Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Całym światem nie potrafię być

Wy­bacz mi 
Bo ja nie umiem być
Dla ko­goś
Światem całym

Za­rywać no­cy
Poświęcać dni
Błagając by mo­men­ty trwały

Ja nie pot­ra­fię
Iść za rękę

Grun­tu wciąż szu­kam pod nogami

Ja nie pot­ra­fię
Żyć tą chwilą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:06

Idą ciężkie cza­sy... - mówi i będzie mówił każdy, w każdych czasach. 

aforyzm • wczoraj, 22:05

Pol­skie se­riale obycza­jowe - chęć ogląda­nia głup­szych od siebie. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:02

Okropna istota

Za ok­nem nie szu­kam pogody,
Cze­kam na aniel­ską żałośc,
Na ich łzy, które uwiel­biam zbierać. 

wiersz • wczoraj, 22:01

Jeśli masz możli­wość spełnienia czy­jegoś marze­nia, nie zwle­kaj, zrób to. Może ten ktoś, ma możli­wość spełnienia Twojego. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:47

tęsknota

cisza za­pełniła dom,
roz­pełzła się po kątach,
szczel­na ni­by kit
za­lepiła szpa­ry w oknach...

cisza dzwo­ni w uszach,
pus­te echo biega po mieszkaniu,
tyl­ko wiatr swawolnie
ba­wi się firaną...

ko­ci ogon mignął w śnie,
tyl­ko się uśmiechnął,
zajęty swoimi sprawami
po­biegł gdzieś daleko...

tuż za gru­bością powiek,
tuż za bi­ciem serca,
wy­ciągnięta dłoń
nat­ra­fia na pus­te miejsce... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:36

m.ś.z.

Był tak pew­ny, że Si­mon go nie zabije,
że nie po­myślał, że wystarczy,
że on ko­goś o to pop­ro­si ...

' Bądźcie tak dob­rzy i za­bij­cie go,
wkhur­wia mnie '.

Dwóch zbirów wiel­kiego Cocteau
do ko­min­ka zanosi
i jest już tyl­ko drew­nem, które pa­li się. 

wiersz • wczoraj, 21:17

Nies­te­ty, przez pot­rze­by ja­kie wy­wiera na nas społeczeństwo zmieniamy swo­je poglądy co po­wodu­je do bra­ku włas­nej woli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:07

Małe dzieci nie dają spać, ale duże dzieci nie dają żyć.
______________________________________________________
Cy­tat mo­jego nau­czy­ciela od in­forma­tyki ;) 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 19:47

Bez ug­runto­wane­go cha­rak­te­ru, em­pa­tia jest tyl­ko poszu­kiwa­niem tożsamości.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 19:28
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Mandela

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 09:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbica w stud­ni fru­wo [...]

dzisiaj, 09:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:19MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:18giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wiara God­na Poświęce­nia