Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

I w oczach czai się smu­tek nad­chodzących dni. 

myśl • dzisiaj, 08:52

Zmienione kro­ki raz za razem,
móc próbo­wać, po­dej­mo­wać - coś no­wego, nieznanego.
zas­kocze­nie mnie dopadło,
po­mysł zawiódł.
Wyjdę na przeciw,
zmienię coś,
kon­sekwen­cje mnie dopadną.

Oby pozytywne! 

myśl • dzisiaj, 08:34

* * *

Scho­wana w tobie
czuję twój ból
mo­je spełnienie
po­woli znika
prze­biera twoją twarz
i nic z ciebie nie zostało
upadłam głębiej niż myślałam
by wy­pić ciecz nienawiści
to­pię w to­bie samotność
spa­dam na tą drogę mi­liony razy
mierzę się z każdym demonem
byłam już w jas­ki­ni lwa
nie boję się łamać kości
więc daj mi piekło
al­bo weż moją duszę
od­dam wszys­tko aby ści­gać słońce
a kiedy już dotrę...zos­tanę na wieki
w ciepłych dłoniach kochanka
czas nie zacze­ka te­raz to czuję.

Odtwórz  

wiersz • dzisiaj, 08:24

To tylko koniec świata - recenzja filmu

Xa­vier Do­lan - ka­nadyj­ski reżyser fil­mo­wy ma do­piero 28 lat i jest ulu­bieńcem sa­lonów fil­mo­wych w Euro­pie, a zwłaszcza śro­dowis­ka związa­nego z fes­ti­walem w Caen, gdzie je­go fil­my są od lat promowane [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 07:58

Pra­ca popłaca. 

aforyzm • dzisiaj, 07:39

* * *

Nag­le widzę cię chwi­lo piękną
Stru­na­mi har­fy Jear­ra
Wy­dają się być pro­mienie słońca
Zza deszczo­wych chmur
Wiatr szar­pie z nich dźwięki
I płyną me­lo­die w głośni­ku
Co jest po­połud­niowym ko­sem
Już deszcz gęsty ale nie może
Utrącić czar­nej ban­de­ry sąsiada
Dy­mu [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 07:01

Te­raz wiem, że to było tyl­ko mo­je wyob­rażenie, nap­rawdę tak nie jest... 

myśl • dzisiaj, 04:24

jes­teś drzewem.
jes­teś kwiatem.
jes­teś sen­sem istnienia.

człowieku otoczo­ny stalą

nie biegnij.
zat­rzy­maj się.
stój.
zacznij żyć.

z wdzięcznością do Mat­ki Natury.

kochaj.
doceń.

trwaj. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 04:18

Nic, dopóki się nie sta­nie wszystkim. 

aforyzm • dzisiaj, 04:04

daj mi miłość, która ser­ce zacho­wuje cichym i pełnym spokoju..
daj mi uśmiech, który roz­pro­mienia duszę i oczy.. 

myśl • dzisiaj, 04:01
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mandela

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 10:47szpiek sko­men­to­wał tek­st luter od­sta­wił bo­ga by [...]

dzisiaj, 10:43wdech sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji u czar­no­mar­szo­wych [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę