Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

I co mam powiedzieć...
Że Cie nie potrzebuje,
Że bez po­wiet­rza da sie żyć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 kwietnia 2017, 20:52

Miłość nie zaw­sze jest spełnieniem, często by­wa je­dynie złudzeniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2017, 19:37

Praw­dziwą wiel­kość nie osiąga się wy­dając roz­ka­zy, lecz służąc.


in­sp. yestem 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 30 kwietnia 2017, 18:36

trze­ba upaść nis­ko by zajść wysoko 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 kwietnia 2017, 18:25

Nig­dy nie oce­niaj człowieka po wyglądzie. Życie jest kręte niczym rze­ka I nie jes­teś w sta­nie wie­dzieć co da­na oso­ba przeszła. Bo­gate ser­ce może uk­ry­wać się pod nędznym płaszczem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2017, 18:12

Gdy­byś przeżył to co ja, zmieniłbyś zda­nie o mnie. Wiele osób myśli, że wie o mnie wszys­tko tworząc ob­ra­zek mo­jego życia. Praw­da jest ta­ka, że nie wie o mnie nic. Kiedyś będę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 kwietnia 2017, 18:11

Znasz mo­je imię, a nie historię... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 kwietnia 2017, 18:10

Is­tnieją słowa dla których przy­dałaby się dłuższa przemowa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 kwietnia 2017, 17:48

Na odejście.

Da­je nogę ro­biąc krok,
zos­ta­wiając samotność. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 30 kwietnia 2017, 17:21

W je­sieni, liść się żółci i czerwieni. 

aforyzm • 30 kwietnia 2017, 17:20
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wharton

Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 02:09Salomon sko­men­to­wał tek­st chciałabym

dzisiaj, 01:14jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st rozmowa

dzisiaj, 01:11jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st nigdy ...  

dzisiaj, 01:07jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st wszystko

dzisiaj, 00:52jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Zalewa nas deszcz nie­chcianych [...]

dzisiaj, 00:47jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Na pół roz­dziera­my ból [...]

dzisiaj, 00:45jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Naturą ludzką jest zmiana, [...]

dzisiaj, 00:42jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Każdy fa­cet ma coś [...]

dzisiaj, 00:38jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st głęboka cisza

dzisiaj, 00:36stepbyson sko­men­to­wał tek­st co tu jest gra­ne?