Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Po woj­nie wszys­cy wra­cają do domów. 

myśl • dzisiaj, 03:18

amen

Nig­dy nie myślałam, ile trwa tęsknota
Al­bo ile trwać miłość powinna
Świat zaw­sze wma­wiał, że do końca życia
Zmuszo­na jes­tem bo­rykać się
Z egzys­ten­cjal­ny­mi roz­terka­mi
Że długość ja­kiego­kol­wiek uczucia
Kończy się w miej­scu, w którym postanowiłam
Na [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 02:05

Zaw­sze przed snem proszę Bo­ga bym zos­tał dyk­ta­torem, nad ra­nem dziękuję Mu, że nim nie jestem. 

myśl • dzisiaj, 00:16

Nie pod­piszę się pod tym nig­dy. Ludzie mają ta­kie kre­tyńskie po­mysły, że aż cały wre, za­dając so­bie py­tanie, jak można być ta­kim idiotą. Ni­by nic złego nie ro­bią, jed­nak, ja­kie myśli ta­ka codzien­ność. Żyją nor­malnie, jak to w życiu by­wa, z tym że trochę głupio, szko­da tyl­ko, że nie mogę uj­rzeć ich za te kil­ka, kil­ka­naście lat, to jak skończą wca­le by mnie nie zaskoczyło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:51

tu odepchnięty
obcy
inny
niepojęty
naz­wa­ny bożym synem

tam wysłany z raju
na śmierć
cierpienie
zdradę
człowie­czy syn

jak wszędzie obcy
bez do­mu i ojczyzny
sa­mot­ny krzyż
na szczy­cie lo­dowej góry serc
co chwy­ta z nieba oj­ca gniew
by nie spłonęły
auto­por­tre­ty nieudane
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:53

Chaotyczny obraz Ryśka

A kiedy przyj­dzie czas
wte­dy za­wyje pies
i wyj­dzie na ga­nek Rysiek
ze skrętem w ręce brązowej
i opierając się o drzwi
splu­nie do klat­ki schodowej

W tym do­mu życia nie ma
i kon­ku­bina w pli­sowa­nej spódnicy
no­si al­ko­hol w oczach zaspanych
a Ry­siek nie może te­go znieść
i pi­je póki przy­tom­ny
na zmiany nie liczy

Dzieci jak sowy
mają wiel­kie oczy obaw
i pat­rzą na życie
Ry­siek jest twórcą meliny
a me­cena­sem tej sztuki
kon­ku­bina w neg­liżu krzyczy rozłożona. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:51

Kochan­ko­wie nie mog­li żyć ani um­rzeć jed­no bez dru­giego. W rozłącze­niu nie było to życie ani śmierć, ale i życie, i śmierć ra­zem. ~Joshep Bédier 

myśl • wczoraj, 21:52

kochaj

Póki tu jestem
Wy­ciągnij rękę
Poz­bieraj mnie
Jak roztrzaskaną
Por­ce­lanę przedwojenną

Niedo­kończo­na myśl
Półsłówka rzucone
W eter
Wrzask trujący
Poz­le­piana dusza

Pół na pół
De­finic­ja skłamana
Brak powietrza
I ty 
Drzaz­ga na niebie

Na ni­by
Os­tatni raz
Tak zwyczaj­nie
Kochaj mnie
Na zawsze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:44

Kiedy zło się w dob­ro bez pa­mięci za­pat­rzy , nie pot­ra­fi na­wet um­rzeć bez udziału je­go wsparcia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:34

Lo­jal­ność na­wet świe­czek nie mu­si roz­da­wać
tym bar­dziej za­biegać o ogarek 

myśl • wczoraj, 21:19
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nosowska

Autorzy na literę
M N O
Aktywność

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.