Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ściernisko

wiesz
zgu­biłam się wierszach
spadła na nas tak nag­le ta jesień
okręcił mnie wokół palca
zawrócił w głowie październik

na liściach wiatr pozawijał
złotych snów papiloty

a ja tu plączę się w słowach
jak pocho­wany w trawie
strażnik snów no­cy letniej
przy­jaciel mój
nieśmiertelnik 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 08:26

Z ser­ca na papier
at­ra­men­tem łza kapie.
Pa­mięć nie zatrze.


Krys­ty­na A.Sz. 11.09.2017r. 

haiku
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 07:48

Antygona

- Treść nagłówka ma brzmieć "In­te­res" i proszę ze mną nie dys­ku­tować - rzekł szef redakcji.
- Nie lu­bię jak sta­wia na swoim. Moim zda­niem po­win­niśmy zmienić wygląd ga­zety, a w dru­giej kolejności [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 07:48

Zwierzęta nie po­lują na człowieka, tak jak my na nie. Skąd za­tem w naszej na­turze ich zabijanie? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:15

Myślę, że ja­kiekol­wiek szczęście jest lep­sze niż by­cie nie­szczęśli­wym z po­wodu ko­goś nieosiągalnego 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:37

Był w moim życiu ta­ki czas, że cho­ciaż liczyłem zys­ki, to byłem ciągle strat­ny. Do­rosłem. Dziś liczę stra­ty i jes­tem za­dowo­lony z te­go co zyskałem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:22

W końcu w(y)płynąłem na swo­je marzenia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 00:03

serce w panierce

już pra­wie pozamiatane
idę spać
późną jesienią
przyj­dzie mi zmienić rękawiczki
z kochanych
na skórzane 

erotyk
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 22:07

Skrom­ność zmusza do wal­ki z sa­mym sobą, gdy wiesz ze jes­teś lep­szy od dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 22:06

Po­każ tyl­ko, że chcesz, a ja złapię Cię za rękę, po­wiem, że Cię kocham i pójdę z Tobą gdzie tyl­ko bedziesz chciała. Będę zaw­sze przy To­bie i z Tobą. Będę Cię wspierał we wszys­tkim. I nig­dy nie będę ocze­kiwał nicze­go w za­mian. Bo w miłości nie ocze­kuje się nicze­go w za­mian, a da­je się siebie. 

myśl • przedwczoraj, 22:05
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coelho

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:09róż li­la do­dał no­wy tek­st * * * 

dzisiaj, 14:08Eazy do­dał no­wy tek­st Hitler nie zro­bił nicze­go [...]

dzisiaj, 14:02Eazy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 14:01onejka sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 14:01Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 14:00onejka sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 13:58Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 13:57onejka do­dał no­wy tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 13:56onejka sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 13:54Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]