Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Fa­tum kołem się toczy ... 

myśl • wczoraj, 22:27

Życie to tyl­ko miej­sce ser­ca i szpady. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:03

Sa­mot­ni Idealiści szu­kają złota w świecie pełnym mie­dzi, lecz często za­pomi­nają, że za ciężar tej mie­dzi mogą ku­pić w swym życiu bryłkę wy­marzo­nego złota. 

myśl • wczoraj, 16:51

Bieg myśli..

Pew­ne­go dnia jak zaw­sze ra­no biegając (po le­sie) te­go dnia usłyszałam coś dziw­ne­go zat­rzy­małam się i po­deszłam bliżej,słysząc znów sze­lest przes­traszyłam się,zaczęłam uciekać,to coś wyłoniło się z krzaków ze strachu krzyknęłam .
Gdy [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 16:27

* * *

modlę się
o wiatr

gdy w Twoich ramionach
jak w sidłach
pajęczych
jeszcze tli się
na wpół żywa
ser­cem na dłoni

rytmicznie
za­cis­kając
pięści 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 16:23

xxx

Miałem Cię każdą chwilą
Prze­mienię to we wspomnienie
Two­je ciepło będzie ze mną
Słod­ki smak ust mam na twarzy
Za­pach w każdym oddechu
Drżenie rąk w kie­sze­ni
Nie odej­dziesz dziś ani jutro
Lecz kiedy Ci pozwolę
Wyr­wać się z mo­jej pamięci 

wiersz • wczoraj, 14:50

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J
Przyz­wyczaiłam się do zim­nych dni
Błota
I bra­ku Ciebie
Śnieg przyk­rył ścieżki, który­mi często chodziłam więc dla­tego tak często się gu­bię
Gu­bię się też w swoim życiu.
Bez Ciebie jest tak [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:41

"Strze­lali do nas bo się nas ba­li... ." 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 11:34

Wieszanie

Po­lacy sta­now­czo
Zbyt mało wie­szają
A gdy już
To czy­nią ów za­bieg
Zbyt późno
Lub sta­now­czo za mało

A SZKO­DA

Wszak wie­sza­nie
Tak pięknie
Kręgosłup pros­tu­je
I wspa­niale po­budza myślenie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:29

Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie źle o nas myśli, a my nic z tym nie ro­bimy, da­jemy dowód na to, że myśli dobrze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 08:45
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czechow

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]