Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wiara oz­nacza śmierć rozumu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:12

Ten obcy w swojskiej korporacji

To byłby niezły mo­tyw
ksiądz opłaca­ny z po­datków
na zwyczaj­nym eta­cie

a in­ten­cje od­pra­cowy­wane w Ca­rita­sie
w ra­mach wo­lon­ta­riatu
wte­dy nikt by so­bie nicze­go nie uzur­po­wał
przy [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 07:59

Zwierzęta cho­waj­cie się. Nad­chodzi człowiek! 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:22

*

ten let­ni pros­ty wiatr
dueci mnie jak wietrzyk... 

wiersz • dzisiaj, 05:40

(o nim), 19.08.2013

Mój Przy­jacielu, nie mogłabym dzi­siaj o To­bie nie wspom­nieć. Nie mogłabym nie na­pisać, że bar­dzo za Tobą tęsknie. A smu­tek, który mnie ogar­nia nie da się opi­sać żad­ny­mi słowa­mi. Gdzie jes­teś? Gdzie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:01

paździerz ro­bi za tło

kod z nim i bur­ki w szafie
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu /
insp. 

anegdota • wczoraj, 23:33

pew­ność ma w ty­le zwątpienie 

myśl • wczoraj, 23:27

świ­nia ma zaw­sze rację którą chce
POżreć 

aforyzm • wczoraj, 23:23

patykiem pisane

Szedł drogą, wzdłuż której roz­ciągał się wąski pas la­su. Kiedy zo­baczył śla­dy stóp prze­cinające za­rośla, wie­dział, że ją od­na­lazł. Od­na­lazł jej ścieżkę. Przys­tanął na chwilę, za­nim zro­bił pier­wszy krok. Wszedł po­woli na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • wczoraj, 22:21

fakt, że ni ro­zumiesz świ­ni nie oz­nacza, że ona nie ma racji 

myśl
zebrała 11 fiszek • wczoraj, 22:06
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mandela

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 14:52Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:51natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:48Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:44Cris sko­men­to­wał tek­st Olśnienie

dzisiaj, 14:43natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]

dzisiaj, 14:42Cris sko­men­to­wał tek­st Pustka

dzisiaj, 14:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Przeniesienie złego do­tyku bra­ciszka­cioteczne­go [...]