Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Stra­conych okaz­ji Bóg nie wybacza. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 19:10

do...(list trzeci)

duszno mi od oparów woj­ny o ko­lory Boga
od sporów czy­je byś jabłka wyb­rał
na stra­ganach życia
którą ręką pisał

boję się że stracę pewność
w mro­kach codzienności
że mi światła zabraknie

boję się twarzy które krzyczą
tam­tej i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 16:22

Na Długim Targu

Nie daw­no jeszcze

Bo słychać echo

Jak ga­wiedź na Cam­po de Fiori

Zim­ny Lech krzyczała

Krzyż z puszek zrobili

A z rąk do rąk

Żółta kaczka

Ta­ka za­baw­ka rzucanaDziś wasze gęby poważne

I oczy zatroskane

A wten­czas z ko­go drwiły

I z czy­jej śmier­ci się śmiały 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 15:58

bo nie każdy jest żywy choć żyje

Kim jes­teś człowieku
co ci się zdaje
że ro­zumy zjadłeś

i tra­wisz bez popijania
każdą złość

i niena­wiść podłą
co cię ślep­cem uczyniła

mi­mo że widzisz ?

kim jes­teś
że pra­wo masz być
nieczłowiekiem

dla człowieka ?


Nie ma ta­kiej prawdy
która mogłaby
poz­wo­lić ci być

kiedy już daw­no umarłeś... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 13:12

Smut­ne to cza­sy kiedy człowiek, człowieko­wi nieczłowiekiem... 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 10:56

Zbocze­nia to nie je­dynie do­mena sek­su, a także wiary, gdy tor prze­konań re­ligij­nych jest źle obrany. 

myśl • przedwczoraj, 09:39

Nikt nie jest na ty­le dob­ry, żeby mówić dru­giemu jak jest zły . 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 08:58

Fotografia III

Pa­miętam była jesień
Grudzień sta­rał się jak mógł
Żeby dorównać nasze­mu pięknu
Któreśmy spo­koj­nie wieźli
W ten nieumiejący świat ludzki
Nie szu­kający uśmiechu
Wstydzący się przytulania
Oszczędzający pocałunków
Skąpiący zachęty słów
Zastępujący ser­duszka­mi serce
Kciukiem do góry komentarz
Prawdę mówiąc w oczy
To kre­tyniejący na wyścigi
A my uśmie­chnięci szczęśliwi
Bez ko­nie­czności wzywania
Aniołów nadaremno
Nie szu­kający metafor
Dla oczy­wis­te­go piękna
Naj­cu­dow­niej­sze­go
Z codzien­nej rzeczywistości
Od­na­lezionej w nas
Umiemy i chce­my od­dać znaleźne
Nie ocze­kując zrozumienia
Wiel­kości nasze­go daru 

wiersz • przedwczoraj, 08:33

Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka w nie zastąpi praw­dzi­wej miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:01

Twarz Mego Spełnienia

Po­maga mi wciąż two­ja pos­tać ...
twój spokój i twarz twa kamienna,
lecz kiedy Ty chcesz się wydostać
to muszę ja o tym pamiętać,

że kiedy się zat­rze granica
po­między fan­tazją i jawą
to pos­tać mo­jego oblicza
stać może [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 02:52
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lec

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło