Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wy­puść na świat piękno, które mie­szka w tobie.

Odtwórz &ab_channel=PixellTaco 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:29

Miłość i inne takie przypadki.

Codzien­nie wszys­cy mówią o miłości. Mówią, że ona jest ce­lem każde­go is­tnienia. Mówią, że na niej po­lega całe życie. Aku­rat te­raz. Wszys­tko się kręci wokół niej. Wszys­cy pięknie się o niej wypowiadają. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:26

***

na­wet jeśli
pragnę
spi­sane na straty
marze­nie wolności
ciało i dusza zajęte 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:20

"Popękane uczucia"

Przes­ta­jemy się sta­rać o Nasze uczu­cia i uwagę.
W głębi ser­ca ciągle się o Ciebie martwię.
Nie mogę Cię złapać.
Gdzie jes­teś? Gdzie?
Uciekasz naj­ciem­niej­szym, i najwęższym korytarzem.
Nie słuchasz mo­jego głosu, jes­tem jak echo od­bi­jające się w Two­jej głowie.
Jak wo­da, która schnie pod­czas let­niej suszy.
Jak lód, który krusze­je gdy na niego nadepniesz.
Jak ogień, który zos­ta­wia ok­ropne blizny.
Ser­ce mi pęka, wijący wąż za­bija powoli.
Gdzie jes­teś? Gdzie ?

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:40

Pod natłokiem myśli ciężko jest tańczyć w rytm swo­jego serca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 20:33

Człowiek mu­si spoj­rzeć nie tyl­ko pod swo­je włas­ne stopy.

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:40

śmierć aby żyć
za­biera radość
a zos­ta­wia łzy


Cris 25.06.2017r. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:35

* * *

Słod­kie przek­leństwo, aż lepkie,
jak muchy wpa­dają kolejno,
zle­pione w tańcu mor­skiej toni,
nie nie znaczące uczucia.

Nie łudź się.
Oni nie uwierzą.
Nie oszu­kuj myśli.
Nig­dy nie będą pat­rzeć z aprobatą.
Nig­dy z przyzwoleniem.

Mogą tyl­ko niszczyć uro­jone światy,
nie ważne [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 19:22

W świecie wiary pychą jest istnieć. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 18:19

Co można do­dać do ser­wi­su? Wszys­tko. Dla­tego nie do­dam niczego... 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 16:33
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shaw

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

wczoraj, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st śmierć aby żyć za­biera ra­dość a [...]

wczoraj, 23:38MyArczi sko­men­to­wał tek­st W świecie wiary pychą [...]

wczoraj, 23:36MyArczi sko­men­to­wał tek­st Zakwitł pier­wszy kwiat na­giet­ka, [...]

wczoraj, 23:28MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st

wczoraj, 23:26CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:22MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:20CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:18MyArczi sko­men­to­wał tek­st Logika jest do rzeczy, [...]

wczoraj, 23:17MyArczi sko­men­to­wał tek­st Co można do­dać do [...]