Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Globusy

Po­myle­ni w przeświadczeniu,
że są w tym wszechświecie pyłkiem,
żyją w kos­micznym złudzeniu,
myśląc, że są przez pomyłkę. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 kwietnia 2018, 04:19

Czeluść Ognia

Płonące is­kry w garści niepo­rozu­mień gdy zaczy­nasz marsz,
Jak błędne kro­ki dud­niące w oddali.
Ot­wierasz oczy na wznak naszej obecności.
Nie kry­jemy się, nie ma­my na­wet twarzy.
To czys­ty płomień bez skaz.
Zmy­je nas czas choć miał [...] — czytaj całość

wiersz • 8 kwietnia 2018, 02:18

zachwy­cały go ptaki
za­pach kwiatów
niezmąco­na cy­wili­zacją wieś
i ona była zachwycająca
pośród wszys­tkich ko­lorów wiosny

był przys­tojny wielkomiejski
wyk­ształco­ny oczy­tany i uśmiech miał
ta­ki anielski
jej szczęśli­wy los i klucz
do wszys­tkich bo­gac­tw miasta

dla ma­lut­kiego człowieka
nie zna­lazło się miejsce
pomiędzy
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 kwietnia 2018, 01:25

* * *

Er(r)o(r)tyk

nocą kładę się obok
gdy śpisz
łapię ser­ca twe­go rytm
w dłonie
nim wszys­tko spłonie we mnie
nadaremnie...

unoszę się i tonę
w błęki­cie oczu twych
a może w ryt­mie ciała
gdy wszys­tko na mnie działa
jak o to­bie sny...

kruszę się i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 kwietnia 2018, 23:46

W życiu nie ma głupich py­tań, no chy­ba że ktoś py­ta: po co? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 kwietnia 2018, 20:32

A ja idę do sklepu

Miał być tu długi wpis o tym, że jes­tem nie­szczęśli­wa. Że jes­tem za­kocha­na. Że jes­tem rok w ple­cy ze stu­diami, bo po­je.bały mi się kierun­ki. Że zaj­rzałam na pro­file ko­leżanek z I [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 7 kwietnia 2018, 19:56

Kochałem Cię i tęskniłem za Tobą już za­nim Cię poz­nałem ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 kwietnia 2018, 12:49

Demon Zmartwień

Właśnie te­raz, kiedy wszys­tko zaczęło się układać,
muszę jeszcze je­den błąd przeszłości nap­ra­wić ...

Wiem, że jest z tym już za późno i że trze­ba tyl­ko działać,
ale muszę zna­leźć sposób by przes­tać się martwić [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 kwietnia 2018, 11:27

Poemat Grozy

Już skończyła się zi­ma i odeszły hen mrozy
a ja dziś tu za­mie­szczam Poemat mój Gro­zy ...

Tam, w po­nurym zam­czys­ku żyje Król Neverhood
i mu strasznie dos­kwiera upor­czy­wy ból nóg.

Król posępny jest, łysy i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 kwietnia 2018, 06:22

Lady Stokrotka

Idzie po­woli, przez świat niepoznana,
idzie i myśli, gdzie jest jej enklawa.

Zagląda wszędzie i kwiat­ki zbiera,
w lus­trze wo­dy myśli rozdziera.

Dziś tu­taj prze­bywa, dla Ciebie przychodzi,
jut­ro też będzie, jed­nak odchodzi.

Myśli roz­darte, po­dar­te są w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 kwietnia 2018, 22:19
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem