Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dob­ro, czy kryształ z par­ciem na szkło? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 stycznia 2019, 11:54

WIGILIA

Wsta­li ra­no o ósmej i szyb­ko poz­biera­li się z łóżka bez tym ra­zem szczególnych przy­tulań i de­lek­to­wania się po­wol­nym wy­budza­niem, bo mieli dużo pra­cy przed sobą i wy­siłku. Nies­te­ty nie pa­dał jeszcze [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 stycznia 2019, 11:03

*** Lśnienie

Noc ma­luje
de­likat­ne kontury
naszych ciał
twój od­dech tak ciepły
op­la­ta ramiona

wple­ceni w swe biodra
wzbi­jamy się do nieba
opa­damy spełnieni
de­likat­nie niczym jedwab

gdy gwiaz­dy spadły
to my lśniliśmy
na Nieboskłonie

Kochanemu...❤

8.11.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 stycznia 2019, 10:32

Kapłani Egiptu

Kapłani Egip­tu

Wier­szyk do pop­rawki

Znają
Wy­nik na dziesięć miej­sc po prze­cin­ku
A każdy ruch następny
Ty­sięczny jest prze­widziany
Wiedzą
Kiedy Nil znów wy­leje
Kiedy przyj­dzie a kiedy ustąpi
Glo­bal­ne ociep­le­nie
Ruch [...] — czytaj całość

wiersz • 14 stycznia 2019, 10:19

Cza­sem anioł nas opuszcza bo w nas zwątpił
zos­ta­wia na pas­twę lo­su nie ob­chodzi go że tęsknisz
bez anioła trud­no żyć przyzwyczaił
nas do swoich bez­pie­cznych ramion
do swo­jej obec­ności
w przed­sion­ku zos­ta­wił nam
swo­je skrzydła tyl­ko to już nie to sa­mo .
Po co nam skrzydła sko­ro już nie pot­ra­fimy latać?
Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2019, 09:32

13.11.2019r.

Po ósmej godzi­nie by­liśmy już wys­pa­ni i ra­dos­nym za­cieka­wieniem wygląda­liśmy przez ok­na, a tam na świecie nies­te­ty do­dat­nia tem­pe­ratu­ra więc ro­zumieliśmy, że zaczną się roz­to­py. Wiało też moc­no i sy­pał gęsty śnieg, [...] — czytaj całość

dziennik • 14 stycznia 2019, 07:36

Nie mam pa­mięci do imion. Może dla­tego, że niektórych później długo nie można zapomnieć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 stycznia 2019, 07:06

g a l a x i e s

usłyszysz mnie kiedyś w in­nej galaktyce
ro­zumiejąc że już nicze­go się nie wstydzę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2019, 00:04

I tar­ga mną strach, bo boję się, że które­goś dnia mnie to zra­ni. Ale nie chcę się te­raz tym przej­mo­wać. Chcę choć raz być egois­tką i zaz­nać trochę te­go uczu­cia, które rośnie, gdy się jest kocha­nym przez drugą osobą. 

myśl • 13 stycznia 2019, 22:22

Prag­niesz no­wego'
ale za skar­by nie chcesz od­dać
te­go co masz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 stycznia 2019, 21:33
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fourier

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło