Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Im więcej wiesz, tym bar­dziej umierasz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 18 kwietnia 2019, 22:14

Człowiek całe życie szu­ka miłości, lecz kochający człowiek nig­dy te­go nie czy­ni, ma ją zaw­sze blisko. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 kwietnia 2019, 22:10

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 kwietnia 2019, 22:03

Gdy psychiat­ra spo­tyka w swym ga­bine­cie sza­leńca, po wyk­rzyk­nięciu "Ec­ce ho­mo!", wi­nien go z błogosławieństwem odesłać do domu. 

aforyzm • 18 kwietnia 2019, 22:00

Większość ludzi czy­ni z miłości bożka, zba­wiciela, które­mu wyz­naczają, zresztą całkiem nieświado­mie, za­danie uwol­nienia od emoc­jo­nal­nej pus­tki i egzys­ten­cjal­nej trwo­gi oraz niez­nośne­go ciężaru "ja". Ta­kie wid­mo miłości może się ut­rzy­mać tyl­ko w mrokach. 

aforyzm • 18 kwietnia 2019, 21:56

jeżeli chcesz w coś uwie­rzyć mu­sisz zwątpić we wszystko


(tak na­dal dualis­tycznie, że wybaczcie) 

myśl • 18 kwietnia 2019, 20:52

Na po­ziomie swo­jego zamętu człowiek to wie­rzy to spraw­dza, na prze­mian, al­bo i na raz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2019, 19:18

Praw­da ja­wi się, gdy będąc kwes­tiono­waną nie kwestionuje. 

aforyzm • 18 kwietnia 2019, 19:16

Pomóż mi

Boję się...
,że nikt mnie nie rozumie.
,że tracę rozum.
,że przes­tałam go Kochać, a prze­cież nie miałam do te­go prawa.
,że zmar­no­walam mu życie.
,że mar­nuję swoje.
,że nig­dy już nie będę szczęśliwa.
,że już zaw­sze będę sa­ma pośród tych wszys­tkich ludzi dookoła mnie.
Boję się, a Ciebie przy mnie nie ma, Tato... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 kwietnia 2019, 14:13

Mężczyzn trzy­mać na dystans.
Na długość pe­nisa, długość języka,
na wy­ciągnięcie ra­mion ro­bić im nadzieję.

Nie pat­rzeć w oczy.
To może ich ożywić 

myśl • 18 kwietnia 2019, 13:10
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myśliwski

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]