Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Paradoks
Czci­my bo­haterów, którzy prze­lewa­li krew za wol­ność, a od­da­jemy ją państwu, kościołom i prze­de wszys­tkim te­mu "co ludzie po­wiedzą" bez zastanowienia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:12

kochanie

miłość
to sen
ut­ka­ny światłem nocy
luk­ro­wym kon­we­nan­sem
w za dużych
marzeniach
dziec­ko uk­ry­te w puchu
ocean dobroci
jabłko które zapachem
pośród drzew
dojrzewa
miłość
to ukojenie
nie naz­wa­nych wspomnień
słońce
tańczące w brzasku
za­dość uczy­nienia
krop­la co śpie­szy oddech
od­ruchem dobroci
i co noc puka
szeptem
w objęcia spełnienia 

wiersz • wczoraj, 20:44

w większości ludzie pragną bez­pie­czeństwa, nie wolności 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 20:08

Wenę tworzą okazje.
By­le nie autostop. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:06

deszcz

kiedy w wier­szu pada
zni­kają za­lane piwnice
uli­ca od­cięta od reszty świata

jest nadpęknięta filiżanka
szept kro­pel na szybie
głos tęsknoty
w kałuży niebies­ki płomień

tak jest dob­rze - powiesz
płynąc na os­tatniej desce 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 19:53

A bu­jaj się, zaz­droszcząc in­nym z wysokości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:20

epilog

Tra­fiła ko­sa na ko­sa. Śli­mak już nie mu­si się spie­szyć. Jarzębi­na zaśnie w niepot­rzeb­nych ko­ralach. A kos? Kos lu­bił chodzić ze mną na spa­cery. Stąd znam je­go ku­linar­ne upo­doba­nia. Żal ko­sa. Zos­tała ko­sa i ja­kieś bez życie. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • wczoraj, 18:53

anal(fabetka)

niewiele
mi mówisz
kochasz
samogłoski 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:45

''Tra­fiła ko­sa na ka­mień..'' , a ka­mień oka­zał się kosą... ścięły się. 

myśl • wczoraj, 18:33

źródła nie szu­kaj w wodzie tyl­ko w studni

/sza­now­ny Mickiewicz/ 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:25
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Golding

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 21:52Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:50piórem2 do­dał no­wy tek­st Co to ja chciałam [...]

dzisiaj, 21:38szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:35piórem2 do­dał no­wy tek­st Kobieta, jak za dużo [...]

dzisiaj, 21:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zajrzyj do swo­jego ser­ca [...]

dzisiaj, 21:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli ja jes­tem in­nym [...]

dzisiaj, 20:43silvershadow do­dał no­wy tek­st taka gra

dzisiaj, 20:31LenaK do­dał no­wy tek­st Czasem smut­nieję kiedy spo­tykam [...]