Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

KOŃ WE MGLE

Praw­da rzeczy­wis­tości ja­ka jest?
Każdy widzi.
Nie przesłonisz jej mgłą
Świeci­dełek - cekinów:
Wol­ności, otwartości,
Pop­rawności, tolerancji.
Nie­dziela to z radiem
Anioł Bes­kidów, wspólne gry:
plan­szo­we, komputerowe
Ta­ty,ma­my i dzieci.
Jej popołudniem
Na­miętna kotełmanina
Małżeńskich ciał,
Do po­tu i łez.
Nie za­malu­jesz jej
Naj­czar­niej­szym marszem
Z flagą z najbardziej
Dziw­nych ko­lorów tęczy,
Bo Pe­gaz ludzkiego piękna
Jest zaw­sze jeden.
Tak jak je­den je­dyny jest koń
I każdy widzi i wie
Ja­ki jest

Mi­rosław 23.11.2017r. Plac Lacha 

wiersz • wczoraj, 10:11

GOODBYE BERLIN(recenzja filmu)

Re­wela­cyj­ny. Re­wela­cyj­ny. Rewelacyjny.

Te niemiec­kie la­zuro­we niebo, z ty­mi pucha­tymi niewin­ny­mi, zachęcający­mi do marzeń, przy­gody i miłości chmu­rami. Te mi­liar­dy gwiazd na niemiec­kiej no­cy, poz­wa­lające iść do szczęścia, przy­jaźni, niep­rze­widy­wal­ne­go. Te niemiec­kie drogi [...] — czytaj całość

felieton • wczoraj, 08:30

Lady Blue

były w moich wier­szach słowa
pożegnania
miłości
nadziei

były w nich cienie skrzydeł
i melodie
które nu­ciły anioły

błękit chciałem opisać
ko­lorem nieba

tęcze
kwiecis­tością łąk

pi­sałem je
jak zaw­sze
i jak wszystko

dla Ciebie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 07:23

Wysokoprocentowo kochać

Pi­wo wier­szem wylane
W pi­jaństwa ku­fel, z pianką.
I w dioni­zyj­skim szale
Nocą pi­sany poemat na ustach.

Łap­czy­wie pi­te odurzo­ne słowa
Z czer­wieni win­nej lam­pki alkoholizmu.
Bełkocząc i dławiąc się od mo­cy kieliszków
Wyrzu­cić wreszcie z siebie uczucia.

Je­dynie wlać [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 23:00

Ko­bieta, to naj­większy skarb mężczyzny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 22:32

Obłęd jest ab­so­lutną wolnością. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:12

zagubieni

Nie wol­no mieć nadziei
co przek­reśla cały nasz świat
ciebie i mnie i tam­te przyrzeczenia

cho­ciaż je­dyne cze­go pragnęłam
to kochać nad życie
nie poz­wo­liłeś na­rodzić się nam

kiedyś błękit twoich oczu
składał obietnicę 
tak up­ragnionych chwil
lecz szyb­ko zga­siłeś ich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 18:42

* * *

na­wet mi się nie śniłaś
dziś pat­rzę na ciebie

szu­kając marzeń
w twoich zakamarkach
opadłem
w kąci­kach ust 

wiersz
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 18:00

Mu­sisz wie­dzieć, że ow­szem będzie mi bar­dzo smut­no, jeśli przes­ta­niesz się odzy­wać, ale nig­dy nie będę się pro­sić o zain­te­reso­wanie, przy­pomi­nać o so­bie i cze­kać aż stwier­dzisz, że jes­tem war­ta te­go wszystkiego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 16:43

Przer­wa na obiad trwa już po­nad godzinę czy tram­wa­je się spóźniają, a może kor­ki? Po siedem­nastej syp­nie tek­sta­mi, w kor­kach się ma czas na tworze­nie, przy dob­rych rus­kich też. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 16:42
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pratchett

Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:50Yankes do­dał no­wy tek­st Dziękuję...  

wczoraj, 23:41Yankes sko­men­to­wał tek­st odchodzę

wczoraj, 23:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st Byle człowiek był szlachet­ny, [...]

wczoraj, 23:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Kogo Bóg darzy wielką [...]

wczoraj, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Śmiech jest naj­wier­niej­szym od­bi­ciem [...]

wczoraj, 23:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi nie wie­rzy [...]

wczoraj, 22:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Blue*

wczoraj, 22:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

wczoraj, 22:42róż li­la sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

wczoraj, 22:28Aga250909 do­dał no­wy tek­st Oprogramowanie w kom­pu­terach i [...]