Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Za­nim ro­zerwą ta­jem­ni­ce w pół.. oz­naczmy czymś jej ko­niec i początek. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 22:55

Dyk­tat am­bicji uwal­nia toksyny.

Dr Ta­wian Stambuła 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:41

... a kiedy wrócę będę Twój, a Ty będziesz moja.

Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 21:46

Z przym­rużeniem oka.

Pod su­fitem równo, a drew­no niemalowane.

proszę nie pukać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 20:41

w pajęczy­nie myśli
snu­je się wątek
miły po uśmiech
od kąci­ka do kącika
ta­ki twój
jak nie wiem

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 20:25

Za­pach wa­nilii jest śliczny, za­pach róż - piękny.
Ja jed­nak naj­bar­dziej kocham za­pach jej po­tu, który znam na ty­le dob­rze, że pot­ra­fię go so­bie wyob­ra­zić w mo­men­tach, gdy naj­bar­dziej mi jej brakuje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:11

***

"bądź przy mnie blisko
bo tyl­ko wtedy
nie jest mi zimno"

-H. Poświatowska

po­dob­no nadzieja umiera
ostatnia

nie wiem

może nie byłeś niczyją
nadzieją

kiedy za­miast imienia
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 19:52

Jest gdzieś ta­ka dziew­czy­na, której po no­cy po­lar­nej ser­ce zaczy­na się budzić. Przy To­bie mi­nuty wy­mykają jej się jak ziaren­ka pias­ku w klep­syd­rze. Po­wiet­rze pachnie pier­wszą wiosenną burzą, ciepłym ma­jem... Mało jej [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 19:46

Uzależnienie...

To nie tak, że bez niego mo­je życie nie może stać się dla mnie lepsze
Ono po pros­tu przes­ta­je być „normalne”.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 19:25

Wdech kiedyś pra­cował na dachach, spadł i stra­cił ro­zum.

Płócíen­ni­ku w łóżku też jes­teś do niczego 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 18:42
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Beckett

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:17Cris sko­men­to­wał tek­st Choć po ple­cach dreszcz Sza­re [...]

dzisiaj, 00:37wdech sko­men­to­wał tek­st Notoryczna ob­sesja ruj­nu­je i [...]

dzisiaj, 00:32wdech sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

dzisiaj, 00:25Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

dzisiaj, 00:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja