Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sen

W oczach twych zaklęty no­cy blask,
Głos na ser­ce rzu­ca drżenia cień,
Ciepło do gwiazd niesie mnie,
By w uniesień ciepły dreszcz
Móc uciekać ile chcę, gdy
Wtu­loną mam Cię tu.
Jak wyśniona, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 29 sierpnia 2017, 05:44

Przychodzą no­ce, kiedy je­dynym koszma­rem jest rzeczywistość. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 28 sierpnia 2017, 23:00

Nie ma sen­su co­fać czasu
Ma­my większą moc
Można zmienić zakończenie
Tak jak zmienia się dzień w noc... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 sierpnia 2017, 22:26

Zba­wienie jest wniebow­stąpieniem człowieka, miłość jest nieba zstąpieniem w człowieka. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 sierpnia 2017, 22:18

Ko­bieta czu­je się sta­ra, gdy nikt się o nią nie stara. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 28 sierpnia 2017, 22:10

W woj­nie płci teściowe to człon­ko­wie grup zaj­mujących się do­kony­waniem ok­rutnych czys­tek et­nicznych na zap­leczu frontu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 sierpnia 2017, 22:05

Nie na­leży wstydzić się swoich braków, na­leży je czym prędzej uzupełniać. 

myśl dnia z 30 sierpnia 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 28 sierpnia 2017, 22:01

Nie żądaj­my od człowieka w życiu da­lekowzroczności sko­ro jest w nim krótko widzem. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 28 sierpnia 2017, 22:00

Im ko­bieta jest dłużej z ja­kimś pa­nem, tym krócej jest je­go fanem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 sierpnia 2017, 21:58

Nie po­myl się tyl­ko jak spot­kasz znów siebie
I nie daj się poz­nać, że to właśnie Ty
I trzy­maj Swe oczy zwróco­ne ku glebie
Tak będzie naj­le­piej, gdy nie wie­rzysz mi... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 sierpnia 2017, 21:58
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kafka

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 22:33nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:22nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ludzi roz­poznaję po sza­cun­ku [...]

dzisiaj, 22:02nicola-57 do­dał no­wy tek­st Ludzi roz­poznaję po sza­cun­ku [...]

dzisiaj, 21:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st atrament

dzisiaj, 21:55bystry.76 sko­men­to­wał tek­st rzeczoznawca

dzisiaj, 21:54bystry.76 do­dał no­wy tek­st atrament

dzisiaj, 21:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st rzeczoznawca

dzisiaj, 21:51mechaa sko­men­to­wał tek­st Poznanie MI­TOLO­GII STA­ROŻYT­NYCH SŁOWIAN [...]

dzisiaj, 21:50dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?