Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W ludziach naj­bar­dziej in­te­resujący jest człowiek. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lutego 2018, 22:14

Teatr: przed­sta­wienie na scenie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 20 lutego 2018, 20:55

cier­pienie jest po to by je znosić 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lutego 2018, 20:53

Zgoda

Poz­wa­lam ci mówić
(mów języ­kiem serca)

poz­wa­lam ci słuchać
(w ciszy słychać więcej)

poz­wa­lam ci mil­czeć
(bo to wiel­ka sztuka)

i tęsknić pozwalam
(trze­ba umieć czekać). 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2018, 20:28

Życie jest kruche jak kryształ i cen­ne jak diamen­ty te­raz kryształ życia roz­sy­pał się na mi­liony ma­lut­kich ka­wałeczków tym bar­dziej jest życie cen­niej­sze od ja­kiś tak dro­go cen­nych ka­mieni a te­go na­wet nie można wy­cenić ile kosztu­je bo życia się nie wy­cenia na ja­kieś mi­liony lub jeszcze większe su­my pieniędzne tyl­ko liczy się co da­na oso­ba miała lub ma w sercu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2018, 20:08

Czy muszę krzyczeć jak ci idioci?
Idioci muszą się sprze­dać , ja wolę sprze­dawać idiotów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2018, 19:55

Bez wartości...

'
Wyk­ształce­nie jest formą ucieczki

Zap­rzeczyłeś nie wiedząc dlaczego

Nałożyłeś swój bi­ret studencki

W dys­ko­te­ce gdzie nie uczą niczego...


Auto­ry­tet zma­załeś zupełnie

Kar­to­nową pos­ta­cią się stałeś

Roz­począłeś nauki dorosłych

Gdy pieluchą obs*aną śmierdziałeś...


Nieza­leżnie od świata nauki

Śro­do­wis­ko nie lu­bi mądrości

Dziś hierar­chię us­ta­la głupota

Z kry­te­riami bez żad­nej wartości... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 lutego 2018, 19:19

***

Lu­biłam tańczyć
w og­rodzie Twoich myśli.
De­likat­nie układać stopy
w rytm twoich słów

Gdy się śmiałaś
roz­kwi­tały kwiaty nadziei,
a świat mienił się
mi­liona­mi barw uczuć

Jed­nak wystarczyło,
że zgasłaś,
niczym płomień świecy
a ręka Boga
pok­ryła wszystko
czar­nym ta­tuażem ciszy

Ka­załam pta­kom milczeć
Kwiatom zwiędnąć
Płaczkom wyszlochać wszys­tkie łzy światy
A ser­cu już nig­dy nie kochać .... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 lutego 2018, 15:02

Trzy bilbordy za Ebbing(recenzja filmu)

Daw­no nie oglądałem fil­mu, w którym nag­ro­madzo­ne by było w je­go bo­ha­te­rach ty­le ag­res­ji, niena­wiści, gniewu, cham­stwa, pry­mi­ty­wiz­mu i dzi­kości. Nie wiem czym się kiero­wała Ame­ry­kańska Aka­de­mia Fil­mo­wa przyz­nając te­mu fil­mo­wi ty­le [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 20 lutego 2018, 12:10

Wtu­lona jes­tem w two­je myśli
jeszcze drze­mie w nas ta miłość
spod mo­jego ser­ca wy­puszczam wiosnę 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2018, 12:00
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Le Guin

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 17:02kszyszunia do­dał no­wy tek­st Pod ok­nem grzechu

dzisiaj, 16:54Mireczka do­dał no­wy tek­st Nie pozwól by [...]

dzisiaj, 16:13Logos sko­men­to­wał tek­st Dwie rzeczy poj­muję, a [...]

dzisiaj, 15:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny