Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wszys­cy jes­teśmy kulsonami. 

aforyzm • wczoraj, 21:09

Cza­sem trze­ba spoj­rzeć praw­dzie w oczy i ją zaakceptować. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:05

Jak bar­dzo ulot­ne jest szczęście. W jed­nej chwi­li uśmie­chasz się , w dru­giej próbu­jesz zat­rzy­mać łzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:02

na wagę z błota

zburzył się
lek­ki duch ma­ny many

poszukiwany

/ze skromną dedykacją/ 

fraszka • wczoraj, 19:51

szu­kamy wzorów
a być może is­totę za­wierają śmieci 

myśl • wczoraj, 17:21

second hand

niebo zszarzało
na obu końcach dnia
je­sien­ne dreszcze

kolorove
z człowieka wszys­tko wyprze-
-w-darze 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 16:55

Miałeś dużo czasu*

Stoisz tu sam
z krwa­wiącym sercem
ktoś zab­rał ci miłość
wbił szty­let
w twoją duszę
Te­raz jes­teś już cieniem
sa­mego siebie
ot­chłanią swoich
czar­nych myśli
bez niej świat nie istnieje
tęskno­ta roz­ry­wa ci serce
bez­silność po­wodu­je
że płaczesz jak dziec­ko w kącie
los ok­rutny poz­ba­wił cię miłości
te­raz w samotności
na­dal szu­kasz
śladów jej istnienia. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 16:25

Może kiedyś obudzę się z prze­kona­niem ,że zro­biłem wszys­tko aby być szczęśliwym.
Jed­nak na obecną chwilę kil­ka ra­zy sam się pos­trze­liłem w ko­lana z niedowierzania. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 14:49

Życie ze zro­zumieniem je­go sen­su, to pom­nażanie ot­rzy­manych u je­go początku talentów.
To bar­dzo pros­te jest, nie można więc ani ra­zu połączyć ust ko­biety i mężczyz­ny w ten sam sposób.
Za każdym ra­zem mu­si być w tym połącze­niu więcej i no­wego - czul­sze­go, na­miętniej­sze­go piękna wspólni.

in­sp. Nie­dziel­na Ewangelia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 14:37

20.11.2017r.

Spoj­rzałem w ok­no o trze­ciej dwadzieścia w no­cy i zo­baczyłem leżący śnieg na traw­ni­ku, drze­wach i krze­wach. Po­tem o piątej trzydzieści usłysze­liśmy hałas ciągni­ka i wie­dzieliśmy, że pier­wszy raz w tym roku [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 14:21
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Woolf

Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 15:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:58piórem2 do­dał no­wy tek­st A jak mi się [...]

dzisiaj, 15:58Yankes sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:50piórem2 do­dał no­wy tek­st Panie ad­mi­nis­tra­toze;a moją ma­me [...]

dzisiaj, 15:47piórem2 do­dał no­wy tek­st Prosie ad­mi­nis­tra­tora aby mnie [...]

dzisiaj, 15:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:40Yankes do­dał no­wy tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiejbyć po­wodem czy­jegoś uśmie­chu [...]

dzisiaj, 15:16har.monic sko­men­to­wał tek­st do właści­ciela­pana Ziem­niewicza czy każdy [...]