Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Delikatekst

Czy idę spać
czy siedzę przy stole
to stoję przed wyborem

czy jabłka połówkę
ub­raną na cebulę
obierać ze skórki

czy ser­ce z ka­mienia ciosać
pędzlem
z piór. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 08:20

18.12.2018r.

Po­le jest dzi­siaj chłod­ne i wil­gotne, a nad góra­mi roz­bu­dowu­je się róż o szóstej trzydzieści, czy­li hen da­leko rodzi się brzask, który pop­rzedza wschód słońca. Cieka­we czy będzie wi­doczny tyl­ko dla chmur [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:22

Ład­na pu­pa też puszcza bąki. 

myśl • przedwczoraj, 22:24

A co jeśli

Ktoś kiedyś po­wie­dział że przy­sięgi złożonej Bo­gu nig­dy się nie łamie
Że docho­wując jej zacho­wuje­my swój honor
A co jeśli nie ma­my już honoru
Po­liczko­wani raz z le­wej raz z pra­wej Zas­ta­nawiamy sie co jeszcze nadstawić
A co jeśli tym kimś był sam szatan 

wiersz • przedwczoraj, 22:22

Niekiedy poz­wa­lamy in­nym poczuć się bezwstydnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:05

Performers

bez słów
czy­tamy z ciał
stru­mieniem płynie rzeka
dzika
rze­ka pijana
oszalała

od dźwięków kołysze się świat
szar­pie brze­gami ust
jak stru­ny głod­ne rąk
wzbudza melodię
smyczkiem tęsknych nut

jest teatr
jest flow 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 21:04

Piosenka o Bronku S

Bro­nek dużo pił od rana
i jak na złość
wątro­ba mu wysiadła

Pa­miętam go na klat­ce schodowej
jak z bu­telką wina
dum­nie uno­sił głowę
i śmiał się ze sta­rych bab
które psuły mu wi­dok na piękny świat

Które­goś dnia dos­tał ataku
i przes­trze­gał go le­karz w szpitalu
uz­nał go Bro­nek za fiksata
i na­siąkł jak szma­ta wisząca na haku

Wczo­raj pocho­wała go rodzina
ko­ledzy od bu­tel­ki nieśli kwiaty
Bro­nek od­le­ciał jak kosmita
z bu­telką poz­na­je in­ne światy. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 20:44

wszys­tko się r o z p i e r d a l a o to kim masz wrażenie że jesteś 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:28

Kłam­stwo od­bi­ja się od prawdy.

szczerząc się do lustra. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 20:26
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wittgenstein

Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 11:58Badylek sko­men­to­wał tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 11:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Ciało i krew

dzisiaj, 10:07silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

dzisiaj, 10:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

dzisiaj, 09:01fyrfle do­dał no­wy tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 08:49Whitename do­dał no­wy tek­st Ta więź znaczy dla [...]

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***