Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie narzędzie a techni­ka ro­bią z Ciebie wojownika. 

myśl • wczoraj, 17:24

Nie jes­teś wart na­wet mo­jej zemsty 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 17:13

Cza­sami po pros­tu się nie zmieniamy 

myśl • wczoraj, 17:11

... jak jed­ni nie przyz­nają się że pa­lili w piecu żyda­mi a in­ni nie przyz­nają się że palą w piecu większym guw­nem jak wer­salki i tabczany
ale tyl­ko jed­ni dos­tają za to [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 12:06

Choin­ka stoi dum­nie skrząc się oz­do­bami... Podzi­wiając nie zauważyłam, że to już Wielkanoc. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 11:05

Dom

Gdy wiatr zer­wał nam dach
nie mówi­liśmy nic
Gdy dzieci z sąsie­dztwa wy­biły nam okna
nie mówi­liśmy nic
Gdy trzęsienie ziemi po­waliło nam ściany
nie mówi­liśmy nic
tyl­ko trochę zimno
Gdy podłoga za­padła nam się pod nogami
mówiłeś że tak ma być
a ja że Two­ja wina
Gdy zos­tał nam tyl­ko fundament
mówi­my że nie da się odbudować
Pocze­kaj­my
aż za­rośnie mchem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 11:02

Nieważne że ty­le nas dzieli choćby roz­stać się przyszło
wiem że i tak zos­ta­niesz w moim ser­cu na zawsze
bo kto raz dot­knie mo­jego ser­ca swoją duszą
tkwi w nim jak róża choć ma kol­ce jest piękna.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 10:37

***

W zi­mową noc uczuć świata
cichutko
otu­lam się w koc
ut­ka­ny z Twoich ramion

Gorąca czekolada
uśmiechów ogrzewa
moją zmarzniętą duszę

Z niecier­pli­wością dziecka
cze­kam na nadejście
wios­ny wszechświata 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 10:22

prob­lem smo­gu sie­dzi w glo­wie a na­wet w dópie, bo pod­czas gdy 'lu­bię pachnieć muszę puszczać',
ot na­tura idiotyczna swo­jego włas­ci­ciela, ma. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:06

Ile dróg masz przed sobą?
Ty­le ile jes­teś w sta­nie przejść i dojść do miej­sc z których już nie chcesz wracać! 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 08:53
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czechow

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]