Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dróg jest wiele ale my zaw­sze wy­biera­my najłat­wiej­szą dla nas. 

myśl • dzisiaj, 18:38

Pla­giator to praw­dzi­wy cud(z)otwórca. 

myśl • dzisiaj, 17:27

An­drzej Du­da pra­wo łamie, nie zasługu­je więc na uznanie! 

aforyzm • dzisiaj, 17:05

Poz­na­nie MI­TOLO­GII STA­ROŻYT­NYCH SŁOWIAN jest jak prze­budze­nie. Początek dro­gi do poz­na­nia praw­dy. Praw­dy o świecie, który otacza. Praw­dy o tym kim jes­teś, o twoich przod­kach i ich wartościach. 

myśl • dzisiaj, 16:28

wszys­tkim użyt­kowni­kom życzę smacznego
i spo­koj­nej poobied­niej sjesty
sies­ty czy sjes­ty ? :} 

myśl • dzisiaj, 14:30

od­daj pałeczkę w dob­re ręce
i już więcej nie wab 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:16

ostatnia racja

na odleżyny
naj­lep­sza krem a c j a 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:13

na­pisz stary
czy dałem radę?
w prze­ciw­nym ra­zie mil­cz !
;} 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:12

jak zam­kną stronę będzie
pat­rz
i skrzy­kiwa­nie sępów 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:02

u.rodzinki

żałował jed­ne­go dnia roku
resztę pokutował 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:49
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Conrad

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 22:43nicola-57 do­dał no­wy tek­st Twórco, pochy­lając się nad [...]

dzisiaj, 22:33nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:22nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ludzi roz­poznaję po sza­cun­ku [...]

dzisiaj, 22:02nicola-57 do­dał no­wy tek­st Ludzi roz­poznaję po sza­cun­ku [...]

dzisiaj, 21:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st atrament

dzisiaj, 21:55bystry.76 sko­men­to­wał tek­st rzeczoznawca

dzisiaj, 21:54bystry.76 do­dał no­wy tek­st atrament

dzisiaj, 21:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st rzeczoznawca

dzisiaj, 21:51mechaa sko­men­to­wał tek­st Poznanie MI­TOLO­GII STA­ROŻYT­NYCH SŁOWIAN [...]