Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bez oso­bowości trud­no mieć styl. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2019, 10:04

Cier­pli­wy rol­nik zbie­rze żni­wa Burzli­wy rol­nik nasiona… 

myśl • 27 maja 2019, 01:23

Życie to su­ma wyborów,
między złem a dobrem.

Jak tragikomedia,
która kpi z Ciebie pros­to w oczy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 maja 2019, 22:20

głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność za rzeczy­wis­tość na lub nie wybranych 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 maja 2019, 21:51

jeżeli tyl­ko wy­bierając jes­teś w sta­nie wyg­rać, właśnie przegrywasz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 maja 2019, 21:36

Czuję bez­silność
Gdy wiem że 
Nie mogę być częścią two­jej galaktyki 

myśl • 26 maja 2019, 20:42

* Królowa Nocy * (piosenka)

Odtwórz
Dziec­ko we krwi, oczy we mgle,
ser­ce na zaw­sze kocha Cię.
Przeszłość we łzach, w pułap­ce zła,
tak bar­dzo chce wy­dos­tać się ...

Królo­wo No­cy, pochłoń w twe oczy dziś mnie!

Pew­ne­go dnia zja­wił się on ...
potwór [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 maja 2019, 18:33

Nie wróci­li już nigdy,
Ona z marzeń
On do niej... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 maja 2019, 15:45

Naj­bar­dziej war­tościowy człowiek,
To sza­ry człowiek, który dos­trze­ga barwy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 maja 2019, 15:11

Ja­ka była mo­ja Mama?
Prze­de wszys­tkim - Kocha­na!


Tyl­ko Mat­ka kochać umie
Tyl­ko Ona ból rozumie
Mo­je ser­ce na wskroś zna
Moją miłość całą ma

Te­raz żyje tam - w zaświatach
Tęsknię za nią, bo po latach
Płacząc kreślę słowa te:
Ma­mo - nie za­pomnę Cię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 maja 2019, 10:15
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Kierkegaard

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]