Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dopóki trzy­masz mnie za rękę; yestem,
ale kiedy mnie puścisz; puszczę się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 października 2018, 12:10

Umiera tyl­ko ten, które­go is­tnienie uza­leżnione jest od ak­ceptac­ji tłumu, bo siłą człowieka jest wiara w siebie smego.

Wi­tam tych, którzy życzy­li mi śmier­ci i tych, którzy mi­mo wszys­tko...wie­rzy­li, że wrócę.

Julka10 

myśl • 14 października 2018, 22:34

Sen życia

Idę spać
nie lu­bię wier­szy, które pow­stają za dnia
nie są białe

dusza na ra­mieniu jest moim ghostwriterem
dwa pal­ce na krzyż
przez bez­senność przechodzę ze Śmier­cią na ty. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 października 2018, 22:06

W kwiatach

A jed­nak
por­wałaś mnie
na drob­ne
jak kar­tkę z zeszy­tu

A te­raz szu­kasz
jej skrawków
przykładasz do ser­ca
amu­let dob­rych czasów

Na chwilę wejdę
ot­worzę butelkę

To dziw­ne że ciągniemy
do siebie

I nic nie mówi­my

To tyl­ko spot­ka­nie
naszych ciał

W kwiatach 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 października 2018, 22:00

Jesiennie już

Pan­ny brzozy
w błęki­cie nieba
złoty­mi dłońmi
smużą obłoki

Liść zli­zuje os­tatni od­dech lata. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 października 2018, 21:35

"Re­ca he­ca koło pieca -
cielę mnie pobodło.
Ma­tula mnie sma­rowa­li
ale nie pomogło." 

myśl • 14 października 2018, 19:58

świado­mość to podążanie w kierun­ku lęku 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 października 2018, 18:52

tak

też czuję się samotny
między in­ny­mi dla­tego żyję
a przy­naj­mniej
mam wiarę gra­niczącą z pewnością
że jeszcze
nie całkiem umarłem

i budzę się by już nie
wstaję by wyjść
spot­kać się gdzieś
z kimś
gdzie i z kim
już nie czuję się tak bez­pie­cznie jak z tobą

z chwilą
kiedy mogę w końcu
zag­rać od­ro­binę siebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 października 2018, 18:46

z pamiętnika młodego dezertera

(...) Opierasz się ma­leńka a prze­cież nie wcis­kam ci ki­tu, mówię co masz ro­bić: mruczeć i miauczeć,
puść wodze fan­tazji a naj­le­piej mo­je spod­nie ucze­piłaś się jak rzep psiego ogo­na,
czy widział kto żeby pies z rze­pem chadzał no może z suką ale ty na nią nie wyglądasz,
choć widziałem tyl­ko two­je plecy. 

erotyk • 14 października 2018, 18:08

Jesteś nie tylko snem ...ღ

W moich objęciach ciało Twoje
Ta­kie drżące i od­da­ne ,
Bo wczo­raj­szych słów pieszczotą
Wciąż jeszcze rozgrzane.

Na­miętnością zmysłów znów Cię podrażniłem
Swój każdy od­dech na To­bie zostawiłem,
Po ciele jak po ma­pie war­ga­mi wciąż błądziłem
Do roz­koszy niespotykanej [...] — czytaj całość

erotyk • 14 października 2018, 17:54
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Márai

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]