Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

cztery pory w roku

w tros­ce o florę
kar­miła krowę
jo­gur­tem w porę 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:02

Naw­ra­canie się, to spiep­rze­nie ko­lej­nej szan­sy, dzięki której możesz dos­tać się do Nieba.
Gdy zaczy­na To­bie bra­kować okaz­ji, to znaczy, kiedy przes­ta­jesz je dos­trze­gać, masz problem.
Życie zaw­sze pod­syła Ci sy­tuac­je by móc w końcu tam wejść. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:23

Sadaiuo

Na drodze do niepo­koju stoi zgo­da wyob­rażacie so­bie większe pierdoła
Jak mógł sąsiado­wi wsadzić siekiere w ple­cy, gdy on był dla niego w porządku
otóż kwes­tia nie banał
w po­rywie gniewu, za­wiści wsadził siekiere w plecy
nie je­mu, bo to byłoby za proste
obrócił się na pięcie
wszedł do domu
zam­knął drzwi
wy­pił her­ba­te
i poczuł jak nóż prze­bija mu serce 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:53

Ci błagają o li­tość, którzy żyją w gno­ju, ale nie dla­tego że ktoś ich tam wsadził, ale dla­tego że sa­mi tam weszli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:41

Jestem z Tobą ( I'm Here)

Jes­tem tu
obok cię
wszys­tko będzie dobrze
obiecuje.

When you feel fear
don't cry please
i pro­tect you
be­lieve me.

Ból przeminie
po mej śmierci
to tyl­ko element
mej egzystencji.

Pain is okey
this my way
i ne­ver return
to my live.

Czas nie był dla nas [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 07:40

Po­wodze­nie za­leży często od pochodzenia. 

aforyzm • dzisiaj, 07:30

Testament

Czu­je przypływ mocy
tej z ciem­nych nocy.
Oz­najmiam otwarcie
że ni­kogo nie poznaje.
Na­wet jeśli się rozbieram
to nikt mnie nie zaczepia.
Sko­ro mam ro­zum i mózg
to war­to z nich korzystać
by ko­goś wykorzystać.
Śledzić in­nych śledziem
to praw­dzi­wa uczta
dla mnie i dla ciebie.
A jak spot­kam rybę co mówi
i ma złote łuski...
Nig­dy nie od­dam jej rybakom
tyl­ko życzeń spełnić
będę bez li­ku pragnąć.
Szu­kaj a znajdziesz
sta­rych ludzi bez portek
bez uśmie­chu w dniu rozliczenia
czy­li po zmierzchu. 

wiersz • dzisiaj, 07:04

Mądrość życiowa to pot­ra­fić żyć bez mądrości mędrców i proroków. 

myśl • dzisiaj, 06:52

Ci co są do siebie mu­rem, znają się, nie chcą ze sobą roz­ma­wiać, bo wiedzą o so­bie, ale to dla­tego że jest pie****rdo­lony in­ternet, nie mówią do siebie, a są ze sobą połącze­ni, jak światłowód, jak sprzężenie, jak no­wo na­rodzo­ny płód. 

myśl • dzisiaj, 06:01

Szu­kam no­wej we­ny, bo sta­ra się kur­wi z moją przeszłością. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 04:29
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cortázar

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 22:33nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:22nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ludzi roz­poznaję po sza­cun­ku [...]

dzisiaj, 22:02nicola-57 do­dał no­wy tek­st Ludzi roz­poznaję po sza­cun­ku [...]

dzisiaj, 21:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st atrament

dzisiaj, 21:55bystry.76 sko­men­to­wał tek­st rzeczoznawca

dzisiaj, 21:54bystry.76 do­dał no­wy tek­st atrament

dzisiaj, 21:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st rzeczoznawca

dzisiaj, 21:51mechaa sko­men­to­wał tek­st Poznanie MI­TOLO­GII STA­ROŻYT­NYCH SŁOWIAN [...]

dzisiaj, 21:50dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?