Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie­dziel­nym świtem
Blask so­bot­nich og­nisk
Sza­rym popiołem 

haiku
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 08:51

Królewskie orszaki (2018)

Wios­na te­goś ro­ku
Przyszła nad wy­raz szyb­ko
I za­raz poszła
Bo wkroczyło la­to
Jeszczem nie widział
By od mrozów siar­czys­tych
Po upały tak krótka przer­wa była
To i można po­wie­dzieć
Że wios­na wy­buchła
A po­tem weszli na ziemie
Królew­skie or­sza­ki la­ta
Bo pięknie w około
Aż miło 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 08:47

Ku­ry gda­kają
Kościel­ne biją dzwo­ny
Nie­dziel­nym rankiem 

haiku
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 08:40

Zdarza się mężczyźnie być dupkiem,
ale dup­ko­wi nig­dy... mężczyzną !!! 

myśl
zebrała 9 fiszek • przedwczoraj, 08:22

Dobre Śniadanie

Dzień Dob­ry Kocha­nie! ... Gdy wyśpisz się i wstaniesz,
przeczy­tasz ode mnie na powitanie
nie tyl­ko SMS, ta­ki jak codziennie,
lecz w wier­szu mym tu­taj słowa te piękne ...

Ty jes­teś mym skar­bem naj­droższym, jedynym
i nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 03:49

Naj­ważniej­szy zawód - matka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2018, 22:59

Natalia i Adam

Naj­pierw Ona, po­tem On, spot­ka­li się Obo­je.
Po­tem zaś dołączył Bóg - te­raz jest Ich Tro­je.
Błogosławić On Wam będzie, każdej no­cy i za dnia.
Bo to piękna Miłość prze­cież, ser­ce swo­je dziś Wam da.
23.09.2017 r. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2018, 22:54

Autobus

Jeździł tra­sami długi­mi kierow­ca auto­busu. Od wielu lat jeździł on tym swym ulu­bionym auto­karem. Nie roz­sta­wał się z nim. A pro­sił on też w ba­zie, aby mu nie od­biera­no te­go lu­biane­go przez [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 21 kwietnia 2018, 22:47

***

Przyszła do mnie stara
Choć nie może, zardzewiała
Za młodu nieśmier­telna umarła

Z prawdą się brata
Koi i ra­ni zarazem
Jest pod­porą świata
Jest na drodze głazem

Przyszła sta­ra i za młodu zar­dze­wiała zmarła
Urodziła się we mnie za­biła, zra­niła ser­ce zab­rała

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 kwietnia 2018, 22:18

I uśmie­cham się na myśl o tym ,
że w końcu i dla Nas na­dej­dzie dob­ry czas,
Bo prze­cież musi,
nie można tak żyć
ciągle gu­biąc dzień za dniem... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2018, 20:15
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carroll

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 22:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:44dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:24Maverick123 do­dał no­wy tek­st Czym jest miłość? Może [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Moja miłość do Ciebie [...]

dzisiaj, 21:21szpiek do­dał no­wy tek­st Historia ta choć ry­mem [...]

dzisiaj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

dzisiaj, 21:04M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie za­bija [...]