Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Miłość ro­man­tyczna: sym­bioza ma­niakal­no-dep­re­syj­na.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 20:19

Burza uczuć - chMu­ry się rozdarły...

Odtwórz
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 19:50

Słodka kawa.

Z kawą mi nie w smak,
gdy w świet­le poranka
wstaję wraz z życiem,
łóżko nie budzi się.

Z życiem mi nie w smak,
gdy ka­wa gorzka,
cu­kier roz­puszcza
się w czyichś ustach.

Z cuk­rem mi nie w smak,
gdy słod­ko się wypowiada
do­lewając słowną wodę,
wy­raz nie przet­ra­wia się. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 sierpnia 2018, 17:17

Człowiek myśli, że żyję, a je­dynie żyję myślą.

egzys­ten­cji wyraz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 sierpnia 2018, 17:08

DLA MISIA

Do­syć smut­ku już mój drogi,
wy­leczy­my Ci te nogi,
tyl­ko nie smuć się kochanie
nig­dy więcej me­go ser­ca Panie.

Kocham Cię i Ty to wiesz
cza­sem zacho­wuję się jak zwierz,
ale to z tęskno­ty tak
czuję się jak cho­ry ptak.

Mój Mi­sia­czku, nie złość się,
ja nie chciałam, dob­rze wiesz,
de­ner­wo­wać się i Ciebie
bo ja kocham tyl­ko Ciebie ❤ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 16:46

kla­row­niej o sens gdy myśli roz­wiązują język 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2018, 16:16

Za ko­tarą iluz­ji cze­ka człowiek na praw­de, która go zabija. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 sierpnia 2018, 13:28

Wy­biliśmy się i to jest to na co się cze­ka, gdy nad­chodzi ko­niec nies­kończo­ności, czy­li te­go co w oczach świado­mości rodzi uro­jenia i sko­jarze­nia, że błędne życie nie może nam dos­kwierać, bo prze­cież jest dob­re i czys­te, no ale czys­te może być po­wiet­rze, gdy nie jest zanieczyszczone. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 12:21

Aleonologia

Na har­mid­rze zaw­sze po­zos­ta­je nieład blask i ziemia zielo­na na we­soło Ci to pisząc czu­je jak do­tykam two­jego czoła jest chłod­ne jak po­ran­na ro­sa i ziemia która na­sycając się wil­go­cią czu­je życie [...] — czytaj całość

wiersz • 13 sierpnia 2018, 09:03

Na spotkanie

Nie liczę już dni
odkąd nie ma ciebie
tyl­ko czas trwoni
kar­tki z kalendarza

znad kub­ka kawy
wychy­lam wzrok
pat­rzę wy­soko
uśmiech posyłam

każde­go dnia jes­teś słońcem
gwiazdą mi­goczącą na niebie
ser­cem chcę być blis­ko ciebie

nim oczom zbrak­nie blasku
a mo­je ser­ce bić przestanie
cze­kaj na mnie aniele
na nasze spotkanie

ot­rzesz łzy
utu­lisz skrzydłami
przy­gar­niesz sierotę
i już nie zostawisz

De­dyko­wane mo­jemu ojcu

Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 sierpnia 2018, 08:14
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kierkegaard

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]