Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jes­teś dla mnie wszys­tkim, ale to wszys­tko nie pa­suje do mnie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 22:19

Ktoś coś robi

Zab­rakło nam praw­dy wyśpiewanej
Mówionej głoszo­nej
Naz­wiskiem jak dzwon
Z ka­ted­ry
Zab­rakło nam Mi­lewicza znad li­nii fron­tu
Nieme­na co Ju­daszom nie kłaniał
Cie­chow­ski umarł i Kaczmar­ski
Po Smo­leńsku żył jeszcze Gin­trow­ski
Rek­wiem wyśpiewał i zasnął
Prze­padł Grechu­ta i nas­tała cisza
Reszta to pis­ki narze­kania
Których nikt nie usłyszy

Ktoś coś robi 

wiersz • przedwczoraj, 21:55

Pan tu był

Zbyt dużo słów przetaczam
Próbując streścić Ciebie
Pop­rzez zle­pek sylab

Nie jes­tem w stanie
Mi­mo chęci szczerych
W ich nad­mia­rze scalić

Choć li­ter pod dostatkiem
Ująć nie zdołam
Jak mą duszę koisz

Bo jak

Ro­zum z sercem
O miej­sce się spierają
Ciało jak­by mocniej
Cudzej dłoni łaknie 

wiersz • przedwczoraj, 21:13

Od moich ust do twoich warg, dro­ga jak uśmiech jest krótka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:20

Choć zim­ne mam ręce,
og­rzeję swe serce,
ciepłem wspomnień. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 19:38

* * *

Ma­riu­szku, gdzie mi znikłeś
Pa­miętasz kiedy os­tatnio rozmawialiśmy
Nie pa­miętam o czym to było
Pa­miętam tyl­ko drew­niany próg

Poz­wo­liłem ci się wypłakać
Tak po cichu, bo na głos nie można
Chciałem cię przy­tulić
Ale bałem się [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 19:25

Do Ciebie, mój K.

Kiedyś, mam nadzieję, że tu tra­fisz.
Że zo­baczysz, co dla Ciebie la­ta­mi
I do Ciebie la­ta­mi , pi­sałam.
Czy coś to wte­dy zmieni, pew­nie nie
Chce żebyś wie­dział, jak ważny jes­teś dla mnie. [...] — czytaj całość

list • przedwczoraj, 18:18

Plaster.

Zmieniło się.
Stało się to cze­go się nie spodziewałam.
Gdy­bym zro­biła zakład
bez wątpienia bym przegrała.

To było coś cze­go byłam pewna.
Do og­nia bym wskoczyła.
Zas­ta­wiłabym swą rękę.
Dziś bym ją straciła.

Co zno­wu poszło nie tak.
Gdzie [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 16:36

I tyle.

Chciałam wpro­wadzić w Twe życie światło.
Chciałam przyb­liżyć Ci świat.
Uczyłam Cię kroków w nieznane.
Po­kazałam jak dłoń ścisnąć w pięść.

Dzi­siaj Ty ga­sisz mi światło.
Pod­kra­dasz to czym się podzieliłam.
Drep­szczesz po piętach na moich dro­gach.
A pięść wy­mie­rzyłaś we mnie. 

wiersz • przedwczoraj, 15:42

Błazen to nad­worna pos­tać, ale błazen nie może królem zostać. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 14:31
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Carroll

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]