Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Co czują motyle skrzydła? Nie wiem sam co my...

Trze­pot barw zbyt wcześnie zbudzo­ny,
do kruche­go życia,
i miłości opadania.

Na woń kwiatów, chłodem uśpionych,
ich zam­kniętych serc,
niez­dolnych by kochać.

Znów,

jak daw­niej, przed pier­wszym porankiem
po sa­mot­nej no­cy przeszy­tej zim­nem,
bez do­tyku skrzy­deł.

rozbudzonych,

w krąg tęskno­ty.
zbyt ludzkiej,

dla wiosny... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 4 marca 2017, 23:16

Zam­knij oczy. Przes­tań wciąż do­pat­ry­wać się niedos­ko­nałości i błędów. Daj się po­nieść chwi­li. Pat­rz ser­cem. Do­tykaj duszą.
Tyl­ko te­raz, tyl­ko tu. Za­pom­nij o wszys­tkim.
Nie spiesz się. Nie pozwól by życie ci uciekło.

Dob­rej nocy.

A. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 marca 2017, 22:58

Wychodzę w różne miej­sca po to, żeby ko­goś poz­nać i... nie mu­sieć już wychodzić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 marca 2017, 21:40

To może być całkiem ład­na wiosna. 

myśl • 4 marca 2017, 21:22

Gdy ko­bieta się nudzi na dziale z dam­ski­mi rzecza­mi, wychodzi ze skle­pu, obłado­wana torbami. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 4 marca 2017, 20:31

Wo­bec re­lac­ji, zna­jomość jest zu­pełnie bezbronna. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 marca 2017, 20:22

Woj­na mnoży dzieci... te bez rodziców... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 4 marca 2017, 20:15

Marze­nia ludzkich is­tot tworzą świat, lecz ich sprzeczność, nieus­tannie go niszczy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 4 marca 2017, 20:13

Jes­tem tak blis­ka śmier­ci, aż czuć chłód pod stopami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 marca 2017, 19:56

Niektórzy to na­wet nie zauważą, że ich nie ma... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 marca 2017, 19:37
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lagerlöf

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 10:20szpiek sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 10:19Salomon sko­men­to­wał tek­st Na roz­sta­ju dróg, idź [...]

dzisiaj, 10:17Salomon sko­men­to­wał tek­st POligon dep­resji, lęków nie [...]

dzisiaj, 10:14czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu po­całuj mnie [...]

dzisiaj, 10:05wdech sko­men­to­wał tek­st Karty Ta­rota są je­dynie [...]

dzisiaj, 09:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesteś drze­wem. jes­teś kwiatem. jes­teś sen­sem [...]

dzisiaj, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najwięcej zra­nień mają dob­rzy [...]

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st smutek uśmie­chem leczę

dzisiaj, 09:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Smutek za uśmie­chem kryję.  

dzisiaj, 09:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nadzieja