ka
puszczać za­pom­niane wianki
na pop­la­mionym niebie

Czy choćby od­pra­wiać
zgrzy­tające egzorcyzmy
pod [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 06:37

Bez ka­sy jes­teś ni­kim w oczach towarzystwa... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 06:32

Sen

Pod ko­niec dnia przy To­bie zasnę.
Z niemożli­wym zmęcze­niem ot­worzę drzwi,
Zdejmę bu­ty oraz płaszcz.
Mar­twiąc się jut­rzej­szym dniem,
Nie zjem kolacji.
Żyję teraźniejszością.

Wchodzisz Ty,
Zmacha­ny, spocony,
Pew­nie biegłeś za mną.
Wszędzie Ciebie pełno,
Nie da się za­pom­nieć, że nie żyję [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 02:38

Być może sny są współpracą Bo­ga i duszy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • przedwczoraj, 23:53
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]