Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

w za­mie­sza­niu za­haczyły się nasze źrenice
ciała splotły w spon­ta­nicznym uścisku
język bez­wied­nie war­gi roz­chy­lił a dłonie
nie puściły zniewo­lonej jędrności
na­wet na chwilę

i ten piep­rzyk które­go tak nienawidzisz
a bez niego nie umiałbym wierzyć
w całą niep­rawdę o tobie
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 listopada 2018, 13:48

dlacze­go świat tak bogaty
nie może upo­rać się z głodem?

na­karm głod­nych i daj pić spragnionym
a przes­taną cię słuchać...
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 listopada 2018, 13:13

Pensjonat pod Jesionami

Wi­tek stał przed ot­wartym ok­nem i przyglądał się te­gorocznym je­sionom, w za­sadzie ich liściom, które były zu­pełnie in­ne niż w zeszłym ro­ku o tej sa­mej prze­cież porze, czy­li pod ko­niec trze­ciej dekady [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 11:00

Urodziny Niepodległej

Ad­mi­nis­trac­ja wy­myślając ten te­mat, moim zda­niem, zde­cydo­wała się na coś wiel­kiego,a za­razem trud­ne­go, bo trze­ba złożyć hołd Niepod­ległej,a za­razem spy­tać - co ci, którzy wy­wal­czy­li tą niepod­ległość po­tem zro­bili z nią i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 10:58

Moje miejsce

Jes­teś jak dom do które­go zaw­sze wracam
tam gdzie zaw­sze mam swój ma­leńki kąt
gdzie chleb cu­dow­nie pachnie miodem
gdzie ma­jowe pszczoły brzękają do ucha

tam gdzie łąki uk­wieco­ne makami
zboża złotem mieniące i to niebo
bar­dziej błękit­ne z nieziem­ską tęczą
po let­niej burzy w słońcu skąpane

jes­teś naszą his­to­rią za­pisaną po wieki
niepod­ległą dzięki bo­hate­rom którzy
swo­je życia i ser­ca od­da­li byś
wolną była dla nas Ojczyzną!
Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 listopada 2018, 09:22

Do wszys­tkiego można się przy­wiązać, na­wet do życia.

krótka smycz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 listopada 2018, 20:17

Oda do Niepodległej

Pol­sko pra­wie je­dyna już w Europie
Kraino będąca Króles­twem Chrystusa
I Mat­ki Je­go Ma­ryi Zaw­sze Dziewicy
Której lud wier­nie od­da­je się gorliwej
Mod­litwie z Pa­ciorków Różańca
Oto skąd siła i moc Narodu
To stąd mądrość dob­ro­byt naszość
Tą genialną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 listopada 2018, 13:34

Jes­tem dla ciebie jak gwiaz­da na noc­nym niebie, do której można słać życzenia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 listopada 2018, 11:42

Siódme przykazanie i wena życie mimo

Lu­bię gdy jest normalnie
Dom
Ja palę w piecu czytając
Ak­tual­ne wciąż artykuły
W bar­dzo już cza­sem sta­rych gazetach
Ty tworzysz dzieła sztu­ki kulinarnej
Po­tem pi­jemy herbatę
Ja piszę wiersz
Czy­tam wiersze
Ko­men­tu­je je
Cze­kamy na komentarze
Do pro­wokac­ji moich wersów
Które nies­te­ty są [...] — czytaj całość

wiersz • 9 listopada 2018, 11:03

Zdjęcie zwyczajne

To mias­to jest tak ciasne
że
udu­siło się w nim powietrze

Sa­mot­ność skóry
poszarzała farba
podwórze za paznokciem

Pod kościołem
na krzyżu Jezus
na­siąknięty je­sienną mgłą
ktoś mu wino
na gąbce podaje

Cen­trum miasta
a tak pusto
ja­kiś człowiek
pat­rzy zza rogu
w wypłowiałym płaszczu... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 listopada 2018, 10:21
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Defoe

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]