Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

je­dynie śmierć da­je szan­se zmartwychwstania 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:15

egoizm to nie tyl­ko ty, ale two­ja rodzi­na i ojczyzna 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:09

Żeby zna­leźć się w siódmym niebie, cza­sem trze­ba przejść drogę przez piekło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 18:34

Je­dyne wspom­nienie ja­kie mam z te­go roku
Z Tobą, to nasza kłótnia...
A po­tem czas tak szyb­ko minął... 

myśl • przedwczoraj, 17:29

Stracony czas jest nieodwracalny, jak śmierć

Cho­ciaż ziemia moc­no trzy­ma za nogi
myślałam, że jeśli podskoczę
wys­tar­czająco wysoko
będę w niebie
O! Ja­kież to było mylące

Zam­knięta w sobie
kap­ryśny­mi słowa­mi kreślę obrazy
obec­nej chwi­li.
Sa­molub­nie, by nikt nie usłyszał,
upycham szep­ty w czte­rech ścianach,
bielo­nego po­koju.

Zbyt krótkie dni, by wyjść im nap­rze­ciw.

Tak ba­nal­nie, między oddechami

Niczym anioł że załama­nym skrzydłem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 16:58

"Wiem jak trud­no jest wy­baczyć, odłóż ka­mień, po­daj dłoń"

- Ka­li ft Pawbeats 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 14:55

"Wszys­tko jest po coś i nic nie zdarza się przez przy­padek." Ale nie tyl­ko to czy to zauważamy ro­bi różnicę. Raczej to, JAK to ro­zumiemy... Dla jed­nej oso­by będzie to oz­naczało, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 14:42

Cier­pienie uczy pokory. 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 13:30

Pe­manen­tna wiz­ja ob­ca i ob­cas i stąpa­nie po no­gach to ta­niec, a niech bi­je po sto­pie to może poczu­je jak sta­wiać no­ge na pra­widłowym miejscu. 

myśl • przedwczoraj, 09:33

* * *

mogłabym
usiąść i płakać

ale chy­ba wolę
pop­ro­sić czas

o wybaczenie

że mi go ty­le prze­ciekło
między palcami 

wiersz
zebrał 8 fiszek • przedwczoraj, 09:32
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kant

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 11:58Badylek sko­men­to­wał tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 11:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Ciało i krew

dzisiaj, 10:07silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

dzisiaj, 10:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

dzisiaj, 09:01fyrfle do­dał no­wy tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 08:49Whitename do­dał no­wy tek­st Ta więź znaczy dla [...]

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***