Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Otoczo­ny de­likatną mgłą fascynacji 
uro­kowi pod­da­ny ..
bez­silny ...
zachwy­ca się i prag­nie ...
..... Nir­wa­na .... 

myśl • wczoraj, 22:14

Sza­rak jest dob­rym kan­dy­datem na męża, od­mieniec na prze­lot­ny seks. 

myśl • wczoraj, 21:31

Jest różni­ca zginąć w sza­rym tłumie, będąc jed­nym z nierozróżnial­nych klonów i zginąć niezauważonym w swo­jej odmienności.
In­sp. https://youtu.be/mzAb3m0a2Sk
Ha ! :-) 

myśl • wczoraj, 21:18

Słowa zmieniają człowieka, czy­ny zaś Ludzkość. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 20:03

Le­piej uni­kać pla­cu za­baw, na którym jest tyl­ko huśtaw­ka nastrojów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 18:45

Annie Świrszczyńskiej

wsku­tek nagłego hałasu
gwałtow­ne­go dźwięku
u no­worod­ka występuje
od­ruch moro
zwa­ny od­ruchem obejmowania

dziec­ko des­pe­rac­ko pros­tu­je kończyny
za­myka dłonie szczel­nie w piąstki
od­chy­la główkę jak­by chcąc uniknąć ciosu
a następnie wy­konu­je gest przytulenia
przy­gar­niając do siebie ten sam świat
który do­piero co [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 16:23

Zmo­ra muszępo­winienem zat­ru­wa nasze życie burząc spokój pros­te­go mogę

myśl • wczoraj, 16:04

Chwila na wieczornej plaży

Si­nieje horyzont
chmurę przeszy­wa jas­kra­wa igła
słońce jęzo­rem liże fale
jest miedź
przep­la­tana sreb­rnym wiatrem
i rozciągnięta
między szep­ta­mi czasu

Morze przestworzem
do stóp pada
wy­rywa piach słonym pachwi­nom brzegu
i ok­raszo­na dalą para
czer­ni się w blasku
drgające­go zmierzchu

Styg­nie prze­wiany piach
wiatr gra w bez­kre­su rondlach
na schyłku nieba... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 15:08

Chęci duże, ale sił mało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 14:06

Po­ty­kając się o słowa, zachłys­tu­je­my się mil­cze­niem, które przyg­ry­za język. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 13:38
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Hemingway

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]