Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Lu­biłam nasze pożeg­na­nia. To uczu­cie, kiedy ścis­kało mnie w gar­dle na to, jak mówiłeś, że masz wszys­tkiego dość, al­bo gdy wra­całam i nie mogłam cię od­na­leźć. Lu­biłam czuć też Twój smu­tek, w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 20:45

Mu­sisz się trochę bać. Jeśli się nie boisz, nie od­dychasz zbyt szyb­ko, nie czu­jesz dreszczy i zniecier­pli­wienia, pozwól, że trochę Cię zabolę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:53

Nie tyl­ko pat­rzy­liśmy w tym sa­mym kierunku
My widzieliśmy to samo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:43

Pus­tka, to­tal­na pus­tka która jest owo­cem wielo­let­niego le­nis­twa, tchórzos­twa, bra­kiem zde­cydo­wania. Pus­tka, która roz­ry­wa umysł, ser­ce, dusze i ciało. Pus­tka, której masz już dość ale jest tak og­romna ze nie masz pojęcia jak ją wy­pełnić, czym, kiedy i z kim. Pus­tka (samotność). 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:07

Cała ko­muni­kac­ja opar­ta jest na ma­nipu­lac­ji. To pod­sta­wowa zdol­ność, która za­pew­nia przet­rwa­nie oraz zyski.
Ma­nipu­lac­ja to umiejętność po­rusza­nia się w społeczeństwie. To traf­na oce­na sy­tuac­ja i właści­wie przyjęta po­za lub od­po­wied­nio wyb­ra­ny mo­ment do te­go, by się obnażyć.
Auten­tyczność nie kwes­tionu­je ma­nipu­lac­ji. Auten­tyczność to chy­ba naj­bar­dziej dos­ko­nała for­ma ma­nipu­lowa­nia in­nym.
Bo ma­nipu­lac­ja to nic in­ne­go jak wy­wiera­nie wpływu na ludzi. 

myśl • wczoraj, 19:05

chrzest

po narodzinach
w szpi­talu zor­ga­nizo­wano chrzest

kroplą wo­dy ostrożnie
na­ryso­wano znak krzyża na czole
nie ocze­kując cudów
gładząc główkę
szep­cząc dziękczynienie

dziew­czyn­ce
na­dano imię Nadzieja

po­wie­dzieli wa­da śmiertelna
na pew­no nie przeżyje do porodu

wyt­rzy­mała
dwa długie dni

błąd statystyczny 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:19

Człowiek mnie zat­rzy­muje, wszys­tko in­ne wyprzedza. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 17:33

O-błędna względność

Wszys­tko, cze­go doświad­cza­my, jest ta bar­dzo względne. Bo­leśnie dla nas sa­mych i dla in­nych, bru­tal­nie względne. Nie ma w naszym od­bio­rze rzeczy­wis­tości nic stałego, a brak zmiany sta­je się nie „up­ragnioną stabilizacją”, [...] — czytaj całość

felieton • wczoraj, 17:10

um­niej­szając so­bie czy­nisz to mnie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 17:08

Bra­kuje mi przy­jem­ności z życia. Przy­jem­ności zaczer­pnięte z ak­tual­nej chwi­li. Nie można być szczęśli­wym bez zdol­ności przeżywa­nia rzeczy przy­jem­nych. A we mnie ta zdol­ność za­mierała la­tami, aż do mo­men­tu, w którym jestem, [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 12:28
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hesse

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 11:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Biel i bez­kwit­nie

dzisiaj, 11:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st otworzyć skrzydła

dzisiaj, 11:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko człowiekiem cho­rym [...]

dzisiaj, 10:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st GREEN BOOK(re­cenzja fil­mu)

dzisiaj, 10:54truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st - Li­tania do Wszys­tkich [...]

dzisiaj, 10:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st istota

dzisiaj, 10:44truman sko­men­to­wał tek­st ***