Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nadzieja

Ku­ry gda­kały, bo się ważne rzeczy działy. Na­wysi­lały się ptaszys­ka, bo ich pan, zwa­ny An­drze­jem, uz­bierał jaj­ka, świeżo przez nie zniesione. Miał jechać do wiel­kiego mias­ta, aby je sprze­dać. Ku­ry nios­ki były [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • wczoraj, 18:45

* * *

Po pros­tu po­całuj mnie nim spad­nie deszcz
i nas­taną roztopy
widzisz pta­ki szu­kają schronienia
mo­je ser­ce zaczy­na la­tać i trzepotać
przeszedłeś swą drogę przez ciemność
by dot­rzeć do mnie ...ści­gający się z wiatrem
wyg­rałeś...więc zam­knij świat w miłos­nym uścisku
obiecuję, że będę już inna
od­na­leziona za­gubiona od­na­lazłam szczęście
w twych szczel­nie zam­kniętych ramionach.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:31

I próbu­je zagłuszyć tą cisze,
Ale słyszę ją jeszcze bardziej... 

myśl • wczoraj, 18:27

histoires

ach, te his­to­rie… te historie...
ta jest jed­na, ta jest inna
ta jest ta­ka, jak ja
zu­pełnie ta­ka, ta­ka jak ja
wyg­rałem, wyg­rałem ją
wy­tańczyłem, wyśpiewałem
i mam, mam tę historię
taką, jaką chciałem
his­to­ria jest… jest jedna
in­nej… in­nej nie chcę
ta… ta jest moja
tyl­ko, tyl­ko mo­ja, tak
wyg­rałem ją i wyśpiewałem
dla siebie, tylko
tyl­ko dla siebie
(Ty mi to dasz
wiesz o co chodzi
ro­zumiesz mnie
rozumiesz) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:12

* * *

cza­sem tak lubię
grać pier­wsze skrzypce
al­bo na czas

cza­sem w ot­warte kar­ty gram

ale naj­bar­dziej
to lu­bię grać ci na nerwach
to mo­ja ulu­biona gra 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 17:52

mu­zyczne hity
przy­wołują wspomnienia
za­tańcz dziś ze mną 

haiku
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 17:48

* * *

za­pytaj mnie o to
czy ser­ce mi płacze z tęskno­ty za tobą

od­po­wiem ci to co już wiesz
że słońce świeci naj­mocniej gdy jes­teś obok
i że świata po­za tobą nie widzę

od kiedy jesteś
niebo jest cały czas błękitne
i gwiaz­dy mam w oczach
gdy ma­lujesz mój świat na fioletowo


dedykowane 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 17:47

płomienie świecy
od­bi­te w twoich oczach
oczekiwanie
28 marzec`17 

haiku
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 17:45

Cze­kając na ta­kie chwi­le ro­man­tyczne , kiedy można w pełni kochać osobę bez og­ra­niczeń - uwie­rzcie, że war­to, bo by­wa i tak, że mając coś za szyb­ko po­tem nie ma­my nic... 

myśl • wczoraj, 16:36

Wielki powrót futra

piszą, że tłumy są te­raz w modzie
wróciły po ba­nal­nej ciszy

krzyk wrócił na listę przebojów
rozróżniamy ta­kie ga­tun­ki jak:
ok­rzyk, zgiełk, wrzask i jęk

I.

mie­szka po­za centrum
łat­wiej tam zaparkować
ominąć, wyp­rzedzić
korek
mówi kolejki

chciałby usiąść nad książką
przy ot­wartym oknie
wyłączyć radio
przed dwudziestą drugą


mówi, że marzy mu się cisza
ko­bieta spokojna
chce egzotyki
cze­goś innego

II.

naj­now­sze trendy
zda­je się omi­jać sze­rokim łukiem
nie przy­pomi­na sobie
ja­kiego ko­loru noszo­no wte­dy spódniczki

gdy py­tam o opinię
nie­wzruszo­ny mówi
pa­nie i panowie
za­toczy­liśmy koło
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 16:19
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

van Gogh

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u paździe­rza, [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.