Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeżeli chcesz naw­ra­cać, to naj­pierw zawróć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:29

w przypływie uczuć

deszczo­we po­ran­ki są dla tych
co usychają tęsknotą
tuląc wys­tygłe kubki
po­mar­szczo­nych dłoni płatkami

pod po­wieka­mi jeziora
kładka
blednących gwiazd złoto

wchodzę na głęboką wodę
na­ga za­nurzam się w lato

nim ko­lej­na je­sień przek­reśli
skrzydła tu­tej­szym aniołom
i zno­wu będzie więcej
bez­kres­nych zim między nami 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 08:06

16.07.2018r.

La­to tu­taj jest prze­ważnie po­nure, a więc chłod­ne, deszczo­we, wiet­rzne i mało słoneczne. Ran­ki mglis­te, a wie­czo­ry zim­ne i bez­gwiez­dne, że trze­ba się opa­tulać w dre­sy czy ko­ce, aby wy­pić wi­no jak [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 07:17

CHŁODNE LATO 18

Te­golet­nie gwiazdy
Nie świecą ja­koś nałogowo
Raczej pokutują
As­cezą deszczo­wych chmur
Z których wo­da życia
Le­je często gęsto
Pragnąca napoić
Siłą wiarą serca
Które roz­dają się na dłoni
Też chce za­siać nawieźć
W żyz­ność sprawiedliwości
Uczci­wości dobra
Zaw­sze do­liny nadziei
Daw­no wy­palo­nych sumień
Jeszcze bar­dzo chce
Rozmyć [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 05:17

"- czy masz dys­tans do siebie
-... nie mam, jes­tem wrażliwy" 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:17

Są głowy wiel­kie, są też opuchnięte. Rzecz w tym, by umieć jed­ne od dru­gich odróżnić.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:23

To co się dzieje te­raz w moim życiu można przyrównać do burzy, w której każdy piorun jest ce­lowa­ny we mnie. I za każdym ra­zem trafia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:11

"Doceńmy"

Do­ceńmy słowa, za­nim te znikną,
I spoj­rze­nia ludzkie, choć cza­sem puste.
Do­ceńmy wspom­nienia co w myślach nikną,
I dłonie nasze od ska­zy czyste.

Każdą se­kundę w jej chwi­li istnienia,
A także gdy is­tnieć przestanie,
Do­ceńmy to co od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 20:58

(***) kiedyś była inna

kiedyś była inna
łatwa
mogła zmieścić się w dłoni

dziś widzę jak przez la­ta
nab­rała kształtów
i ciąży mi na ramieniu

kiedyś była wszędzie
nigdzie
tak łat­wo było ją znaleźć
jak i stra­cić

dziś kiedy jest
chciałabym ją wyrzucić
a kiedy jej nie ma
tęsknię 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 19:54

Sa­mobójstwa są na dar­mo; sa­mobójstwa są za darmo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:14
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

dzisiaj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

dzisiaj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

dzisiaj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

dzisiaj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

dzisiaj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

dzisiaj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]