Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wo­laleś nau­czyć mnie znikania,
Niż do wi­doku usychania.
To nie kwiaty,
Lecz słod­ko-gorzkie czekoladki. 

myśl • wczoraj, 16:58

Zamyślony

Mam nadzieję że na mój pog­rzeb przy­niesiesz mi wieńca?
Bo przy to­bie dos­ta­je pal­pi­tac­ji serca.
Tracę również przy To­bie głowę,
więc co zro­bić mogę?
By opa­nować mo­je uczucia,
które przychodzą bez wyczucia,
aby nie zat­ra­cić się w mej głupocie.
I nie uto­pić się w Sopocie
I za­miast dla Ciebie skoczyć z góry.
Chciałbym oglądać z Tobą chmury.
A Leżąc obok Siebie.
Czuć się jak w niebie. 

wiersz • wczoraj, 16:45

Nie narze­kaj na klatkę w której jes­teś kluczem.

ludzka mentalność. 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 16:37

Jeśli sam jes­teś w klat­ce to czy to jest klat­ka czy kadr? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 16:35

Gdy chcesz siebie ob­ra­zić, naz­wij mnie wariatem. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 14:16

Gdy jes­teśmy poz­ba­wieni ram, sta­nowi­my je­den do­pełniający się obraz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 13:59

Ku­ra bie­rze swój początek od ja­ja, wa­riat od początku jest "kurą". 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 13:34

Skurcz świata

Świat ma tą jedną, niezap­rzeczalną cechę, przed którą nie można uciec. Świat mu­si się kur­czyć. Mówi się, że cały wszechświat wciąż się po­większa. Ale tak na prawdę, nasze małe, pry­wat­ne światy lubią [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 13:08

Re-publika

Re­zer­wat Myśli
jej się przyśnił

dzi­kich pnączy 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 12:05

Cza­sem zos­ta­wiamy w życiu zakładkę do czy­tania wciąż, od miej­sca rozerwania. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 11:59
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ibsen

Autorzy na literę
H I J
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]