Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kwiecisty parapet

Siedzę przy stole
pal­cem po wodzę

samotność
stworzo­na nie na ob­raz i podobieństwo
ale na lusterko

ściany mają uszy
i język wystawny

w słojach szu­kam rozwiązań

dla żył
rys
i stru­mienia myśli.


(L) 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 sierpnia 2018, 07:39

NEW AWESOME PLACE

SO STRONG, SO TRUE ...
I WAN­NA BE YOU!

RIGHT NOW AND HE­RE -
CON­VERSION OF FEAR ...

WHICH MEANS NOT MORE
THAN LEAVING PENT DOOR ...

SO FAR BEHIND
FROM RE­CALL AND SIGHT.

NE­VER CO­ME TO ME AGAIN IN NO CA­SE ...
I WON'T LET YOU IN THIS NEW AWE­SOME PLACE! 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 07:11

Poezja życia

Je­dyne, co re­kom­pensu­je brak weny
to brak wstydu.


(L) 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 sierpnia 2018, 06:57

Owac­je na stojąco po­win­no się przyj­mo­wać tyl­ko w po­zyc­ji siedzącej.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 sierpnia 2018, 06:50

Hala Izerska - świt

Pływa świt
w no­wiu księżyca
jest przed czwartą
i mil­czy równina

Ize­ra zap­la­ta warkocze
ciet­rze­wi go­nit­wa miłości
na ra­zie pa­nuje ma­giczna chwila
świer­ki na szczy­tach pod­ma­lowało słońce

Lu­bię to pustkowie
ty­le w nim ciszy z rana
górska rze­ka gra melodię
na pajęczy­nie ro­sa zaspana... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 sierpnia 2018, 06:48

Moon G Neverhood : * DZIŚ *

Dziś zaczy­na się dob­ra pas­sa
kiedy zły płomień już zgasł a
świ­nia ohyd­na zamilkła
by stać się jadłem dla wil­ka pięknego
prze­pysznym ...

I z do­mu me­go nie­chciani goście już wyszli,
więc dzi­siaj wezmę no­wego oczyszcze­nia prysznic
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 sierpnia 2018, 03:36

Wol­ne stworze­nie NIE OBIECU­JE! Ma al­terna­tywę. Żyje po swo­jemu. W posza­nowa­niu wol­ności, wspólnym ce­lu znaj­dziesz praw­dzi­wego przy­jaciela, który będzie dbał o wszys­tko na czym Wam za­leży. Obiet­ni­ca za­bije prawdę bo wy­musza działanie pod PRESJĄ KARY! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2018, 22:33

Próbując nie gardzić

Piszesz mi, że Polacy
Dzielą się na tych mądrzejszych,
Którzy chcą ślubów tęczowych
Udziela­nych przez księży
I godzą się z wersją,
Że wol­ność mieli pra­wo rozkraść.

I piszesz jeszcze do mnie,
Są jeszcze Ci Polacy
Mniej mądrzy,
Gorzej na pew­no wykształceni,
Co to chcą by mar­ka Żywiec
Była tyl­ko w pol­skich dłoniach,
I co to chcą, żeby Pol­ska Krzyżem stała,
A w każdą nie­dzielę idą
Do Ka­tolic­kiego Kościoła.

Pod­su­mowu­jesz, że two­ja nienawiści
Jest ważniej­szą, słuszniejszą,
Bo ma po­par­cie fakultetów
Nadzwyczaj­nych lep­szych kast. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 sierpnia 2018, 20:13

Cza­sami życie toczy się po szy­nach jak tram­waj - nie sposób zawrócić czy do­wol­nie skręcić. Zbyt często zat­rzy­muje się na czer­wo­nym świet­le i zbyt rzad­ko ma zielo­ne. Kiedy się wy­kolei - ka­tas­tro­fa. Naj­piękniej­sze wi­doki zos­tają za ok­nem. Cza­sami ktoś wsiądzie, ktoś wy­siądzie. A na końco­wym przys­tanku zaz­wyczaj pusto… 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 sierpnia 2018, 20:08

W pociągu

Niekiedy
podróżuje­my w wielkiej
tu­bie pociągu
- przy­ducha -
jak ry­by śnięci
ociera­my zmęcze­nie z czół
słone
ot­wiera­my usta
do szyb akwarium

To jest wiel­ka droga
nasza
przesolona
ściśnięci jak w kon­serwie śledzie
na wątłych nogach... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2018, 17:37
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carroll

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk