Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

poeta nie le­je wo­dy, poeta nie rzu­ca słów na wiatr
poeta dba o środowisko
nienaturalnie
przesadnie 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:09

Kradzież

Po­ciągam za sznurki
będąc swoim bogiem
będąc swoją wiarą i nadzieją
ufam so­bie bezgranicznie
le­piej być mi tu...żywym
niż w niebie umarłym
zakręco­na ta miłość
co duszy mej nie ogrzewa
każde­go dnia gu­bię
coś po drodze
ba­wię się moim sercem
szlak złama­nych serc
w mej dłoni
ma­giczne ra­ny
to jest jak mała śmierć
za­gubiona w czasie
w miłości przebraniu
prze­cinam mą duszę
i cicho odchodzę.

Odtwórz  

wiersz • wczoraj, 08:24

Wielowątkowych
Cudów ra­dości gajem
Życie jest rajem 

haiku
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 08:18

Pamięci Mazowieckiego

Przy­myka­my oczy na grzechy
Ja­ko chrześcijanie
Na Bos­kie ra­miona
Spra­wied­li­wość składa­my

Pat­rząc w przyszłość
Naiw­nie cze­kamy

Gru­be kres­ki i win da­rowa­nie
No­we ofiary zrodziły
Przestępców wy­niosły
Resztę po­dep­ta­no

Pat­rząc w przyszłość
Daw­na go­rycz przebija

Zmiany nie było
Przeklętym kon­cesje wy­dano
Rwać to płótno z rozpędem
Niedoszli wi­siel­cy

Którym darowano 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 08:12

na zrzeszone podziały

Nie goń ga­zelo si­wa technok­ratko spod szwedzkiego stołu po wszys­tkich w oko­licy placówkach in­wa­lidek tak za­ciek­le bo ci wys­traszo­ny króliczek od tyłu przyłoży na muszli klo­zeto­wej w łazien­ce

in­sp '' śniada­nie w RA­DIO Z'' 

dziennik • wczoraj, 07:32

Tu­taj spoczy­wa Fe­lek z War­sza­wy Ochoty
Co wy­wiódł z Bo­goty dwie cnoty
Praw­da nie ja­kieś kalumnie
Kochał je w trumnie
Fe­lek umarł szczęśli­wy w objęciach obu na suchoty 

limeryk • wczoraj, 06:56

o poranku wtorkowo po Antku

Trochę to jed­nak zas­ta­nawiające pa­nie Bu­jak ze obo­je pisze­my dzi­siaj ra­no o tym samym
czy­li o łapówach , czyżby to był z pa­na stro­ny ja­kiś szan­taż emoc­jo­nal­ny
wiel­kich panów z Podlejskiej [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 06:42

Naj­lep­sza łapówka, to gotówka. 

aforyzm • wczoraj, 06:05

Czym jest poez­ja? Od­po­wie­dzi nie znam.
Za­pytam gołębia, który wra­ca z jej wnętrza. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 04:26

Muzyk

łako­mym wzrokiem
wpat­ry­wał się
za­lotem do gwiazd
nad niebem
tyl­ko słuchem
się szczyci
gdy
zza szyby
wysłuchaw­szy dźwięku
uliczne­go folkloru
marzył o grze
na pew­nej sali
gdzie tłum
ap­lauz rozdaje
wdzięcznie

ręce blis­ko ułożone
przy sobie
pal­ca­mi ocierając o siebie
do ryt­mu jazzo­wej kapeli
- oj co to był za wi­dok -
wspo­mina matka
nasze­go muzykanta

ciało jak­by w transie
wnet dłonie
od góry do dołu
rozłożone
wewnętrzną stroną
do tłumu
powolnie
opadały

zat­rzy­mał się
teraz
świat cały
cisza
przed wami
tyl­ko On
je­go pianino
i sta­ry nawyk

do­tyka klawiszy
nic nie widzą
słyszy
czuję tempo
dyszą

to nie czte­ry po­ry roku
Vivaldiego
tyl­ko talent
niewi­dome­go chłopca
zacza­rował ludzkie wnętrza 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 04:22
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shakespeare (Szekspir)

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 05:34lajajaj sko­men­to­wał tek­st Cuda się zdarzają codzien­nie; [...]

dzisiaj, 05:25Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wiara w duszę (lub [...]

dzisiaj, 04:36one drop for all sko­men­to­wał tek­st Politycy i eko­nomiści to [...]

dzisiaj, 04:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdy od­najdu­jesz swo­je spos­trzeżenia [...]

dzisiaj, 04:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

dzisiaj, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

dzisiaj, 00:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st niezapominajki zak­witły znów będą [...]