Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bóg nie stworzył żad­nej re­ligii i nie pot­rze­buje jej aby Mu od­da­wać cześć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 13:59

Czas się prze­budzić i łyk po­wiet­rza złapać by móc zacząć od no­wa swój sen za ja­kiś czas ;) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:08

Od­poczy­wam za karę,
Nie działam dla nagrody,
Szli­fuje tyl­ko progi,
Włas­nej głupoty. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 12:40

sen/nie z głowy

pół no­cy nie spałem
drugą połówkę
wyśniłem
doj­rzała rumiana
cała we włosach anielskich
nie tam ja­kaś choin­ka z lasu
po­ziom Qi 

fraszka
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 12:12

Pachną mi ra­miona, wlo­sy tez. To za­pach wczoraj. 

myśl • wczoraj, 11:08

Od­szedł. Zos­ta­wił samą na tej ok­ropnej spuściźnie niena­wiści i żalu zwa­nej ziemią. Zos­ta­wił umysł w wiel­kim chaosie i z wielką pus­tką. Ser­cem niez­dolnym do fun­kcjo­nowa­nia w tej bru­tal­nej rzeczy­wis­tości i ciałem w rozsypce... 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:58

Są ta­cy od­ważni, którzy biorą się za ba­ry z życiem,
by spra­wić so­bie przyjemność...


Krys­ty­na A.Sz. 20.01.2018r. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 00:09

niektórzy do­gadzają so­bie tworze­niem wieści''
od­bierając in­nym godność
czy to po­kusa czy zamiłowanie
a może gratka
ważne że im przy­jem­ność sprawia
in­ne kosztow­ne a ta
jest tania


Krys­ty­na A.Sz. 19.01.2018r. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 23:49

Alejka

Zas­ta­nawiałem się kiedy os­tatni raz do­tykałem drzew? Trud­no jest od­grze­bać z pa­mięci rzeczy ważne a te błahe są niczym! Go­niłem za wiat­rem te­go la­ta i pos­ta­wiłem wszys­tko na zielo­nym sto­liku zdarzeń.
Dzi­siaj jednak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • przedwczoraj, 23:11

Nic tu po mnie, jeśli przy To­bie mam wszystko. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 22:51
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

van Gogh

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 13:09kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasami wys­tar­czy się zat­rzy­mać, [...]

dzisiaj, 13:07kati75 sko­men­to­wał tek­st autoportret

dzisiaj, 13:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Tekstem Dnia Bab­ci 2018 [...]

dzisiaj, 13:07carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:04kati75 sko­men­to­wał tek­st Erotyczny sen Mi­rosława

dzisiaj, 13:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 13:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bóg nie stworzył żad­nej [...]

dzisiaj, 12:52kati75 sko­men­to­wał tek­st On ona i on 

dzisiaj, 12:40kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:39kati75 sko­men­to­wał tek­st Pułapka