Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mas­ki, które zakłada­my żeby uk­ryć za dnia nasze słabości, w no­cy spa­dają wraz ze stru­mieniem łez i samotności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 10:49

To, że liznąłeś, nie znaczy, iż znasz smak.

insp. 

myśl
zebrała 9 fiszek • wczoraj, 09:45

Jeśli żeś wy­hodo­wał swą pew­ność na czy­jejś głupo­cie, toś pew­ny głupoty. 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 08:50

Przy­jem­nością jest stra­cić to co niemożli­we było do osiągnięcia, gdyż było prze­cud­nym marze­niem - tak bar­dzo, że aż niep­rawdo­podob­nym do zrealizowania. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 08:21

16.01.2017r.

Przedświ­tem jest mi­nus czte­ry stop­nie i może z cen­ty­metr świeżego śniegu, ale za to nie ma kom­plet­nie wiat­ru, a więc nie od­czu­wa się zim­na, jak na przykład wczo­raj wie­czo­rem. Jest bar­dzo cicho [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 07:59

Ludzie rzad­ko widzą cudze łzy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 07:54

Pos­tarzało się ciało, lecz myśli i prag­nienia wy­dają się być wciąż młode jak w mo­men­cie gdy po­wołane zos­tały do życia 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 07:27

Chce byś tu był...
Tęskno­ta roz­ry­wa me serce
Chce byś tu był...
Z dnia na dzień jest gorzej
Chce byś tu był...
Mo­ja miłość do Ciebie nie ma końca
Dlatego...
Chce byś tu był ze mną ❤️ 

myśl • wczoraj, 06:37

Furia

chmu­ry skłębione buzują
gniew­nie tar­gając wiat­rem drzewa
biczując ziemię stru­gami deszczu
wyłado­wują frus­trację jęzo­rami ognia
nies­po­koj­ność huśta się pojękując
za­myśle­nie pie­rzchło do my­siej nory
gwałtow­ne fa­lowa­nie ogarnęło las
prze­nosząc zag­niewa­nie w za­cisze matecznika
niedźwiedź spoj­rzał w górę
sapnął i zaczał żuć ko­lej­ny liść
tym­cza­sem fu­ria nieba osiągnęła apogeum
wyłado­wując frus­trację trąbą powietrzną
jed­nocząc niebo z ziemią
w swois­tym spaźmie zniszczenia***
Dział: Przy­roda
***
Zbig­niew Małecki 

wiersz • wczoraj, 06:21

Żyj dla siebie, ale myśl o innych. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 06:13
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Lichtenberg

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 09:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbica w stud­ni fru­wo [...]

dzisiaj, 09:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:19MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:18giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wiara God­na Poświęce­nia