Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Spałam obok niego, widziałam jak od­dycha. Czułam go. A może już wte­dy od­szedł? Może już wte­dy, leżąc obok, otu­lając mnie ra­mieniem, juz nie by mój? 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:16

Jeśli poświęce sie Bo­gu to czy Bóg poświęci się dla mnie? I aby to poświęce­nie nie było tyl­ko od święta 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 18:14

Z.las Ha­das pi­sarz od sied­miu boleści!!
Tak Ten ktoś ewi­den­tnie krad­nie nasze wier­sze, podłość fałszy­wego ser­ca i obłuda:
to jest mój wiersz:
I.Anna
Z nad filiżanki
pat­rzy­my w swo­je oczy znad brze­gu filiżanki

do­ty­kiem dłonie ją pie­szczą niczym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 17:56

Da­liśmy się oszu­kać? A może to my oszu­kuje­my siebie sa­mych, wierząc wciąż w miłość niewinną, miłość poz­ba­wioną in­te­resow­ności i chęci zys­ku? Nie po to Bóg ser­ce mi dał, bym kiero­wał się sa­mym ro­zumem. Nie po to dał mi Bóg ro­zum, bym tyl­ko ser­cem się kierował. 

myśl • wczoraj, 17:55

Słucham i słyszę Mo­ja Nieznajoma 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 17:46

* * *

za ok­na­mi wciąż żal
uno­si się wśród życia
skażonym powietrzem

za drzwiami wciąż serce
po­zamy­kane od wewnątrz,
obojętność prze­myka dłońmi

w duszy wciąż klucz
w sa­mot­ności ukryty,
przekręcił się w czas 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 17:22

To ufasz mi czy nie ? 
Tęsknisz za mną? A może nie...
Jed­no jest pew­ne cu­dow­ny był ten sen w którym tu­liłem Cię. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 16:45

Ja wiem, że słowa by­wają po­dob­ne, ale uderzyło mnie w tym wier­szu Z.las Ha­das zbyt moc­ne po­dobieństwo do mo­jego wier­sza, ale czy się mylę? Nie sądzę.

Przyjacielowi

Lu­bię kiedy mówisz
Śpij
Sen przy­no­si piękne sny
Czuwam
wiec [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 14:09

* * *

Lu­bię kiedy mówisz dobranoc,
śpij już
noc przy­no­si piękne sny
Czu­wam nad tobą
wiec zaśnij ...
Pozwól mym myślą
odpędzać demony
wsłuchi­wać się w twój od­dech
niczym nie zmącony.
Bedę pil­no­wał bi­cia ser­ca
śpij już... śpij...
Te­raz mogę czuwać
nad wielością chwil,
smut­nych i pełnych życia
gdy
łzy ob­my­wają niebies­kie oczy
a świat zaczy­na być uroczy....
....dziękuję
za chus­teczkę z Twoich słów,
.... dziękuję 
, że nie jes­tem samotny..... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 14:00

(wy)kopani

nie po męsku
po nerkach 

fraszka • wczoraj, 13:57
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Proust

Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 23:45Nina K do­dał no­wy tek­st BYŁO MI(NĘ)ŁO * prze­cież to [...]

wczoraj, 23:32Yankes sko­men­to­wał tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 23:32Yankes do­dał no­wy tek­st Na pew­no już śpisz [...]

wczoraj, 23:24Nina K sko­men­to­wał tek­st Kogoś widziałam

wczoraj, 23:14piórem2 do­dał no­wy tek­st Niewolnikowi wy­mierz dwadzieścia moc­nych [...]

wczoraj, 23:11yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

wczoraj, 23:08piórem2 do­dał no­wy tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]

wczoraj, 22:43Polna do­dał no­wy tek­st O to­bie

wczoraj, 22:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]