Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

drobne skomlenie myśli

zna­ki na su­mieniu wy­rył czas
pal­ce w ciszy kreślą kształt

ko­lej­ny od­dech w dzień
gdy wo­dos­pa­dy słów zat­rzas­kują usta

z nieba wieje chłodem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 maja 2018, 21:01

mikroopowiadanie sto dwudzieste ósme

Zaczęła w pew­nym mo­men­cie dzi­siej­sze­go wiosen­ne­go,a za­razem ma­jowe­go po­połud­nia la­tać wokół mo­jej pra­wej dłoni pew­na błonkówka - miała bor­dową głowę, brązo­wy tułów i czar­no żółty odwłok oraz piękne szklis­te przeźroczys­te duże skrzydła [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 maja 2018, 12:04

mikroopowiadanie sto dwudzieste siódme

Doj­rze­liśmy go przed­wczo­raj, był już spo­rej wiel­kości pąkiem, a wczo­raj­szym po­połud­niem przez ciemną zieleń pączko­wej os­no­wy przedzierały się już po­marańczo­we og­ni­ki płatków i dzi­siej­szym po­połud­niem, gdy wróci­liśmy z po­wiato­wego mias­ta, to już był żarzącym się po­marańczo­wym słoneczkiem, które po­wiało nad kępą stok­ro­tek, kołysa­ne północ­nym wiat­rem - pier­wszy kwiat na­giet­ka tej w tym roku. 

opowiadanie • 25 maja 2018, 11:03

Zwykłe nieudacznic­two mieści się w zwykłym życiu, w zwykłym po­wiet­rzu, w zwykłym znie­czu­leniu na pot­rze­by człowieka ubo­giego, czy­li te­go, na które­go po­wiemy że je­go życie nie wyróżniało się niczym specjalnym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 maja 2018, 10:34

mikroopowiadanie sto dwudzieste szóste

Wios­na królu­je, a maj sza­leje swoją buj­nością kształtów i barw, więc w og­rodzie tym­cza­sem ko­lonia łubinów z co­raz większym im­pe­tem zawłada przes­trze­nią przez ko­lory swoich kwiatów , które piętro po piętrze roz­kwi­tają i spra­wiają, że codzien­ność wciąż piękniej­szym życiem i co­raz większym za­dowo­leniem ogrodników. 

opowiadanie • 25 maja 2018, 10:07

Są ta­kie chwi­le które ser­ce za­pisu­je niewidzial­nym at­ra­men­tem
by dusza zdołała je uwiecznić 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 maja 2018, 09:16

mikroopowiadanie sto dwudziestę piąte

Dwo­je og­rodników z dumą i niewysłowioną ra­dością pat­rzyło na swo­je ko­lej­ne szczęście - ko­lonię ko­lorów łubinów, co­raz wy­raziściej wspieraną przez mo­tyle skrzydła żółtych irysów, których płat­ki pok­resko­wane są brązo­wym ołówkiem - jak­by po­wiewem Ducha Święte­go - chwi­la ab­so­lut­nej błogości, cza­su bez trosk i ludzkiej rzeczy­wis­tości opar­tej o fałsz potęgi pieniądza. 

opowiadanie • 25 maja 2018, 09:14

adoramus

przez niepew­ności zasłony
przedziera się dziw­ny blask
światło jak płyn­ny miód
wy­pełnia duszy pokoje

ukoisz każde pragnienie
na­sycisz każdy głód

dla­tego przychodzę do Ciebie
klękam cze­kając na wschód

przyjdź i prze­nik­nij na wskroś
nędzę mych ran
Słońce moje 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 maja 2018, 09:07

Piąty konik u wozu

Poeta prze­mie­rza świat
linijką. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2018, 08:11

mikroopowiadanie sto dwudzieste czwarte

Długo po­tem z roz­ba­wieniem spogląda­liśmy na Ada­sia, który jeszcze długie mi­nuty nies­po­koj­nie roz­glądał się i pew­nie zas­ta­nawiał się - czy to co widział wy­darzyło się nap­rawdę - był Adaś to­tal­nie zszo­kowa­ny, sobie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 maja 2018, 08:04
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Proust

Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

wczoraj, 22:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:13czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:11czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Juz nie moj

wczoraj, 22:10JaiTy do­dał no­wy tek­st Pragnienie

wczoraj, 22:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jaki sens ma­zaufa­nie, kiedy [...]

wczoraj, 21:39RozaR do­dał no­wy tek­st Olga To­kar­czuk i Paw­li­kow­ski [...]

wczoraj, 21:27SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Przekazania(nie wszys­tkie ) 

wczoraj, 21:19SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Polna