Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Prze­ciw­ności, z który­mi mu­simy się zmie­rzyć, często spra­wiają, że sta­jemy się sil­niej­si. A to, co dziś wy­daje się stratą, jut­ro może oka­zać się zyskiem 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:47

Uważasz się za mi­lion ra­zy lep­sze­go niż jes­teś, na szczęście mi­lion ra­zy ze­ro i tak da­je ZERO!!!!!!! 

myśl • wczoraj, 21:43

Nie ma mnie tu.
Łapie dys­tans do spraw które nie do­tyczą mnie już.
Wiele zdarzyło się, nie ma mo­je siły to jest.
Od­ci­nam się.
Od­da­lam się.
Zmieniam miej­sce swo­jej drogi. 

myśl • wczoraj, 20:49

sko­ro tyl­ko śmierć jest praw­dzi­wa dlacze­go kłamiesz 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 20:28

sta­nu w którym jes­teś nie ma 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 20:14

Nie za­sypiaj, póki nie nagrzeszysz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:01

W wy­niku przeróżnych za­wiro­wań emoc­jo­nal­nych ludzie mają sil­nie za­burzo­ny porządek uczu­ciowy. Skłon­nością do skraj­ności al­bo skry­wają uczu­cia, al­bo nad­mier­nie je wy­lewają. Myślę, że mądrze jest trzy­mać uczu­cia na wodzy, dopóki nie ma prze­kona­nia, że wy­dobędzie się z siebie nawza­jem to, co naj­lep­sze. Ludzie nie są dos­ko­nali, ale mogą do siebie dos­ko­nale pa­sować.

doświadczeniem... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 17:44

Gorące przyjęcie? Lód. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 17:02

Bo miłość jest tyl­ko jed­na, a wy­borów ty­siące. Który, na tej ścieżce błędów zwa­nej życiem, to ten właści­wy? Znajdź i trzy­maj się go. 

myśl • wczoraj, 17:00

Zjadłeś obiad, to jest szczęście, a gdy go zjadłeś z kimś kocha­nym i kochającym, to cze­goż ty jeszcze chcesz? Uważaj, żebyś żądając nie zniszczył... 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 15:52
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

dzisiaj, 20:35Veroni sko­men­to­wał tek­st Czasem oca­li was fa­la [...]

dzisiaj, 20:32danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:29danioł sko­men­to­wał tek­st Czasem oca­li was fa­la [...]

dzisiaj, 20:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:27danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:26eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:23danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:22Veroni sko­men­to­wał tek­st po stok­roć bez­pie­czniej umżeć [...]

dzisiaj, 20:22dark smurf sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:22danioł sko­men­to­wał tek­st po stok­roć bez­pie­czniej umżeć [...]