Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, nag­le bum szkło roz­padło się jak por­ce­lano­wa lal­ka, ka­wałek w dło, długa nić na ciele się po­jawia, a z niej krop­le krwi. Zo­bacz jak dusza się ulatnia 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:22

Nie za­pom­nij się świeżych w kółko ran, które są po słowach złych. Te na ciele goją się szyb­ciej niż so­bie myślisz 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:20

Czy pa­miętasz tą dziew­czynę co za dnia jest uśmie­chnięta? Te­raz zo­bacz, ona płacze w swoim po­koju, ser­ca nie ma z kamienia 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:18

Mil­cze­nie wca­le nie mu­si oz­naczać świętości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 19:58

wspo­minam Cię w doj­rze­wających jarzębi­nach, pszczołolub­nych nawłociach i żyjesz we mnie, kochany... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 19:17

Nie jes­tem zmęczo­ny życiem, tyl­ko nieżyciem. Z życia prze­cież ma­my pełnię szczęścia, z nieżycia pełnię pustki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 sierpnia 2018, 19:06

Datownik

Gdy­bym tyl­ko mógł zapłonąć. Dnie zmuszają do prze­myśleń. Nie "skąd", ale "dokąd". Mi­mo dużej liczby ludzi wokół mnie nie mogąc zna­leźć ni­kogo blis­kiego zacząłem myśleć "Ko­go Ty właści­wie szu­kasz?". No właśnie, kogo?
Ko­goś kto płonie. Szu­kam pas­ji, ob­sesji. Czu­je się jak człowiek który pot­rze­buje wewnętrzne­go og­nia do życia.
Gdy­by spot­kać ko­goś kto płonie, kto jest w sta­nie rzu­cić we mnie is­krę. Gdy­bym tyl­ko mógł zapłonąć. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 18:41

Pros­ta ta?
Czy to skąpstwo czy zawór zat­ka­ny
że słowa skąpo pa­dają,
może aler­gia na papier. 

myśl • 15 sierpnia 2018, 18:23

Obiet­ni­ca, też może być wolnością.

in­sp.sza­ry wilk 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 09:58

Kwiecisty parapet

Siedzę przy stole
pal­cem po wodzę

samotność
stworzo­na nie na ob­raz i podobieństwo
ale na lusterko

ściany mają uszy
i język wystawny

w słojach szu­kam rozwiązań

dla żył
rys
i stru­mienia myśli.


(L) 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 sierpnia 2018, 07:39
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne