Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

nik­czem­ny to dar
przy­bierać różną postać
w za­leżności od dnia

prze­mie­rzasz ulicami
do­paso­wując się do faktury

ka­meleon ludzkości

to nie schizofrenia

to strach przed sa­mym sobą

spójrz choć raz
bez pa­niki w lustro

niech nie pochłania
cię bezradność

dos­to­suj się
do włas­ne­go ja

a może

ty go wca­le
nie posiadasz? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 grudnia 2017, 20:14

Odeszła w bólu,po­zos­ta­wiła po so­bie smu­tek,żal i cierpienie.... 

myśl • 11 grudnia 2017, 19:26

CZARNY ŁABĘDŹ

Myślę o swych bliskich
ładując mój pistolet
i jak do te­go doszło pojąć nie mogę...

Po­win­nam pi­sać ro­man­se
i dzieci mieć gromadkę,
tym­cza­sem piszę lis­ty do dzieci ofiar...

Współczuję Wam bardzo,
lecz sa­ma jes­tem martwa...
Gdy spróbu­jesz mnie zabić
to nie zro­bi różnicy...

I żyję już na zawsze
pośród słów ich kiedy tańczą
i tańczyć nie przestając
giną od kul na ulicach.

DRAG KING 810

In­spi­rac­ja: Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 grudnia 2017, 16:56

Budzisz we mnie wenę
Ale nic konkretnego 

myśl • 11 grudnia 2017, 16:37

miłość nie jest naj­ważniej­sza, ona gubi 

myśl • 11 grudnia 2017, 15:00

nie muszą cię wszys­cy kochać wys­tar­czy że nie splu­wają na twój widok. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2017, 14:59

Bez tytułu

Nie mam nałogów...zaw­sze się z te­go cie­szyłem. Jed­nak przychodzą ta­kie dni al­bo już są, że skorzys­tałbym z ta­kiego koła ratunkowego.
Chciałem mieć zaw­sze więcej wspom­nień, dzi­siaj żałuję tak dob­rej pa­mięci. Pro­wadzę z sobą [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 11 grudnia 2017, 14:18

* * *

Zam­knij oczy
Kwiecie, to zły sen,
Koszmar nocny,
Umysłu wymysł,
His­to­rie nie opowiedziane
Nig­dy, nie istniejące
Pos­ta­cie i wątki,
Relacje,
Sce­nariusz w koszu,
Sa­la pusta,
Sce­na bez aktorów,
Sztu­ka... Nie istnieje. 

wiersz • 11 grudnia 2017, 13:36

Adwent

Zbliżają się święta
Czas krząta­niny bieganiny
Napięcia
Wielu ciężkich choć czasem
Pot­rzeb­nych słów
Jest więc to czas rozliczeń
Rok dop­re­cyzo­wanych pretensji
Święty czas upom­nienia o swoje
Dni kar­mienia swo­jej chciwości
Rodze­nia się no­wych podziałów
Na sta­rych tran­sze­jach zawiści
Ot­wiera­nia się zab­liźnionych krzywd
Wol­ne miejsce [...] — czytaj całość

wiersz • 11 grudnia 2017, 11:17

godzina zwierzeń

jeśli co­kol­wiek napiszę
to się rozlecę

po wszystkich
kru­kach i wronach 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2017, 09:15
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zola

Autorzy na literę
Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 06:34yestem sko­men­to­wał tek­st ... nie jes­tem ma­terialistą, [...]

dzisiaj, 06:31yestem sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 06:23yestem sko­men­to­wał tek­st Rozebrać ko­bietę głosem - [...]

dzisiaj, 06:18Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 06:14Irracja do­dał no­wy tek­st ... nie jes­tem ma­terialistą, [...]

dzisiaj, 06:09Irracja sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

dzisiaj, 05:59Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:15M.M. do­dał no­wy tek­st Rozebrać ko­bietę głosem - [...]

dzisiaj, 00:39Lolinkstas do­dał no­wy tek­st Znałeś ją? Pocze­kaj chwi­le, [...]

dzisiaj, 00:16doremi sko­men­to­wał tek­st Wiśnie - tek­st pop­ra­wiony [...]