Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Próbo­wałeś wy­ciszyć burzę i obudziłeś tornado 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:30

Nie chce żebyś wy­ciągał mnie z mo­jego chaosu 

myśl • wczoraj, 22:27

*** (świat to coś więcej niż ja i ty)

zam­knęłabym oczy

gdy­bym tyl­ko wiedziała
że po ich ot­warciu

uj­rzę ciebiejemu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 21:53

Bezradność

Wkurza mnie cza­sem mo­ja bezradność
Coś każe za mnie kłaniać się diabłom
To sa­mo tyczy się i aniołów
Chciałem pójść w mias­to, wychodzę z boru
Ktoś so­bie myśli- cel osiągnięty
Rodzi­na, pra­ca, dużo pieniędzy
Jed­nak każde­mu co się poszczęści
Godzi się na coś, co go nie kręci
Czy siłą wo­li czy siłą mięśni
Te­go gi­gan­ta nie da się zmniejszyć
Chciałbym żyć wie­cznie, bliżej wciąż zgonu
Życie po śmier­ci? Nie ma wyboru 

wiersz • wczoraj, 21:37

Całe szczęście i to szczęście człowieka, że ser­ce choć zak­ry­te, to od­kry­wa wiel­kie dzieła kiedy się sięgnie dna. 

myśl • wczoraj, 20:54

Cze­mu poszedłeś ode mnie? Cze­mu mil­czysz? Aż ta­ki jes­teś dum­ny? A ja nie, ja pot­ra­fię żeb­rać o słowa. O co jeszcze? Słowa są tak ważne. Więc gdzie, cza­sem trze­ba znać ad­res, a [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 19:49

należę tylko do siebie

w bez­senne noce
błądze po wierszach

już tyl­ko słońce
trzy­ma się nieba

nie żądaj bym wstala
gdy sto­py gwoździem przybite
nie wskrzesze więcej ognia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 19:09

Myślałam, że czas mi pomoże,
Że z każdym dniem będzie od­ro­binę łatwiej
Mi bez Ciebie...
Tak nie jest... 

myśl • wczoraj, 19:07

Co­raz ciężej pod­nieść się po­między po­wieka­mi świata. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 18:44

Już wiem!
two­ja twarz,to rodzaj mas­ki codzien­ne­go użytku. 

myśl • wczoraj, 18:07
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akutagawa

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:54Mireczka do­dał no­wy tek­st Nie pozwól by [...]

dzisiaj, 16:13Logos sko­men­to­wał tek­st Dwie rzeczy poj­muję, a [...]

dzisiaj, 15:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny