Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Na tłusty czwartek

Choćbyś zjadł chłopie ty­siąc z różą pączuszków,
To i tak nie będą ułam­kiem sma­ku Róży cycuszków. 

fraszka • wczoraj, 17:10

Cza­sem myślę, że sa­moana­liza to ta­ka des­truk­cja dla inteligentnych. 

myśl • wczoraj, 17:06

poeci kras­no­lud­ka­mi słów 

myśl • wczoraj, 15:22

Kiedy pa­da kłam­stwo, te­mat nie jest ważny. 

myśl • wczoraj, 15:21

Dzi­siaj w Ros­ji ob­chodzo­ny jest dzień mężczyzn i będzie trwał...4 dni, ko­biety ku­pują swoim mężczyz­nom wódkę na pre­zent już od północy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 13:04

Brak de­cyz­ji też jest decyzją. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 11:26

Dzi­siaj prze­pełnia mnie żal. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:52

***

Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki .

3.01.2017
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 10:51

Trzy za­sady "de­mok­ra­tyczne­go totalitaryzmu":
1. Jes­teś słaby, pot­rze­bujesz nas nieus­tannie, w każdej dzie­dzi­nie życia.
2. Nie ucz się jak zro­bić coś sa­memu - ku­puj gotowe.
3. Gdy mówi­my "tam stoi wróg Twój" - uwierz nam na słowo. 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 10:51

***

roz­mieniasz marzenia
na drobne
łudzisz się
że tym razem
uda się
lecz to tylko
złudze­nie żebraka
z dziurawą sa­kiewką
swo­jego istnienia

22.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 10:50
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Churchill

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]