Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Życie w cieniu poz­ba­wia blasku. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 04:40

moim

miej­scem jest imię
za­biegam o dobre
choć po­pełniam błędy

słowem wątpliwość
do twarzy mi w niej
wy­raźniej o na­tural­ne piękno

zda­niem jest pytanie
za zakrętem odpowiedź
co zos­ta­wia w kropce

pięknem cierpliwość
myśli z dłonią na ustach
uczy po­kory przed człowiekiem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 01:33

Do Pana J

Pa­nie J
Liście tak pięknie tej je­sieni wyglądają, a kiedy po­wieje wiatr to de­likat­nie spa­dają na ziemię, która wygląda jak ko­loro­wy dy­wan..
Jadę właśnie po­ciągiem do do­mu z mias­ta, który stał się moim [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 19 października 2018, 16:19

KLER(i ja)

Gość Nie­dziel­ny na­pisał, że film nie ma żad­ne­go po­zytyw­ne­go bo­hate­ra i jest to ma­nipu­lac­ja, bo ta­kie pos­ta­cie jak naj­bar­dziej w fil­mie są, a całość te­go ko­lej­ne­go ar­cydzieła Smarzow­skiego ma jak naj­bar­dziej pozytywny [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 19 października 2018, 12:39

Proza życia poety

Pus­tka,
to nie bie­rze się znikąd. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 19 października 2018, 10:22

Dzień zły łzy

,, Na twarzy ma­ke-up i męka. ''


Siedzę przy stole
wstu­kuję w Google
Trittico
szczerze pisząc, to wo­lałabym po­suwis­to zaw­rotnym ruchem, do­pie­szczać chwi­le ulot­ne w pamiętniku

niebo się roz­beczało (łykam to)
Boże,
jes­teś czarną owcą. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 października 2018, 10:21

Podsłuchując co na nefrologii

Prze­ważnie nie żyje­my umierając
Więc war­to chwy­tać dzień
Drob­ny­mi przy­jem­nościami być
Na­par­stka­mi dob­ra po­wodo­wać uśmiech
Niedo­wie­rza­nie co wzrusze­niem kręci głową
Siąść w Cof­fee House
Pić wzmoc­nione latte
Roz­syłając ese­mesy szczęśli­wego człowieka
Oczy myśli kiero­wać tyl­ko w ra­dos­ne dziś
I jeszcze we­sel­sze jutro
A w po­między roz­kosz dać
Po­połud­niu no­cy i świtowi
A to wszys­tko dop­ra­wić zapachem
Wciąż kwitną smagliczki
La­wen­da i maciejka

Życie jest cudne
Zaw­sze o tym pamiętaj
Dob­rze wiesz że to nie two­je życie
Umieraniem

Mirosław 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 października 2018, 10:05

Tanatos

Ludzie na mnie patrzą
I widzą mo­je zewnętrze
Po­noć mam depresję
A ja rosnę

A ja kocham swo­je smutki
Gdy opłakuję od­chodzącą jesień
Z każdym opadłym liściem
Jes­tem po­nad śmiercią

Śmierć burzy
Sta­ry porządek
Święty spokój
Brak spokoju
Niesprawiedliwość
Ból

Śmierć to brama
Do lep­sze­go życia
Coś się zaczyna
Coś się kończy

I gdy do­pada mnie
Zewnętrzny smutek
Umieram i rodzę się nowy
Zrzu­cam skórę, li­nieje

I wte­dy jes­tem
po­nad zewnętrzny
Czuję swoją duszę
Jes­tem człowiekiem
Do szpi­ku kości
Bo w niej umieram
I się rodzę nowy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 października 2018, 09:24

*** Przyszła ...

Za­migo­tała
zaszeleściła
dy­wan pod nogami
rozścieliła
pa­letę barw
wy­lała na drze­wa

ciepłym uśmiechem
w lo­kach się skryła
Pa­ni je­sień
przy­była :)...

19.10.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 października 2018, 08:26

*** Do snu

Ugłaszczę twą twarz
za­nim zaśniesz
składając ka­wałek Nieba
na twe usta

Kocha­nemu ...❤

14.09.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 października 2018, 08:17
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:11doremi do­dał no­wy tek­st kropla ja­du pot­ra­fi zmienić [...]