Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zos­ta­wił ro­zeb­raną na łóżku, cmoknął w pa­lec u no­gi, pos­my­rał po pępku, puścił oko i da­lej w długą, bo ko­lej­ka chętnych spo­ra a wieczór krótki jak koc którym ok­ryła drżące ciało z zim­na, tak że sto­py wys­ta­wały; ocierając się jeszcze w pa­mięci dotyku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 16:37

Naj­piękniej­sze kwiaty to te, które rosną
wolno. 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 14:08

Zdarzyło się

Zaz­wyczaj moc­no się przed tym bro­nię, właści­wie nig­dy te­go nie ro­bię, zaw­sze jes­tem przy­goto­wana i mam wszys­tko prze­myśla­ne. Ten dzień nie różnił się od in­nych, jed­nak nie miałam wszys­tkiego przeana­lizo­wane­go, zap­la­nowa­nego i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 13:18

nie py­taj dlacze­go ta­kie ciepłe przy brzegu...
skon­denso­wany bez­wstyd wa­leni udu­siłby się we włas­nym fetorze
gdy­by nie fa­le i zba­wien­na mor­ska bryza
 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 10:04

Antywalinalizsy

Neola­nis­tycznie wa­run­ko­we zacho­wania ko­jarzo­ne są z przeszłością i le­niwym spoj­rze­niem w bok, gdzie przechodzący człowiek widzi przed sobą lęk poz­ba­wiony skru­pułów i zacho­wań między­ludzkich, czy­li wza­jem­ności, by wspierać się wza­jem­nie, i nie [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 08:00

Altawianistycznie

Na ar­ni­mach rosły sa­me trzo­sy chłopak z siekerą wyrżną połowe po­la za to ta­ta pos­ta­wił fur­manke za ok­nem po­koju, gdzie widział podwórze zachodzące słońcem, i le­niwie sunące chmu­ry, które gro­madząc dym z [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 07:55

Bi­zan­tyj­skie po­la od­kry­to w ame­ryce a na zewnątrz wy­lazło plu­gas­two, to przyczy­na ro­li człowieka, że nie korzys­ta, a ma to co wewnątrz uk­ry­te, by te­go nie oka­zywać, gdyż po­zos­ta­wił to na drodze i poz­ba­wił się majątków wspo­maga­nych dob­rem, tak się wypłukał, że zos­tał tyl­ko mar­ny zwi­nięty w pa­pier tytoń. 

myśl • przedwczoraj, 07:44

16.08.2018r.

Sier­pień, to czas, gdy w og­rodzie,czy też na północ­nym bal­ko­nie, tym bez­pośred­nio wi­tającym się z og­romnym krze­wem ka­liny, nie da się zjeść obiadu lub wy­pić ka­wy bez upor­czy­wego i łako­mego to­warzys­twa os, [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 07:33

* JOANNAH *

Nicze­go w życiu jeszcze
nie byłem tak pewien
jak te­go, że Cię kocham
i że chcę tyl­ko Ciebie.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 02:09

8.08

Czym jest czas wo­bec cze­goś, na co nie szko­da nam cze­kać i czym są gra­nice wyob­raźni wo­bec te­go, co marzy­my przeżyć?

Wszys­tko wyśniłam. Na ja­wie słońce grzało równie moc­no a po­ciągo­wa klimatyzacja [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 01:13
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kierkegaard

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk