Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Czerwona organka małpująca po ''Muzykancie Antku

Zna­lazłam "Narzeczoną Fa­biana" , czy­li słowa ''ma pa­ni czys­te kon­to'' , wy­powie­dziane prze­de wszys­tkim w obec­ności chłopa , wiado­mo , może być pier­wszy lep­szy , by­le miał por­tki , 
to były [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 13:30

Pe­symis­ta za­raża pe­symiz­mem. Op­ty­mis­ta zaszcze­pia optymizmem. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 13:24

Szczęście jest na muszce. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 13:14

Byłem tam mi­lion razy.
Choć nie wychodziłem z domu.
Jak w ska­le zam­knięty człowiek,
drążyłem te­mat bez wyjścia i bez perspektywy.

Mi­liony tu­neli w głowie a każdy
z prze­paści w pus­tkę, z pus­tki w bezkres.
I wszys­tkie sępy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:00

warto przejść początek i ustawić się na końcu

zna­lazłaś mnie ...
na reszcie

Odtwórz  

dziennik
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 12:50

naj­droższa z dróg
spa­cer to jest
ury­wam ci w pół słowa bez 

dziennik
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 11:22

pomniki

ko­lej­ne kroki
nie py­taj gdzie kres
dni sza­re, po­nure, jednakie
lecz ko­lej­ny sta­wiasz krok
miłość, niena­wiść, po­zorów gra
mas­ka za maską
ku­powa­ne hurtowo
by nie być sobą
zagłuszyć szloch duszy
łka­nie serca

budzi się lęk
z nas­ta­niem no­cy chwil
chcesz uciec
z więzienia czte­rech ścian
lecz nie masz dokąd
za­palasz wszys­tkie światła
by oszu­kać rozum
cze­kając na świt

wciąż wra­casz w te sa­me miejsca
wśród pom­ników
stra­conych chwil i twarzy
szu­kasz sen­su tej drogi
która wciąż przed tobą 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 11:09

Za­miast prze­ceniać niedo­cenianie cię. Do­ceń po­zytyw­ne zas­kocze­nia. Zas­kocz sze­fa. Nie do­ceń pracownika. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 08:36

A Ty Boże jes­teś naj­lep­szym Kucharzem na świecie. Ubzdu­rałeś so­bie prze­pis na jed­no małe życie i po ko­lei wrzu­casz do te­go zakłopo­tane­go ga­ra wszys­tkie sma­ki życia. Gorzkie z watą cuk­rową. Słone z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 08:08

Niena­syco­na: jej ciało zaw­sze chciało. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 06:17
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cioran

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 02:09Salomon sko­men­to­wał tek­st chciałabym

dzisiaj, 01:14jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st rozmowa

dzisiaj, 01:11jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st nigdy ...  

dzisiaj, 01:07jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st wszystko

dzisiaj, 00:52jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Zalewa nas deszcz nie­chcianych [...]

dzisiaj, 00:47jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Na pół roz­dziera­my ból [...]

dzisiaj, 00:45jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Naturą ludzką jest zmiana, [...]

dzisiaj, 00:42jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Każdy fa­cet ma coś [...]

dzisiaj, 00:38jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st głęboka cisza

dzisiaj, 00:36stepbyson sko­men­to­wał tek­st co tu jest gra­ne?