Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, że mu­siałeś ro­nić łzy, żeby się napić 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:50

In­te­ligen­cja;
zba­wienie, ciężar? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:17

Życie trzy­ma za rękę Tęskno­te,
jak pędzący po­ciąg, który mi­noł stację na którą Ty wciąż chcesz powrócić... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:40

Nie pier­wszy i nie os­tatni raz
(nie)udało mi się wy­ciągnąć Cię do Życia... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:42

pragnienie

gdy mój oj­ciec wal­czył o życie
nie zda­wałem so­bie sprawy
że wal­czy tak nap­rawdę o moje

dos­ta­wałem je od niego
w codzien­nym pytaniu
o ciepły posiłek
o sto­py szu­kające odpoczynku
o ag­rafkę co się nie domyka

od­da­wał mi swo­je życie
wy­cis­kał z włas­nej żyły
prze­palo­nej od chemii

wy­ciągał je
z wys­tających kości
spuchnięte­go brzucha
odkładał we mnie

przeżył

chciałem od­dać mu
życie
ale je­mu wys­tar­czy pragnienie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:19

Pan Ciemnych Korytarzy

Odtwórz
Pa­nie Ciem­nych Ko­rytarzy ...
za­bierz mnie da­leko stąd
gdy pla­ga ro­bac­twa me ciało z mięsa obnaży

a te­raz pozwól mi da­lej wędrować
pop­rzez twe ciem­ne korytarze,
bo od dnia w którym się urodziłem,
sam pośród ciem­ności so­bie łażę. 

wiersz • wczoraj, 21:19

Zuzka

roz­chy­lasz mo­je nogi,
próbując zli­zać ze mnie
całą słod­kość te­go świata

jeszcze te­go nie ro­zumiem, tato
mam osiem lat
i mak we włosach

(ciągle myślę że mnie kochasz) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:16

kryty ka(cper)

jes­tem za sta­ry na lizaka
tym bardziej
na klapsa 

fraszka
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 19:02

polityka

nie jednemu
głosy
dęba stają 

fraszka
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:01

z pi­sania nic nie wymyka 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 17:52
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Sztaudynger

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]