Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Widziałem kiedyś, jak ktoś w słońce ciem­notę wcis­kał ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 13:03

***

Wra­cam z otchłani
po­nurych myśli
strąco­na gniew­nym wzrokiem

zos­ta­wiam w tle
wyb­lakły ob­raz

zaćmione ser­ca ucichło już
roz­my­te słowa
nie palą w duszy

wiate­rek powiewa
na ho­ryzon­cie On
mój pro­myk istnienia

życiodaj­na wo­da
na spęka­ne rany

Dziękuję Ci ... N ღ

14.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 12:17

Drzewa, stada, rozkminy

Pe­wien młody człowiek, za­cieka­wiony światem, a także na­turą człowieka, sto­sował wszel­kie możli­we spo­soby poj­mo­wania ludzi i rzeczy­wis­tości.

Nie były to me­tody wyszu­kane, ani też od­kryw­cze. A je­dynie w spon­ta­niczny sposób równie mocno [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • wczoraj, 11:48

Kiedy odszedłeś

Spadły liście z drzew, przyszła jesień.
Dzień co­raz krótszy, a myśli co­raz więcej.
Ko­lej­ny dzień a z nim ko­lej­ne deszczu łzy.
Płacze niebo a ra­zem z nim ja.
Płaczę, że Cię nie ma kocha­nie, że Cię zab­rał deszcz
i choć zab­rał Cię da­leko to wciąż nie zab­rał Cię z mo­jego serca. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 11:47

Tul się do mnie plecami
i oglądaj chmu­ry w zachwycie!

-Łąka 

anegdota
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 11:40

...ale jak już się pod­dasz, mu­sisz to zaakceptować. 

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 11:37

Dytyramb Prozą Na Cześć Kompotu Z Brzoskwiń i Borówek Amerykańskich

Doj­rzałaś już do te­go żebym Ci po­wie­dział o kom­po­cie z brzos­kwiń i borówek. Owo­ce z których się ugo­tował zacho­wały świado­mość łez i krwi, które wsiąkły w Matkę Ziemię, stąd też jest ta [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 11:15

Być sobą zawsze,
nie tyl­ko na ba­lu przebierańców. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 10:09

Brak reak­cji jest wyjściem z wielu sy­tuac­ji ... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 08:36

Słoneczny Zachód Słońca cz. 5

Chwilę pat­rzy­li na tą wspa­niałą sek­wen­cję na­tury w zachwy­ceniu, a po­tem szli da­lej po­tokiem z moc­no ka­mienis­tym dnem i oliw­ko­wym nur­tem, aż do ko­lej­nej wspa­niałości, którą były korze­nie sta­rej spróchniałej i przeżartej [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:56
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Lichtenberg

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 01:29nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 01:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czasem mi­jając ko­goś, żałuję, [...]

dzisiaj, 01:02nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:44nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:43RozaR sko­men­to­wał tek­st Nadzieja ma gest Two­jego [...]

dzisiaj, 00:30nicola-57 sko­men­to­wał tek­st o ile fi­gura u [...]

dzisiaj, 00:00nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Gdy zgaśnie nadzieja, po­jawia [...]

wczoraj, 23:49nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli cho­rujesz na wczo­raj [...]

wczoraj, 23:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­szedłeś

wczoraj, 23:29marka sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­szedłeś