Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kan­ty na Kan­tach, a jed­nak się toczy... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 czerwca 2017, 23:05

Nauka nie wy­maga efektów spec­jalnych, wy­maga talentu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 czerwca 2017, 22:42

* * *

"Mów tyl­ko wte­dy kiedy wiesz, że słowa będą lep­sze od milczenia."

nie wiń siebie,
od­chodze­nie już ta­kie jest,
każde słowo za­mieni w ciszę

od­chodzi­my od zmysłów cze­kając na słowa
można też odejść od słowa na zawsze 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 czerwca 2017, 22:28

Często ma­li fa­ceci mają duży ro­zum i te­go się trzymam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 czerwca 2017, 22:12

Świado­mość chy­bienia nap­ro­wadza na dob­ry tor...

Cris 26.06.2017r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 czerwca 2017, 21:50

Czas stra­cony, coś mi wisi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 czerwca 2017, 21:44

Dotyk

Dziś słuchać wyraźniej
Za­wodze­nie duszy wiatru

Na pus­tych uli­cach miast

Na próżno szu­kać radości
Gdy niebo płacze

Szar­ga­jac kończy­ny krzewów

Pta­ki nie budzą ra­no trelem
Gdy po kry­jomu płacze 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 29 czerwca 2017, 20:50

Zewnątrz słodycz w środ­ku jad tak wygląda ten obec­ny świat. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 czerwca 2017, 20:42

O zmarłych na­leży mówić dob­rze i źle. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 29 czerwca 2017, 20:19

Cza­sem wo­limy tkwić w zna­nym koszmarze, niż wyz­wo­lić się do niez­na­nego nieba 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 czerwca 2017, 20:17
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pasternak

Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 20:35Veroni sko­men­to­wał tek­st Czasem oca­li was fa­la [...]

dzisiaj, 20:32danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:29danioł sko­men­to­wał tek­st Czasem oca­li was fa­la [...]

dzisiaj, 20:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:27danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:26eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:23danioł sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:22Veroni sko­men­to­wał tek­st po stok­roć bez­pie­czniej umżeć [...]

dzisiaj, 20:22dark smurf sko­men­to­wał tek­st (...) zbyt wiele czer­wo­nych [...]

dzisiaj, 20:22danioł sko­men­to­wał tek­st po stok­roć bez­pie­czniej umżeć [...]