Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Opierając szczęście na in­nych możemy się wykiwać... 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 10:01

Niosąc małe dziec­ko na ręku już wte­dy wiedziała:
Nig­dy nie będziesz za ciężki.
Na­wet w do­rosłości.
Bo praw­dzi­wa mat­ka nig­dy się nie ug­nie,
pod ciężarem tak wiel­kiej miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:14

***

cien­ki łam­li­wy kwiat
urósł na małej ubo­giej mogile

dziec­ko całe życie
mu­siało być silne

te­raz gnie się pod groszkiem rosy
huśtaw­ka z wątłych listków

ziele­ni słabość 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 08:13

W oczach zmarłych jest ta­ka spo­koj­na obojętność.
W oczach żywych jest to nie do przyjęcia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2019, 23:02

(nie)równanie serca

miłość jest entropią
w fi­liżan­ce ka­wy połowa planety
dru­ga wciąż się kręci
cicho jak słowo na zewnątrz po­zos­tające zestawem
cyfr i liter
x² plus (5y/4 - √(|x|))² ≤ 1
pod­niesione do ≤ 2 
≤ 3 
kładzie na stro­nie mikrocienie
słone od słońca powietrze
kołyszą fa­le uderzeń cu­kier­ka o szkliwo
- spa­jają z szep­tem - świer­szcz - w moim języ­ku
nie wiedząc że wewnątrz jes­tem ta­ka jak ty
w us­tach przew­ra­casz słodko
następny ka­myk domino 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 maja 2019, 21:55

Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii — łabędzi śpiew dnia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 maja 2019, 20:58

Bo­gaty ma tyl­ko ty­le ile chcą in­ni, wa­riat ma tyl­ko ty­le, że jest inny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 maja 2019, 20:39

Życie nie pieści z ty­mi, co mają łaskotki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2019, 19:18

stoją

stoją w nas jak posągi od lat niet­knięte światłem
ludzie na których śmieliśmy spoj­rzeć z wyższością
inwalidzi
niewładni
zaszczu­ci chorobą

stoją nam w źre­nicach tak sa­mo niepotrzebni
niepotrzebnością
roz­wlecze­ni pod skórą

wtu­leni we włosy
wpięci w broszę od płaszcza
wciśnięci w każdy uby­tek nasze­go ciała

od­trące­ni
przeinaczeni

zrośnięci z naszy­mi rękoma
gdzie one tam są oni

pat­rzą czekają

wrócą 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 maja 2019, 17:44

Cza­sem człowiek wy­daje się mar­twy a tyl­ko wy­padł z systemu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 maja 2019, 16:02
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Wilde

Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.