Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Polsko dokąd pójdziemy 3

Jest tak we wszel­kich zakładach pra­cy, że pra­cow­ni­cy cho­rują, zachodzą w ciążę i ktoś na dłuższy często czas mu­si przejąć ich obo­wiązki i przej­mu­je, ale za ty­mi obo­wiązka­mi nie idą pieniądze, które [...] — czytaj całość

felieton • wczoraj, 09:31

Życie to równa­nie, które po­siada wiele niewiado­mych. Wiado­my jest tyl­ko wynik. 

aforyzm • wczoraj, 07:38

Dlacze­go mam wrażenie, że kiedyś cy­taty były in­ne. Te­raz ta stro­na, to bar­dziej poez­ja niż afo­ryz­my o ludzkiej egzys­ten­cji czy umyśle.

Na­reszcie powróciłem na sta­re śmieci, może troche kon­tro­wer­syjnie, ale za­to w sty­lu sta­rej wer­sji cy­taty.in­fo , afo­rys­tycznej wersji. 

myśl • wczoraj, 07:37

kiedyś poszłam tam sa­ma i zos­tałam sama 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 07:13

cza­sami człowiek jest ta­ki mały że za­mykają się przed nim wszys­tkie drzwi 

myśl • wczoraj, 06:34

właści­wie za­miast kocham cię można by mówić boję się 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 06:28

cza­sami tyl­ko mówić się nie da a wszys­tko in­ne płacze i krzyczy 

myśl • wczoraj, 06:16

I pus­tka od­bi­ja się od środka.

lus­trem bądź. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 23:43

Błędne prze­kona­nie po­konało wszystkie. 

aforyzm • przedwczoraj, 23:25

Nieda­leko leży grzecznie od grzesznie 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:07
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 14:52Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:51natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:48Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:44Cris sko­men­to­wał tek­st Olśnienie

dzisiaj, 14:43natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:42Cris sko­men­to­wał tek­st Pustka

dzisiaj, 14:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]