Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ocza­mi to człowiek wszys­tko by pod­niósł, tyl­ko nie sa­mego siebie. 

myśl • przedwczoraj, 21:45

Murzyn nig­dy nie zbieleje... 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 20:00

Od­rzuć mnie mrozem
Za­pachem nienawiści
Nim słońce wzejdzie 

haiku
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 19:24

Tacy Żydzi

Zno­wu uk­rzyżowa­no Chrystusa

Po raz wtóry

Fa­ryzeu­sze krzyczeliTak to wyglądało

Gdy szydzili

I sza­ty zeń rwali

Ta­cy Żydzi

Co ten film nag­ra­liWięc od­wróć głowę od nich

Bo gdy plują to bo­li

Więc choćby holokaust

To nie pomagaj

Już więcej Żydowi


Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 16:31

Od­wa­ga pro­wadzi mnie przez życie, jak mat­ka swo­je ukocha­ne dziecko.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 15:54

Krzyw­dzi­liście mnie już ty­le raz, a te­raz mszczę się modlitwą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 12:30

dramat nie tylko Gabrieli

wszys­tko się zmienia. nic się nie zmienia (od lat)
*re­wela­cyj­ny spek­takl "Żabusia"
polecam 

dziennik • przedwczoraj, 12:12

I nie lu­bisz kiedy lu­bie się z kimś innym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 10:40

Pod skrzydłami motyla ....

Pod skrzydłami motyla
scho­wam się
nieśmiało
trze­począc radośnie
rzęsa­mi prawdy

Krwa­we kwiaty przeszłości
zwiędły o poranku
Zos­tał z nich bar­wny pył.
Ule­pię z niego
niczym z gliny
sny przyszłości

Z pro­mieni słońca ut­kam
suk­nię przetrwania
a z nut stworzę
so­natę lep­sze­go jutra 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 09:04

***

Ku­puję rzeczywistość
za grosze złudzeń

Uśmie­cha­mi karmię
twarze nieznajomych

a ręką nies­po­koj­nie
na­daję kształt mo­jemu sercu 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 08:56
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gombrowicz

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 23:23M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:17Papużka do­dał no­wy tek­st Sobą upycham dziury po [...]

dzisiaj, 22:57IKON sko­men­to­wał tek­st Martwa cisza nas­ta­nie

dzisiaj, 22:57szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:54szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:38dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:33dark smurf do­dał no­wy tek­st nigdy dru­gi

dzisiaj, 20:51Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2