Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cza­sami jeszcze za życia, ktoś umiera w naszych ser­cach. Ad­rian, Ty właśnie umierasz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 20:37

Głody poniedziałkowe

Idę spać
a idę przez pole
bez­nadziej­nie złote

rozkładam się (pod gołym niebem)
ożywiona

ob­ra­cam się w kręgach
zboża

dusza zsu­wa mi się z ra­mienia spa­da krzyż
ury­wa mi się
rym


z prochu powstaję
z prochu się otrząsam
gęsią
skórką
chleba
pachnie powietrze.


(L) 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 lipca 2018, 19:18

List: "Hulali po polu i pili kakao…”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „ Nie, nieudały się.”

To smutne.

Ja­kieś psy, czy też wil­ki po po­lach mnie go­niły, we śnie.

Wchodzę do biura swego.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 17:59

Już ta­ka dum­na z siebie byłam że skończyłam z piciem,
A Ty znów spra­wiasz że cier­pię, bo niewyob­rażal­nie tęsknię,
I inaczej so­bie po­radzić nie potrafię.

Niech ktoś mnie za­pew­ni, proszę, że jeszcze będę pot­ra­fiła kochać
kiedyś, ko­goś innego.
Bo ja w to nie umiem uwierzyć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 17:24

Ta­ka wyr­wa z życiory­su za­pamięta­na na zaw­sze "przeg­ra­ny" u ludzi.
Cze­kam aż się oberwie. 

myśl • 30 lipca 2018, 13:51

Ta­kie są cza­sy, że mie­szają się różne rasy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 lipca 2018, 12:26

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 82

Po la­tach ku­piłem pi­wo na­mysłow­skie zam­ko­we ex­port. Dzi­siaj roz­le­wa­ne jest do brązo­wych bu­te­lek, a ety­kiety są w ko­lorze pod­gniłej ziele­ni i szarzyz­ny, więc niez­byt zachęcają do ku­pienia. [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 lipca 2018, 10:49

Jes­teś upar­ta jak osioł. Ze szkodą dla siebie, nie osła.

(n) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 10:07

Jabłko z ra­ju - ro­bak nie siada. 

myśl • 30 lipca 2018, 08:59

W Ra­ju nie korzys­ta­no z chemii. 

myśl • 30 lipca 2018, 08:28
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Allen

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

dzisiaj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

dzisiaj, 20:11doremi do­dał no­wy tek­st kropla ja­du pot­ra­fi zmienić [...]