Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wieść
za­powiedz moz­li­wej ksiażki- Gomin
Opo­wiem wam o cza­sach które zapadły
w pa­mięci. Czwar­ty o ile był czwarty.

Trzy ty­god­nie przed co­roczny­mi
świeta­mi był zwyczaj w krainie
Ne­red szło sie szu­kać uk­ry­tego w [...] — czytaj całość

anegdota • przedwczoraj, 02:58

Mój hotel

Mój ho­tel

Mój ho­tel stoi sa­mot­nie nad morzem
Nie pa­miętam czy w Ha­wanie a może w Spli­cie
Wiem że stoi sa­mot­nie
Po­niżej jest plaża
Trze­ba zejść ścieżką pośród ka­mieni
Miej­sce to kojarzy [...] — czytaj całość

wiersz • 14 lutego 2019, 22:44

Miłość to sztu­ka niemie­szcząca się w ramach.

ciężko oko zawiesić. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 lutego 2019, 22:31

(Ander)sen

idę spać
po drodze modlę się do bo­ga o spo­koj­ny sen racz mi dać pa­nie Andersen(lil) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 lutego 2019, 22:10

Miłosne krople rosy❤️

Na twoich ra­mionach na­malu­je świat
Wy­rysu­je w ser­cu ry­sy je­go wad
Zat­rzy­mam się na roz­sta­ju dróg
By przy to­bie być i za­pobiec złu.
Wy­cinam ból i za­mieniam w śmiech
Pop­ra­wiam ra­ny i
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 lutego 2019, 21:22

Luka

znaj­du­je się cała
po­między myślami

gdzieś po­za kołem
podbiegunowym

czy to możli­we, że to ona czekała
na Przys­tanku A-laska?

[Monic] 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 14 lutego 2019, 20:10

Sta­dem ba­ranów się nie prze­wodzi. Naj­pierw się ich doi, a po­tem wy­syła na rzeź.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 lutego 2019, 19:46

Jest we mnie twoja przestrzeń

Ot­wieram oczy, spoglądam w zielenie, 
muśnięcie ciszy, od­dech na two­jej dłoni,
drżące westchnienie.

Zwiąż mnie spojrzeniem, 
roz­wiąż us­ta do­tyku płomieniem, 
za­pisz mnie na nowo.

Daję ci siebie, 
choć wiem, że to niewiele 
na us­tach zos­ta­wiam smak opuszków.

Jes­tem na two­je skinienie, 
wpat­rzo­ny w ciebie, w swoim niebie
aro­mat podniebień.

Bądź miękkością moją, czu­cia podporą, 
za­pachem i og­niem żarliwym. 
Da­rem jed­nym, jed­nym jedynym.

Roz­top lód
Ja roz­to­pię się u twych stóp
powstanę,

zos­tanę tu.  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 lutego 2019, 17:21

Myśl dnia:
Kochaj się z żoną ra­no a będziesz pierwszy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 lutego 2019, 17:16

F63,9

dot­kniętym tą jed­nos­tką cho­robową życzę na­sile­nia objawów
i aby ro­kowa­nia co do pow­ro­tu do zdro­wia były pesymistyczne
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 lutego 2019, 16:44
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

McEwan

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja