Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Masz wątpliwości?
Nie wiesz co czujesz?
Cały czas się zastanawiasz?
Spa­daj i zrób miej­sce dla oso­by która będzie pew­na i kochająca.
Daj szan­se dru­giej oso­bie na miłość egoisto. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:15

Wieczór i mgła

Nikły cień krąży bez­li­tośnie,
ry­sa w drew­nie tak jak chaos i początek.
Zasnąć, zasnąć przyj­dzie mi snem kojącym,
Obudzą mnie tar­cza i wskazówka wraz z Wszechmogącym.

Naz­naczo­na lękiem żyje i zasypia,
niepo­zor­nie mały sput­nik w wieczności.
Posępnie , os­tatni tram­waj w os­tatniej godzi­nie,
Wie­rzyć , że ze strachem wszys­tko lek­ko przeminie. 

wiersz • dzisiaj, 00:14

Na Świecie is­tnieją ta­cy idioci, którzy od­dadzą mi wszys­tko ażeby mieć coś...
I dzięki im Bogu 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:03

...po­nieważ
Są w życiu rzeczy faj­ne i ważne, są też faj­ne i nieważne, bo można wie­dzieć wszys­tko, ale tyl­ko do cza­su, gdy ktoś Ci cze­goś nie udo­wod­ni. I wte­dy faj­ne i ważne stają się nieważne a faj­ne i nieważne tyl­ko faj­ne...
Sęk w tym, że gdy mnie za­pytasz wte­dy, dlacze­go one są tyl­ko faj­ne?
To od­po­wiem Ci 
Nieważne... 

aforyzm • wczoraj, 23:34

War­tość człowieka to już tyl­ko dob­ra ma­terial­ne... Nikt nie dos­trze­ga za­let człowieka, przez co ubodzy głupieją, a za­możni szaleją... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:04

Im mniej się zos­ta­wiasz, tym le­piej Ci idzie ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:17

Poez­ja bez ry­mu jest jak ko­bieta bez bius­to­nosza: nieele­gan­cko swobodna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:15

To, co odeszło ciszą mil­cze­niem nie powróci. 

myśl • wczoraj, 22:07

Te­raźniej­szość już kiedyś była i będzie już wkrótce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:00

W tłus­ty czwar­tek to i tłus­ta ba­ba ma wzięcie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 21:59
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Flaubert

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]