Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Słowa dają wol­ność, do której nie dorośliśmy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 września 2018, 19:29

ufamy słowom opartym na formie

ser­cem ufałam rozumowi
do­piero gdy odeszła logika
zaczęła się obecność
nie było w niej sensu
nie było na­wet życia
tyl­ko my gdzieś na uboczu
by­le do siebie
by­le bliżej

uto­pia jest rzeczy­wis­ta
by­le ro­zu­mieć po co to ro­bi­my
nie dlacze­go tak się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 września 2018, 19:22

.lęk jest dla kłamców. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 29 września 2018, 18:50

.jes­tem zbyt praw­dzi­wy na przeciętność. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 września 2018, 18:49

16.09.2018r.

Przy­jecha­liśmy wreszcie do słoneczne­go ra­ju Su­tomo­re. Za­mel­do­waliśmy się, roz­pa­kowa­liśmy się, wy­piliśmy kawę i cze­kaliśmy na obiad ciesząc się sobą. Po obie­dzie przyszedł czas na re­kone­sans, więc wy­ruszy­liśmy pooglądać miej­sco­we gumno.

Prze­de wszys­tkim patrzyliśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 września 2018, 12:08

rześki poranek
zachłysnął się powietrzem
pa­pieros w oknie 

haiku
zebrał 5 fiszek • 29 września 2018, 09:54

Czerwone róże

Czer­wo­ne róże pod no­gi rzucają
dro­gie i piękne pre­zen­ty dają.
Zdjęć ty­siące, ko­men­tarzy fala
piękna syl­wetka ich ser­ca rozpala.
Po­tok ado­rac­ji rzeczy­wis­tość zmienia
rozsądnej myśli krzty już nie ma.

W sieci wszak, cier­pienia nie znane
fil­tr apa­ratu uleczy twą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 września 2018, 07:16

Władza so­bie dogadza. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 września 2018, 04:45

do połowy pusta

wychodzę z siebie
gra­niczę z cudem
całkiem miło jak na potłuczoną

ka­leczę us­ta­mi szklankę
do połowy pustka
o krok od jutra

zaczy­na mnie nosić
i po­tykam się o trzy grosze
dorzu­cam do pełna 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 września 2018, 20:10

he

mam dziś czte­ry pi­wa
w brzęczącym ser­cu lodówki
to mo­ja wiosna

że chy­ba uda mi się z tobą pogadać
a może na­wet po­wiem ci że cię kocham by później
na­pisać wier­sz czy słowo

co wyj­dzie po­za mózg
kar­tkę domu
zeszyt

okładkę mo­jej duszy
pod­próg śmierci 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 września 2018, 18:42
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cocteau

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 06:58IKON sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 06:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Moja We­nus

dzisiaj, 01:20stepbyson sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 22:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

wczoraj, 22:26Katye do­dał no­wy tek­st Boli...  

wczoraj, 21:55szpiek do­dał no­wy tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

wczoraj, 21:06LiaMort do­dał no­wy tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]