Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Moc spraw­cza, to nie myśli, czy prag­nienia. Często to je­den krok, je­den ruch ręką, jed­no ski­nienie głową, jed­no pad­nięcie na ko­lana i przyz­na­nie się do swo­jej niewoli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 stycznia 2018, 23:35

W życiu można być dob­rym, dos­ko­nalić się lub się pod­dać...wy­bieram czwartą możliwość! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 stycznia 2018, 23:28

Kiedyś ma­ma zaw­sze mi mówiła, że nieważne jak go kochasz mu­sisz sa­ma się o siebie troszczyć i to było dla mnie tak na­tural­ne, że swo­je marze­nia zaw­sze sta­wiałam na pier­wszym miej­scu. On [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2018, 23:19

Piękni ludzie od­chodzą w ciszy. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 8 stycznia 2018, 23:05

Dziennik

W mym dzien­ni­ku czys­te karty
Już od lat nic nie pisane
Car­pe Diem - głupie żarty

Nasze życie jest zbyt szklane 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 stycznia 2018, 22:34

Lek przeciwbólowy

Pat­rze przez ok­no
Przechod­nie mokną
Siadam do kar­tki
Ciem­ność przysłania wszystko
Ból zbi­ja każde piękno
Następna godzi­na mi­ja
Nie czu­je się wca­le sobą
Nie mam pot­rze­by do życia
Nie pot­ra­fię juz nic zdziałać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 stycznia 2018, 22:29

Niewiara w wiarę jest tak sil­na, że be­tonu­je nam umysły.

Inspirowane 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 stycznia 2018, 21:31

Wiara w niewiarę jest tak sil­na że be­tonu­je nam nogi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 stycznia 2018, 21:21

''Rdza niszczy żelazo, a kłamstwo duszę.'' ~~~ Antoni Czechow

życzę wam sa­mych prawd
choć niektóre bolą
niestety

z cza­sem dos­trze­gamy ich zalety
wówczas gniew precz
i jak po burzy słońce
tak po gniewie radość
uwalnia
koi duszę a

wokół wszys­tko na no­wo przy­biera barw tęczy
chwy­ta za serce
za praw­dy wdzięcz/ni/y


Krys­ty­na A.Sz. 08.01.2018r.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 stycznia 2018, 21:01

Cóż z te­go, że myśl głębo­ka, sko­ro jej głębia płytka. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 8 stycznia 2018, 19:49
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fredro

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

dzisiaj, 08:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Piątek weeken­du początek.. Ok­le­pane, ale [...]