23 sierpnia 2022 roku, godz. 16:27
 22 sierpnia 2022 roku, godz. 22:04
 22 sierpnia 2022 roku, godz. 19:16
 22 sierpnia 2022 roku, godz. 16:56
 21 sierpnia 2022 roku, godz. 11:29
 20 sierpnia 2022 roku, godz. 11:39
 19 sierpnia 2022 roku, godz. 18:16
 18 sierpnia 2022 roku, godz. 13:10
 16 sierpnia 2022 roku, godz. 19:39
 16 sierpnia 2022 roku, godz. 19:03
 14 sierpnia 2022 roku, godz. 20:44
 14 sierpnia 2022 roku, godz. 8:46
 12 sierpnia 2022 roku, godz. 16:48
 12 sierpnia 2022 roku, godz. 16:34
 12 sierpnia 2022 roku, godz. 1:14
 10 sierpnia 2022 roku, godz. 21:04
 10 sierpnia 2022 roku, godz. 18:17
 10 sierpnia 2022 roku, godz. 11:35
 9 sierpnia 2022 roku, godz. 23:25
 9 sierpnia 2022 roku, godz. 16:16
 9 sierpnia 2022 roku, godz. 10:35
 8 sierpnia 2022 roku, godz. 21:12
 8 sierpnia 2022 roku, godz. 12:27