Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kto żyje ułudą miłości, ten spa­da w do­linę łez. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 08:34

Życie po­za życiem: fejsbóg. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 08:33

Mówienie o miłości przy­pomi­na wy­woływa­nie duchów. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 08:31

Na żałobników prezydenta Gdańska

( poprawiony)

Muszą minąć lata
Czem pospół poj­mie zrozumie

Wpierw ochłonąć po­winien
A na­wet zapomnieć
Jak świece pa­lił
Jak przeżywał i tłum­nie gro­madził

Po to by
Które­goś wie­czo­ra
Po latach
Ot tak przypadkiem
Ktoś wspom­ni czasy
Gdy krad­li worami
Jak rosły [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 08:18

* * *

> za­mie­rzałem podzielić się z Państwem tek­sta­mi wy­wołujący­mi uśmiech. Ale ta stro­na jest na­dal niebez­pie­czna, nie wiem jak wygląda to u Was. W tej sy­tuac­ji po­zos­ta­je mi już tyl­ko pożeg­nać się i życzyć Wam tek­stów, które skłaniają do ref­lek­sji i są zap­rosze­niem do lep­sze­go życia. 

dziennik • wczoraj, 07:43

Przy­wile­jem wiel­kich jest przygląda­nie się małym.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 06:01

sta­wanie się sobą jest roz­pa­dem te­go za ko­go się mamy 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 22:35

Raz w po­lu, raz w le­sie tak właśnie życie echem mnie niesie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:29

je­dynie tam gdzie masz pew­ność jes­teś w błędzie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:29

Ła! Będzie

ma­mo, jak one za­nurzą szyję
to im kup­ry wystają
i wyglądają jak duchy
al­bo jak te pingwiny
z Madagaskaru

tyl­ko tak jak­by rozebrane
z czar­nych fraków-kaftanów 

fraszka • przedwczoraj, 22:27
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kamieńska

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 13:44Lila_ sko­men­to­wał tek­st Gdy chcesz siebie ob­ra­zić, [...]