Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Miłość to nie: kochaj mnie, bo kocham Ciebie. Miłość to kocham Cię, kochaj siebie. 

aforyzm • przedwczoraj, 00:01

Nie oba­wiam się is­la­mu, nie oba­wiam się za­machów, nie boję się że kościoły zmienią się w mecze­ty, nie boję się że będą pa­lić Bib­lię, nie boję się o zbo­ry, oba­wiam się tyl­ko że ja­ko biały, he­tero­sek­sual­ny mężczyz­na po­pierając ka­pita­lizm, ja­ko naj­lep­szy z możli­wych sys­temów będę od­po­wiadał za każde zło na świecie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 stycznia 2019, 22:00

Do po­kony­wania trud­nych prob­lemów nie wys­tar­czy kwad­rans, cza­sami trze­ba la­tami wal­czyć o swoje. 

myśl • 14 stycznia 2019, 21:31

* * *

Mo­je zy­cie daw­no nie by­lo tak nudne,
pew­nie dla­tego, ze nie pa­kuje sie juz w cos cze­go nie jes­tem w stu pro­cen­tach pew­na. To ze strachu, ze znow ko­gos zra­nie. Bo to nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2019, 20:22

Cza­sami jak tak spoglądam na te nasze, ludzkie by­towa­nie, na tym glo­bie w tej obec­nej erze. To z jed­nej stro­ny cieszę się, że jes­teśmy tyl­ko frag­mentem his­to­rii te­go świata, a cza­sem po pros­tu za­miast łez, lecą mi gwoździe. Całe szczęście tępe. 

myśl • 14 stycznia 2019, 20:16

Jes­teśmy świad­ka­mi dziś, my, tu­taj, w Pol­sce, że ma­nipu­lac­ja to je­dyna dro­ga do suk­ce­su, do spra­wowa­nia zwie­rzchności nad większością. Boże. Dej mnie tę umiejętność mądrze wy­korzys­tać. Mnie. Na mój sposób, a te sak­ra­men­talne SZCZĘŚCIE będzie jak brat bliźniak. Mój. 

myśl • 14 stycznia 2019, 20:09

gdy­byś ob­rał się z te­go za ko­go się masz, poczułbyś, że twą is­totę sta­nowi pustka 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2019, 19:46

Gdy nie ma się lus­tra, pi­je się do innych.

win­ni ludzie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 stycznia 2019, 19:27

Ściśniete gardło

Ja war­choł z żalu nie zapłaczę
I gardło mo­je z bólu się nie ściska
Bo jest od daw­na już ściśnięte
I od go­ryczy przes­ka­kuje grdy­ka

Pa­miętam dob­rze jak w ciszy ginęli
Przed i po dziesiątym kwietnia
I [...] — czytaj całość

wiersz • 14 stycznia 2019, 17:48

Fotografia II

Kiedy wspo­minam tamtą jesień
Za­wartą w lis­to­pado­wej poziomce
Na tym cieszącym zdjęciu
To je­dyny jest raz
Kiedy nie mam wątpliwości
A więc ja i ty
Poszliśmy do ludzi
Tak nas nauczono
Dłoń trzy­mała dłoń
Kot od­pro­wadził nas
Mrucząc do sa­mego Wieśnika
Nim je­go hymn pochwalny
Na cześć ra­dości życia
Przejął we­soło roz­bry­kany nurt
Dziw­ne ale praw­dzi­we jest
Że wątpli­wości rodzą w nas dopiero
Me­lodie sukienek
Twier­dzących o so­bie buńczucznie
Jes­teśmy odzieniem Boga 

wiersz • 14 stycznia 2019, 13:06
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło