Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W podzięce

Nau­czyłaś mnie wielu gier
Mo­ja da­mo kier
Po­kazy­wać pier­wszą kartę
Gdy in­ne nie są te­go war­te
Ta­sując uczucia
Dla lep­sze­go samopoczucia
A na ko­niec ta­lię przełożę
By dzieliła ze mną łoże
I za­bierasz je­dyną kartę wyłożoną
By wsunąć w ta­lie nieskończoną 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:38

Na młode ciało, każde­mu by się chciało. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:27

... "O nauczaniu..."

... brak wie­dzy fun­da­men­tem i tro­nem kłamstwa...
 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 06:30

Zlus­tro­wani bez na­macza­nia nieopo­dal źródełka podaży
Po­mysłowa Ewo Ci Twoi do­rad­cy zap­rzy­jaźnieni z cy­ber­seksem ,nie chcę ujaw­niać ich naz­wiska aby im nie ro­bić rek­la­my , bo­wiem nie są te­go warci [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 06:25

* * *

Z pa­miętni­ka Ta­ry prze­bywającej od 27 la­ty na uchodźstwie u Bogów Z Olim­pu w po­pycie na etycznej wyp­rze­daży

Ro­zumiem że ja­kaś wa­zelin ka poczy­tała so­bie mój wywiad [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 05:34

Pe­wien mądry człowiek po­wie­dział kiedyś: nie da się od­na­leźć miłości tam, gdzie jej nie mam, ani uk­ryć jej tam, gdzie nap­rawdę istnieje.

Po­myśl o tym.... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:43

Chciałbym

Kiedy przez­nacze­nie tańczy na os­trzu brzyt­wy w po­wiewach wiatru,
chciałbym na­dal widzieć swo­je od­bi­cie w roz­trzas­ka­nym lustrze,
chciałbym czuć rodzin­ne ciepło w opuszczo­nym od daw­na domu,
chciałbym za­nurzyć się w ciszy, gdy słyszę płacz cza­su roz­ci­nane­go wskazówką zegarka,
tym­cza­sem czuję na ra­mieniu ciężki od­dech te­go co nieunik­nione, czuję ciężar istnienia,
choć chciałbym ułożyć się wy­god­nie w grobie. 

wiersz • dzisiaj, 00:05

***

dzieli nas za­led­wie stru­mień życia,
świado­my, różny, a pi­sany nam

ten, który szep­tem wy­jawił Twoją obecność
na pia­szczys­tej plaży zielo­nej za­toki,
gdy w obiek­ty­wie ser­ca szu­kałem Cię,
prze­mie­rzając górskie szlaki,
gdy w po­toku za­nurzałem twarz

od­po­wiedź zna­lazłem przy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:52

Kocham Cię Aniu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 22:37

* * *

– To wódka? – słabym głosem za­pytała (...)
– Na li­tość boską, królo­wo – zachry­piał – czy ośmieliłbym się na­lać da­mie wódki? To czys­ty spirytus... 

wiersz • wczoraj, 21:54
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Conrad

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:35Veroni sko­men­to­wał tek­st Czasem oca­li was fa­la [...]

dzisiaj, 20:32danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:29danioł sko­men­to­wał tek­st Czasem oca­li was fa­la [...]

dzisiaj, 20:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:27danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:26eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:23danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:22Veroni sko­men­to­wał tek­st po stok­roć bez­pie­czniej umżeć [...]

dzisiaj, 20:22dark smurf sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:22danioł sko­men­to­wał tek­st po stok­roć bez­pie­czniej umżeć [...]