Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ośmiel się marzyć i pra­cuj nad tym. Zo­baczysz efek­ty, o których wcześniej na­wet nie śniłeś. 

myśl • wczoraj, 23:31

Człowiek z Wosku

Idę spać
padam

roz­puścił się
człowiek z cukru
nie od­pro­wadzi mnie

koło ra­tun­ko­we w pos­ta­ci CD. 

wiersz • wczoraj, 20:35

Ludzie mają z tym od­wie­czny prob­lem. Ko­goś upa­dek trak­tują jak swo­je zwy­cięstwo. Ta­kie wy­biela­nie swo­jej bylejakości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 19:27

* * *

Dra­matem na­pisa­na część rozstania.
Le­piej się witać.
Lecz to pożeg­na­nie bez następne­go powitania
O miłości wiele kłam­stw rzu­conych, od­rzu­conych.
On zwykłą sym­pa­tią podchmielony...
Ona w go­towości ser­ca pęknięcia ...
Kłamie, zmyśla, kręci, pęka i wzycha.
Tyl­ko rzekła...
Ja również nie od­dałabym za Ciebie serca. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 13:40

W temacie śmierci (życia)

cza­sem spoglądam w Księżyc
czy myślę wte­dy o śmierci?
nie, tyl­ko podzi­wiam ja­ki jest piękny
sreb­rzys­ty w otoczce chmur
o tam
jas­na poświata
i jak­by oczy us­ta i nos
ta­ki py­zaty i uśmiechnięty
jak to nie ma oczu?
ależ ma
spójrz jeszcze raz
przym­knij powieki

no, nie bój się

cóż z te­go, że stoisz nad przepaścią
życia
masz prze­cież skrzydła
leć
i ciesz się, ciesz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 12:55

Tak łat­wo sie wy­powiadać o śmier­ci i tworzyć teorie, które w prak­ty­ce nie są przez ni­kogo żyjące­go zna­ne!To są do­mysły i kno­wania tyl­ko,kto choć raz otarł się o śmierć bar­dziej do­cenia życie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 11:20

Na­wet wy­tar­te o war­gi słowa mają moc, której jak głup­cy wciąż ulegamy.

Insp. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 05:27

Jed­ni piszą o Bogu
Drudzy o Sza­tanie.

A ja jes­tem nikim. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 04:51

Po śmier­ci wszys­cy są sztyw­ni, więc nie ule­gaj modzie.
Jeszcze cię pocho­wają z kołkiem osi­kowym w ... głowie.

(in­sp. onej) 

anegdota
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 20:38

***

dzielisz mnie na czworo
jak włos z głowy
co spada

niezauważenie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 19:56
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Autorzy na literę
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]