29 listopada 2022 roku, godz. 3:43
 28 listopada 2022 roku, godz. 18:31
 28 listopada 2022 roku, godz. 14:31
 27 listopada 2022 roku, godz. 13:37
 27 listopada 2022 roku, godz. 10:03
 25 listopada 2022 roku, godz. 23:56
 25 listopada 2022 roku, godz. 6:54
 24 listopada 2022 roku, godz. 15:28
 24 listopada 2022 roku, godz. 15:04
 24 listopada 2022 roku, godz. 14:57
 23 listopada 2022 roku, godz. 22:50
 23 listopada 2022 roku, godz. 22:12
 23 listopada 2022 roku, godz. 17:55
 23 listopada 2022 roku, godz. 13:14
 23 listopada 2022 roku, godz. 10:52
 23 listopada 2022 roku, godz. 7:50
 22 listopada 2022 roku, godz. 16:39
 21 listopada 2022 roku, godz. 22:57
 20 listopada 2022 roku, godz. 22:31
 19 listopada 2022 roku, godz. 20:27
 19 listopada 2022 roku, godz. 18:32
 18 listopada 2022 roku, godz. 8:50