Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

All

Na­macal­ny wy­daje się Twój wzrok, gdy od­wra­casz głowę. Wielok­rotnie zwra­całem na to uwagę. Pat­rzyłaś ni­by w bok, ni­by za siebie, jed­nak zaw­sze miałaś czar­ne oczy. Gdy­bym zas­ta­nawiał się bar­dziej nad tym, co [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:08

... i tyl­ko "wiara w nieomyl­ność" us­krzyd­la każde­go Ika­ra i (PiS)klaka... 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:51

trik tak

miłość nie zna się na ludziach
nie zna się na­wet na zegarku
to na którą się umówimy
na którą bądź
będę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 09:28

Każdy krzyż skro­jony jest na miarę dźwi­gających go ramion. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 08:43

Zło na bakier

Wy­bierając drogę na skróty
le­piej iść po bezdrożach
mając żwir pod nogami
bądź zwykły suchy piasek
al­bo pył, roz­dmuchi­wany przez wiatr
war­to jed­nak przy tym wiedzieć
w ja­kim idziemy kierunku
bo gdy zo­baczy­my znak skręć w lewo
to żebyśmy nie pog­na­li pędzieni wiatrem
po al­ma­nach sta­rych fos, błota i sta­rych plandek
gdyż wte­dy ob­ra­cając się za siebie
dos­trzeżemy drogę, którą szliśmy wcześniej
lecz po­wiemy do siebie
to za da­leko, tam nie skręce 

wiersz • dzisiaj, 07:14

Na dnie można chodzić po brze­gu, tak by nie ześliz­gnąć się w prze­paść - po­wie nad­mier­ny optymista. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:08

Ko­kiet­ka: fry­wol­na kobietka. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:01

kiełki

jeszcze w ziemi nie zasiane
a już chcesz pole
duecić 

wiersz • dzisiaj, 03:28

Zro­zumieć szczęście w miłości, to zro­zumieć także ukochaną osobę, nie tyl­ko siebie. 

myśl • dzisiaj, 00:56

Są dwie sy­tuac­je, które To­bie zag­rażają. Właści­wie trzy.
Pier­wsza, gdy ktoś czu­je się zag­rożony i Ciebie atakuje.
Dru­ga, gdy ktoś czu­je się urażony i Ciebie atakuje.
Trze­cia, gdy jes­teś sam i sam siebie atakujesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:54
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Monroe

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 14:09róż li­la do­dał no­wy tek­st * * * 

dzisiaj, 14:08Eazy do­dał no­wy tek­st Hitler nie zro­bił nicze­go [...]

dzisiaj, 14:02Eazy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 14:01onejka sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 14:01Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 14:00onejka sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 13:58Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]

dzisiaj, 13:57onejka do­dał no­wy tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 13:56onejka sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]

dzisiaj, 13:54Eazy sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]