Książka Polaka, którą świetnie [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. — zgromadziliśmy 0 opinii.

Marek Kędzierski - Cena honoru

Książka Po­laka, którą świet­nie się czy­ta. Adam Gaw­lik niczym he­ros i Ja­mes Bond w jed­nym. Mi­mo wzlotów i upadków, je­go życie w końcu na­biera jaśniej­szych barw. Sa­ma przeszłość bo­hate­ra była bar­dzo in­tensyw­na. Cza­sami mogą wy­dać się iry­tujące sy­tuac­je ko­lej­ne­go z rzędu „cu­du nad Wisłą” i „ku­lood­porne­go” bo­hate­ra. Główny bo­hater jest wyk­reowa­ny w ta­ki sposób, że nie da się go nie lu­bić i mu nie do­pin­go­wać.
Kędzier­ski świet­nie la­wiru­je po­między wy­darze­niami ze świata, czy­tel­nik ma wrażenie real­ności. Wpraw­ne oko wy­haczy wpro­wadzo­nych do bo­haterów o naz­wiskach zna­nych pi­sarzy thril­lerów. Autor wy­raża swo­je poglądy na te­mat sekt, sub­kultur i rasizmu.
W tej książce każdy znaj­dzie coś dla siebie, coś, co go po­ruszy. Nie bra­kuje w niej szyb­kich zwrotów ak­cji, gro­zy, niepew­ności, a na­wet ro­man­su. „Słow­nic­two pol­skie” jest dość częste, oprócz te­go po­jawiają się tek­sty an­giel­skie. Oso­biście naj­bar­dziej emoc­jo­nalną chwilą było zdarze­nie w par­ku. Wal­ka przed­sta­wiona na końcu jest bar­dzo wciągająca, nie sposób się od niej oder­wać. Żeby w ta­ki sposób przed­sta­wiano cho­ciaż połowę his­to­rii…
Jeśli ktoś wa­ha się przed przeczy­taniem tych nieco po­nad sześciuset stron, chcę tyl­ko gorąco po­lecić książkę. Oprócz świet­nie na­pisa­nej his­to­rii można dojść do wielu „życiowych” wniosków, a o to prze­cież chodzi.

recenzja książki • 3 lutego 2013, 20:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]