Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nudę trze­ba znudzić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 14:55

Kiedyś po­wie­działeś, że pew­na piosen­ka mówi o naszej miłości. Cze­mu nie spy­tałam "ja­kiej miłości"?"" Ja­ka piosenka"?

By­liśmy prze­cież przy­jaciółmi po moim nies­pełnionym wdechu Tobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 14:51

Nie ma(m) nikogo…

Puk, puk, jest tam ktoś?
Czy ot­worzy ktoś drzwi
Nikt gości­ny nie udzieli mi
Czy zro­biłem ko­muś coś?

Puk, puk, jest tam ktoś?
Cały czas pus­tka i cisza odpowiada
Czy ro­bi mi ktoś coś na złość
Na­cis­kam klamkę, [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 14:19

Dopóki stałeś sam, ro­biłeś na mnie og­romne wrażenie.
Kiedy dołączy­li Twoi 'przy­jaciele', czar ra­zem ze mną prysł. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 14:08

Mar­ne to usprawiedliwienie,
gdy je­go zdra­da, złamała i ciebie.

*Wierność 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 13:42

jeśli już masz myśleć za in­nych, myśl o sobie 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 11:10

Przyjacielu...

Przyjacielu...
to ja - człowiek...
...czuję brak
brat­niej duszy.

To ja - przyjaciel...
...czuję niedosyt
wspólne­go czasu.

To ja - towarzysz...
...czuję rozpacz
sa­mot­nej podróży.

To ja - ten drugi...
...czuję smutek
ut­ra­cone­go szczęścia.

To ja wspominam...
a Ty
już śpisz... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 10:13

Umy­wam Ci no­gii i będę to robić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:32

Złudzenie

Od­szedłeś tak łat­wo.na­dal myślę ,że to tyl­ko chwilowe.
Bo nie można w jed­nej chwi­li stra­cić je­dyne­go szczęścia,
i tak masz rację wciąż tęsknie ,a Świat bez nas bo­li jeszcze bardziej.
Byłeś tak krótko a żyło [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 09:22

woj­na którą pro­wadzę jak każda wy­maga ofiar a ja nies­te­ty już wiszę na krzyżu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:08
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rowling

Autorzy na literę
Q R S
Aktywność

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]

wczoraj, 23:28MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:26CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:22MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:20CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:18MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:17MyArczi sko­men­to­wał tek­st Co można do­dać do [...]