Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Spot­ka­liśmy się przypadkiem
Tyl­ko, żebyś przy­pad­kiem nie myślał,
Że to przy­padek, to przez­nacze­nie
Kiedyś je zrozumiesz... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 stycznia 2019, 20:05

Tak na prawdę nikt nie zna in­ne­go świata niż ten. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 stycznia 2019, 20:05

Tobie

gdy­bym umiała mówić,
po­wie­działabym Ci, że...
gdy­bym umiała z Tobą roz­ma­wiać,
między na­mi może zais­tniałby dialog
gdy­bym pot­ra­fiła pat­rzeć,
za­tonęłabym w Twoich oczach na pewno
ale jes­tem niemową
za­pom­niałam sma­ku słów serdecznych
kiedyś oślepłam i wciąż nie dostrzegam 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 stycznia 2019, 18:45

Przy­jaźń różni się tak od miłości, jak biegłe czy­tanie od ucze­nia się ko­goś na pamięć. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 25 stycznia 2019, 17:27

Okruchy spotkania

Za­biera­ne cier­pli­wie ziaren­ka
Wszys­tkiego by pa­sowało
Do spot­ka­nia te­go
Miłego cieka­wego
Kuszące­go
I wszys­tko by grało
Gdy­by nie to jed­no ziaren­ko
Przez które posypało 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 stycznia 2019, 13:18

Wiersz z daniem na wynos

(Z przym­rużeniem oczka w rosole...)

Leżę so­bie jak zim­na płyta
Roz­dy­gota­na jak galareta
proszę me­nu- pauza
Za­raz coś do­niosą
Ra­tatuj proszę
...podchodzi
Krwa­wa cza­ry Mary
Fla­ki się wywracają
Te­raz parzybroda
Naj­pierw wściekły pies
Po­tem świeŻonka...
Sta­ra mamałyga
Jak pods-ma-żone danie
Czekam...
Za da­nie od­dam ostatni
G)łód szczęścia 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 stycznia 2019, 10:57

* * *

Z tych sa­mych skrajności
jes­teśmy zbudowani
Co początek i koniec
Nielo­giczni ja­ko jedność
Niczym sam Bóg
Wie­rzy­my, że nie na Je­go kaprys
Po­bożne życzenie
Codzien­nie do ciem­ności
przyz­wycza­jamy wzrok 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 stycznia 2019, 08:22

Ptak siedzący na drze­wie nie boi się, że gałąź się złamie, gdyż ufa nie gałęzi... lecz włas­nym skrzydłom.

Zaw­sze na­leży wie­rzyć w siebie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 stycznia 2019, 08:06

Ba­liśmy się ob­ce­go ka­pitału z zag­ra­nicy, to nasz ka­pitał - ludzki wy­jechał za kapitałem 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 stycznia 2019, 23:04

* * *

tak moc­no za­ryso­wał szy­by i scisnął ra­my okienne
że aż za­piszczały w tym półmroku
a Ty ze spo­kojem objąłeś mnie ramieniem

szep­czesz bym nie płakała za tam­tym wspomnieniem
a ja za chwilę roz­to­pie się cała z [...] — czytaj całość

wiersz • 24 stycznia 2019, 22:42
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hezjod

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 13:44Lila_ sko­men­to­wał tek­st Gdy chcesz siebie ob­ra­zić, [...]