Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Fi­zyka seksu
W układzie ot­wartym ener­gia sek­sual­na roz­prasza się nie zmieniając się w pracę - nie buduje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 14:35

Taksówka

nie jest aż tak źle ze mną
trochę przy­sypiam, nudzę się
ziewam... chy­ba cię zjem...
ale nie tym razem
tym ra­zem po­jadłem już
i jes­tem zdrów, znów jes­tem zdrów
zjadłem coś co przyszy­kowałaś mi ty
każesz mi jeszcze wypić [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 13:22

... na­wet krótkie i pros­te zda­nie może całą po­wieść skry­wać... między wyrazami... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 13:01

Tak się bałam..

Tak się bałam..,
ty­le łez wylałam,
myślałam, że nie wrócisz już..
To ser­duszko, ta­kie kruche,
a tak wielką ma moc.
Tak się bałam,
że za­bie­rze mi Cię ciemność.
Bałam się, ale jes­teś tu..,
na­dal jesteś...mój. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:52

Aleppo

Za­wołaj pta­ki ze wszys­tkich stron świata
Co swoim głosem każdy ból łagodzą
Niech im os­tatni raz do snu wiecznego
Kołysankę jak z baj­ki zanucą
Niech ich otulą Twe upadłe mury
Niech skały będą dla nich jak puch
Niech słońce skieru­je na ich twarzyczki
Naj­de­likat­niej­sze swo­je promienie
I niech zapłacze nad ni­mi niebo
Ciepłym, łagod­nym deszczem
I niech ob­my­je oczka zakurzone
Dzieci niewin­nych z piekła na Ziemi 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 12:46

Z pa­miętni­ka Ta­ry za czasów kiedy to była jeszcze cze­lad­ni­kiem u Szer­lo­ka nieopo­dal stoczku . 
Wspom­nienia wyjęte z kon­tek­stu .

O  [...] — czytaj całość

anegdota • wczoraj, 11:51

... ob­ra­dy sej­mu, no­wa us­ta­wa, jed­na za drugą... dziesiątki us­taw - na­wet kon­sty­tuc­ja - do pop­ra­wy lub zmienienia... a prze­cież sta­re trze­ba zniszczyć, no­we wy­dać... itd, itp...

... jed­na wi­zyta w urzędach, stos do­kumentów do wy­pełnienia i nagłe olśnienie... tyl­ko Puszcza Białowies­ka może dos­tar­czyć ty­le papieru...
 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 11:50

milcząca sekunda

tam w pożodze
pękło niebo
za­jaśniałych przestrzeni
słuchu i wzroku

dotykasz
pacierzem
nur­tu obłoków ciszy rozdarcia
czując głód drogi
tętno i oddech

sanctus
dnia bez chmur

już nie potrafisz
wypłakać
myśli ukrytych

i palą powieki
przym­kniętych oczu pragnień
wi­norośli płodnych
niepo­mie­szczo­nych ra­dości i bólu

w gwiazdach
oczu mil­czących prawdą
połóż w prag­nieniach serca
mo­je dłonie

zanurz


Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 11:20

Z pa­miętni­ka Ta­ry w po­pycie na po­daży
Przy okaz­ji wczo­raj­szej niedoszłej no­wen­ny do­wie­działam się , iż mo­ja oso­bowość dla jed­nych kreatyw­na , dla innych [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 11:19

Po­jawiłeś się nag­le, znikąd
I tak sa­mo zniknąłeś -
W jed­nej chwi­li, na zawsze
Jak­by ktoś od­ciął grubą kreską
Jak­by tak właśnie mu­siało być,
Że miałam Cię tyl­ko na chwilę

I cza­sem tyl­ko idąc ulicą, jak­by za bar­dzo się rozglądam,
Nieraz idę dłuższą drogą, licząc, że Ciebie gdzieś spotkam...

Nie spotykam. 

myśl • wczoraj, 11:12
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tolkien

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

dzisiaj, 20:35Veroni sko­men­to­wał tek­st Czasem oca­li was fa­la [...]

dzisiaj, 20:32danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:29danioł sko­men­to­wał tek­st Czasem oca­li was fa­la [...]

dzisiaj, 20:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:27danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:26eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:23danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:22Veroni sko­men­to­wał tek­st po stok­roć bez­pie­czniej umżeć [...]

dzisiaj, 20:22dark smurf sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:22danioł sko­men­to­wał tek­st po stok­roć bez­pie­czniej umżeć [...]