Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Plo­nem spaceru
Kęp niezapominajek
La­zur na zdjęciach 

haiku
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 13:59

Z Okazji Urodzin, Piotrusiowi ...

Wszys­tkiego Naj­lep­sze­go !!! Mój dro­gi przy­jacielu ...
Trzydzieści dwa la­ta skończyłeś już dziś
i dzi­siaj w tym dniu ta­kim w ro­ku jedynym
z całego ser­ca ja życzę Ci byś ...

Był zaw­sze ra­dos­ny i pełen nadziei,
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:25

PEWNA STAROŚĆ

Cza­sem do­padają mnie ta­kie te­maty życia, którym nie sposób się op­rzeć i trze­ba je prze­nieść do ludzkiej świado­mości opo­wiada­niem, naj­le­piej na­tychmiast, po zaz­na­jomieniu się z ludzką his­to­rią, a więc mod­li­my się "od [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • wczoraj, 10:25

25.04.2018r.

Słońce już od szóstej in­tensyw­nie świeci i roz­jaśnia mro­ki kon­wersac­ji na por­ta­lu ateis­tycznym, ob­ro­na Kościoła i te­go co nor­malne jest trud­ne, ale wyob­rażam so­bie ja­kie cu­deńka dzieją się w nur­cie Soły, jakież [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:49

Masz pew­ne bra­ki. Bra­ki czasu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 05:31

Na ringu

na skro­ni błyszczy kwaśny pot
dłonie się za­cis­kają w pięści
choć boję się cze­kam na gong
to wszys­tko w głowie się nie mieści

i zab­rzmiał dzwon do­koła wrzask
za­cis­kam zęby wiem że muszę
że jut­ro gdy na­dej­dzie brzask
ja da­lej swoją drogą ruszę

wyg­ram tą walkę - zobaczycie
zwykły człowiek ver­sus życie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 02:09

* * *

Ka­mień - ot - ser­ce wyr­wa­ne zim­nej skale.
Niemo­wa, którą ba­wią się dzieci,
Pat­rząc, czyj pier­wszy da­lej poleci.
Ka­wałek, co uwiera w sandale...

Ciężar bez po­lotu, dow­ci­pu i wdzięku,
Ziar­no, które­mu zab­ro­niono ożyć,
Za­gad­ka, którą trzy­masz w ręku...

...by ba­wiąc się, za chwilę odłożyć -
- porzu­cić! - mi­nerał zbędny, szary...
gdzieś w za­pom­nienia prze­pas­tne szuwary! 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 01:42

* * *

Dob­rze już, dob­rze... ochłońcie, sze­leszczące drzewa
I ty, śnieżyco, rozpędź się na czte­ry wiatry.
Zgaśnij pro­mieniu, li­lio - nie om­dle­waj -
Nikt nie jest te­go roz­trzęsienia warty...

Tra­wo nieg­dyś zes­chła - w proch się obracaj,
Rze­ko po­ryw­cza - tężej czer­wo­no w korytach,
Nie budźcie, słowi­ki, o ciężkich przedświtach
I noc niech od­chodzi, gdy po­ranek wraca...

...i niech prze­pad­nie w przeszłości orkanie,
Two­je war­te tej burzy - kochanie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 01:20

krótki wiersz o egzystencji

nie ma
jest pięknie lub nudno
i nie ma 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 23:14

Czym jest miłość? Może wszys­tkim, na­wet wte­dy, gdy brak wszystkiego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 21:24
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saramago

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse

dzisiaj, 14:48Loisentaz do­dał no­wy tek­st Nie ro­zumiem ba­rier, ale [...]

dzisiaj, 13:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***