Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

To­leran­cyjny jak Mat­ka Ziemia....wszys­tko znosi. 

myśl • 23 kwietnia 2018, 23:15

Nie od­da­laj­my się od siebie, kiedyś może być za da­leko na powrót. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2018, 22:58

Nie wiem czy to co tu i te­raz jest praw­dzi­we, ale na pew­no jest bliższe praw­dy niż to co jest w przeszłości al­bo przyszłości. 

myśl • 23 kwietnia 2018, 19:41

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte pierwsze

Sie­działa na mchu, nad górskim po­tokiem, wychy­lała głowę do słońca, w tą przes­trzeń wy­pełnioną je­go ciepłymi pro­mieniami, prze­latujący­mi ko­loro­wymi mo­tyla­mi oraz możli­wościami do me­dytac­ji i później­szej mod­litwy i so­bie tak roz­myślała, że [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 kwietnia 2018, 19:03

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte

Przychodzi ba­ba do le­karza, a tam dziad i sieje mak w ka­puście, i mówi do ba­by - ale będzie z te­go grochu, trze­ba do żniw ze dwa kom­bajny zamówić! 

opowiadanie • 23 kwietnia 2018, 15:04

Nie mogę od­dychać, ale wal­czę tak długo jak tyl­ko mogę 

myśl • 23 kwietnia 2018, 15:01

Ktoś po­wie­dział "nie spot­kałem człowieka szczęśli­wego żyjące­go w grzechu", a ja wam po­wiadam, że tak wiele z te­go co na­zywają grzechem jest po pros­tu szczęściem, jes­tem dowodem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 kwietnia 2018, 12:58

* * *

Nim dzień zgasł
jak świecy ogarek
ule­ciał z mej dłoni mały skowronek
spoj­rze­nie zas­nuła mgła
lecz nie od­bieraj mi wzroku
przez za­pat­rze­nie w słońce


Nim noc nastanie
i chłód wed­rze się do kości
daj mi nadzieję ...


Bez win brze­mię okrutne
sączy w duszę
niepojęte cierpienie
a i tak pa­mięć ma na wieki
zacho­wa najsłodsze
wspomnienia
nienaz­wa­nej przyjaźni


Nieza­winione pragnienie
- kamieniem
lecz nim utonę
niech os­tatnim ob­ra­zem będzie
nad lus­trem wody
ma­leńki skowronek... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 kwietnia 2018, 10:53

23.04.2018r.

Życie nasze z ludźmi jest bar­dzo trud­ne. Wal­czy­my z ich pry­mity­wiz­mem, chci­wością i niegodzi­wością, ale mi­mo wszys­tko nie przej­mu­jemy się ciesząc się tym co jest dob­re­go w naszym życiu, a prze­de wszystkim [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 kwietnia 2018, 10:51

Fraszka za życiem

To ta­ka dob­ra za­bawa w we­sołego berka
Gdy na pog­rze­bie wdo­wiec za nową żoną zerka 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 23 kwietnia 2018, 09:51
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse

dzisiaj, 14:48Loisentaz do­dał no­wy tek­st Nie ro­zumiem ba­rier, ale [...]

dzisiaj, 13:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***