Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jedną z naj­wspa­nial­szych rzeczy je­sienią jest to, że na­wet dep­resja wy­daje się bar­dziej we­sel­sza od codzienności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 października 2017, 15:25

... kto żyje przeszłością i boi się przyszłości, ten mar­nu­je szan­se społeczeństwa... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 października 2017, 15:09

Na sta­rego człowieka, śmierć czeka. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2017, 14:07

Chciałabym aby każdy "nor­malny Po­lak" nie uważał za nienor­malne­go Po­laka, te­go, który myśli i żyje inaczej niż on. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2017, 13:35

Dziec­ko jest jak ka­wałek drze­wa świeżo wy­cięty z la­su. Ty jes­teś rzeźbia­rzem i im więcej cza­su, i umiejętności poświęcisz tym lep­szej ja­kości wy­konasz rzeźbę. 

aforyzm • 12 października 2017, 13:11

* * *

Chciałabym zat­rzy­mać się w chwi­li zachwy­tu..., w połowie oddechu...!!!

Zaglądać w ludzkie dusze... - ubierać w piękno co dnia - koić w uśmiechu....

Mogłabym przeszy­wać sobą niczym wiatr !!!!

Mo­ja miłością [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2017, 12:34

Tyl­ko przy To­bie nie jes­tem robotem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2017, 12:00

Każdy pot­rze­buje mi­sia, ko­ca, swet­ra ciepłego, ko­goś do przy­tula­nia do potarmoszenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2017, 10:26

KATOWICE CENTRUM

9 paździer­ni­ka o 13:41 ·

Herzlich wil­ko­men alt Ka­towitz. Wy­budo­wali ludzie wielo­piętro­we domy.
Po­tem wy­budo­wali sze­rokie czar­ne i długie dro­gi. Ni­mi auto­busy wiozą marze­nia po sławę.
Cza­sem tyl­ko początko­wym i końco­wym przys­tankiem miłość.
Ludzie wsiadają i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 października 2017, 10:16

***

Gdy nasze słowa
spla­tają się w całość
jes­teś mi bliższy
o drga­nie serca

po­wiet­rze spełnieniem
pachnące
nie od­chodź za daleko
kocham jak 
two­je słowa uderzają
o brzeg moich ust

Mo­jemu Kocha­nemu N.ღ

11.10.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 października 2017, 09:42
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:50Yankes do­dał no­wy tek­st Dziękuję...  

wczoraj, 23:41Yankes sko­men­to­wał tek­st odchodzę

wczoraj, 23:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st Byle człowiek był szlachet­ny, [...]

wczoraj, 23:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Kogo Bóg darzy wielką [...]

wczoraj, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Śmiech jest naj­wier­niej­szym od­bi­ciem [...]

wczoraj, 23:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi nie wie­rzy [...]

wczoraj, 22:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Blue*

wczoraj, 22:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

wczoraj, 22:42róż li­la sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

wczoraj, 22:28Aga250909 do­dał no­wy tek­st Oprogramowanie w kom­pu­terach i [...]