Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sza­nuj swoją ko­bietę i trak­tuj jak księżniczkę
bo wszys­tko co ro­bisz może
być użyte prze­ciw­ko tobie
Odtwórz ;-))) 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:11

Można ko­muś rzu­cić ochłap, można też dać łyk wo­dy, wszys­tko za­leży od te­go kim jesteś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 07:59

Człowiek ka­sy łasy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:20

Kat, sa­dys­ta i mor­derca. Łysy człowiek jest bez serca
Ry­mowan­ka, fizjoterapeuty. 

aforyzm • wczoraj, 23:36

Jes­tem tak kiczo­waty, że ludzie sa­mi muszą znaj­do­wać we mnie ja­kieś po­zyty­wy, su­per­la­tywy i ta­kie tam in­ne, by uzys­kać moją atencję. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:26

jeśli

jeśli nawet
odejdę
w twym sercu
zostanę
choć
nie załkasz
otworzysz
sobie
pomóż
i
cierpliwość
niekiedy
nie(domaga)
prze­de mną
nie zamkniesz
nie
*
nawiedzę
cię
literkami
połaskoczę
kiedy
zechcesz
będziesz śnić
gwieździste
noce
iKrys­ty­na An­na Szklar­czyk 01.11.2018r.
Wier­sz pub­li­kowa­ny w an­to­logii "Pe­ron li­terac­ki dla Ewy'' 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 21:49

Jak do sta­rej, doj­dzie głupia, to wstyd się przyz­nać...al­bo chwała za sa­mok­ry­tykę . 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 20:48

Chciała być wiatrem, co niesie w nieznane. Okazała się wichurą wyciskającą łzy z oczu.

Odtwórz

Dot­knęła ust w za­myśle­niu, spoglądając przez ok­no na kołysa­ne wiat­rem drze­wa. Mi­jał trze­ci miesiąc wal­ki z cho­robą, ko­lej­ny, w którym szy­ba od­dzielała ją od świata, ale dźwięki, który­mi zdążyła na­pełnić wnętrze wciąż [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • wczoraj, 19:00

Pola

w za­sięgu wzroku
i po horyzont

groźne Rysy
i ko­loro­we jarmarki

przyciąga

[Monic] 

fraszka
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 18:05

Chcę widzieć waszą cu­dow­ność, na­wet jeżeli so­bie umniejszam. 

myśl • wczoraj, 12:36
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony