Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

I zja­wia się on. Nie ma zbyt wiele do zaofe­rowa­nia. Chy­ba na­wet nie ma nic, ale obiecu­je wszys­tko. Gwiaz­dkę z nieba. Słuchając te­go, aż mi się od­biło a może i na­wet coś [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:04

Na marginesie dygresji sobie a makom

Masz rację ja­jo u mnie wszys­tko wi­dać jak na dłoni
i słychać , głow­nie pod ok­nem w za­par­tku ,
a głowę to można stra­cić nie tyl­ko na gi­loty­nie 'ale i dla [...] — czytaj całość

felieton • przedwczoraj, 19:15

słowa o miłości

będę mówił o miłości
lu­bię mówić o miłości
gdy wiem, że będziesz
słuchać te­go ty
tyl­ko nie mów
nie mów mi
że nie rozumiesz
moich słów
słów o miłości
dlacze­go tak mówisz
że nie rozumiesz
nie rozumiesz
moich słów
słów o miłości?
prze­cież mówię wyraźnie
wy­raźnie dość
że [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 19:00

Zaczarowany ogród

Zacza­rowa­ny ogród
nakłada uk­wieco­ne ponczo
słuchając w sku­pieniu
pochwal­ne­go hymnu
gra­nego przez ko­sa
na cześć fi­nezyj­nej bieli
pro­jek­to­wanej przez mis­trza
każdej wiosen­nej nadziei
w ko­lorze niewinności
ra­dośnie ko­kietują
niezapominajki
puszczając bys­tre
oczka w okół
za­pach bzu
szczęście roz­da­je na oślep
w nieparzys­tych płatkach
cze­rem­cha
bo­gac­twem kielichów
zachwy­ca
zeb­ra­nych w gro­nowe kiści
odurzając in­tensyw­nością za­pachu
zapłakaną sa­mot­ność
na gro­bie pog­rze­banej nadziei
w cieniu mil­czącej ciszy
roz­kwi­tającej
co­raz głośniej 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 18:12

Możesz być jak pies, lub gołąb pocztowy.
Uważaj!, żebyś nie zos­tała bez głowy... 

myśl • przedwczoraj, 17:43

Bławatki

Odkąd pa­miętam przed burzą
roz­no­sił się w moim do­mu za­pach
uśmie­chające­go się szczęścia
naiw­nym zbiera­niem
bławatków
śpiewały duszki
przeszłości
wbiegając do domu [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 17:31

Myślała, że jest niepowtarzalna...
"'Jej myśli"" są już znane...
Zmieniła szyk wy­razów - to ta­kie wyuzdane!... 

myśl • przedwczoraj, 17:27

Pa­nu Bo­gu udało się stworzyć wspa­niały świat zwierząt i roślin, które kierują się włas­ny­mi pra­wami.Zdarza się ka­niba­lizm, dra­pieżnic­two, ale pot­ra­fią żyć ze sobą w sym­biozie.Naj­bar­dziej nie udał się człowiek, choć ogar­nięty ro­zumem wy­korzys­tał to w naj­gor­szy z możli­wych spo­sobów:mor­der­stwa, gwałty, kradzieże, tar­ro­ryzm, niena­wiśc,zaz­drość, nik­czem­ność, sa­dyzm, chciwość,egoizm,cynizm... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 16:46

Autoportret niespełnienia

Ak­sa­mitem do­tyku ciszy
jas­nych dłoni milczenia
przy­tulam twą nieobecność.
Tętniąca podziem­nym nurtem
rze­ka nie wy­powie­dzianych słów
drąży skałę me­go wnętrza
grotą tęsknoty.
Wit­raże marzeń zakwitły
światłem twe­go szeptu
w wyśnioną łąkę obrazów.
Niebo jest źre­nicą twych oczu
ho­ryzont jut­rzenką warg
obłoki cieniem powiek
wiatr dotykiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 16:35

* * *

Dos­trzegł jej piękno
I ruszył w podróż
Wędrówka w stronę księżyca
Ocza­rowa­ny blas­kiem
Py­tanie
Jak Ci na imię?

Jes­teś mą Pa­nią z Księżyca
Na Twoją cześć je­go światło
I piękno je­go nocą
Dla Ciebie wy­niesiony
Umie­szczo­ny wśród gwiazd
Wzo­rowa­ny na Twym pięknie 

wiersz • przedwczoraj, 14:41
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]

wczoraj, 23:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:19dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 22:52dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:51Żółty wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:50dark smurf sko­men­to­wał tek­st zawsze