Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ćwiartka Jabłka

Kar­me­lowy wieczór
Ogień płonie w piecu
Do­gasa namiętność
Tra­wiąca od wewnątrz
Słabnący wi­na posmak
Ob­wie­szcza ko­niec doznań
Pier­wsze­go ćwierćwiecza

...w każdym jabłku mie­szka robak
toczą nas zep­su­te słowa 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lutego 2018, 13:04

Mo­je szczęście jest tam gdzie do­biega me­lodia two­jej duszy
naszą blis­kość od­mie­rzam pul­so­met­rem serca. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 lutego 2018, 11:25

Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się piękny widok
dos­trze­gasz to cze­go nie widzą inni. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 lutego 2018, 10:50

Never say goodbye

This is on­ly one
on­ly one shoot
be­cause i'm fine
and ne­ver say
goodbye

If you want
mo­re understand
i got new people
and ne­ver say
goodbye

Inicjacjon
is creation
be unnormal
and ne­ver say
goodbye

Se­lec­tion of people
iden­ti­fica­tion must
be good in fire
and ne­ver say
goodbye 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2018, 09:43

Le­piej cza­sem nic nie pi­sać, niż na­pisać zde­cydo­wanie za dużo.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lutego 2018, 08:50

Wrażli­wa dusza nieraz się złości, a nieraz wzrusza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 lutego 2018, 05:22

Roz­sy­pane życie jak szczęście w bu­tel­ce....ni­komu niepotrzebne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lutego 2018, 23:48

Gdy obec­ności wsty­du nie do­puszczasz człowieku do siebie,
Sta­jesz się bar­dziej strudzo­ny i ciężej prze­konać się do Ciebie...
Wstyd bo­wiem har­tu­je Twą praw­dziwą ludzką osobowość,
ubo­gacając niczym bra­ter­ska przy­jaźń lub piękna miłość... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lutego 2018, 23:27

Choć nie ma Cię obok i może nig­dy nie będzie to wiedz, że ja w ser­cu Cię noszę; Twój za­pach, uśmiech, spojrzenie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 lutego 2018, 22:45

Street St.1

przy ruchli­wej ulicy
zielo­ny park stoi, a w nim
ławką na środ­ku miednicy

gro­mada się zbiera
dla siebie sobą..
czas i spra­wa zbrata

z pośród chu­ligańskich krzyków
na mrocznej dzielicy
po­za strachem
człowiek się liczy

to tyl­ko ciepło
drżenie głosu jadliwego

przyg­niata­ne przez świat
ciem­nej stro­ny rodzicielstwa
twar­de dziś kamienie

emoc­ji nietrzeźwej
śliz­kiej jak grzechy
po­wołanych słów potoki..

ka­rane do tej po­ry.. wyp­lu­wają usta
będąc sobą piszesz dob­re wieści
ta­ka jest właśnie
głębia ulicznych pieśni
..

c.d.n.

Odtwórz

nie raz szu­kając drogi
ścierasz włas­ne chodniki 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 lutego 2018, 21:25
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P
Aktywność

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse

dzisiaj, 14:48Loisentaz do­dał no­wy tek­st Nie ro­zumiem ba­rier, ale [...]

dzisiaj, 13:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***