Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dotykanie

Kładę dłoń na twoich lędźwiach
Chęć każe mi dążyć w dół pod
Wy­bieram dob­ro twoje
De­likat­nie sunę palcami
Po cud­ności z delikatności
Na szyję bar­ki łopatki
Po­dajesz mi us­ta mówiąc
Te­go mi brakowało

Pal­ce dłoni leczniczo wędrują
Uwal­niają są błogością
Roz­luźniają sprawiają
Szczęśliwą kochaną
Pełną sił do dawania
Wy­pełniasz się odpowiedziami
Na ludzi pot­rzebę dobra

Jeszcze kil­ka pociągnięć
Za­wiro­wań esów
Cier­pli­wych dłoni ekscesów
I jes­teś wy­poczętym snem
W uśmie­chu z ser­cem dniem 

wiersz • wczoraj, 14:53

Za co się nie lubię

D użo
E nergii
P sują
R eminiscencje
E rupcje
S tarego
J ak
A rmagedony 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 14:51

Marzyła przed urną o wójcie z Radziechów
O przy­rodzieniu po sa­miuśki Miechów
I o ko­lej­kach doń dziewek
Od Wiep­rza do Kle­wek
Chętnych zaz­na­nia nieza­pom­nianej roz­koszy grzechu 

limeryk • wczoraj, 12:19

20.10.2018r.

Wsta­liśmy już o 4.30, ub­ra­liśmy się, a po­tem roz­poczęliśmy przy­goto­wanie ka­napek, a więc w za­sadzie bułek z najróżniej­szym mięsi­wem, czy­li metką ce­bulową, łoso­siową i pie­czo­nym kar­czkiem. Do ter­mosów ka­wa i her­ba­ta. Spodziewaliśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 11:35

Są ta­kie mo­men­ty między dwoj­giem ludzi, w których rac­jo­nal­ne myśle­nie nie ma żad­nej władzy. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 22:48

* * *

Miewam dob­re wie­czo­ry. Piję wte­dy dob­ry al­ko­hol, słucham dob­rych wiado­mości, dob­rze myję zęby, kładę się w dob­rym łóżku i umieram dobrą śmiercią. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:13

Do Ciebie

Do Pa­na.........
Gdy­by naiw­ność była mie­rzo­na w ja­kieś jed­nos­tce pew­nie w tym mo­men­cie przek­roczyłabym wszelką normę.
Pew­nie czuj­nik krzyczałby w niebo głosy.
Bo­li mnie mo­ja naiw­ność. Mo­ja głupo­ta mnie drażni.
Chciałabym ko­goś kto wyleczyłby [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:29

Tak da­lecy nie by­liśmy,
So­bie jeszcze
Tak mi smut­no i ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 20:25

Nikt nie uszczęśli­wi Cię tak jak Ty sam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 20:24

Tak często poz­wa­lamy, by w re­lac­jach z in­ny­mi prze­mawiał przez nas ból, który nas ukształtował. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:21
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brontë

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]