Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zatoka

Za­toka poora­nej ziemi
to na niej po­siane jest zboże
w ski­bach kiełkują ziaren­ka
za­kola na­pełnione światłem
grają w brązo­we cienie
Na źdźbłach zielo­nej tra­wy
tuż pod siwą li­nią horyzontu
od­dzielają cienką kreską
ziemię od potęgi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 19:23

specjalnie dla ciebie

spójrz na mnie, jes­tem specjalnie
na tej sce­nie, spec­jalnie dla ciebie
- faj­ny z ciebie fa­cet, Freddie
co ty ro­bisz w tym klimacie?
- przy­jechałem spoj­rzeć w two­je oczy
- Fred­die, faj­ny z ciebie gość
zo­baczyłeś już dość?
- two­je oczy nic nie mówią mi
po co jes­tem tu
- Fred­die, niezły z ciebie model
przy­jechałeś, za­raz wrócisz
opłacało się?
- te­go jeszcze nie wiem, nic nie dostałem
- Fred­die, ja ci nie zapłacę
za­bierz tyłek i nie wracaj 

wiersz • wczoraj, 17:52

Po co człowieko­wi telewizor?
Żeby nie czuł samotności... 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 17:09

Czas pędzi tak szyb­ko, że biegnąc przy ścianie wspom­nień, zas­ta­nawiam się, co to za dziew­czy­na... Ni­by po­dob­na, ale zu­pełnie in­na. Czy na pew­no to ja byłam w tam­tych chwilach? 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 17:01

Straszny wiersz o skrawaniu skośnym kompozytów

(psychodelik)
Je­den człowiek wi­no pije
Żaden dzwo­nek nie bije

Dwo­je wi­no piją
Dwa dzwon­ki biją

Trzech ludzi wi­no pi­je też
Od jed­ne­go dzwon­ka aż po trzy
Lecz na pew­no nie sześć
Ile dzwonków jak pi­jemy My?

Mo­rał jest krótki i niektórym znany
Jak się wykąpiesz wy­ciągnij ko­rek z wan­ny

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 16:45

niskie ceny

jedziemy trasą skan­da­licznie nis­kich cen
nic nam się nie podoba
nig­dzie się nie zatrzymujemy
po co tu jes­teśmy? coś chcemy
cze­goś się do­wiemy, po co, po co nam to
ty te­go nie chcesz, ta­ka wiedza
nie, nie przyda [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 16:20

I przychodzi ta­ki mo­ment kiedy zda­jesz so­bie sprawę,że Two­je życie po­toczyło się zu­pełnie inaczej,że właści­wie masz wszys­tko do cze­go dążyłeś...masz obok siebie ko­goś ko­go bar­dzo moc­no kochasz,osobę dla której byłeś kiedyś nikim,a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 15:19

Pachołek suicydalny

Nie trze­ba trze­ciej wol­ny świato­wej
wys­tar­czy czer­wo­ny pro­minent z Po**zna­nia od przed­szko­lan­ki która niele­gal­nie wy­naj­mując ob­ciągała
kil­ka płotek spod tonącej łaj­by na ko­lanach


i ma­my pa­kiet ek­spres
re­gional­nej mis­ji spec­jalnej jak zna­lazł
w ma­fii en­fo zeckiej 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:19

Kiedyś "kocha­nie", dzi­siaj "nikt"... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 15:18

'Skle­pik w Centrum'
(uwagi)

~zam­knięte dla wszys­tkich otwartych
~ot­warte dla wszys­tkich zamkniętych 

anegdota
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 14:35
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chattam

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 02:09Salomon sko­men­to­wał tek­st chciałabym

dzisiaj, 01:14jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st rozmowa

dzisiaj, 01:11jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st nigdy ...  

dzisiaj, 01:07jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st wszystko

dzisiaj, 00:52jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Zalewa nas deszcz nie­chcianych [...]

dzisiaj, 00:47jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Na pół roz­dziera­my ból [...]

dzisiaj, 00:45jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Naturą ludzką jest zmiana, [...]

dzisiaj, 00:42jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Każdy fa­cet ma coś [...]

dzisiaj, 00:38jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st głęboka cisza

dzisiaj, 00:36stepbyson sko­men­to­wał tek­st co tu jest gra­ne?