Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy psychiat­ra spo­tyka w swym ga­bine­cie sza­leńca, po wyk­rzyk­nięciu "Ec­ce ho­mo!", wi­nien go z błogosławieństwem odesłać do domu.

AD LUCEM 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:54

Współczes­ny człowiek jest mie­szkańcem pus­ty­ni pełnej ludzi.

AD LUCEM 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 09:28

S*********o

To­pisz się
w za­kamar­kach wspomnień
na oceanie życia

Umar­li łapią oddech
trzy­mając Cię
czu­le za dłoń
szkarłatną
od krzy­ku serca

Pętlę czasu
za­wie­szasz na szyji
niczym bry­lan­to­wy naszyjnik
i skaczesz ... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 08:56

Kiedy przep­ro­wadzał się do no­wego do­mu wyrzu­cił wszys­tkie sta­re meb­le. Po­tem sie­dział na podłodze i trochę żałował.
Następnym ra­zem po­myślę, pomyślał. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 07:46

para p(o)etów

z żalu powstałem
w żar się obrócę 

fraszka
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 07:21

Niezapomniany

Nie umiałeś
pożeg­nać się słowami
więc od­szedłeś w ciszy

na­dal w myślach jesteś
choć daw­no
ob­ra­zy wspomnień
za­tarł czas

nie zga­siłeś
wszys­tkich świec
w ciem­nościach stąpasz
na krawędzi moich snów

by ser­ca nie zbudzić
ono jed­nak wciąż bije
na­wet w tej pus­tce
po tobie


Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 04:24

* level designer

Odtwórz
przy­pom­nij mi dlacze­go? - pow­strzy­muję się
za­kochaj­my się po­konując ten dzi­ki lęk

czuję, że od­dychasz tym tle­nem - zakochania
- więc, wejdź i weź mnie bez opa­mięta­nia
skorzys­taj ze skrótu, który zdobyłeś

przys­pie­szmy tem­po tej gry
czu­je Cię
i jak to możli­we, że jes­teś wszędzie gdzie te­go chcę
zmysłowy zapach
upiłeś mnie, za­wiązując gest...
 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 18 czerwca 2018, 22:39

Bez­radną dłonią,
let­nim muśnięciem wiatru.
Cicho we mnie grasz... 

haiku
zebrał 7 fiszek • 18 czerwca 2018, 21:14

majowy

opływam ciebie
fa­lami uniesienia
ury­wanym oddechem
sko­wytem mięśni
drżeniem serca
wni­kam w źrenicę
i wciąż na no­wo wielbię 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 21:08

Proza życia poety

Dom bez kar­tek dom­kiem z kart. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2018, 20:12
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szymborska

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 05:09kati75 do­dał no­wy tek­st Upadły

dzisiaj, 05:03Badylek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]