Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Proza życia poety

Widzę białe ołówki i myszki 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2019, 22:04

Noc chodź

Idę spać
a Ty dokąd zmierz(ch)asz
to nie praw­da, że naj­ciem­niej jest pod latarnią
spot­kaj­my się pod zna­kiem zapytania. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 czerwca 2019, 21:48

organy niemocy

par
lament 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2019, 20:13

kuchenne polucje

piep­rzą, żeby mi dosolić 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2019, 19:04

pi...olę
nie piję

ucze­ni ame­rykańscy odkryli
że al­ko­hol upośledza orientację
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 czerwca 2019, 18:42

Proza życia poety

Mo­je wier­sze są policzone 

dziennik • 13 czerwca 2019, 18:20

Odź wierny

Siedzę przy stole
ta­ka praca
czas
to pieniądz
to kołacze
stać mnie na­wet na ju­dasza w drzwiach. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2019, 18:19

+ Insomnia Desperati +

że sny jak brzyt­wy os­tre są
a po­wieki jak go­ryle ciężkie bywa
i wte­dy nie odpoczywasz
a co­raz bar­dziej się męczysz

sze­lest pa­pier­ka głośnym hałasem brzęczy
a co chwilę za­dem przyg­niata cię goryl
i sil­nym pier­dem w krainę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2019, 16:40

Na­leży za­biegać o to, by mieć ro­zum w ser­cu i ser­ce w rozumie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2019, 16:30

NÓŻ POTĘPIENIA (piosenka)

Odtwórz
Tak chciałbym nie pa­miętać ich krwią spla­mionych rąk
i złych nieludzkich spoj­rzeń, lecz oni na­dal są ...

Wbiłeś w mo­je ser­ce nóż potępienia,
czer­piąc sa­tys­fak­cję z mo­jego cierpienia.
Chciałbym Ci wy­baczyć i móc Cię uzdrowić,
lecz na­dal nie ro­zumiem jak mogłeś to zrobić.

Tak chciałbym już za­pom­nieć ... na zaw­sze poz­być się
mych sza­ro-krwa­wych wspom­nień ... tak chcę wy­mazać je ... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2019, 13:31
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Osiecka

Autorzy na literę
N O P
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]