Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wielodzietnoscią
Od­bu­duje­my Polski
Cud gospodarczy
Nim będzie krzyżem tęcza
Pod­woimy naród nasz 

haiku • 11 czerwca 2018, 13:05

Im węższe ho­ryzon­ty, tym poczu­cie możli­wości szersze.

Amelia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 czerwca 2018, 12:14

Ko­lac­ja marzeń
Z żoną na balkonie
Ze śpiewem kosów
Chle­bem paszte­tem oraz
Ogórem małosolnym 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 11 czerwca 2018, 12:02

Do Pana J

Pa­nie J
Jes­tem na pa­na bar­dzo zła, tak zła,że nie wiem czy na ja­kiś czas nie przerwę pi­sania do pa­na..
Bo ileż można żyć nadziejami?
Płakać, że to nie ten czas lub ty wolisz [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 10:47

11.06.2018r.

Tak, dzi­siaj życie mo­je, że nasze jest piękne i co tu pi­sać tak nie wiele trze­ba do szczęścia, wręcz eufo­ryczne­go - Ty, ja, my, dzieci, ogród, książka, ty­god­nik, film, mu­zyka, wędrówki polem, [...] — czytaj całość

dziennik • 11 czerwca 2018, 10:39

Głupiec, który prag­nie ko­muś zaim­po­nować, jest tak sa­mo śmie­szny, jak doj­rzała ko­bieta przyj­mująca pozę kokietki.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 czerwca 2018, 09:17

Kiedy wpychają ci kłam­stwo - bro­nisz się
Kiedy każą przełknąć - wymiotujesz
A kiedy mu­sisz z nim żyć - zmieniasz imię 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 07:51

Człowie­czeństwo jest bar­dzo pros­te i fak­tycznie je­go an­ty­tezą jest samotność. 

aforyzm • 11 czerwca 2018, 07:16

Królestwo Chrystusa i Maryi

Ce­nię tą ziemię za bunc os­cy­pek bryndze
Wiel­bię za naj­lep­sze bro­wary kraju
Kocham za kosów śpiew szyszki drzew
Sławię za po­toku gryn­szpa­nową głębię

Lecz mo­je dzieci od­le­ciały da­leko hen hen
Do ludzi miast krain po­noć bez Boga
Nie [...] — czytaj całość

wiersz • 11 czerwca 2018, 06:26

UCZCIWY CZŁOWIEK(recenzja filmu)

Jed­na z bo­hate­rek fil­mu mówi, że w Ira­nie ucis­kasz al­bo jes­teś ucis­ka­ny, in­nej op­cji życia nie ma. Nie ma miej­sce na uczci­wość, na prawdę, na so­je zda­nie, bo pra­wem i prawdą systemu [...] — czytaj całość

felieton • 11 czerwca 2018, 06:05
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

García Márquez

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk