Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Rodzina Eryki

Rodzi­na Ery­ki

Rodzi­na Ery­ki to zes­taw
Złożonych pos­taw
Wszys­cy są wy­raźni
Ja bar­wy os­tre

Fi­lip jest chyt­ry
I niejed­ne­go naciągnął
Lecz nikt z rodzi­ny
Nie po­magał ty­le

Je­go żona Ery­ka
Jest fleg­ma­tyczna i [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 16:50

Jakub

Opa­dam z sił Ja­kubie
Bra­kuje mi two­jej wiary
Która sta­wia na no­gi
I karze iść nap­rze­ciw

Bra­kuje mi też od­wa­gi
Pat­rzę z podzi­wem
Ta twą szcze­rość
Choć wiemy to sa­mo

Myśl jasną i oświeconą
Spokój co zwal­nia
Bi­cie ser­ca
Umiar­ko­wanie w słowie

Od­wra­cam głowę
Gdy po­mylisz znacze­nia i sens
Jes­teś pot­rzeb­ny
Ja­ko przykład

I będę cię tworzył 

wiersz • dzisiaj, 16:42

Odtwórz

[*] 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:25

z elokwencji literackiej

łat­wiej napisać:
jes­tem by­tem zam­kniętym po­między ro­zumem a zwierzęcą naturą,
gdy świat oka­zuje podłość, pod­li­zując się zarówno ro­zumo­wi jak i naturze,

niż powiedzieć:
że na wi­dok ludzi, ch*j mnie strzela

i łat­wiej za­wie­rzyć uczu­cia miłości,
poz­nać roz­kosz niewiedzy, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:49

Jeśli kul­tu­ra oso­bis­ta jest tyl­ko prze­jawem obyczajów, jest ona żałos­nym prze­jawem naszej ignorancji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:40

Sar­kazm w życiu, bar­dzo pożądany,
Lecz spraw dob­ry Boże, by był w y sz u k a n y... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:28

Codzienność

Zaurocze­ni wscho­dem słońca
rodzący się dzień
w ra­mionach codzienności
tu­limy be­zin­te­resow­nie
u sa­mego je­go schyłku
tęczą ku niebu podążając
bezpowrotnie


od­czu­wamy pełną pier­sią
to wszys­tko co już za nami
tuż [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:14

* * *

Z ni­hiliz­mem jest ten prob­lem, że żyjąc z nim zbyt długo, nie sposób spo­koj­nie wyjść z domu.
Bo człowiek jest ska­zany al­bo na ciągłą, in­tro­wer­tyczną i pa­tetyczną wy­mianę myśli, będąc oder­wa­nym od świata [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:03

Głębo­ko cho­wane emoc­je kryją wiele brud­nych intencji. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:30

w małej dziewczynce rodzi się ogień

wi­duję ją nad strumieniem,
zbiera lilie,
całuje,
odkłada z pow­ro­tem do wody,

są jej wdzięczne,
zos­ta­wiają za­pach we włosach,
na ko­niu­szkach palców,
języku

sta­jesz się poetką,
mówią jej czasem,
uśmie­cha się tylko,

naj­piękniej­sze kwiaty
zak­wi­tają w spo­koj­nym oddechu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:28
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gibran

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 21:01JaiTy sko­men­to­wał tek­st Życie to złudze­nie op­tyczne.  

dzisiaj, 20:44adamantine sko­men­to­wał tek­st Alchemia, mi­ty, me­tafi­zyka

dzisiaj, 20:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=2lDhOdce7xo [*]

dzisiaj, 20:41adamantine sko­men­to­wał tek­st Ziemia się kręci, żeby [...]

dzisiaj, 20:38adamantine sko­men­to­wał tek­st Głęboko cho­wane emoc­je kryją [...]

dzisiaj, 20:35adamantine sko­men­to­wał tek­st Jeśli kul­tu­ra oso­bis­ta jest [...]

dzisiaj, 20:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak wiatr. [...] 

dzisiaj, 20:25adamantine sko­men­to­wał tek­st

dzisiaj, 20:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st z elok­wen­cji li­terac­kiej

dzisiaj, 19:54Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera