Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Być szcze­rym do bólu, to nie to sa­mo, co być szcze­rym inaczej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 23:01

Związek to wy­pad­ko­wa podświado­mych in­ten­cji dwoj­ga ludzi względem siebie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 22:13

(...)

Mówić chcę z Tobą i mówić do Ciebie,
pieścić słowa­mi de­likat­nie uszy,
mus­kać mym głosem włosy.
Może cza­rować, bo chcę oczarować
i chcę uwieść Ciebie, wy­wieść na manowce.
Zbru­kać Twe ciało i zbru­kać Twą duszę, ale...
...ale czy Ty chcesz?
I czy wreszcie warto?
Roz­pa­lać płomień i roz­pa­lać ciało...
Co­kol­wiek rozpalać...
...”a może”, to za mało? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 21:14

Gdy od­najdu­jesz swo­je spos­trzeżenia w słowach wiel­kich oso­bowości, to za­mil­cz ...

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 21:12

„a może?”

naj­gor­sze, gdy nie wiesz
czy dob­rze czy też źle,
gdy tak całkiem bez słowa
przechodzi ktoś obok naszych myśli,
tych „nieu­cze­sanych” - jak mówił pan Lec
„a może?”... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 21:06

"Kiedy znów zak­witną białe bzy ".. ;) 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 20:45

By­wają prag­nienia, na które jest za późno żeby mogły się spełnić. 

myśl
zebrała 13 fiszek • przedwczoraj, 20:40

Paździoszek

Pe­wien ma­larz z bra­ku ko­biece­go ciepła
marzył o by­cie listonosza
a, że od natłoku marzeń ręka mu cierpła
stanęło mu na tym,
że ozo­rem wrzu­cał cudze śmieci do włas­ne­go kosza. 

fraszka
zebrała 13 fiszek • przedwczoraj, 20:24

Nies­traszna bom­ba ato­mowa tym, którzy znają siłę ma­nipu­lac­ji- naj­potężniej­szej bro­ni, która co dzień zbiera żni­wo w pos­ta­ci mi­liardów ludzi. 

myśl
zebrała 12 fiszek • przedwczoraj, 19:29

Coś uwiera cię w bu­cie a Ty idziesz bo cier­pienie to two­ja ce­na, przy­sięgi wierność. 

myśl
zebrała 10 fiszek • przedwczoraj, 19:26
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Apollinaire

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 05:34lajajaj sko­men­to­wał tek­st Cuda się zdarzają codzien­nie; [...]

dzisiaj, 05:25Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wiara w duszę (lub [...]

dzisiaj, 04:36one drop for all sko­men­to­wał tek­st Politycy i eko­nomiści to [...]

dzisiaj, 04:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdy od­najdu­jesz swo­je spos­trzeżenia [...]

dzisiaj, 04:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

dzisiaj, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

dzisiaj, 00:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st niezapominajki zak­witły znów będą [...]