Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

NIEDZIELA

Jes­tem tle­nem ty­siąca sosen
I ete­rią pięciu ty­sięcy tworzących
Lasów zdrój drzew

Jes­tem żyz­nym deszczem
Ty­siąc pustyni
W mi­liar­dy kłosów zbóż
I win­nych gron przemieniłem

Roz­daję wszys­tkie pieniądze
I sza­ty oddałem
Prze­mieniłem wiele więc
Wiele łez w szczęścia grymas
Znaczy w śmiech

Pod­po­wie­działem tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:27

+ Moja Modlitwa +

Słowa : Brat Izaak OFM
Mu­zyka : Moon G Ne­verhood (Ja)
Op­ra­cowa­nie te­ledys­ku : Ag­nie­szka Gil
Odtwórz
Spro­wadziłeś wszys­tkie przepisy
i wszys­tkie przykazania,
spro­wadziłeś całe pra­wo do jed­ne­go - MIŁOŚCI.

Prze­bywałeś nie tyl­ko z uczonymi
i nie tyl­ko ze szlachetnymi,
przebywałeś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:22

gdy zab­raknie piór, po­piszę się krwią i kośćmi 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:17

Naj­lep­szym do­wodem na is­tnienie miłości,
jest jej brak.
Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:25

Melodia serc ღ

Na­daj naszym ser­com od­po­wied­nich czułych rytmów ton
zaufaj mi wkładając czu­le w moją,swoją de­likatną dłoń,
pod­daj się ma­gii moich dłoni sunących po Twoim ciele
wyg­ry­wających so­naty miłos­ne dla Ciebie mój Aniele.
Przy­tul się do mnie mocno [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 10:27

Nadzieja...dla"NICH"

Prze­mie­rzam przez życie
po­między dwo­ma światami,
zmęczo­ny zgiełkiem dni,
szu­kając myśli uko­jenia nocami.
Kim jestem?
te­go tak na prawdę nikt nie wie...
sta­ram się być lepszym,
na co dzień wzbo­gacam siebie.
Na pew­no zbyt wrażliwy,
z ser­cem na dłoni i otwarty,
niezrozumiały [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 10:26

Na Pomaganie

Stał i pat­rzył spokojnie
jak krew z niego wypływa,
gdy mu zro­bił nożem w głowie
te ot­wo­ry, obyd­wa ...

Mu­sisz wie­dzieć kochanie,
że zaw­sze gdy mnie ranisz
to ta­kie myśli w mej głowie
pow­stają na po­maga­nie ... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:58

Gardenia

Mówisz,
Weź się w garść
Tak by w za­ciśniętej dłoni
Zmieścić cały świat

Smu­tek, stres, łzy
Wszys­tko co nie w czas

Mówisz,
Poszu­kaj sen­su i celu
Na­wet tam gdzie go brak

Po­każ światu,
Że jeszcze coś jesteś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:13

RPA

Oto eksperyment

black and white

na do­le Afryki

państwo no­wo zrodzone


Oto stan rzeczy

co wy­powie­dzieć nie można

że mor­dują w miesiącu

około tysiąca


Oto rasiści

wte­dy czy teraz

kto liczy tam trupy

łez i krwi kałuże


Oto diamenty

I kas­ta światowa

głupim ideały

tam śmierć dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:07

Jesteś Moim Bogiem

Jes­teś moim Bogiem,
pięknym, młodym aniołem.
Owładnęłaś moją duszę
swą urodą i ciałem.

Od mo­men­tu gdy się w Tobie
całym ser­cem zakochałem,
lep­szym życie me się stało
i się z piekła wyrwałem.

Mam twój ob­raz przed oczyma
w każdej dnia se­kun­dzie, skar­bie ...
Jes­teś cud­na, ma jedyna
i się wciąż o Ciebie mar­twię ...

Już nie mogę żyć bez Ciebie
i już te­raz wszys­tko zrobię
by za­mie­szkać z tobą w Niebie,
bo Ty jes­teś moim Bogiem.

* Dla Joasi * 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:13
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Herling-Grudziński

Autorzy na literę
G H I
Aktywność

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:28Michaelowa sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:27fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEDZIELA

dzisiaj, 15:22Moon G do­dał no­wy tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:17róż li­la do­dał no­wy tek­st gdy zab­raknie słów

dzisiaj, 12:25zofija do­dał no­wy tek­st Najlepszym do­wodem na is­tnienie [...]