Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Można się struć poz­na­niem jak cyjankiem.

AD LUCEM 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 08:09

Zma­ganie się ze "złym lo­sem" to błahos­tka... led­wo cień te­go, co wyz­wa­niem praw­dzi­wym: stanąć z sobą twarzą w twarz.

AD LUCEM 

myśl • wczoraj, 08:02

Sercem mnie pisz...

Za­bierz już na zawsze
mo­je smut­ki ze zmęczo­nej twarzy
po­każ jak to jest,gdy się żyje przy Tobie,
a nie tyl­ko wciąż o tym marzy...
Pozwól mi za­pom­nieć czym jest ból i osamotnienie
po­całun­ka­mi osusz z oczu słone [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 07:11

Odcienie namiętności II

Na­miętny­mi po­całun­ka­mi nak­reślę na Twoim ciele
mapę swoich dotąd nie spełnionych pragnień,
czułym szep­tem okażę Ci swoją wyjątkową miłość
drżącym do­tykiem prze­niosę w świat tyl­ko moich marzeń.

Prze­suwając po­woli opuszka­mi palców po Twej skórze
za­biorę nas niczym [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 07:10

Żyję w ciągłej oba­wie. Oba­wie przed tym co mnie cze­ka, przed tym czy będę so­bie w sta­nie po­radzić gdy to co so­bie zap­la­nowałam nie na­dej­dzie? Przed tym, że jest ktoś kto ma dla mnie całkiem in­nym plan. Wiem, że po­win­nam mu zaufać ale oba­wiam się... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:16

I wciąż po ka­wałkach się roznoszę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:45

Miłość cz 1

Miłość ma wiele imion
Więc nieza­leżnie od wieku
Two­jego wdzięku i sty­lu
Dob­rze ją trak­tuj człowieku

Z Bożego pun­ktu widze­nia
Ma również wiele twarzy
Mnóstwo do po­wie­dze­nia
I nies­pełnionych marzeń

Wys­tar­czy skrzydło mo­tyla
By błysnął płomyk nadziei
Wys­tar­czy też jed­na chwi­la
By w po­piołu uczu­cia zmienić

Miłość nie szu­ka pok­lasku
Niez­mien­ność Bożego słowa
To jest real­ny zwiastun
Jak wier­ność w życiu zachować 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 20:42

Od­da­nie" naj­droższą daniną. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 20:26

Fraszka" jest dob­rym pre­tek­stem by poz­nać człowieka, który się za nią chowa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:11

Pielgrzymowanie

Dot­knąć Nieba
I w ser­cu poczuć żar
I bez­miar Twej miłości
Gdy śmierć Twa stała się pieczęcią
I naszym ratunkiem...
Z każdym krokiem
Co­raz bliżej mi 
Do Twych Oj­cow­skich ramion
Lecz pozwól jeszcze mi tu śnić
I czuć jeszcze cho­ciaż chwilkę
Pro­mienie słońca i we włosach wiatr
Nim sma­kiem nieba
Staną się dni
Gdy dro­ga do­bieg­nie końca. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 18:35
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hemingway

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem