Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bóg nie ro­bi ludziom żad­nej łas­ki tym, że im ciągle wy­bacza: w końcu to oni są Je­go po­myłką a nie odwrotnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 grudnia 2016, 21:33

Jeżeli spoj­rzysz w lus­tro i nie poz­nasz tam włas­nej twarzy oz­nacza to tyl­ko jed­no: czas zmienić maskę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 grudnia 2016, 21:30

dob­rze się pamięta
jak kto się ślini 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2016, 21:27

Jeżeli nie ko­pie się leżące­go, to nie na­leży też ko­pać mil­czące­go słowami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 grudnia 2016, 21:26

Gdy­by ludzie dot­rzy­mywa­li słowa wszel­kie so­len­ne za­pew­nienia i przy­sięgi były by zbędne, gdy te­go nie ro­bią zbędne są tym bardziej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2016, 21:23

widzę je­den pozytyw
nie każdy um­rze GE­JEM


/ z pa­miętni­ka Wer­ny­hory / 

aforyzm • 26 grudnia 2016, 21:23

ciemna jasność zimności

chwa­leb­ny jej bas­tion ser­ca
wy­kazy­wał
tem­pe­ratu­ry ujemne

królew­na awan­so­wała
na śniegu
znaczy się na królową śniegu

skończyła ja­ko misjonarka
zamrażarka

wszys­cy zadowoleni
gdyż dob­rze mrozi
truskawki
 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 26 grudnia 2016, 21:20

* * *

Ty­le ra­zy spa­dała
tem­pe­ratu­ra
w moim sercu
do liczby ujemnej 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 grudnia 2016, 20:35

Życzenia dla....

Czy­tam Ci słowa księgi życzeń,
prag­nień od świata zarania
by pow­tarzać je 
,że....
jes­teś jak wiosna;
piękna,zwiew­na i radosna,
jes­teś jak lato;
ciepła , zmysłowa i szlachetna,
jes­teś jak jesień;
dos­tojna ,ko­loro­wa i ponętna,
jes­teś jak zima;
sreb­rna,za­lot­na i tajemnicza.
Życzę Ci,
by myśli Twe były
zwier­ciadłem duszy,której
słowa znaj­da klucz -
kar­mi­nowych , jed­wabnych ust... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 grudnia 2016, 19:54

Życie jest jak ciągły ga­lop, nig­dy go za wiele. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 grudnia 2016, 19:39
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Coetzee

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbica w stud­ni fru­wo [...]

dzisiaj, 09:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:19MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:18giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wiara God­na Poświęce­nia

dzisiaj, 09:14giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]