Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

mikroopowiadanie sto dziewięćdziesiąte trzecie

Pa­ni Kry­siu, z tym mob­bingiem i prze­mocą sek­sualną,choćby w małżeństwie, to mu­simy os­trożnie, nie po­win­niśmy iść za da­leko, żeby nie prze­dob­rzyć, bo doj­dzie do te­go, że jak żona ma 60 ki­log­ramów, a mąż 110, to już może być uz­na­nie za wy­wiera­nie na nią zbyt wiel­kiego na­cis­ku w spra­wach ero­tycznych, blis­kości cieles­nej, wręcz znajdą się ta­cy, co uważają, że to szczyt prze­mocy fi­zycznej i psychicznej. 

dziennik • wczoraj, 11:07

Żyjąc dla in­nych często za­pomi­namy o sobie! 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 07:22

Zak­ra­wa na kpinę brak ka­ry za winę. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 04:49

.naj­piękniej­sze chwi­le chcesz nag­rać jak film.
.ktoś ob­ra­ca klep­sydrę jak­by na przekór. 

aforyzm • przedwczoraj, 23:35

.wol­ność? znasz ją mówisz że ją masz.
.a po­kusa za pa­rawa­nem śmieje ci się w twarz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:33

.róże wręczają miłość później nag­le ciernie.
.kruszy się wrażli­wość pies po­kocha wierniej. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:31

.za­gubione dusze pragną cze­goś więcej. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 23:30

.ko­niec rodzi pus­tkę czas da­je początek.
.cisza spla­ta lęki świat spa­lonych wspomnień. 

aforyzm • przedwczoraj, 23:27

Przy każdym "może" ob­le­wa mnie fa­la gorąca... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:27

Parking na Polnej

W porzu­conym samochodzie
mie­szka bez­domny człowiek
samotny
bez łez w oczach

Milczy

Gdy go mijam
leży jak parówka z hot doga
w kur­tce czer­wo­nej jak ketchup

Przez za­paro­wane szyby
wygląda jak długopis
w bor­do­wym samochodzie
który zos­tał mu po eksmisji
w lis­to­pado­wym chłodzie

Pije
bo co mu zostało
w je­sien­ny czas
gdy­by miał taką możliwość
to puściłby gaz

Kiedy zacznie liczyć się człowiek
a nie zim­ny rachu­nek ekonomiczny
te­raz jest tyl­ko gorycz
w naszym świecie zimnym 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 21:25
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

McEwan

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]