Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Cze­kam na ko­niec
stojąc w wieczności
Cze­kam na wieczność
uciekając końcowi 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 marca 2017, 22:00

* * *

Cze­kam na ko­niec
stojąc w wieczności
Cze­kam na wieczność
uciekając końcowi 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 marca 2017, 22:00

Nasze życie jest jak odeg­ra­na ro­la, ale w for­mie improwizacji.

Cza­sami jest ktoś kto po cichu da nam radę jak grać i dob­rze wy­paść, ale tak cicho by nie przer­wać sean­su.
Wzlo­ty i [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 marca 2017, 21:35

Prawie tak samo ...

Pa­nie X
Udałam się dzi­siaj na spa­cer, chciałam się trochę oder­wać od te­go wszys­tkiego, od te­go hałasu ja­ki stwarzają ludzie wokół mnie. Szłam po­lami, mi­jałam la­sy i była to długa wędrówka. Roz­ma­wiałam z [...] — czytaj całość

list • 26 marca 2017, 21:21

bóg stworzył nas na swój ob­raz i poezję 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 marca 2017, 20:48

Dziw­ne, ale to co się pow­tarza tra­ci na znaczeniu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 marca 2017, 19:45

Ofiara Przemocy

drżysz
zim­na jak głaz
pod­krążone powieki
oczy we łzach
jak każdej nocy
nie znika
ten strach
znikąd pomocy
w uszach sam wrzask

sa­ma tak
na końcu dna
go­towa by 
za­mienić żywoty
go­towa by
z bu­dyn­ku skoczyć
pop­rostu spaść
nad­miar nie mocy
cier­pienia dotyk
chęć na snu popyt
ser­ca niemy skowyt 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 marca 2017, 19:11

"Otóż, kto mówi - pięknie,
stwarza jed­nocześnie - brzydkie,
kto mówi - dobre
stwarza jed­nocześnie - złe.
Is­tnienie po­wodu­je - nieistnienie,
zag­matwa­ne po­wodu­je - prostotę,
wy­sokie po­wodu­je - głębokie,
głośne po­wodu­je - ciche,
pew­ność spra­wia - niepewność,
te­raz spra­wia - kiedyś.
Za­tem także powołany:
jest dziel­ny, nie pracując,
mówi, nie mówiąc.
Ma wszys­tkie rzeczy w sobie,
ujęte w jedność.
Tworzy, ale nie posiada.
Spełnia życie, nie ocze­kując żad­ne­go
powodzenia.
Po­nieważ nie pragnie,
nig­dy nie cier­pi z po­wodu stra­ty." ~ Lao Tse 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 marca 2017, 18:58

vous êtes vieux

wyglądasz bosko
jes­teś sta­ra, tak
no… zgłupiałem
jes­teś stara
i po­dobasz mi się
jes­teś kobietą…
jes­teś starą kobietą
pat­rzę na to… na Ciebie
na to… na starość
ko­bieto… kobieto
pat­rzę na Ciebie
i wiesz… wiesz czego
od Ciebie chcę? nie?
tyl­ko mnie nie bij…
jes­teś stara… [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 marca 2017, 18:33

W nie­dzieli jest ja­kiś cud. Ten rodzaj spo­koju , które­go nie da się prze­nieść na in­ny dzień. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 marca 2017, 18:23
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czechow

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:17Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Jak o tym te­raz [...]

dzisiaj, 10:17Cykam sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:09Cykam sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:08natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st - A całus w [...]

dzisiaj, 10:03natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet zep­su­te otocze­nie, ma [...]

dzisiaj, 10:02Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia