Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bi­cie ser­ca, to mu­zyka dla me­go ciała... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 11:22

Euro­pa zjed­noczo­na? To się nig­dy nie dokona. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 08:08

Często to, co naj­bar­dziej przeszkadza ludziom w tym, by wie­rzyć to fakt, że nikt im tej wiary nie zabrania.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:41

Pew­ne­go dnia zdobędę świat i .. ZZz..zZ..zzz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 23:56

test rozwiązany

związa­li ręce
i po­kaza­li palcem
że ja tutaj
nic nie znaczę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 23:51

Zły człowiek zniszczy świat ce­lowo, a głupi nieumyślnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 23:41

"Nie można tak moc­no kochać ludzi"- po­myślałam so­bie i po chwi­li pos­ta­nowiłam porzu­cić strach przed od­rzu­ceniem i poz­wo­lić so­bie ko­goś kochać. Nie można przekładać zacho­wań in­nych na in­ne oso­by. Trze­ba uwie­rzyć, że [...] — czytaj całość

myśl • przedwczoraj, 23:30

W mo­men­cie od­czu­wania pełne­go błogos­ta­nu, wszecho­gar­niające­go spo­koju i pełni szczęścia zaczy­na niep­rosze­nie wkra­dać się niepokój, uwierająca myśl: " A co jeśli to wszys­tko ut­racę...?"Wte­dy moc­niej ścis­kam je­go rękę i cichu­teńko się mod­le, żeby mi te­go wszys­tkiego nie zabierał... 

myśl • przedwczoraj, 23:21

Czy szum­ne wielok­rotne pożeg­na­nie zo­bowiązu­je do ty­lużkrot­ne­go huczne­go po­wita­nia ?

In­sp. Ni­cola 57 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 22:45

Gdy­by mnie w życiu in­te­reso­wało tyl­ko co dob­re­go zjeść, co moc­ne­go wy­pić i jak przy­podo­bać się ko­muś og­ra­niczo­nemu do tych zain­te­reso­wań, wo­lałbym urodzić się krową 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:34
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Orwell

Autorzy na literę
N O P
Aktywność

dzisiaj, 07:52giulietka sko­men­to­wał tek­st prośba

dzisiaj, 07:47Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Aktywistka: da­wała ciała, gdy [...]

dzisiaj, 07:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 10.09.2017r. cz.2 

dzisiaj, 06:21yestem sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 05:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 05:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 05:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

dzisiaj, 05:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zbyt porządny człowiek

dzisiaj, 05:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Zatracasz się w swo­jej [...]