Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

La­ta pra­cy spłyciły u Los­ta na­pa­dy nieto­le­ran­cji. Te­raz jed­nak był w roz­paczy.
Je­go córka za­kochała się w Me­lo­nie.
- Co to za rodzi­ce by na­dać dziec­ku ta­kie imię? myślał.
Me­lon był nieco [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 19:26

ad­mi­nowi -
Nie jes­tem poetką,
nie umiem wierszować
a za wyróżnienie
chciałam podziękować. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:10

Jeśli chwi­la ciszy jest chwilą dusz uniesień, to bez­duszna sta­je się cisza.

*pragnąc "więcej" 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:56

Wiem jak czuła się Mo­nika Grudzińska, tyl­ko różni­ca w tym, że swo­jego męża nie zo­baczy już nigdy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 18:19

Co miałam zro­bić dziś, zro­biłam wczo­raj. Ja­kieś jut­ro może nie na­dejść, więc korzys­tam dziś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 16:32

Kajdanki na sercu.

Tam gdzie czer­wo­ne u góry
A żółte większe na do­le
Tam gdzie białe i czerwone
Wspo­magają i pomagają
Z ser­ca się dokładają
Tam gdzie korona
Na niebieskim
Orła do­bija
Kłam­stwem zabija
Za­myka us­ta, z pychy
Z dziecin­nej błazenady
Po­nad dwie dekady
A te­raz milczą
Tak kwaśnych min
Nie osłodzi to­na czekolady
Cze­kola­da pa­suje do koloru
W gównie które produkujecie
Je­den plus dwa to zaczątek zła
W ku­pie siła, i wkur@!w wielki
Ob­ro­ni na czer­wo­nym białe literki

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 16:07

Przeobrażenia

roz­kwit kwiatu
na drzewie
jest efek­tem specjalnym

dla Ciebie

drze­wa samego
byś mogła/mógł
skosztować
owo­cu jego
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 15:39

Zwierzęta nie idą za złymi ludźmi ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 15:33

Minima

Stanąłem w schematach
jak grud­niem samochód
więc pal­cie na kablach
lub daj­cie mi spokój. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:26

plein pâturage

Mam 50 lat
Jes­tem fajną dziewczyną
Gdy jes­tem sa­ma
Ze swoimi myślami
Nic mnie nie mami
Pla­nami na przyszłość
Spoj­rze­niem na rzeczywistość
Nie go­nię za niczym
Cze­go pot­rze­buję
Mam przy sobie
Na wszys­tko
Go­tową odpowiedź
Co sądzisz o tym? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 13:40
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Fromm

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbica w stud­ni fru­wo [...]

dzisiaj, 09:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:19MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:18giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wiara God­na Poświęce­nia