Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Do Pana J

Sza­now­ny Pa­nie J 
Ten list będzie dziw­ny już pa­na os­trze­gam,pełen emoc­ji i py­tań. .
Bo wie pan co zwątpiłam w miłość...
Jeśli ta "miłość" ma po­legać na tym, że ludzie siebie oszu­kują, zdradzają to [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 00:03

Żeby już tak zaw­sze spa­dać głową do góry. 

myśl • przedwczoraj, 23:55

Klęska dob­ra nig­dy nie jest os­ta­teczna, bo ja­kaś je­go część zaw­sze z niej oca­leje...w obo­zie zwycięzców. 

myśl • przedwczoraj, 23:30

Większość ludzi nie ku­mo na czym po­lega sumo. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 23:22

Choć pra­wa nie wszys­cy znają, ale je mają...

Cris 27.05.2017r.

in­sp. Salomon 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 23:21

Na­wet naj­mniej­sza emoc­ja prze­bywa długą drogę w poszu­kiwa­niu swe­go adresata.

Nig­dy nie za­pomi­naj kto jest jej nadawcą. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:54

a może się nie starzejemy
tyl­ko się mar­szczy­my od zmartwień
aż sta­jemy się martwi 

dziennik
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 22:50

Ten, kto ma lęk wy­sokości nie pat­rzy w dół, ten, kto ma lęk nis­kości pat­rzy na wszys­tko z góry. 

myśl • przedwczoraj, 22:45

Ple­bejusze ducha myślą po to, żeby żyć, arys­tokra­ci żyją po to, żeby myśleć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:41

Śle­pa miłość zaczy­na się naj­częściej w ten sam sposób: od pier­wsze­go wejrzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:37
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carroll

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 02:09Salomon sko­men­to­wał tek­st chciałabym

dzisiaj, 01:14jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st rozmowa

dzisiaj, 01:11jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st nigdy ...  

dzisiaj, 01:07jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st wszystko

dzisiaj, 00:52jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Zalewa nas deszcz nie­chcianych [...]

dzisiaj, 00:47jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Na pół roz­dziera­my ból [...]

dzisiaj, 00:45jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Naturą ludzką jest zmiana, [...]

dzisiaj, 00:42jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Każdy fa­cet ma coś [...]

dzisiaj, 00:38jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st głęboka cisza

dzisiaj, 00:36stepbyson sko­men­to­wał tek­st co tu jest gra­ne?