Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kwitnę
owocuję
niedorozgryzieniem

plecień
przy­jacielem kobiety
majlepszym. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 16:26

Anonse

Nie ro­zumiem cze­mu mnie czy­tacie sko­ro nikt mnie nie ro­zumie - MOICH SŁÓW. 

wiersz • wczoraj, 14:56

Nie ro­zumiem ba­rier, ale kto jest wsta­nie zro­zumieć głupo­te - jak wsta­nie, czy­li, gdy obudzi się rano. 

myśl • wczoraj, 14:48

***

Zet­knęły się Nasze dusze
de­likat­nym po­wiewem czułości
zam­knęły w uścisku
niczym płatki
zroszo­nej Magnolii

rozkwitając
i wy­dając owoc
naj­czys­tszej Miłości

jak niespłoszony
po­całunek Raju
obiecanego

Kocha­nemu N ...ღ

24.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 09:29

26.04.2018r.

Słońce po­woli prze­bija się przez jak pod­bi­te oko wyglądające chmu­ry, po­zos­tałość po wie­czor­nym de­likat­nym deszczu, który zro­sił rośli­ny w og­rodzie i blu­zy og­rodników zwal­czających śli­maki w og­rodzie. Po­wiet­rze jest bar­dzo przy­jem­ne, wilgocią [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:38

Cza­sem by poczuć się wol­nym, człowiek mu­si się związać na chwilę. Poczuć, że to ja oso­biście de­cyduję o swo­jej wol­ności. Bier­ność człowieka w tej spra­wie przyczy­nia się do wielu niepo­rozu­mień.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 06:06

Bagul Przyszedł Się Najeść

Ba­gul przyszedł się najeść
w godzinę demonów,
wy­ciągając z lodówki
co nieco ich zgonów
wzro­kiem swoim bezwzględnym
ich dusze pochłonął
kiedy w mękach konali
odżywał na nowo.

Ba­gul przyszedł się nażreć
ich cier­pieniem w agonii,
pat­rzył - du­si się, krwa­wi,
to­nie i żyw­cem płonie
a ich ma­li oprawcy
poszli z nim kiedy odszedł
na­jedzo­ny do syta
względem de­mona potrzeb. 

wiersz • wczoraj, 03:33

Wie­czność i tak Was odwiedzi.
A jeśli jej nie ma, ktoś ją stworzy. 

aforyzm • wczoraj, 00:02

Wielu ludzi py­ta gdzie jest Bog jak jest zle?
Ale gdzie oni sa jak jest wszys­tko dobrze? 

myśl • przedwczoraj, 23:50

Wierzę, że każdy człowiek ma po­ten­cjał. Kwes­tią sporną dla mnie oso­biście jest wek­tor te­go po­ten­cjału, wys­tar­czy na­dać mu od­po­wied­ni kierunek. 

myśl • przedwczoraj, 23:26
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czechow

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 01:13Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Miłość to sztu­ka mówienia - [...]

wczoraj, 22:35Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

wczoraj, 22:34Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st ROZWIĄZANIE

wczoraj, 22:05Yankes do­dał no­wy tek­st Religia to nie opium [...]

wczoraj, 21:56Raspberry do­dał no­wy tek­st Bądź szczęśli­wa nie dla­tego, [...]

wczoraj, 21:55Raspberry sko­men­to­wał tek­st Czasem by poczuć się [...]

wczoraj, 21:39szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:36RozaR do­dał no­wy tek­st Alfie

wczoraj, 21:27nikt73 do­dał no­wy tek­st Będę tak długo aż [...]

wczoraj, 21:25RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem