Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Po­wiedz właśnie dzi­siaj, że kochasz 

myśl • dzisiaj, 12:11

to i liliowo

pros­to z łóżka ci powiem
nie owi­jając snów w całun
tej no­cy znów niosłem
pąk li­lii jak niemowlę

ranną chwilą
goiłem czas przyszły
te­raz raźniejszy

wszys­tko mi w jedno 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:21

Są te­maty, które omi­jamy
jak mokrą ławkę w parku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:55

Dy­namiczne. Na­pięte. Pew­ne siebie. Świado­me ciała mają w so­bie siłę przy­ciąga­nia zwierzęcy i oso­bowy magnetyzm 

myśl • dzisiaj, 07:31

Często górno­lot­ne myśli są wy­nikiem kom­plek­su pingwina 

myśl • dzisiaj, 07:00

Uczu­cia, które burzą nasz świato­pogląd, są od­po­wie­dzią Świata na ten pogląd 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:59

19-22.04.2019r.

Wy­wołało to wiele kon­tro­wer­sji na Fa­cebooku, ale tak tu­taj jest, czy­li na pod­beskidzkiej wsi, w której mie­szkam i Re­zurek­cja jest w so­botę o osiem­nastej i ko­niec i krop­ka. Za­wiera pew­ne ele­men­ty liturgii [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 06:38

Jawny sen

Nat­knął się na mnie człowiek, pop­rzep­raszał, że się wys­traszył. Pok­rzyżował so­bie nogi.
Pies wyczuł - jak powietrze. 

dziennik • dzisiaj, 06:20

TAK dla nau­czy­cieli, NIE dla rządo­wych niszczycieli!

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:13

Fotografia XIV

Pal­mo­wa niedziela,
A wiatr hal­ny jak co dzień,
Chciałby por­wać do lo­tu płat­ki bratków,
Ko­loro­wego jak lot motyli.

Pełnia bieli płatków mi­rabel­ki dojrzewa,
Jak marze­nie dziewczyny
O białej długiej,
Ciągnącej się po po­sadzce kościoła
suk­ni ślubnej.
Oczy­wiście, że we­lon do pasa [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 05:08
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Golding

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 12:36Abe cadło sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:23marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st to i li­liowo

dzisiaj, 12:11Korneliaa do­dał no­wy tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 11:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:57Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęsknota i cze­kanie

dzisiaj, 11:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:12Korneliaa sko­men­to­wał tek­st Są te­maty, które omi­jamy [...]

dzisiaj, 11:10Korneliaa sko­men­to­wał tek­st ***