Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Brak uczuć to czas, który nie pot­ra­fi spędzić z tobą chwili. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 21:53

"imago Dei"

życie nasze
ja­koś przeżyte
bądź
zmarnowane
przegapione
odłożone...
w całości
w większości
w połowie
a może... w części pewnej
bez diag­no­zy szczegółowej
ale z przeczuciem
że dob­ro czy­nić trzeba
a zła unikać
ima­go Dei 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:46

Sko­ro twier­dzisz, że ludzie są pod­stępni, przez co stają się sku­teczniej­si, to cze­mu Ty tak nie możesz zrobić? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:45

je pleure

Płaczę, płaczę, płaczę…
Nie mógłbym inaczej
Zbu­dowałem mur
Gdy myślę o Tobie
Mur znika
Jes­tem daleko
Daleko…
Nie ma mnie
Znikam
Niknę
Milknę
Od­radzam się z Tobą
Uwierzysz?
Uwie­rzysz w moją miłość? 

wiersz • wczoraj, 21:19

Tek­stem czwar­tku tłus­te­go, dnia między­naro­dowe­go dep­resji i dnia mężczyz­ny ob­wie­szczam myśl Ir­racji - ... w dzi­siej­szych cza­sach trze­ba wie­dzieć, kiedy jeść pączki z Różą... a kiedy z ad­wo­katem.... , a w nagrodę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 21:16

Książki i kobiety


Nie czy­tana książka to niczyją żądzą nie tknięta dziewica
to mo­tyl, które­go skrzydłami się kwiat nie zachwyca
to mniszka opuszczo­na przez swo­jego Pana
to baj­ka nig­dy dzieciom nie opowiedziana
to nie roz­brzmiewająca echem modlitw [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 21:13

* * *

I wy­najęłam nieba kawałek
A na tym niebie chmu­ry dwie
Jedną różową a drugą białą
Siedzę i myślę so­bie, że
Życie jest piękne, a cza­sem złe
Jak życie piękne, to ra­dość, śmiech
Jak życie złe, to po­tok łez
Płynę po niebie na chmu­rach dwóch
Pat­rzę na Ziemię i widzę, że
Ludzie szczęśli­wi i nie ma łez
Nie ! Ta­kiej Ziemi bez płaczu brak 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:53

Gdy życie na­biera pędu, ury­wa się po­lig­ra­fia włas­nych wrażeń. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:45

kamień

czy lu­bisz nieprzewidywalność
za­leży od tego
cze­go spodziewasz się po sobie

dzi­siaj byłaś w moim śnie
zos­ta­wiłaś dob­re­go snu na lustrze
po­tem nie spałem

czuję ból
lęk na wspom­nienie chwili
przed tym co miało się wydarzyć

od os­tatniego impulsu
upłynęły mi­liar­dy lat
skurczu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 20:43

Jestem.

Oddycham
Patrzę
Dotykam
Szepczę

Powstaję
Z popiołów. 

wiersz • wczoraj, 20:38
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Konfucjusz

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]