Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Minęło ty­le czasu...
I nie wiem, gdzie
Powędro­wały Two­je myśli,
Ale mo­je są wciąż
Blis­ko Ciebie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:15

jeśli chcesz odzys­kać siły znajdź powód do radości 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:06

każda większość jest w błędzie, gdy­by było inaczej, nie pot­rze­bowałaby być większością 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 19:08

W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli się rozpacz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 18:30

Twarzowe nas troje

,, Jak oczy są ok­na­mi duszy, no to zróbmy prze­ciąg . ''


Siedzę
rzu­cam okiem
rzu­cam dru­gim
(i już) szy­buję po szy­bach sza­rych od szarugi

ściana święty obraz
ściany mają uszy
i nie mają ust, ni­by nie ma cudów, a jest cud
chylę czoła
na­leży im się za to po­kojo­wa nag­ro­da Nobla

je­sień pa­li trawę
daj bucha

nad­sta­wiłam dru­gi, który to już raz

i pocałunki. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 09:49

Sa­mot­ność by­wa oazą dla sprag­nionych spo­koju, ale także udręką dla pot­rze­bujących bliskości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 09:19

Do cenzora

A żeby ręka Ci us­chła
Gdy będziesz ka­sował
W imię spo­koju
Lub ochro­ny dob­re­go imienia

Ja piszę w zgodzie z su­mieniem
I ta­kich właśnie pot­rze­ba

Zos­tało niewielu którzy
Jak wa­riat nat­chniony
Pal­cem wska­zuje
Gdzie pat­rzeć trze­ba
Aby po­ruszyć choć trochę
Zas­tygłe głowy
I skra­wek niewiel­ki sumienia 

wiersz • przedwczoraj, 06:54

Chrześci­jańska in­ten­cja, by myśleć o brzyd­kim i złym świecie, uczy­niła świat brzyd­kim i złym. Fried­rich Nietzsche 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 05:44

,,Słońcu i miłości nig­dy się w oczy nie patrzy" 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 05:18

Telewizyna zupa

Widziałem jak ko­bieta za­biła swe dziecię
Te­lewi­zor poszarzał od Madzi
Ot zbrod­nia która sta­tys­tycznie
Zaw­sze może się zdarzyć

Oglądam tą śmierć co wzrok przy­ciąga
Na szo­sie , pod ti­rem na drze­wie
Ot [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 04:53
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:11doremi do­dał no­wy tek­st kropla ja­du pot­ra­fi zmienić [...]