Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ro­bię def­ragmen­to­wanie emoc­ji. Muszę poukładać uczu­cia, bo za­wie­szam się na pli­ku o Twoim imieniu. 

myśl • wczoraj, 13:22

Cza­sem jest tak, że Ci co naj­mniej zasługują na naszą uwagę, myśli, zain­te­reso­wanie - mają go najwięcej. 

myśl • wczoraj, 12:57

to co za­jeżdża na odległość
nie zaw­sze jeszcze wie
że już ma swo­je miej­sce przeznaczenia 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 12:53

ko­cia am­nezja u paździe­rza - to wi­na kotów
że są

kod* z nimi
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 12:40

krótkowzroczność paździe­rza, roz­poznasz po tym
iż nakłania cię do solidarności
ze swoją głupotą

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 12:34

nie wy­ma­gaj za wiele od paździe­rza, gdyż je­go metatropizm
skreśla go, na­wet ja­ko zag­lu­ciałego ka­meleona. Stąd ska­zuje się
by szu­kać okaz­ji tyl­ko tam... gdzie cze­kają na ta­ki elek­to­rat POgan
kod* z nim

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 12:31

paździerz jest prze­kona­ny, /jak mówi/ że każdy chce z nią mieć dziecko.
A ja nie.
ojakmiprzykro
cóż począć... itd.

kot z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 12:17

gdy chce trącić o sztukę... i mieć słonce
paździerz uda­je się na dworzec, gdyż jak sa­ma mówi
tam ma wszys­tkich - na wagony

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 12:12

Nie każdego złodzieja chroni Antoni niektórych jedynie pomaga odnaleść w przypływie wolnej i nieprzymuszonej woli

I Bóg uka­rał Ada­ma i Ewę za nieudaną próbę nap­ra­wienia je­go dzieła ,wypędzając ich obo­je z bez­pie­czne­go ede­nu , bowiem [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 11:06

Ar­tys­ta ma­larz to niepop­raw­ny roz­pus­tnik i wiz­jo­ner, które­go pędzel or­gas­tycznie spełnia odbiorców. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:59
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Fourier

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbica w stud­ni fru­wo [...]

dzisiaj, 09:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:19MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:18giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wiara God­na Poświęce­nia

dzisiaj, 09:14giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]