Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Humoreska niedzielna

Jest ta­ki kant
wys­tający piętą z nieba
to otyły święty
zbyt dużo jadł
i za­padł się na błękit­nych chodnikach

Star­sza kobieta
ze znacznym zezem
przes­tała się modlić
po mszy w kościele
i zde­gus­to­wana po­ranną mową
po­wiesiła się na różańcu
za nogę
w dół głową

Jest w cieniu lipy
mała kapliczka
tam stoi wiecznie
zmar­twiona Maryja
jeżeli jes­teś porządny gość
na tacę rzuć stówę
a ulży cie los... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 grudnia 2018, 19:28

Po­myśl dob­rze za­nim źle zrobisz.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 grudnia 2018, 18:22

Każde­mu kiedyś zgaśnie światło, mnie zgaśnie pochod­nia - bieda. 

myśl • 16 grudnia 2018, 18:03

Sta­ra ru­ra nie przes­ta­je być starą na­wet wte­dy, gdy będą róże na rurze... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 grudnia 2018, 16:55

Życie jest fe­nome­nal­ne.
Kiedy Wy pra­cuje­cie na lep­sze jut­ro, ja zas­ta­nawiam się jak spra­wić by jut­ro pra­cowało na mnie, lepiej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 grudnia 2018, 13:37

Je­dyne, co jes­tem win­na każde­mu człowieko­wi, to miłość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 grudnia 2018, 13:33

Niego­towość dyskwalifikuje. 

myśl • 16 grudnia 2018, 09:10

Człowiek za­pat­rzo­ny w siebie, od­da­la się od innych. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 16 grudnia 2018, 05:01

* * *

Niech ciałem
Żyć.

UmŻeć
też
niech ciałem.

(in­sp. by "Wis­dom is kno­wing I am nothing,
Lo­ve is kno­wing I am everything,
and bet­ween the two my li­fe moves.

by Ni­sar­ga­dat­ta Maharaj) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 grudnia 2018, 02:28

Pan Anonimowy

In­terne­cie, Ty Świecie mój! Ty jes­teś jak czas;
Ile cię trze­ba liczyć, ten tyl­ko się dowie,
Kto go szu­ka. Dziś wit­ry­ny twe w całej grafice,
widzę i przeszu­kuję, by spat­cho­wać grę.

An­ty­wiru­sie, co sys­tem chro­nisz w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 grudnia 2018, 02:22
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nietzsche

Autorzy na literę
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]