Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kto idąc wie, że ku­leje, dob­rze idzie.

AD LUCEM 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 08:17

Dob­ro­cią zwyk­li ludzie na­zywać to, co często wypływa je­no ze słabości intelektualnej.

AD LUCEM 

myśl • przedwczoraj, 08:13

Spot­kałem w życiu różne ko­biety: te ład­ne i te mniej urodzi­we; te szczupłe i te puszys­te; blon­dynki i bru­net­ki; wy­sokie i nis­kie... Każda z nich miała wiele za­let, ale łączyła je jed­na wa­da - każda z nich nie była Tobą... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 01:29

Być może w życiu świado­ma ducho­wa dro­ga jest tą naj­trud­niej­szą - ale za to na pew­no nieświado­ma jest tą najgorszą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2018, 22:26

Smutek supreme

Idę spać

czy idę przez gaj
darz bór
czy przez las

ja­kie to ma znaczenie
i tak wszys­tko rdzewieje

miłość
wiara
nadzieje

wiszą na dwóch włos­kach na krzyż na drzewie


a smu­tek w powietrzu. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 czerwca 2018, 22:18

Choć słowem tęsknić,
gdy cisza
za­miera na ustach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 czerwca 2018, 19:57

Smut­na ? Ależ skąd.. Ja płaczę tyl­ko po to by poz­być się tok­syn z ciała.

~Na­talia K. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 czerwca 2018, 19:08

Jeśli pot­ra­fisz słuchać — dos­trzeżesz prawdę na­wet tam, gdzie naj­mniej jej się spodziewasz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 czerwca 2018, 11:42

Bo my ko­biety pot­ra­fimy z jed­nej krop­li zro­bić i bal­sam dla duszy i to­nik do ciała i deszcz przy­noszący uko­jenie i dający życie
A wy pod­czas ule­wy wychodzi­cie do wychod­ka a po­tem wołacie głośno o wodę. 

myśl • 15 czerwca 2018, 11:28

Nikt nie lu­bi pe­symistów, tych dusz zatęchłych, siejących wokół zły nas­trój i zwątpienie, tych piewców niepo­gody, którzy w za­razie myśle­nia i przez oczy przy­tom­ne niosą zalążek śmier­ci. Kto mar­szczy czoło, ten wnet [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2018, 10:07
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hemingway

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem