Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cze­go nie masz odwagi
Zro­bić dziś
Nie zrobisz
Nigdy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:22

mogę dać ci je­dynie to, cze­go nie jes­teś w sta­nie przyjąć 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 19:21

nasza miłość

jest taka
że od­dałbym cię za piwo
mo­ja mar­twa stra­tegia
poszu­kiwa­nia boga

i tak ja­koś to już trwa
i na­wet ma­my dziecko
kocha­nie jest zmy­waniem naczyń
huśta­niem potomstwa
psa sra­niem
w parku

i wiem
czuję że nie wierzysz
mi
czy w niego też 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:17

je­zus zmar­twychwstał tyl­ko po to byś umarł 

myśl • wczoraj, 18:59

Pierwszy i ostatni raz

I sta­niesz na prze­ciw mnie,
Na­gi w swym zdzi­wieniu.
I nie będzie słów niepot­rzeb­nych,
Ni łez ra­dości, wsty­du, ani lęku.
I nie będzie już, żad­nej ka­tas­tro­fy w życiu.
Będziemy tyl­ko my.
I świat przestanie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 17:32

Dar

Siedzą na dachu dwa pta­ki: gołąb i szpak. Gołąb smęci i smęci szpa­kowi. A to, że chle­ba nie ma. Mu­si żeb­rać o jedze­nie. A gdy coś dos­ta­nie, to wróble mu za­bierają. Są [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • wczoraj, 14:01

Chwilowe odpoczywanie

Jes­tem zmęczo­na. Pozwól, że spocznę w Twoich ra­mionach. O, przep­raszam. Pozwól, że spocznę na Twym oto krzyżu - przedłużeniu Twoich ra­mion, przedłużeniu Two­jej męskości, przedłużeniu Two­jego spo­sobu by­cia. To nie to, że nie mam siły. Mam siłę, a siła jest ciężka. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 12:32

GEOTRUPES
Tyl­ko mądrość i dob­roć
oszczedzi świat przed zagłada
Po­myślał so­bie zuczek gnojarz
tocząc własną kulkę... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 11:11

Chciałabym przy­pom­nieć so­bie język Bo­ga, aby ominąć tłumaczenie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 08:54

Czuj­ne i go­towe do ata­ku ciało ma w so­bie bru­tal­ny i pier­wotny seksapil 

myśl • wczoraj, 08:28
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Le Guin

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]