Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sta­ra wiz­ja niemoc ga­zet a na ch***uj się obżerać le­piej pójść się przespać. 

myśl • przedwczoraj, 09:31

Ten łamach sta­rych ga­zet ci ętych na drob­ne i suszo­ne na słońcu oświet­le ci nogą i za­pomnę i o tym jest skle­rotyczne a co is­tnieje w te­raźniej­szości ujętej pojęciem ob­ce­go pochodze­nia to [...] — czytaj całość

myśl • przedwczoraj, 09:27

teraz

Ami­nok­was i ze­ro pa­pieru pa­miętaj o nożyczach ciętych do pa­pieru i pa­pierówce tak sta­rej jak te łachma­ny snoszo­ne na to­bie w porze obiado­wej i le­niwie sunącej ko­rytzarzem a za­pachem słynące zap­mnieniem i [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 09:15

Na tle niebies­kiego nieba poz­na­je przeszko­dy będące stru­mieniem wodzącym po­niżej gdzie głowa i mo­je oczy niewidzące spoj­rze­nie przyob­leczo­ne w słońce i uśmiech tnącym spoj­rze­niem za­lewjącym mo­je oczy niewidzące i spoj­rze­nie tnące paramat [...] — czytaj całość

myśl • przedwczoraj, 09:02

mikroopowiadanie dwieście pierwsze

Spot­kały się przy czyt­ni­ku kart iden­ty­fika­cyj­nych, kiedy ra­no wchodziły do bu­dyn­ku urzędu i Ur­szu­la pochwa­liła się Ama­lii, że wczo­raj była na ma­sażu i młody ma­sażys­ta chwa­lił ją, że ma taką lekką głowę,a [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 08:56

Odtwórz
Miej od­wagę wrzu­cić do pu­dełka wszys­tkie nie­chciane emocję, wszys­tkie bo­les­ne wspom­nienia, uczu­cia na siłę tka­ne, wspom­nienia nie­chciane ni­byład­ne' przed­mioty pachnące nos­talGią, fi­gur­ki gip­so­we z obitą twarzą.
Weż je i wyrzuć z całej mo­cy i nie miej wyrzutów a spokój ducha i czys­ty umysł.
To mo­je Życze­nia dla Was. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 08:40

Maliwernacja

An­ti­sel­machi wo­lon­cze­la i pałe i majętne sko­relyr­czne cza­sy gdzie mo­meny niczym wie­cznośc w całość tworzy tyl­ko omen które tnąc pochwe wi­docznw przyoz­do­bienia cza­sotwórcze wyob­le­ka na wie­rzch wiz­je sta­rych światów tak za­mie­rzchłych jak por­ce­lana przyoz­do­biona sta­rym gzym­sem z nies­ma­kiem wiz­jo­ner­skim widząc jed­no oko na nieo­szklo­nym tle te­lewi­zyj­nym - mo­ment wie­czność czas chwi­la która w wie­czność się zmienia. 

dziennik • przedwczoraj, 08:36

Terniwach alternach

Sen jak oczy moczy się i zni­ka za­mie­rzchłość czasów twórczych które nies­kończo­ne ob­ra­cają w ni­wecz cza­sy przeob­leczo­ne w księżyc i sunące sta­rym zachłan­nym ko­rytarzem po bez­drożach sta­rych jak jak zbocza sta­re i ka­mieni­ce os­chłe swoim wyglądem przy­pomi­nające sta­re je­sien­ne mu­ry przyoz­do­bione strym węgiel­nym pajętnym zaaapa­lina­cynym in­no­wacyj­nym an­ty­semic­kim rządem sta­rych czas ow twórzczych gdzie Och było widziane ja­ko zamęt i zaplęt wi­doczności nieob­cych wspomnień 

wiersz • przedwczoraj, 08:27

Na re­laks naj­lep­szy jest pok­lask wte­dy mam poczu­cie złud­ne­go widze­nia za­lewające­go mo­je oczy i niemogące się ot­worzyć przes­tworza skradzionych życzli­wości które tworzą się gdy ot­wiera się ot­chłań na dnie gdzie słońce prze­nika i jest wi­dać jas­kra­we światło. 

myśl • przedwczoraj, 08:12

Grzechy są jak tru­ciz­na i pro­wadzą do chorób,
ale także są cho­robą sa­me w sobie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 02:39
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lem

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 11:58Badylek sko­men­to­wał tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 11:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Ciało i krew

dzisiaj, 10:07silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

dzisiaj, 10:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

dzisiaj, 09:01fyrfle do­dał no­wy tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 08:49Whitename do­dał no­wy tek­st Ta więź znaczy dla [...]

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***