Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Trzy­mać po­ziom można tyl­ko pewną ręką. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 00:26

Jed­nos­tkę by­tu de­ter­mi­nuje świado­mość próżni

*Prof. dr WA­LINA Fandango 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 00:04

Codzien­nie - ciągle odżywiaj duszę za­pomi­nając ile ener­gii na­tural­nie ni­welu­jesz in­toksy­kujący­mi emocjami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 21:43

zoomatrimonium

chciała papuga
kameleona

tęczo­wy on 
tęczowy
o n a
 

fraszka
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:55

w drodze do nieba jak i w miłości
ważne są czasowniki 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 20:50

Zro­biłeś ze swo­jego życia
Poczekalnie... 

myśl • przedwczoraj, 20:03

Mądrość z głupotą, idą łeb w łeb. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 19:59

Prze­ceniamy siebie. Wy­ceniamy innych.

/ryneCZEK/ 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 19:12

Skłon­ni jes­teśmy my­lić rzekę z tym, co przez nią przepływa. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 19:04

> nasza głupo­ta po­lega na tym, że tak chętnie mówi­my o cudzej 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 18:22
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Le Guin

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]