Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ze­ro jest przez­roczys­te, dla­tego nie może być nikim. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:43

Często miłość cieles­na bez em­pa­tii, to tyl­ko mas­turbac­ja przy użyciu dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 11:01

TOLERANCJA
Po­wiedz, że po­pierasz zmianę płci.
A zarzu­ca za­raz Ci chęć jej zmiany.
Ja oso­biście we włas­nej skórze czuję się wyśmieni­cie! Cze­go i wszys­tkim życzę!!!
I nie muszę być les­bijka, żeby to­lero­wać ho­mosek­sualizm.
Ludzie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 10:41

jeśli nie nau­czysz się bro­nić swo­jej sa­mot­ności skończysz jak kukła, strzępy, ka­ryka­tura... ktoś po­myśli, że się nim przej­mu­jesz, a ty uwierzysz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 10:14

Dzikie pędy

ma­mo, to drze­wo ma takie
na­jeżone gałęzie
jak­by do nas strzelało
dlacze­go? pat­rz tyl­ko to jedno

może ktoś tu ciągle przychodził
żeby się z nim kłócić
kto ma większe pra­wo do życia... 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 09:47

Uczę się ciszy od ziemi, wte­dy mogę położyć się na tra­wie obok mo­tyla, niezauważona. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:31

Cza­sem trze­ba się kur­czo­wo trzy­mać cier­pienia, by złagodzić cierpienie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:10

Antidotum

Zo­hydze­nie świata po­maga złagodzić cier­pienie niep­rzeżyte­go życia i wszys­tkiego, co zos­tało bez­powrot­nie utracone. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:04

Dob­re ar­gu­men­ty nie is­tnieją, gdy usiłujesz dys­ku­tować z głupcem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 08:37

Kto na se­rio bie­rze ra­my, ten nie doj­rzy nig­dy obrazu. 

aforyzm • wczoraj, 08:35
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fourier

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 13:44Lila_ sko­men­to­wał tek­st Gdy chcesz siebie ob­ra­zić, [...]

dzisiaj, 13:40ODIUM do­dał no­wy tek­st Przestępowanie z no­gi na [...]