Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy po­kochasz siebie,
Od­naj­dziesz włas­ne piękno 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 marca 2017, 14:46

Cza­sami Miłość jest jak La­tawiec trzy­many - jak pies na smyczy - i jeśli nikt o nią nie dba nie sta­ra się jej trzy­mać zaczy­na się od­da­lać i od­la­tuje sa­ma w niebo, [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 26 marca 2017, 14:15

Miłość nie jest uczu­ciem.Jest czymś więcej,głębo­ko ukorze­nionym głębo­ko w nas.Jeżeli byłaby uczu­ciem stałaby się ulotna. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 marca 2017, 13:58

je suis fou

uciekaj, to nalot
brud, tak, brud
kurz, śmieci, tak
śmieci, włosy
od­pa­dy, resztki
tak, to koniec
na­reszcie…
na­reszcie koniec
ko­niec z tym
koniec
już nie
już się nie
nie powtórzy
to kur.stwo
wyłącz światło
wyłącz telewizor
zam­knij drzwi
(nie oddychaj
nie… tego…
te­go nie rób)
jes­tem świr 

wiersz • 26 marca 2017, 13:58

Samopoznanie

Nie zgaszaj­my czy­jegoś Światła
Tyl­ko dla­tego iż nie możemy od­na­leźć swojego
Prze­budzo­ny człowiek nie prag­nie wal­czyć z in­ny­mi o to
Nasze Światła mają na ce­lu łączyć Prawdę samopoznania
Nie zwal­czaj­my siebie przez to
Zaj­mijmy się
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 marca 2017, 13:40

Pozytywka

Ku­piłem ją kiedyś na straganie
dość ta­nia była to rzecz
pens i mie­dziaków sześć
zaw­sze chcialem to mieć

Dos­trzegłem ją z oddali
mieniła się cała w słońcu
sprze­daw­ca do od­da­nia się palił
naj­ciekaw­sze zos­ta­wił na końcu

Pochy­lił się później do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 marca 2017, 13:34

Jes­teśmy uni­kal­ny­mi,bra­kujący­mi puzzla­mi w układan­ce Pa­na Boga.
Ani lep­szy­mi,ani gorszymi.
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 marca 2017, 13:24

Szczęśli­wi cza­su nie liczą... dla­tego szczęście jest ta­kie krótkie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2017, 13:13

REKOLEKCJE

Już nikt tak pięknie
Nie głosi rekolekcji
Jak Ha­lina Poświatowska
Swo­jej spiczas­tou­chej kotce

Jeszcze nikt z ta­kim natchnieniem
Nie prze­kony­wał do miłości
I śmier­ci zakrętów
Jak Grabaż

A jeszcze nikt kto chciał pouczać
Jak iść za Nim
Tak bar­dzo nie pot­ra­fił mówić:
Tak tak
Nie nie

26.03.2017r. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 marca 2017, 12:54

J/N

z se­rii re­kolek­cyjne wy­pomin­ki od kuźni­cy An­to­nin­ki

Po­dej­rze­wam że test roz­wiązy­wany na Ok­rzei w 1996 przed Wiel­ka­nocą który to miał rze­komo pomóc [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 26 marca 2017, 12:44
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Camus

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:17Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Jak o tym te­raz [...]

dzisiaj, 10:17Cykam sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:09Cykam sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:08natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st - A całus w [...]

dzisiaj, 10:03natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:02Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:02Salomon sko­men­to­wał tek­st - A całus w [...]