Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pa­miętnym dniem szes­nasty wrze­sień. Gdy pier­wszy raz nasze us­ta połączyły się w tańcu, a gwiaz­dy sprzy­jały.
Za­pom­nieć chce to co było mi blis­kie. Jak szty­let twe słowa ukoić czym­kolwiek, które rzu­ciłeś na krótkie pożeg­na­nie. Dzi­siej­sze spot­ka­nie, spa­lić w pa­mięci czasu. 

myśl • przedwczoraj, 19:36

Sta­ram się z tym żyć, lecz umierać nie potrafię. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 19:08

Wojna

Kiedy krop­le deszczu o pa­rapet stu­kają
w mo­jej głowie mi­liony myśli powstają
Nie pot­ra­fię ich wszys­tkich poz­bierać już w jedno
Gu­bią mnie i siebie za­nim poz­nam sedno
Ciągle czas tracę na przyziemności
od­da­lam się od marzeń moich przyjemności
żałuję i klękam pod siłą ich wielką
Cze­kam aż one w głowie mo­jej pękną
Wy­buchną jak bom­ba gdy skończył się lont
Za­biorą mnie na całe szczęście stąd... 

wiersz • przedwczoraj, 14:38

Sztyw­nym, dob­rze być,
po śmierci. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 11:14

Metamorfoza

Niemiec mor­derca
Stał się faszystą
A żyd sa­dys­ta
Tyl­ko komunistą
Ta­ka me­tamor­fo­za
Przedziw­ne zjawisko 

wiersz • przedwczoraj, 09:48

Synowie Mojżesza i Stalina

Przyjdą i w oczy będą urągać
Drwić z was
Z waszej niemo­cy
Jak­byście by­li na ko­lanach
A ręce wasze ołowiane
Bezwład­ne
Nie ścisną za gardło
Więc przy­gotuj­cie się
Bo wy­dadzą was
Przez [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 08:16

Realny

Nie wierzę w Je­zusa i nie wierzę w cuda,
nie wierzę w traf szczęścia, który wyg­rać się uda.

Wszys­tko to, co dos­taję, jest efek­tem mo­jej pracy,
wierzę w siebie i w Ciebie i w świat, który nas otacza. 

wiersz • przedwczoraj, 00:54

Marmur mokry od snów

To już chy­ba dru­gi tydzień
jak zasypiam
w ho­telu Marmur

nie (z)noszę biżuterii
mam nóż na gardle

pła(sz)cz
chy­ba za­padam się. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 września 2018, 21:34

konwalia

mo­wili mi że ta­kie łzy
to tyl­ko ze szczęścia
nie chciałam więc py­tać
jak wygląda smutek

czys­te jak płótno
a jed­nak brudną pa­mięcią nie sięgam
od kiedy miłość umiera ostatnia
nig­dy nie byłam pierwsza

kon­wa­lie przekwitły
te­raz już nic na ser­ce nie działa
za­pach pew­nych osób
w oczy szczy­pie rosą

i znów wśród ludzi idę
całkiem sama 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 września 2018, 18:52

Duże uczu­cie w ciszy się po­rozu­miewa... słowa nie są mu konieczne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 września 2018, 17:56
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nałkowska

Autorzy na literę
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]