Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nigdy Więcej

Przeszedłem przez piekło,
przeżyłem ten koszmar,
przet­rwałem tą wojnę
co była najgorsza.

Przez łez oceany
i krwi przepłynąłem,
gdzie pośród rekinów
sa­mot­nie tonąłem.

I w końcu wyr­wałem się
z łap mych oprawców,
tra­fiając pod skrzydła
po­moc­nych zbawców.

Prze­de mną jest życie
a zbrod­nia jest z tyłu ...
jej padłem ofiarą,
lecz to ... to już było. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 maja 2019, 15:34

> człowiek to często ta­ki pseudo­nim, który używa­ny jest po to, żeby nie ob­ra­zić ja­kiejś małpy 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 maja 2019, 15:17

Nie ma nic. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 maja 2019, 13:34

* * *

Schwy­tałam dzień w siatkę na motyle

Pełzał po podłodze niczym dym
Wdzierał się w nozdrza

Niepos­trzeżenie ja­kaś myśl
Drasnęła o ro­piejacą ranę

Cho­wam twarz w dłoniach
Swedzą i palą 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 maja 2019, 12:52

Gdy po śmier­ci będziesz ko­goś cze­kał bar­dziej niż zmar­twychwsta­nia, oz­nacza to, że kochałeś. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 maja 2019, 11:04

Im w życiowej sza­rości pot­ra­fisz dos­trzec więcej od­cieni, tym w czar­no-białym świecie zo­baczysz więcej bieli. 

aforyzm • 24 maja 2019, 10:42

łzy naszych matek

naj­wcześniej­sze które pamiętasz
one widziały nasze
pierwsze
spływające do przyćmionych strwożeniem
ust
na sa­li po­rodo­wej
w in­ku­bato­rach białych kokonach
tkanin
ra­mionach położnych

my wy­ciągnięci na brzeg
z wód ciszy nie nauczeni
blas­ku
twarzy
roślin żyrandoli
płuc

pat­rzy­liśmy zdu­mieni na płacz
naszych ma­tek nie rozumiejąc
bólu w lędźwiach opuchniętych nóg
szwów na brzuchu

trze­ba było nam poczekać
długie lata
a one musiały
wy­palić szlochem własną pierś

by ich łzy do­tarły nam
do pamięci

by świeciły w niej jak nóż 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 maja 2019, 10:11

Ma­wiają, że jak nie pat­rzeć zaw­sze d**a z tyłu, a ja sie cza­sem boję po­myśleć co zaw­sze jest z przodu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 maja 2019, 10:06

Cza­sem człowiek tęskni za kimś dob­rym, żeby można było bez słów pal­ce oblizać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 maja 2019, 09:15

W świecie po­lity­ki liczą się tyl­ko son­dażowe wyniki. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 maja 2019, 05:57
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Nosowska

Autorzy na literę
M N O
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]