Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

wieczorna wiadomość

... jak to się stało że małolet­nia Lo­ri zna­lazła się pod je­go dachem. Złość ogarnęła, bo dał gównia­rze schro­nienie, spokój, ciszę, wy­robił no­we pa­piery* a te­raz uciekła nie wiado­mo gdzie. Wie­czor­na wiado­mość o zna­lezieniu ciała ko­biety wyłowionej z rze­ki zat­rzy­mała. Zwinął się w mil­cze­niu, nie chciał is­tnieć, nie umiał. 

felieton
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 10:45

Lęgowy pasożyt milicjanta podrzucony do w spólnego gniazda

Bez­myślnie pałujący
niewin­nych pod porękę
po­sadzo­ny z ku­moter­stwa na urzędzie
ku pot­rze­bie białorus­kiej pre­mii
z ra­mienia upar­tyjnienia u czer­wo­nej gwar­dii
wy­pasiony brzuszek eme­rytur­ka wcześniej­sza
dla roz­rywki polowania [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 09:49

Na upieczonego w raju

Na­wet piorun ku­lis­ty wy­mięka
w ob­liczu ka­ry bożej
jaką za­daje chłopu ba­ba która siada wi­za wiz niego na przyjęciu z od­kry­tymi cyc­ka­mi transparentnie 

fraszka • wczoraj, 09:41

sentymentalizm

... to wred­ne uczucie
bo kiedy wra­casz myśla­mi to za­wie­szasz się na chwi­le dwie, sześć?
a kiedy wychodzisz z siebie wie­rzysz że ktoś tam cze­ka
wsłuchu­jesz się w la ca­non* a me­lodia kończy się to ciebie wciąż nie ma
i kiedy przeżywam fas­cy­nac­je prze­lewam emoc­je w próżnie
to nic że wszys­tko zos­ta­wiłam, po­lubiłam swą biedę
a kiedy jest już za późno mówię - to nie Two­ja wina.
Odtwórz  

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:30

*** przedświcie

pożąda­nia chwila
od­dech na­miętności
roz­le­wa się po obojczykach
ro­sa zwilża usta
spływając po szyi
ciało pachnie spełnieniem
otu­lone w przedświcie

22.05.2017
Ma­lusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 09:22

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 09:06

myśl aby to z ciebie dla przykładu nie zrobili bezmyślnego króliczka

Jeżeli ja­kakol­wiek ma­nia ma podłoże ge­netyczne
to oz­nacza tyl­ko jed­no
że ziemia jest płas­ka
kos­mos jest abstrakcją
a Bo­giem jest piorun kulisty
który wpa­da do zak­rystii
 [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:38

Władza swoimi obsadza. 

aforyzm • wczoraj, 07:32

W drodze do nieba:

za mod­le­nie się 10 pkt
za mod­le­nie się za in­nych 15 pkt
seks przed­małżeński – 1000 pkt
czy­ta­nie dob­rych his­to­rii 5pkt
seks po­za­małżeński – 1002 pkt
ro­zu­mienie Bib­lii 100 pkt
seks bez małżeństwa – 1003 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 05:37

Człowieku, co się z tobą stało? Bra­cie, to nie two­ja dro­ga! Wróć do Pa­na Boga! 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 05:19
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Gaulle

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 00:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Decyduj na czas, inaczej [...]

dzisiaj, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 00:27Żółty sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 23:29JaiTy sko­men­to­wał tek­st zaplątałeś dłonie w mo­je [...]

wczoraj, 23:26dark smurf sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:19dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nogi - naj­bar­dziej poszu­kiwa­ny or­gan w [...]

wczoraj, 22:52dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:51Żółty wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:50dark smurf sko­men­to­wał tek­st zawsze